ΔΕΔ Α 1473/2021 Χρόνος κτήσης εισοδήματος τόκων υπερημερίας που επιδικάσθηκαν ως αποζημίωση

115


Καλλιθέα, 26.4.2021
Αριθμός απόφασης: 1473


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604568
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2017),
δ.Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75) όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α’ 86), της υπ’ αριθ. Α 1049/2021 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β 984-12.03.2021), καθώς και των υπ’ αριθ. Α.1273/2020 (ΦΕΚ B’ 5597/21.12.2020), Α.1241/2020 (ΦΕΚ B’ 4804/30.10.2020) και Α.1215/2020 (ΦΕΚ B’ 4254/30.09.2020) ομοίων κοινών αποφάσεων.

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με ημερομηνία κατάθεσης 29/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του , με ΑΦΜ κατοίκου , οδός αρ , Τ.Κ , κατά της με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 31/7/2020 Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 της ΑΑΔΕ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα

4. Την με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 31/7/2020 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της ΑΑΔΕ φορολογικού έτους 2019 της οποίας ζητείται η τροποποίηση κατόπιν επανεκαθάρισης της οικείας δήλωσης φόρου εισοδήματος.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών. 

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 29/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του , με ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό ειδοποίησης έκδοσης πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε την 31/7/2020 με βάση την υποβληθείσα με αριθμό καταχώρησης αρχική ηλεκτρονική δήλωση φορολογικού έτους 2019, προέκυψε συνολικό ποσό πληρωμής 19.082,09 €, το οποίο αναλύεται σε φόρο εισοδήματος ποσού 5.379,72 ευρώ και εισφορά αλληλεγγύης 13.702,37 ευρώ. Η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της ως άνω πράξης κατά το μέρος που με αυτή υπολογίσθηκε εισφορά αλληλεγγύης επί ποσού τόκων υπερημερίας που έλαβε από βάσει δικαστικής απόφασης και συμπεριλήφθηκαν στην
υποβληθείσα δήλωση και οι οποίοι αφορούν στο χρονικό διάστημα από 18/05/1997 έως 17/05/2019.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η προσφεύγουσα, εισέπραξε το φορολογικό έτος 2019 το ποσό των 134.987,30 ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει τόκους υπερημερίας που της κατέβαλε σε εκτέλεση της υπ’αριθ /2019 απόφασης τους Αρείου Πάγου, επί ποσού κεφαλαίου ύψους 54.719,00 ευρώ, το οποίο της επιδικάσθηκε ως αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, για το χρονικό διάστημα από 18/05/1997 έως 17/05/2019. Το ποσό αυτό (134.987,30 ευρώ) καθώς και ο παρακρατηθείς φόρος ποσού 20.310,97 συμπεριλήφθηκαν στους κωδ 667 και 675 αντίστοιχα της υπ’ αριθ αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, που υπέβαλε ηλεκτρονικά για τα εισοδήματά της, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να υπολογιστεί για το ποσό αυτό ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται, ότι δεν μπορεί να καταλογισθεί εισφορά αλληλεγγύης, για εισόδημα αποκτηθέν, με την έννοια της δημιουργίας αξιώσεως προς είσπραξή του, προ του φορολογικού έτους 2011 (δηλαδή χρήση 2010) για το λόγο ότι δεν υφίστατο αυτός ο φόρος πριν το προαναφερθέν χρονικό σημείο και ζητά να λάβει χώρα ο επανυπολογισμός του ποσού επί του οποίου επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης και να εκδοθεί νέα διορθωμένη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος ούτως ώστε: α) από το ποσό επί του οποίου επιβάλλεται η εισφορά αλληλεγγύης να αφαιρεθεί το ποσό των τόκων υπερημερίας που εισέπραξε και οποίοι αντιστοιχούν στα φορολογικά έτη 1997 έως 2010 (χρήση 1996 έως 2009), διότι τότε δεν υφίστατο ο επίμαχος φόρος, β) για το διάστημα από την χρήση 2010 έως και τη χρήση 2019 (φορολογικά έτη 2011 έως 2020) να υπολογισθεί το ποσό των τόκων υπερημερίας, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε έτος και επί ενός εκάστου εξ’ αυτών να καταλογισθεί η εισφορά αλληλεγγύης με βάση τα εισοδήματα και τους συντελεστές που ίσχυαν για κάθε χρήση, εκπιπτόμενων για τον πιο πάνω υπολογισμό των μειώσεων από τον φόρο.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε) με τίτλο «Φορολογικό έτος» ορίζεται ότι: «1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος…3. Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος…4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης του.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα.2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:…γ) εισόδημα από κεφάλαιο…» Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Το εισόδημα από κεφάλαιο περιλαμβάνει το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, καθώς και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι: Τόκοι
1. Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα.
2. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.
3. Οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν από τα ομόλογα αυτά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2.
4. Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..

Επειδή
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι: Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο 2. Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Επειδή με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1042/2015: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), ορίζεται ότι:
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’), οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων θεωρείται γενικά εισόδημα από κεφάλαιο.
6. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα.
Επισημαίνεται ότι στην έννοια των τόκων εμπίπτουν κάθε είδους τόκοι, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τόκοι δανείων, οι τόκοι υπερημερίας λόγω συμβατικής υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν αυτές αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τόκων δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ.
7. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι το εισόδημα από τόκους που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 15% και με τις διατάξεις του άρθρου 61 και της περ. β’ της παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στους τόκους που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%.
Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με βάση τα οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ.1011/2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, είναι ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 4 άρθρου 37 και παρ. 3 άρθρου 64  του  ν. 4172/2013). Στα ως άνω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εμπίπτουν, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 περ. β’ του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι: Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση 1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: β) τόκοι,

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 1 περ. β’ και παρ. 3 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι:
Συντελεστές παρακράτησης φόρου 1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο τη ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Επειδή
σύμφωνα με την από 17/5/2019 απόδειξη είσπραξης και βεβαίωσης παρακράτησης φόρου (κεντρικό κατάστημα) καταβλήθηκε το έτος 2019 στην προσφεύγουσα συνολικά το ποσό 196.706,30 €, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. ΑΠ 364/2019 απόφασης του Αρείου Πάγου.
Το ως άνω ποσό αναλύεται σε ποσό κεφαλαίου ύψους 54.719,00 και σε καθαρό φορολογητέο ποσό τόκων 134.987,30 €, επί του οποίου παρακρατήθηκε φόρος ποσοστού 15% ποσού 20.248,09 € (άρθρο 64 παρ. 1β του ν. 4172/2013).
Στη προσβαλλόμενη με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 31/7/2020 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της ΑΑΔΕ φορολογικού έτους 2019 στο συνολικό εισόδημα για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, περιλαμβάνεται το ποσό των επίδικων τόκων ύψους 134.987,30 €.

Επειδή με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 ενσωματώνεται στον ΚΦΕ.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές προστίθεται νέο άρθρο 43Α στον ν. 4172/2013, στο οποίο ορίζονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 112
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
9. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:
Άρθρο 43Α
Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.
2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε’ της παρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.
Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3995).
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
 

Εισόδημα σε ευρώΕισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.0000%
12.001 – 20.0002,2%
 20.001 – 30.0005,00%
30.001 – 40.0006,50%
40.001 – 65.0007,50%
65.001 – 220.0009,00%
>220.00010,00%


4. α) Η εισφορά προσδιορίζεται με βάση τους εκτελεστούς τίτλους είσπραξης που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπου στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εμφανίζεται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου, μαζί με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κάθε φορολογικού έτους.
β) Η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ΚΦΔ, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
5. α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς εφαρμόζονται οι διατάξεις της καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 6 του άρθρου 67.
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου υπολογίζεται αυτή. Για τους έγγαμους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 67, η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματά τους υπολογίζεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας. 
6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται στην παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 60.
7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος.
8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς, ο τρόπος αποτύπωσής της στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αμοιβών σε ετήσιο εισόδημα, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
11. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 7 ως προς τη φορολογία των μερισμάτων και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2017 και μετά.
12. Στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 οι λέξεις «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του Ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013).»

Επειδή με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1223/2015: ”Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι:
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), αναφορικά με την έννοια του φορολογικού έτους και τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.
Περαιτέρω, χρόνος απόκτησης των τόκων που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση θεωρείται ο χρόνος έκδοσης εκτελεστής δικαστικής απόφασης.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΑΠΟΦ 1034/2017: Π.1034: ΚΦΕ-Δήλωση φορ. εισοδήματος φ.π. φορολογικού έτους 2016, ορίζεται ότι: Βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
1. Για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό, από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος, ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς των φορολογικών ετών 2016 και επόμενα, εφόσον στο σύνολο του υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.
Η εύρεση του εισοδήματος επί του οποίου θα επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, προκύπτει από το άθροισμα του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος και της τυχόν διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4172/2013.
Πραγματικό εισόδημα νοείται το σύνολο των καθαρών εισοδημάτων όλων των κατηγοριών, προ φόρου, που δηλώνονται στη δήλωση, από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, πριν από την κατά περίπτωση παρακράτηση του φόρου και ανεξάρτητα αν αυτά τα εισοδήματα φορολογούνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές των άρθρων 15, 29, 40 και 43 του ν. 4172/2013 ή απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Επειδή εν προκειμένω η υπαριθμ. ΑΠ 364/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου, σε εκτέλεση της οποίας η προσφεύγουσα, εισέπραξε το φορολογικό έτος 2019 το ποσό των 134.987,30 ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει τόκους υπερημερίας που της κατέβαλε , επί ποσού κεφαλαίου ύψους 54.719,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 18/05/1997 έως 17/05/2019, εκδόθηκε το έτος 2019.
Επιπλέον με την ως άνω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Επειδή
οι τόκοι αποτελούν εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 4172/2013, κατά συνέπεια ορθώς θεωρήθηκε το έτος 2019 ως χρόνος απόκτησης των επίμαχων τόκων και ορθώς συμπεριελήφθη στο συνολικό εισόδημα για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης φορολογικού έτους 2019. Συνεπώς οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, ότι αφενός δεν μπορεί να καταλογισθεί εισφορά αλληλεγγύης, για εισόδημα αποκτηθέν, με την έννοια της δημιουργίας αξιώσεως προς είσπραξή του, προ του φορολογικού έτους 2011, για το λόγο ότι δεν υφίστατο αυτός ο φόρος πριν το προαναφερθέν χρονικό σημείο και αφετέρου ότι οι επιδικασθέντες τόκοι για τις χρήσεις 2010-2019 εσφαλμένως δεν έχουν κατανεμηθεί στις χρήσεις που αναφέρονται, καθώς και ότι ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν δεν πρόκειται περί εισοδήματος το οποίο προέκυψε κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

Επειδή
το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 13.702,37€, υπολογίστηκε με βάση το συνολικό εισόδημα της προσφεύγουσας φορολογικού έτους 2019 ύψους 198.281,69€, εφαρμοζομένων των συντελεστών που ορίζονται στη κλίμακα της παρ. 3 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 ανά ποσό κλιμακίου.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 29/09/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του , με ΑΦΜ

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019
Ποσό πληρωμής 19.082,09 ευρώ.

Το παραπάνω ποσό προέκυψε με τη με αριθμό ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 31/7/2020 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της ΑΑΔΕ φορολογικού έτους 2019.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

https://www.taxheaven.gr/circulars/37826/ded-a-1473-2021

ΠΗΓΗtaxheaven.gr