Εγγραφή δικηγόρων στο ΓΕΜΗ από 1η Ιανουαρίου 2022

303

Με νέα απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Με την υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργική απόφαση περί καθορισμού των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα, εγγραφής και υποχρεώσεων δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ. (Β’ 4066).

Ειδικότερα, τροποποιήθηκε το άρθρο 7 της ως άνω υπουργικής απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 7  Έναρξη ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2021, με εξαίρεση τα άρθρα 3 και 4 που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4, μη εμπορικές δραστηριότητες θεωρούνται ιδίως αυτές που έχουν κυρίαρχα επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, οι δραστηριότητες πρωτογενούς παραγωγής και διάθεσης αγαθών, καθώς και όσες λαμβάνουν χώρα σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα στο πλαίσιο της αγοράς και με θεμέλιο τον ίδιο σωματικό μόχθο των προσώπων που τις ασκούν.

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα: α) εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕ.Μ.Η., β) δεν καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 113 του ν. 4635/2019, με εξαίρεση τα τέλη που αφορούν σε επιλογή διακριτικού τίτλου, η οποία είναι προαιρετική.

Μεταξύ των  Κ.Α.Δ. που αντιστοιχούν σε άσκηση μη εμπορικής δραστηριότητας (Παράρτημα ΙΙ απόφασης) περιλαμβάνονται και οι νομικές υπηρεσίες. Ο μη εμπορικός χαρακτήρας των Κ.Α.Δ. του Παραρτήματος ΙΙ προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις του εταιρικού δικαίου, τη θεωρία και την κρατούσα νομολογία σχετικά με τον ορισμό των εννοιών του εμπόρου και των εμπορικών πράξεων.

Δείτε την νέα υπουργική απόφαση εδώ

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/eggrafi-dikigoron-sto-gemi-apo-1i-ianoyarioy-2022

ΠΗΓΗlawspot.gr