Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου

37

Αντικείμενο της νέας εγκυκλίου 2192/2021 της ΑΑΔΕ είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με το ν. 4738/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4818/2021, και άπτονται της είσπραξης δημοσίων εσόδων και οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων από τη Φορολογική Διοίκηση.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στις διαδικασίες πτώχευσης που εκκινούν (δηλαδή η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται στο δικαστήριο) μετά την 1η/3/2021. Κατ’ εξαίρεση, ορισμένες από τις νέες διατάξεις (όπως οι διατάξεις περί αυτοδίκαιης απαλλαγής οφειλετών-φυσικών προσώπων και νομίμων εκπροσώπων/διοικούντων νομικά πρόσωπα) εφαρμόζονται και σε  περιπτώσεις προσώπων που υπάγονται σε πτωχευτικές διαδικασίες του προϊσχύοντος δικαίου.

Δείτε την εγκύκλιο 2192/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

ΠΗΓΗtaxheaven.gr