Διοικ.Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 585/2021 Ακυρωτική διαφορά – Πρόσληψη προσωπικού

44
466820780

Διοικ.Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 585/2021 (Τμήμα Θ΄Τριμελές)

Αίτηση ακυρώσεως κατά του πίνακα προσληπτέων της Επιτροπής Αξιολόγησης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, συνταχθέντος κατόπιν προσκλήσεως – εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, κατά το μέρος που δεν περιελήφθη η αιτούσα. Διοικητική διαφορά υπαγόμενη στο Δ. Ε. Αθηνών – Σύνθετη διοικητική ενέργεια – Ποια πράξη προσβάλλεται παραδεκτώς.  Άρθρα 17, 18 και 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28). Στάδια κατατάξεως  υποψηφίων σύμφωνα με την επίμαχη πρόσκληση ενδιαφέροντος – Βαθμολογία υποψηφίων. Κρίση ότι ο προσβαλλόμενος πίνακας είναι μη νόμιμος, κατά το μέρος που παραλήφθηκε η αιτούσα, η οποία συγκέντρωσε μεγαλύτερη βαθμολογία από την καταταγείσα πρώτη. Δέχεται την αίτηση – Ακυρώνει  τον προσβαλλόμενο πίνακα, κατά το μέρος που εκδηλώθηκε παράλειψη να συμπεριληφθεί η αιτούσα ως πρώτη καταταγείσα – Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για να διενεργήσει τα νόμιμα.

https://www.ddikastes.gr/node/8286

ΠΗΓΗddikastes.gr