ΕιρΑθ 2215/2021 Αυτοκινητικό ατύχημα – Σύγκρουση οχημάτων – Υλικές ζημίες -.

292

Η παλαιότητα αυτοκινήτου 16 ετών δεν δικαιολογείι την τοποθέτηση καινούργιου ανταλλακτικού (πίσω αριστερό φτερό) ποσού 936,20 ευρώ και διακοσμητικού πόρτας 87,40 ευρώ. Μειώνει αξία ως άνω ανταλλακτικών κατά 60%. Μειώνει αξία διογκωμένων εργασιών κατά 50%. Επιδικάζει ΦΠΑ προσφοράς.

Αριθμός απόφασης: 2215/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Χρήστο Δήμο και την Γραμματέα Μαρία Γκότση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Δεκεμβρίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: ., κατοίκου Γλυφάδας, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου.

Των εναγομένων: 1) ., κατοίκου Αθήνας, ως προς τον οποίο ο ενάγων, με δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αγωγής, και 2) της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AIG EUROPE S.A.», που εδρεύει στο Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Στυλιανού Μπεζαντέ.

Ο ενάγων με την από 16.12.2019 αγωγή του, για αποζημίωση από τροχαίο αυτοκινητικό ατύχημα, που απευθύνεται προς το δικαστήριο αυτό και στρέφεται κατά των εναγομένων, που νόμιμα κατατέθηκε και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με ΕΑΚ ./2019, ζητεί όσα αναφέρονται σε αυτή.

Δικάσιμος για την συζήτηση της αγωγής ορίστηκε η 6.5.20, κατά την οποία αυτή ματαιώθηκε λόγω αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων, επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν για τις 11.12.20, οπότε ματαιώθηκε εκ νέου για τον ίδιο ως άνω λόγο, και επαναπροσδιορίστηκε και πάλι οίκοθεν για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού ειδικού πινακίου και συζητήθηκε.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που έχουν καταθέσει και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο ενάγων εκθέτει στην κρινόμενη αγωγή του ότι στις 23.10.2019 το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΤ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο του, οδηγούμενο από τον ., ενεπλάκη, στον τόπο και υπό τις συνθήκες που περιγράφονται αναλυτικά στην αγωγή, σε τροχαίο ατύχημα με το με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγείτο από τον α’ εναγόμενο και ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική του ευθύνη στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών σε αυτό και ότι η σύγκρουση, τα περιστατικά της οποίας αναφέρονται λεπτομερώς στην αγωγή, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του α’ εναγομένου. Ζητεί δε ο ενάγων να υποχρεωθεί η β’ εναγομένη πλέον, μετά την παραίτηση του από το δικόγραφο της αγωγής ως προς τον α’, να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 2.810,27 €, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της θετικής και αποθετικής ζημίας που του προκάλεσε το ατύχημα και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη.

Η υπόθεση δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 614 περ. 6 του ΚΠολΔ, από το αρμόδιο αυτό καθ’ ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο (άρθρα 14 § 1α και 42 παρ.2 του ΚΠολΔ). Η αγωγή είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330§2, 346, 914, 932 του ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του Ν.Γ.Π.Ν./ 1911, 10 του Ν. 489/1976 και 907, 908, 176 του ΚΠολΔ, ενώ προσκομίζεται και το ενημερωτικό έγγραφο για την δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς κατά το άρθρο 3 παρ.2 του Ν. 4640/2019. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη δικαστικού ενσήμου (βλ. το προσαγόμενο με αριθμό . ηλεκτρονικό παράβολο).

