ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 302/2021 (ποινική) Προσβολή εμπορικού σήματος

139

ΑΡΙΘΜΟΣ 302/2021 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

– Προσβολή εμπορικού σήματος.

– Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1 περ. γ’ και 2 του προϊσχύσαντος Ν. 4072/11.4.2012, διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων ευρώ, μεταξύ άλλων, όποιος εν γνώσει θέτει σε κυκλοφορία, κατέχει, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που φέρουν αλλότριο σήμα ή προσφέρει υπηρεσίες με αλλότριο σήμα. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημία που απειλήθηκε από τις πράξεις της παραγράφου 1 είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συντρέχει εκμετάλλευση σε εμπορική κλίμακα… επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή 6.000 έως 30.000 ευρώ. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνον επί προσβολής σήματος με ίδιο διακριτικό γνώρισμα και ταυτότητα ή ομοιότητα προϊόντων. Κατά δε το άρθρο 89 παρ.1 του Ν. 4679/20.3.2020 “1. Καταργούνται τα άρθρα 121 έως 182 του Ν. 4072/2012 (Α’86), εκτός από την παράγραφο 2 του άρθρου 145 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 145 του ν.4072/2012, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4155/2013, τα οποία καταργούνται ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος”. Το αξιόποινο όμως της ως άνω πράξεως του άρθρου 156 παρ. 1 περ. γ και 2 του Ν. 4072/2012 διατηρείται με τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 1′ περ. β’ και 2 του ίδιου νόμου (4679/2020), κατά την οποία διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, όποιος εν γνώσει: -μεταξύ άλλων-θέτει σε κυκλοφορία, κατέχει, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που φέρουν αλλότριο σήμα, ή προσφέρει υπηρεσίες με αλλότριο σήμα… Επιβάλλεται δε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή ύψους έξι χιλιάδων (6.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ επί προσβολής σήματος με σημείο που ταυτίζεται με το σήμα και συντρέχει επίσης ταυτότητα ή ομοιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών -μεταξύ άλλων- αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημία που απειλήθηκε από τις πράξεις της παραγράφου 1 είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συντρέχει εκμετάλλευση σε εμπορική κλίμακα… Από τα ανωτέρω συνάγεται ρητά ότι το αξιόποινο της πράξεως του άρθρου 156 παρ.1 περ. γ και 2 του Ν. 4072/2012 δεν διαφοροποιήθηκε με τις άνω τροποποιήσεις κατά την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση καθώς και ως προς την ποινική μεταχείριση του δράστη. Από τη διάταξη αυτή, που προστατεύει το συγκεκριμένο άυλο περιουσιακό αγαθό του σηματούχου, αλλά και τον ανόθευτο ανταγωνισμό, προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της κατοχής και θέσης σε κυκλοφορία προϊόντων που φέρουν αλλότρια σήματα, απαιτείται α) ο υπαίτιος να κατέχει και να θέτει σε κυκλοφορία προϊόντα, τα οποία φέρουν σήματα επί των οποίων τρίτοι έχουν αποκλειστικά δικαιώματα και β) να υφίσταται άμεσος δόλος του, που συνίσταται στη γνώση αυτού ότι κατέχει και να θέτει σε κυκλοφορία προϊόντα, που φέρουν αλλότρια σήματα και γ) προσβολή σήματος με ίδιο διακριτικό γνώρισμα και ταυτότητα ή ομοιότητα προϊόντων και το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζημία που απειλήθηκε από τις ανωτέρω πράξεις είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συντρέχει εκμετάλλευση σε εμπορική κλίμακα.

https://www.inlaw.gr/content.aspx?id=2950

ΠΗΓΗinlaw.gr