Πότε αλλοδαπός ο οποίος μισθώνει κατοικία στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής, υποχρεούται σε απόκτηση Α.Φ.Μ.;

128

Αλλοδαπός με μόνιμη κατοικία στην Ελβετία θέλει να μισθώσει μια οικία στην Ελλάδα πέρα του έτους για να την χρησιμοποιεί είτε για διακοπές μέσα στο χρόνο όποτε θέλει ή για τυχόν διάφορους άλλους λόγους όποτε επισκέπτεται την χώρα μας να έχει μια κατοικία όπου θα διαμένει.

1) Για την υποβολή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου χρειάζεται υποχρεωτικά η έκδοση Ελληνικού ΑΦΜ ή αρκεί η ένδειξη αλλοδαπός, τα στοιχεία του διαβατηρίου του, η χώρα προέλευσης και η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας στην Ελβετία.

2) Αν είναι υποχρεωτικό να εκδώσει τελικά Ελληνικό ΑΦΜ. Ποια είναι η διαδικασία της έκδοσης Σε ποια εφορία πρέπει να απευθυνθεί, χρειάζεται φορολογικός εκπρόσωπος ή κάτι άλλο και

3) Προκύπτουν τυχόν πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να έχει εδώ στην Ελλάδα
λόγω της έκδοσης του ΑΦΜ και της μίσθωσης κατοικίας του πχ. Μηδενική δήλωση εισοδήματος κάθε χρόνο ή κάτι άλλο που τυχόν δεν γνωρίζουμε.

Σημείωση : Ο αλλοδαπός δεν έχει κανένα εισόδημα στην Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική σχέση με την Ελλάδα. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (4155 δημοσιεύσεις) 27/08/2021 – 08:42 Με την με αριθμό 1445/2016 απόφαση του ΣτΕ για την φορολογική κατοικία, προσδιορίζονται οι όροι:

«Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα – Σύζυγοι με χωριστή κατοικία – Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα – Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) – Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα – Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος (δικαστική λειτουργός) και το τέκνο τους κατοικούν στην Ελλάδα (Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα – Σύζυγοι με χωριστή κατοικία – Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα – Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) – Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα – Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος (δικαστική λειτουργός) και το τέκνο τους κατοικούν στην Ελλάδα)».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την Απόφαση ΣτΕ 274/2020 «Το βάρος απόδειξης των θεμελιωτικών περιστατικών της μεταβολής επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας φέρει ο φορολογούμενος – Η κρίση της φορολογικής αρχής αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα πρέπει να είναι αιτιολογημένη»

    Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, «προκειμένου να κριθεί εάν ένα φυσικό πρόσωπο έχει (ή πολλά μάλλον μεταβάλλει την επί μακρόν διατηρούμενη από αυτό) κατοικία, πρέπει να συνεκτιμώνται όλα τα πρόσφορα στοιχεία, όπως ιδίως η ύπαρξη στέγης, η φυσική παρουσία του ίδιου, των μελών της οικογένειάς του (στην οποία δεν περιλαμβάνονται μόνον ο ή η σύζυγος και τα τέκνα αυτού), ο τόπος άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ο τόπος των περιουσιακών συμφερόντων, ο τόπος των διοικητικών δεσμών με τις δημόσιες αρχές και φορείς (ασφαλιστικούς, επαγγελματικούς, κοινωνικούς), ο τόπος ανάπτυξης πολιτικών, πολιτισμικών ή άλλων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, για τη θεμελίωση της προαναφερόμενης φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ’ αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν, επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της».

    Σύμφωνα με το άρθρο 3 του  > >Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι:

«2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.».

    Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του  > >Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι:

    2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. (Όπως η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12-12-2019) και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 66 ισχύει από 12/12/2019 και μετά.).

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την  >ΠΟΛ. 1230/14.10.2015 εγκύκλιο διαταγή, με θέμα «Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας», ορίζεται ότι:

«Ι V . ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

    Αναφορικά με την εκμίσθωση καταλυμάτων (επιπλωμένων ή μη δωματίων ή διαμερισμάτων ή κατοικιών ή επαύλεων), σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, με διάρκεια μίσθωσης έως τρεις (3) μήνες ανά έτος, χωρίς την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών (πχ. πρωινό, καθαριότητα, παροχή κλινοσκεπασμάτων κλπ.), διευκρινίζεται ότι για την καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή, αλλά καταχωρείται ο αριθμός του αλλοδαπού διαβατηρίου, η διεύθυνση και η χώρα προέλευσης. Επίσης, δεν απαιτείται ο ΑΦΜ του μισθωτή σε περιπτώσεις εξάμηνης μίσθωσης σε αλλοδαπούς φοιτητές με το πρόγραμμα ERASMUS, όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1030/23-1-2015 εγκύκλιο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μίσθωσης απαιτείται η καταχώρηση του ΑΦΜ του μισθωτή.

    Διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη υποχρέωση θεώρησης από τις Δ.Ο.Υ των εν λόγω μισθωτηρίων που προβλέπεται από τον N.4179/2013 έπαψε να ισχύει, λόγω κατάργησης από 1.1.2014 των διατάξεων του άρθρου 77 του N.2238/1994 . Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται από τη Δήλωση Πληροφορικών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι η χρονική διάρκεια των τουριστικών μισθώσεων που αναφέρεται στις διατάξεις του πρώτου άρθρου του N.4254/2014, καθώς και οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τις διατάξεις του N.4179/2013 αφορούν τα θέματα του Υπουργείου Τουρισμού και δεν επηρεάζουν την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης…».

    Τέλος, σύμφωνα με την  >ΠΟΛ. 1006/10.1.2014, όπως κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με την Α. 1188/2020 Απόφαση και με θέμα την «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», ορίζεται ότι:

«1. Σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή νομική οντότητα όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) Ν. 4174/2013 (170/Α΄) ημεδαπό ή αλλοδαπό, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου ή να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τη φορολογική διαδικασία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα αυτού, αποδίδεται από τη φορολογική διοίκηση ενιαίος και μοναδικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ανεξάρτητα του αριθμού των εγκαταστάσεων (υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών) που διαθέτει εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, προκειμένου να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο.

2. Η απόδοση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα, διενεργείται, με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση του εντύπου Μ1 «Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» ενώ στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες, διενεργείται, με την υποβολή του εντύπου Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου».

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Η απόκτηση ή η μίσθωση κατοικίας στην Ελλάδα από αλλοδαπό και η παραμονή σε αυτή για τουριστικούς και λοιπούς λόγους οι οποίοι αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., δεν τον καθιστούν φορολογικό κάτοικο Ελλάδος.

2. Εφόσον ο αλλοδαπός μισθώσει κατοικία για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών στην Ελλάδα, θα πρέπει να αποκτήσει Α.Φ.Μ., σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1006/10.1.2014, όπως κωδικοποιήθηκε σύμφωνα με την Α. 1188/2020 Απόφαση. Τα ανωτέρω προκύπτουν από την ΠΟΛ. 1230/14.10.2015 εγκύκλιο διαταγή, με θέμα «Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας».

3. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Εφόσον δεν έχει εισοδήματα (φορολογητέα ή μη) στη χώρα μας, δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.

https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=46074&utm_source=eforologia&utm_medium=push_notification&utm_content=KOMVOS&utm_campaign=14/09/2021

ΠΗΓΗe-forologia.gr