Από την εκτίμηση της ένορκης εξέτασης του μάρτυρα του ενάγοντος, των επικαλουμένων και προσκομιζομένων από τους διαδίκους εγγράφων και από όλη γενικά τη συζήτηση της υπόθεσης, αποδείχθηκαν τα παρακάτω περιστατικά: Στις 23.10. 2019 και περί ώρα 14.45, ο γιός του ενάγοντος ., ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυς κατά την ακροαματική διαδικασία, οδηγούσε το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΤ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ενάγοντος, επί της λεωφόρου Κύμης, στην περιοχή των Αχαρνών, με κατεύθυνση αριστερά προς της λεωφόρο Τατοΐου. Η λεωφόρος Κύμης στην διασταύρωση της με την λεωφόρο Τατοΐου αποτελείται από δύο λωρίδες, η αριστερή εκ των οποίων προορίζεται για κίνηση αριστερά προς την λεωφόρο Τατοΐου και η δεξιά για κίνηση ευθεία προς Αχαρνές, Ο ενάγων ισχυρίζεται στην αγωγή του ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου του είχε καταλάβει την αριστερή λωρίδα και την ώρα που διενεργούσε την αριστερή στροφή προς την λεωφόρο Τατοΐου, το με αριθμό κυκλοφορίας ΤΚΕ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγείτο από τον α’ εναγόμενο και ήταν ασφαλισμένο στην εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, προερχόμενο επίσης από την αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Κύμης με ιδιαίτερα αυξημένη ταχύτητα προσέκρουσε με το εμπρόσθιο δεξιό τμήμα του αυτοκινήτου του στο οπίσθιο αριστερό φτερό του αυτοκινήτου του ενάγοντος (βλ. προσαγόμενες και από τα δύο διάδικα μέρη φωτογραφίες). Η εναγομένη, με τις προτάσεις της και με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, προέβαλε ένσταση συνυπαιτιότητας του οδηγού του αυτοκινήτου του ενάγοντος σε ποσοστό 50%. Ο α’ εναγόμενος στην δήλωση ατυχήματος που υπέβαλε προς την β’ (σχετ.5) αναφέρει ότι η πρόθεση του ήταν να κινηθεί ευθεία προς Αχαρνές και ότι εσφαλμένα είχε καταλάβει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κύμης που προορίζεται γι’ αυτούς που κινούνται αριστερά προς την λεωφόρο Τατοΐου, όπως και ο αντίδικος οδηγός του αυτοκινήτου του ενάγοντος είχε καταλάβει εσφαλμένα την δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Κύμης, παρά το γεγονός ότι πρόθεση του ήταν να κινηθεί αριστερά. Η παράθεση αυτού του ιστορικού είναι ο μόνος τρόπος που δικαιολογεί την επέλευση της ένδικης σύγκρουσης, με βάση τους κανόνες της κοινής λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Στην 2η και την 3η φωτογραφία από αυτές που προσκομίζει ο ενάγων με ενιαίο αριθμού σχετικού 2α, εικονίζεται η πορεία του αυτοκινήτου του την στιγμή που εισέρχεται στο ρεύμα προς την οδό Δεκέλειας της λεωφόρου Τατοΐου. Στις φωτογραφίες αυτές φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένη η αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου του, γεγονός που θα μπορούσε να έχει συμβεί μόνον εφ’ όσον αυτός διενεργούσε την αριστερή στροφή προερχόμενος από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κύμης. Αν η σειρά των γεγονότων είχε όπως την εκθέτει ο ενάγων στο δικόγραφο της αγωγής του, το αυτοκίνητο του, προερχόμενο από την αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Κύμης, θα διενεργούσε την αριστερή στροφή επί της λεωφόρου Τατοΐου σε πολύ κοντινή απόσταση προς την διαχωριστική νησίδα των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της λεωφόρου Τατοΐου και δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να συμβεί η ένδικη σύγκρουση με τον τρόπο που συνέβη, ούτε θα μπορούσαν να είναι αυτές που ήταν οι συγκρουσθείσες επιφάνειες των δύο εμπλεκομένων αυτοκινήτων. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω εκτιθεμένων συνάγεται ότι συνυπαίτιοι στην επέλευση της ένδικης σύγκρουσης ήταν και οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγοί, οι οποίοι παραβίασαν την διάταξη του άρθρου 23§ 1 και 2 του ΚΟΚ, που αφορά στον τρόπο αλλαγής κατεύθυνσης, ενώ παράλληλα ενήργησαν, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 12 παρ.1 του ΚΟΚ και δεν οδηγούσαν με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή τους. Το Δικαστήριο προσδιορίζει το ποσοστό συνυπαιτιότητας σε 50% για τον καθένα, γενομένης έτσι δεκτής της προβληθείσας εκ μέρους της εναγομένης ένστασης.

