Όλα τα μυστικά για την επιδότηση δανείου πρώτης κατοικίας – Πώς εξασφαλίζονται έως 210 ευρώ τον μήνα

60

«Κλείνει» το πάζλ της λεγόμενης «δεύτερης ευκαιρίας» και της ρύθμισης χρεών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού: Στην εξίσωση προστέθηκε και η επιδότηση δανείων α’ κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών για διάστημα 5 ετών με την ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας. Βεβαίως για να φτάσει ένα νοικοκυριό σε αυτό το σημείο, δηλαδή να επιδοτηθεί από το κράτος, θα πρέπει πρώτα να διευθετήσει τα χρέη του και φυσικά να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες με οικονομική αδυναμία να λάβουν τη απαιτούμενη βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλωτα νοικοκυριά: Αυτό μπορούν να το πράξουν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete.

Ποια είναι η διαδικασία για επιδότηση δανείου α’ κατοικίας
Πώς μπορεί όμως να επιδοτηθεί για την πρώτη του κατοικία ένα νοικοκυριό στο πλαίσιο της ρύθμισης οφειλών σε έως 240 δόσεις για το δημόσιο και μέχρι 420 δόσεις για χρηματοδοτικούς φορείς; Στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιδοτούνται για πέντε (5) έτη τα δάνεια πρώτης κατοικίας, εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Β. το νοικοκυριό να είναι ευάλωτο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μην διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.
Γ. ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.
Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη προς χρηματοδοτικούς φορείς, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία είναι ενήμερο, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μια βεβαίωση ενήμερων οφειλών, προκειμένου να εκκινήσει η καταβολή της επιδότησης. Στην περίπτωση δε ληξιπρόθεσμων οφειλών, προηγείται η ρύθμιση αυτών σύμφωνα με τα παραπάνω και εν συνεχεία καταβάλλεται η επιδότηση.

Προϋποθέσεις για την επιδότηση δανείου
Το υπόλοιπο της οφειλής από το δάνειο που έχει υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των εκατό τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των διακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (215.000) ευρώ ανά πιστωτή.

  • Αριθμός Μελών Υπόλοιπο οφειλής
  • Οικογένεια με 1 μέλος ≤ 135.000
  • Οικογένεια με 2 μέλη ≤ 155.000
  • Οικογένεια με 3 μέλη ≤ 175.000
  • Οικογένεια με 4 μέλη ≤ 195.000
  • Οικογένεια με 5 μέλη ≤ 215.000

Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων ως εξής:
1. εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των τελευταίων έξι (6) μηνών πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους έξι (6) προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
i) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%)
ii) για ποσά μεγαλύτερα των χιλίων (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι αποδοχές αυτές δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.
2. ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές φορολογικές δηλώσεις
3. Σε περίπτωση εποχικής απασχόλησης ή δραστηριότητας, συγκρίνονται οι αποδοχές ή τα έσοδα του τελευταίου ενός (1) έτους πριν την υποβολή της αίτησης, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, προκειμένου να εντοπιστεί η μείωση. Ως «εποχική» νοείται η απασχόληση ή δραστηριότητα που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) και μικρότερο από εννέα (9) μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους.

Ποια είναι τα ποσά της μηνιαίας επιδότησης
Το μέγιστο ποσό της επιδότησης δόσης δανείου ορίζεται ως ακολούθως:
α) Για τον αιτούντα: εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα.
β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.
γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.
δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
ε) Ως ανώτατο όριο της επιδότησης ορίζεται το ποσό των διακοσίων δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Επιπρόσθετα, η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:
α) ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια εξυπηρετούμενα ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
β) ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
γ) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της μηνιαίας δόσης, προκειμένου για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών και έχουν επιπλέον καταγγελθεί σε χρόνο όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους προ της υποβολής της αίτησης.

Η επιδότηση δανείου στο πλαίσιο της «δεύτερης ευκαιρίας»
Τι ισχύει όμως για τους οφειλέτες που επιλέγουν να πάνε στη… «δεύτερη ευκαιρία»; Στο στάδιο της 2ης ευκαιρίας – απαλλαγής οφειλών με ρευστοποίηση της περιουσίας ή πλειστηριασμού: η πρώτη κατοικία αγοράζεται από ειδικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να μισθώσει την κατοικία στον πολίτη για 12 έτη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος το ακίνητο. Το Κράτος παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον πολίτη (δηλ. το επίδομα στέγασης https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegasis/) για να τον βοηθήσει να παραμείνει στην κατοικία. Και εδώ ως ανώτατο όριο της επιδότησης ορίζεται το ποσό των διακοσίων δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

https://www.enikonomia.gr/my-money/250570,ola-ta-mystika-gia-tin-epidotisi-daneiou-protis-katoikias-pos-exa.html

ΠΗΓΗenikonomia.gr