Στρατηγικές επενδύσεις : Τι αλλάζει στην παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

90

Αθανάσιος Κουκάκης

Ειδικό καθεστώς για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας εισάγει το σχέδιο νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις» που έθεσε χθες σε διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις.

Στη βάση αυτή το άρθρο 5 του νομοσχέδιου προχωρεί στην αναμόρφωση του καταργούμενου άρθρου 8 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και περιγράφει τη διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο φορέα της επένδυσης στο πλαίσιο υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων. Με αυτό δε καλύπτεται η ανάγκη εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων σε παράκτια ακίνητα στρατηγικών επενδύσεων τα οποία δεν εμπίπτουν στα Ειδικά Σχέδια (ΕΣΧΑΣΕ).

Το άρθρο 5 αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 5

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

  1. Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπεται η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα. Ο φορέας της επένδυσης κατά την υποβολή του επενδυτικού του φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15, αιτείται την παραχώρηση του δικαιώματος της παρούσας.
  2. Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, για τις οποίες δεν καταρτίζεται επενδυτικό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 10, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 14 και 14Α του ν. 3986/2011 (Α’ 152) περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου σχετικά με την έκδοση της απόφασης παραχώρησης υποβάλλεται αίτηση του φορέα της επένδυσης στην κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνοδεύεται:

α) αν πρόκειται για παραχώρηση απλής χρήσης, από την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) σχετικά με την ένταξη της επένδυσης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 14 ή

β) αν πρόκειται για παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων, από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων του άρθρου 3 για τις αιτούμενες επεμβάσεις στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, τη θάλασσα και τον πυθμένα αυτής, καθώς και από την οριστική μελέτη των έργων με τα ακριβή όρια του ζητούμενου προς παραχώρηση χώρου.

  1. Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, για τις οποίες καταρτίζεται επενδυτικό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 10, η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα επιτρέπεται μετά από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 10 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους, που καθορίζονται σε αυτά.
  2. Για τη χρήση του αιγιαλού σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 3 εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού μετά από γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού προηγηθεί η κατά το δυνατόν ευρύτερη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους όρους παραχώρησης με ελάχιστη χρονική διάρκεια αυτής τις επτά (7) ημέρες. Η ως άνω απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει τους λοιπούς όρους της παραχώρησης και τεκμηριώνει τους λόγους, για τους οποίους η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας βάσει των αναφερομένων στο άρθρο 1.
  3. Τα ακίνητα, που δημιουργούνται από τη μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω κατασκευής ή επέκτασης των έργων ή προσχώσεων, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου, μπορεί δε να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται στον κύριο του έργου των Στρατηγικών Επενδύσεων. Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.
  4. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρήση των εκτάσεων, που παραχωρούνται ή εκμισθώνονται κατά την παρ. 4 από τρίτους, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση».

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1227381/ti-allazei-stin-paraxorisi-xrisis-aigialoy-kai-paralias

ΠΗΓΗnewsbomb.gr