Ο ενάγων δεν είχε επισκευάσει το αυτοκίνητο του μέχρι τη συζήτηση της αγωγής και αυτή έχει συνταχθεί με βάση την με ημερομηνία 30.10.19 εκτίμηση της εταιρείας «. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που διατηρεί συνεργείο αυτοκινήτων στον Πειραιά (σχετ.5). Σύμφωνα με αυτήν θα απαιτηθεί η αγορά ανταλλακτικών συνολικού ποσού 1.224,07 € και η εκτέλεση εργασιών επισκευής, αντικατάστασης των ανταλλακτικών και βαφής συνολικού ποσού 936,20 €. Το βασικό ανταλλακτικό που απαιτείται είναι το οπίσθιο αριστερό φτερό, το οποίο πράγματι και από τις προσαγόμενες φωτογραφίες καθίσταται σαφές ότι χρήζει αντικατάστασης. Η παλαιότητα ωστόσο του αυτοκινήτου, που υπερέβαινε τα 16 έτη κατά τον χρόνο του ατυχήματος, δεν δικαιολογεί την τοποθέτηση καινούργιου ανταλλακτικού, το κόστος του οποίου φτάνει (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο ποσό των 970,35 €. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου το ποσό αυτό πρέπει να περικοπεί κατά 60%, όπως και το διακοσμητικό πόρτας αξίας 87,40 €. Μετά ταύτα το συνολικό ποσό για αγορά ανταλλακτικών διαμορφώνεται σε 800,97 (970,35 + 87,40=1.057,75 Χ 40%=423,10 και 1.224,07-423,10) ευρώ.

Το κόστος των εργασιών επισκευής κρίνεται επίσης αδικαιολόγητα διογκωμένο, όπως επισημαίνει με τις προτάσεις της και η εναγομένη. Συγκεκριμένα κρίνεται υπερβολικό το κονδύλι των 285,20 € για την αντικατάσταση του φτερού και των 223,20 € για την βαφή αυτού, τα οποία θα πρέπει να περικοπούν κατά 50% και το συνολικό ποσό για τις εργασίες ανέρχεται πλέον σε 682 (285,20 + 223,20= 508,40 Χ 50%=254,20 και 936,20 – 254,20) ευρώ.

