Αυστηρότερη η διαδικασία αποζημιώσεων για ζημιές στις επιχειρήσεις από θεομηνίες

26

Θα ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 147036 ΕΞ 2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5424/Β/22-11-2021, για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, διενεργείται επιτόπια αυτοψία και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Ειδικότερα, υποβάλλονται στην επιτροπή κρατικής αρωγής:

– Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο, σε περίπτωση ζημιών σε κτίρια.

– Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης, υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης της επιχείρησης σε περίπτωση ζημιών. Αντίστοιχα, σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.Remaining Time-0:00FullscreenMute

– Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης – δηλώσεις Φ.Π.Α.

– Απογραφή προηγουμένου έτους.

– Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους Προμηθευτές.

– Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης και η κατάσταση του μηχανήματος.

Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά στοιχεία, εφ’ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής δεν δεσμεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων ζημία, ή την εκτίμηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες εκτιμητές, λογιστές κ.λπ.).».

Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 147036 ΕΞ 2021 ΦΕΚ 5424/Β/22-11-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

Διαβάστε επίσης

Κοινή Υπουργική Απόφαση 74617 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ 2670/Β/23-6-2021 (Κωδικοποιημένη)

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/austerotere-diadikasia-apozemioseon-gia-zhmies-stis-epixeiriseis-apo-theomhnies.html

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr