Πότε μειώνονται τα πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

62

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Ρυθμίσεις και προϋποθέσεις για απαλλαγή ή μείωση των προστίμων προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η χρήση του προγράμματος επιείκειας από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει σε παράνομη οριζόντια σύμπραξη προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 η Επιτροπή Ανταγωνισμού χορηγεί σε μια επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων ή σε ένα φυσικό πρόσωπο απαλλαγή από τα πρόστιμα, εφόσον ο αιτών:

α) ομολογεί τη συμμετοχή του σε οριζόντια σύμπραξη, 

β) στο πλαίσιο της σύμπραξης αυτής δεν επιχείρησε να αναγκάσει άλλες επιχειρήσεις να προσχωρήσουν ή να παραμείνουν σε αυτή,

γ) υποβάλει στην Επιτροπή πρώτος αποδεικτικά στοιχεία τα οποία:

γα) είτε παρέχουν, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τη δυνατότητα στην Αρχή να πραγματοποιήσει στοχευμένο έλεγχο σε σχέση με πιθανολογούμενη οριζόντια σύμπραξη για την οποία η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είχε έως τότε στη διάθεσή της επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για διενέργεια ελέγχου, ή δεν είχε ήδη διενεργήσει τέτοιο έλεγχο,

γβ) είτε, κατά την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι επαρκή για τη διαπίστωση οριζόντιας σύμπραξης, για την οποία η Αρχή δεν είχε, έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης, στη διάθεσή της επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που θα της επέτρεπαν τη διαπίστωση παράβασης και καμία άλλη επιχείρηση δεν πληροί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης τις προϋποθέσεις απαλλαγής σχετικά με την εν λόγω παράβαση. 

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος για απαλλαγή, ο αιτών μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εξετάσει την αίτησή του ως αίτημα μείωσης του προστίμου. Η μείωση των προστίμων χορηγείται από την Ανεξάρτητη Αρχή σε μια επιχείρηση, ένωση επιχειρήσεων ή σε ένα φυσικό πρόσωπο όταν:

α) δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από την επιβολή προστίμων,

β) ομολογεί τη συμμετοχή του σε οριζόντια σύμπραξη,

γ) παρέχει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδεικτικά στοιχεία για την πιθανολογούμενη παράβαση, τα οποία έχουν σημαντική τουλάχιστον προστιθέμενη αποδεικτική αξία, σε σχέση με τα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στην κατοχή της Αρχής, αναφορικά με την πιθανολογούμενη παράβαση.

Επίσης εάν ο αιτών παράσχει στην Επιτροπή αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με νέα πραγματικά περιστατικά, η παροχή των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιβλητέων προστίμων στους συμμετέχοντες στην παράβαση σε σύγκριση με τα πρόστιμα που επρόκειτο να επιβληθούν χωρίς τα νέα αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν λαμβάνει υπόψη της ως επιβαρυντικά τα στοιχεία αυτά κατά τον καθορισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου σε βάρος του αιτούντος ο οποίος τα παρείχε.

Σχετικά με τα προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης και τη χορήγηση απαλλαγής ή μείωσης του προστίμου πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να πληρούνται σωρευτικά τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο αιτών να συνεργάζεται πλήρως, ειλικρινά, χωρίς καθυστέρηση και σε διαρκή βάση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδίως:

αα) να παρέχει χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει, ή περιέρχονται μεταγενέστερα στην κατοχή ή στη διάθεσή του, ή στα οποία έχει με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση σχετικά με την πιθανολογούμενη παράβαση και ιδίως τις επωνυμίες και διευθύνσεις του ίδιου και όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ή είχαν συμμετάσχει στην πιθανολογούμενη παράβαση, λεπτομερή περιγραφή της πιθανολογούμενης παράβασης, συμπεριλαμβανομένων των θιγόμενων προϊόντων και περιοχών και της διάρκειας και της φύσης της παράβασης, πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση επιείκειας που έχει υποβληθεί στο παρελθόν, ή ενδέχεται να υποβληθεί στο μέλλον σε οποιαδήποτε άλλη αρχή ανταγωνισμού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις αρχές ανταγωνισμού τρίτων χωρών σε σχέση με την πιθανολογούμενη παράβαση,

αβ) να παραμένει στη διάθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να απαντήσει, σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα που μπορεί να συμβάλει στην απόδειξη των σχετικών πραγματικών περιστατικών,

αγ) να μην καταστρέφει, αλλοιώνει, παραποιεί ή αποκρύπτει οποιαδήποτε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο,

αδ) να μην αποκαλύψει σε τρίτο, με την εξαίρεση άλλων αρχών ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός ότι υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επιείκειας ή το περιεχόμενο αυτής, μέχρι την κοινοποίηση στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις της εισήγησης επί της υπόθεσης,

αε) ειδικά για την αιτούσα επιχείρηση, να θέτει τους διευθυντές, διοικητικά στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού στη διάθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για παροχή καταθέσεων στο πλαίσιο της υπόθεσης,

β) η αιτούσα επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων να τερματίσει τη συμμετοχή της στην πιθανολογούμενη παράβαση το αργότερο αμέσως μετά από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επιείκειας. 

γ) ο αιτών, κατά το χρονικό διάστημα εξέτασης της πιθανότητας υποβολής αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα Επιείκειας:

γα) να μην έχει καταστρέψει, παραποιήσει ή αποκρύψει πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία για την πιθανολογούμενη παράβαση και

γβ) να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο, με την εξαίρεση άλλων αρχών ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός ότι σκοπεύει να υποβάλει αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Επιείκειας ή το περιεχόμενο ή τμήμα του περιεχομένου της.

Επίσης εισάγεται νέο άρθρο 29Β για πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης σε μυστικές συμπράξεις, ενός σημαντικού εργαλείου για τον εντοπισμό παράνομων συμπράξεων, τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη δίωξη και τιμωρία των σοβαρότερων παραβάσεων.

https://www.capital.gr/epixeiriseis/3575559/pote-meionontai-ta-prostima-apo-tin-epitropi-antagonismou

ΠΗΓΗcapital.gr