Περαιτέρω, το συνολικό ποσό του κόστους αγοράς ανταλλακτικών και εργασιών διαμορφώνεται σε 1.482,97 (800,97 + 682) ευρώ, το οποίο θα πρέπει να επιδικαστεί υπέρ του ενάγοντος μειωμένο σε ποσοστό 50%, λόγω της διαγνωσθείσας συνυπαιτιότητας του οδηγού του αυτοκινήτου του, και το τελικώς επιδικαζόμενο για την αιτία αυτή ποσό να ανέλθει σε 741,48 ευρώ, δεδομένου ότι κατά τα λοιπά τα αναφερόμενα στην προσφορά ανταλλακτικά και εργασίες κρίνεται ότι τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο του ενάγοντος από την ένδικη σύγκρουση. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο αναλογών ΦΠΑ, δεδομένου ότι η ζημία στην περιουσία του κυρίου του βλαβέντος αυτοκινήτου προκαλείται με μόνη την προσβολή αυτού, χωρίς να απαιτείται αποκατάσταση των ζημιών, προκειμένου να θεωρηθεί ότι επήλθε μείωση της περιουσίας του ιδιοκτήτη του, αλλά αρκεί η επέλευση και μόνον της βλάβης του αυτοκινήτου, με δικαίωμα επιλογής του ζημιωθέντος αν αυτός θα προβεί ή όχι στην επισκευή του ή θα διαθέσει την αποζημίωση για άλλο σκοπό. Η θετική ζημία του ιδιοκτήτη δεν απαιτεί την προηγούμενη αποκατάσταση της βλάβης, περιλαμβάνει την αξία των ανταλλακτικών, το κόστος της εργασίας και τον αναλογούντα ΦΠΑ, τυχόν δε μη επιδίκαση στον ζημιωθέντα ενάγοντα και του ποσού του φόρου αυτού, επί μη επισκευής του βλαβέντος οχήματος μέχρι τη συζήτηση της αγωγής θα είχε ως αποτέλεσμα είτε τη μη δυνατότητα αυτού (ζημιωθέντος) επισκευής του βλαβέντος αυτοκινήτου του, λόγω ανεπαρκείας του επιδικαζομένου ως αποζημιώσεως χωρίς ΦΠΑ χρηματικού ποσού, για την αγορά των ανταλλακτικών και την εκτέλεση των επισκευαστικών εργασιών, είτε την εκ μέρους του ζημιωθέντος εξ ιδίων χρημάτων πληρωμή του ΦΠΑ είτε την παρακίνηση αυτού ώστε να μην πληρωθεί ο ΦΠΑ που θα οφείλεται, η καταβολή δηλ. του οποίου αποτελεί τελικώς αναγκαία δαπάνη του ζημιωθέντος για την επισκευή του βλαβέντος οχήματός του.

Απορριπτέο κρίνεται το αιτούμενο από τον ενάγοντα κονδύλι των 350 € λόγω μείωσης της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου του (Renault Megane, με κινητήρα βενζίνης 1.598 κ.ε. και ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας 16.7.2003, σχετ. 5) εξ αιτίας των ζημιών που υπέστη από την ένδικη σύγκρουση, λόγω της μεγάλης παλαιότητας του, του επιφανειακού χαρακτήρα των ζημιών αλλά και λαμβανομένου υπ’ όψη ότι αυτό είχε εμπλακεί κατά τα έτη της κυκλοφορίας του σε άλλα 8 τροχαία ατυχήματα, όπως αποδεικνύεται από το προσαγόμενο από την εναγομένη έγγραφο της ΥΣΑΕ (σχετ.12).

Τέλος, ο ενάγων υπέστη εξαιτίας του ατυχήματος και ζημία μη περιουσιακή, η οποία οφείλεται στην στενοχώρια που του προκάλεσαν οι υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του. Λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του ατυχήματος, της συνυπαιτιότητας του υπαίτιου οδηγού σε ίσο βαθμό με τον οδηγό του αυτοκινήτου του και της έκτασης των ζημιών, η χρηματική ικανοποίηση που θα επιδικαστεί στον ενάγοντα για την παραπάνω ηθική βλάβη πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 100 ευρώ, που κρίνεται εύλογο και δίκαιο. Το συνολικό ποσό επομένως της περιουσιακής και μη ζημίας του τελευταίου ανέρχεται σε 841,48 (741,48 + 100) ευρώ.

Με βάση τις σκέψεις που προαναφέρθηκαν, πρέπει η αγωγή να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ανωτέρω χρηματικό ποσό, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. Δεκτό πρέπει να γίνει το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, δεδομένου ότι το Δικαστήριο κρίνει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης θα επιφέρει σημαντική βλάβη στον ενάγοντα.

Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας πρέπει να επιβληθούν μειωμένα σε βάρος της εναγομένης (άρθρο 178 παρ.1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

-ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (841,48 €), με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής.

-ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή.

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, που ορίζει σε εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/EirAth%202215.2021.htm

ΠΗΓΗdsanet.gr