Στη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ταχεία πολιτική δίκη

137

Αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας μέσω της εύρυθμης λειτουργίας της πολιτικής δίκης με την εφαρμογή και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο “Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”.

Ειδικότερα με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ., π.δ.503/1985) και συγκεκριμένα:

α. Προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου ένδικων βοηθημάτων ή μέσων που ασκήθηκαν ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου, όταν με αυτά τίθεται νέο δυσχερές ερμηνευτικό νομικό ζήτημα, γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Η κατά τα ανωτέρω εισαγωγή των υποθέσεων γίνεται με αίτημα των διαδίκων ή με πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προβλέπεται δε ότι τα σχετικά αιτήματα συνοδεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από παράβολο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση απόρριψης αυτών.

β. Προσαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα, όσον αφορά στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τη διεκπεραίωση της πολιτικής δίκης (ηλεκτρονική υπογραφή και σφραγίδα, υποβολή και επίδοση δικογράφων, τήρηση πινακίου, ενημέρωση διαδίκων, ένορκες βεβαιώσεις, διαιτητικές αποφάσεις κ.α.). Επιπλέον, προβλέπεται η χρήση τυποποιημένων εγγράφων ή Τ.Π.Ε. για τη διαδικασία μικροδιαφορών (άρθρο 468 Κ.Πολ.Δ.) και παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων, με υπουργικές αποφάσεις.

γ. Εισάγονται λοιπές τροποποιήσεις όπως, ο επανακαθορισμός προθεσμιών για τη διενέργεια πράξεων (κατάθεση προτάσεων), ο ορισμός αυτεπαγγέλτως νέας σύντομης δικασίμου σε περίπτωση που οι υποθέσεις δεν εισάγονται προς συζήτηση για λόγους ανωτέρας βίας, η δυνατότητα συμψηφισμού της δικαστικής δαπάνης σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας των διαδίκων για την έκβαση της δίκης κ.λπ.

δ. Τροποποιούνται οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

-η δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης με ή και χωρίς εγγύηση, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντα,

-ο ορισμός της ημερομηνίας πραγματικής διενέργειας του πλειστηριασμού ως σημείου για την κατοχύρωση των προνομίων,

-η κατάταξη στην τρίτη τάξη των γενικών προνομίων (άρθρο 975 Κ.Πολ.Δ.) και πριν των προβλεπόμενων στο ίδιο άρθρο απαιτήσεων του Δημοσίου, των απαιτήσεων δικηγόρων από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ανά υπόθεση στον οφειλέτη, εφόσον προέκυψαν ένα έτος πριν από την ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού,

-η μη συμμετοχή των προνομιούχων απαιτήσεων στο προβλεπόμενο ποσοστό 10% του ποσού του πλειστηριάσματος, το οποίο διατίθεται πλέον αποκλειστικά για την ικανοποίηση των εγχειρόγραφων δανειστών (άρθρο 977 Κ.Πολ.Δ.),

-o ορισμός, κατά τη διαδικασία του π.δ.59/2016, της εμπορικής αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο της κατάσχεσης, ως τιμής πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό.(άρθρα 1 – 83)

ΜΕΡΟΣ Β’

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως ακολούθως:

1.Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988) και συγκεκριμένα προβλέπεται η καταβολή ετήσιας εισφοράς, για τη συμμετοχή του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης και του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (European Network of Councils for the Judiciary), η οποία (εισφορά) καθορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του, για την κάλυψη των δαπανών σχετικών με τις εργασίες του.(άρθρο 84)

2.Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.4798/2021) και ειδικότερα:

α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εισαγωγική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων (με πρόταση του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου, αντί με πρόταση της τριμελούς επιτροπής, η πρόβλεψη για σύσταση της οποίας καταργείται).

β. Παρέχεται η δυνατότητα και στους δικαστικούς υπαλλήλους των δικαστηρίων, εισαγγελιών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που δεν υπηρετούν επί δύο (2) έτη κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ανωτέρω Κώδικα (24.4.2021), να μονιμοποιηθούν με εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας από τη συμπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας.

γ. Επιτρέπεται στους μονιμοποιούμενους στα δικαστήρια υπαλλήλους με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. (άρθρο 223 του ν.4798/2021), να διατηρήσουν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται για όλη εφεξής την υπηρεσία τους ως μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (ανέκκλητη δήλωση υποβαλλόμενη στη δικαστική αρχή στην οποία υπηρετούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους).(άρθρα 85 – 87)

3.Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με:

-την καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου,

-το περιεχόμενο της άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων (δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους της άσκησης σε άμισθο ή έμμισθο υποθηκοφυλακείο),

-τη διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της αποζημίωσης σε

δικηγόρους υπηρεσίας (καταβολή του ημίσεος προ της οριστικής εκκαθάρισης με την έκδοση χρηματικού εντάλματος και του υπολοίπου μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης).(άρθρα 88 – 90)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (ιδίως αναφορικά με εκκρεμείς δίκες, μετατάξεις δικαστικών υπαλλήλων, παραπομπή εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων) καθώς και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.(άρθρα 91 – 95)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/ste-boule-nomoskhedio-tou-upourgeiou-dikaiosinis-gia-tin-taxeia-politiki-diki.html

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr