Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 1292/2021 (Τμήμα Θ΄Τριμελές)Πολιτογράφηση αλλοδαπού

189

Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, που υπογράφεται με εντολή του από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση πολιτογραφήσεως του αιτούντος. Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, ΦΕΚ Α 217) – Προϋποθέσεις – Έλλειψη αμετάκλητης καταδίκης του ενδιαφερομένου για το αδίκημα της κλοπής. Εφαρμογή νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4620/2019, ΦΕΚ Α 95 με ισχύ από 1.7.2019).
Συμμετοχή, απλή συνέργεια. Κρίση ότι η αμετάκλητη, κατά τα μη αμφισβητηθέντα από τον αιτούντα, ποινική καταδίκη του για απλή συνέργεια σε κλοπή καθιστά υποχρεωτική για τη Διοίκηση την απόρριψη του αιτήματος πολιτογραφήσεώς, χωρίς να παρέχεται σε αυτή δυνατότητα συνεκτιμήσεως άλλων στοιχείων που ανάγονται στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. Απορρίπτει την αίτηση.

https://www.ddikastes.gr/node/8400

ΠΗΓΗddikastes.gr