Επανένταξη πληγέντων σε ρύθμιση οφειλών: Οδηγίες και διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ για το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις και την αίτηση επανένταξης

37

Με την Ε.2194/2021 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις, την αίτηση επανένταξης καθώς και λοιπά στοιχεία της επανένταξης πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020.

Πεδίο εφαρμογής

α) Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Τπηρεσίες (Δ.Ο.Τ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID,

β) Οφειλέτες:

  • φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID
  • νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντα/πληγείσες λόγω COVID
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «?ΤΝ-ΕΡΓΑ?ΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID”
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021,

οι οποίοι απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως και 31.7.2021 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, ii) τα άρθρα 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 ή iii) τον ν. 4469/2017.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή των δόσεων των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Οκτωβρίου 2021.

Επισημάνσεις:

• το πεδίο εφαρμογής της διάταξης υπάγονται οι ανωτέρω οφειλέτες με ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) τα άρθρα 1 έως και 17 του Ν. 4321/2015, ii) τα άρθρα 98 έως και 109 του Ν. 4611/2019 και iii) τον Ν. 4469/2017, οι οποίοι απώλεσαν αυτές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Ν.4842/2021 .

• Προϋπόθεση για την επανένταξη αποτελεί η καταβολή των δόσεων των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2021, ήτοι μέχρι την 29η.10.2021. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δόσης του Οκτωβρίου παραμένει η 29η.10.2021.

• Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται μέχρι και τις 29/10/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Ε.2184/2021.

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου στην Online τράπεζα.

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=223566

ΠΗΓΗe-forologia.gr