ΔιοικΕφΑθηνών 1288/2021 (Τμήμα Θ΄ ΄Τριμελές) – Πολιτογράφηση αλλοδαπού

184

Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, που υπογράφεται με εντολή του από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση πολιτογραφήσεως της αιτούσας. Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ Α 217) – Άρθρο 32 περ. 1 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α 50/26.3.2019) – Υπ’αριθμ. 43109/6-7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (ΦΕΚ Β 2159) – Προϋποθέσεις πολιτογραφήσεως – Επαρκής γνώση ελληνικής γλώσσας – Άτομα με αναπηρία – Διαχρονικό δίκαιο – Έννοια “περιστάσεως” – Αρχή χρηστής διοικήσεως – Η Διοίκηση κωλύεται να αποφανθεί οριστικώς επί εκκρεμούς αιτήματος πολιτογραφήσεως πριν από την έναρξη και της ουσιαστικής ισχύος της κανονιστικής υπ’ αριθ. 43109/6-7.6.2019 Κ.Υ.Α.. Δέχεται την αίτηση – Ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.

https://www.ddikastes.gr/node/8337

ΠΗΓΗddikastes.gr