Δ.Εφ.Αθ.Αίτηση αναστολής αποφάσεως, με την οποία ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση διορισμού Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

112

Διοικ. Εφ. Αθηνών,  Αριθμός Απόφασης: Ν323/2021 (Τμήμα Α΄ Διακοπών, ως Συμβούλιο)

Αίτηση για την αναστολή αποφάσεως του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, με την οποία ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για τον διορισμό ως Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα επιτυχόντων/επιλαχόντων υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α 61), κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή ο αιτών είχε διορισθεί Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρεώσεως. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. – δημόσιο συμφέρον – πότε, κατ’εξαίρεση, χορηγείται αναστολή εκτελέσεώς τους. Κρίση ότι ο αιτών, διορισθείς, με την ανακληθείσα υπουργική απόφαση, Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρεώσεως, θα υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη από τη στέρηση των μέσων βιοπορισμού του – Δέχεται την αίτηση – Αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως, κατά το μέρος που τον αφορά.

https://www.ddikastes.gr/node/8226

ΠΗΓΗddikastes.gr