Βουλή: Τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα δικαστικά συμβούλια

46

Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του ν.4239/2014, αναφορικά με την επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, και στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων

Θέματα της Δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο “Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”.

Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής μεθαύριο Δευτέρα, 11/10/2021

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΤΑΧΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Δίκαιη ικανοποίηση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης υπόθεσης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν.4239/2014

Στο άρθρο 7 του ν. 4239/2014 (Α’ 43), α) στην παρ. 1 προστίθενται οι λέξεις «και των δικαστικών συμβουλίων», β) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Διαδικασίες ενώπιον ποινικών δικαστηρίων

1.Τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, υπάτην επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων.

2.Η αρμοδιότητα προς εκδίκαση της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση, όταν αφορά καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Ανηλίκων ανατίθεται σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, ενώπιον δετού Μικτού Ορκωτού Εφετείου και του Εφετείου Ανηλίκων ανατίθεται σε Πρόεδρο Εφετών, αντίστοιχα, που υπηρετούν στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση. Η αρμοδιότητα προς εκδίκαση της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση, όταν αφορά καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστικού συμβουλίου ανατίθεται σε Πρόεδρο του αντίστοιχου δικαστικού σχηματισμού που εξέδωσε το βούλευμα.

3.Κατά την επιμέτρηση της ποινής το αρμόδιο δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όφιν την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορούμενου. Στη δικαστική απόφαση γίνεται ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία ότι κατά την επιμέτρηση της ποινής, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του την κατά τα άνω υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας, γεγονός το οποίο μπορεί να συνιστά, εν όλω ή εν μέρει, δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας.

4.Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω καθυστέρησης εκδίκασης υπόθεσης κατά τη διαδικασία ενώπιον δικαστικού συμβουλίου ασκείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση του σχετικού βουλεύματος για το οποίο ο αϊτών παραπονείται ότι υπήρξε υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας.».

Άρθρο 2

Αυτεπάγγελτη αναβολή λόγω μη εμφάνισης συνηγόρου νομικής βοήθειας – Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 7 του ν. 3226/2004

«4Α. Ο συνήγορος νομικής βοήθειας οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων. Σε περίπτωση μη εμφάνισής του στο δικαστήριο, η υπόθεση αναβάλλεται αυτέπάγγελτα, ο δε λόγος της αναβολής καθώς και η νέα δικάσιμος γνωστοποιούνται χωρίς χρονοτριβή στον δικαιούχο.».

Άρθρο 3

Διορισμός σε θέσεις στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – Τροποποίηση άρθρου 63 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Στην παρ. 2 του άρθρου 63 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 1756/1988 (Α’ 35)] προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Μέσα σε έναν (1) μήνα από τότε που δημιουργείται κενή θέση εισαγωγικού βαθμού Αντεπιτρόπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης με ανακοίνωσή του, που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αίτηση διορισμού, συνοδευόμενη με τα κατά την κρίση τους δικαιολογητικά των προσόντων τους. Για την ανάρτηση αυτή ενημερώνονται αμελλητί όλα τα διοικητικά εφετεία της Χώρας. Ειδικά για την πλήρωση των κενών θέσεων Αντεπιτρόπων, οι οποίες προβλέπεται ότι θα προκόψουν την 30ή Ιουνίου, λόγω συνταξιοδοτήσεως Αντεπιτρόπων ένεκα συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας, η ανακοίνωση αναρτάται εντός του μηνάς Ιανουάριου του αντίστοιχου έτους.».

Άρθρο 4

Δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με πρόσληψη, μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια – Τροποποίηση παρ.5 άρθρου 37 ν. 4745/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) τροποποιείται, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων με πρόσληψη, μετάταξη ή μεταφορά υπηρετούντων ήδη υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής, πλην του Συμβουλίου της Επικράτειας και της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τις παρ. 2, 3 και 4 του ίδιου άρθρου και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5.Οι παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και για την κάλυψη, με πρόσληψη, μετάταξη ή μεταφορά, υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου πληροφορικής της Γενικής Επιτροπείας της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, όπου στις παρ. 3 και 4 αναφέρεται το υπηρεσιακό συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικράτειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του οικείου Διοικητικού Εφετείου. Ως προς τη μεταφορά θέσεων και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου επιτρέπεται η κάλυψη μέχρι το ήμισυ κάθε κατηγορίας των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.

Άρθρο 5

Συνυπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4786/2021

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4786/2021 (Α’ 43) τροποποιείται ως προς την προσθήκη στην εξουσιοδοτική διάταξη του Υπουργού Οικονομικών και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των εισφορών της παρ. 3, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Κατεβάστε εδώ την Τροπολογία

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/bouli-tropologia-tou-upourgeiou-dikaiosunis-gia-ta-dikastika-sumboulia.html

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr