Πότε η τιμή ακινήτου που βγαίνει σε πλειστηριασμό θα μειώνεται αυτόματα κατά 35%

155

Την αυτόματη μείωση της τιμής πώλησης του ακινήτου έως και κατά 35%, εφόσον καταστούν άγονοι οι τρεις πρώτοι πλειστηριασμοί, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης « Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αθανάσιος Κουκάκης

Επιπρόσθετα το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει την από κοινού πλειοδοσία, δηλαδή τη δυνατότητα πλειοδοσίας και αγοράς του ακινήτου από πολλούς ενδιαφερόμενους. Η ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζει το φαινόμενο της έλλειψης πλειοδοτών, γεγονός που οφείλεται συχνά στην υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζομένου κινητού ή ακινήτου,

Τα επίμαχα άρθρα του σχεδίου νόμου προβλέπουν τα εξής:

  • Η κατάργηση της δυνατότητας πλειοδοσίας από περισσότερους υποψήφιους πλειοδότες από τον ν. 4512/2018 οφείλεται στην αδυναμία ταυτόχρονης συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περισσότερων πλειοδοτών. Με την τροποποίηση της παρ. 4 προβλέπεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από περισσότερους πλειοδότες (συνπλειοδοσία) κατά τρόπο προσαρμοσμένο στον ηλεκτρονικό τρόπο διενέργειας του πλειστηριασμού, δηλαδή μέσω ειδικού πληρεξουσίου, το οποίο θα πρέπει να δηλώνει όποιος πλειοδότης θα εκπροσωπήσει τους λοιπούς, σύμφωνα με την παρ. 5. Για λόγους, ωστόσο, δικαιϊκής ασφάλειας, οι περισσότεροι πλειοδότες ενέχονται εις ολόκληρον για την καταβολή του πλειστηριάσματος, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους κατανομή και σχέση. Αντίστοιχα επαναδιατυπώνonται και η παρ. 1 του άρθρου 965, καθώς επίσης και η παρ. 5 του άρθρου 959. Λόγω της ηλεκτρονικής διεξαγωγής του πλειστηριασμού, αλλά και της βεβαιότητας που υπάρχει πριν από την έναρξη διενέργειάς του, ως προς τον αριθμό των ενδιαφερομένων υποψήφιων πλειοδοτών, θεωρείται ότι οι τέσσερις ώρες κανονικής διενέργειάς του, με δυνατότητα παράτασης για δύο συνολικά ώρες, είναι επαρκής χρόνος.
  • Μετά την καθιέρωση της ηλεκτρονικής διενέργειας του πλειστηριασμού, δημιουργήθηκε διαδικαστικό κενό ως προς τον χρόνο υποβολής της δήλωσης του επισπεύδοντος ότι επιθυμεί την κατακύρωση του πράγματος σ’ αυτόν τον ίδιο στην τιμή πρώτης προσφοράς. Καθώς οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 959 ΚΠολΔ προβλέπουν, ότι σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης 102 της ηλεκτρονικής πλειοδοσίας είναι γνωστό εάν υπάρχουν πλειοδότες, με την προτεινόμενη τροποποίηση ο επισπεύδων έχει τη δυνατότητα, μετά την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 6 και μέχρι τον πλειστηριασμό, να υποβάλλει την άνω αίτηση. Η ίδια διάταξη τόσο στην αρχική, όσο και στη νέα μετά την τροποποίηση ρύθμισή της, αντιμετωπίζει το φαινόμενο ελλείψεως πλειοδοτών, γεγονός που οφείλεται συχνά στην υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζομένου κινητού ή ακινήτου. Προβλέπεται, σε αυτή την περίπτωση, η σταδιακή μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς εάν προηγηθούν δυο ματαιώσεις του πλειστηριασμού, και συγκεκριμένα του πλειστηριασμού που έχει οριστεί αρχικά, και του πλειστηριασμού, ο οποίος επαναλαμβάνεται σε σαράντα (40) ημέρες με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Η έλλειψη πλειοδοτών υποδηλώνει ότι η τιμή πρώτης προσφοράς δεν είναι αντίστοιχη με τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς και ζήτησης και για τον λόγο αυτό, με σκοπό να διενεργηθεί τελικά ο πλειστηριασμός και να υπάρξει σημαντικό πλειοδοτικό ενδιαφέρον, σε συνθήκες αγοράς και υγιούς ανταγωνισμού καθιερώνεται η σε δύο στάδια περαιτέρω (αυτόματη) μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς. Στο τρίτο αυτό στάδιο διενέργειας του πλειστηριασμού, μετά από τις δυο αρχικές ματαιώσεις, η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται αυτόματα κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Εάν και πάλι δεν υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον, τότε η τιμή πρώτης προσφοράς μειώνεται κατά ένα επιπλέον δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η ρύθμιση αυτή δεν θίγει τα δικαιώματα του καθ’ ού η εκτέλεση, ούτε και προδικάζει την τιμή στην οποία τελικά θα εκπλειστηριαστεί το πράγμα, αφού μέσω της διαδικασίας της πλειοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 965 του ΚΠολΔ, και του υγιούς ανταγωνισμού, που διαμορφώνεται υπό συνθήκες διαφάνειας, υπερθεματιστής θα αναδειχθεί όποιος υποβάλλει την υψηλότερη προσφορά. Περαιτέρω, η ίδια ρύθμιση συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, τα οποία, υπό την προηγούμενη μορφή της διατάξεως, θα έπρεπε να διατάξουν αυτά τα ίδια τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις κρατούσες συνθήκες αγοράς. Επομένως, εισάγεται ένα αντικειμενικό κριτήριο, προσαρμογής της τιμής πρώτης προσφοράς στις συνθήκες αγοράς.

https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/1238015/pote-i-timi-akinitoy-poy-vgainei-se-pleistiriasmo-tha-meionetai-aytomata-kata-35

ΠΗΓΗnewsbomb.gr