Ακυρωτική διαφορά – Δασική διαφορά

124
466820780

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 1073/2021, (Τμήμα Β΄Τριμελές)

Αίτηση ακυρώσεως κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απορρίψεως της αιτήσεως των αιτούντων προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής, με την οποία ζήτησαν την ανάκληση της αποφάσεως του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, που κήρυξε αναδασωτέα δασική έκταση στο Δήμο Ραφήνας Αττικής. Ανάκληση διοικητικών πράξεων – Προϋποθέσεις – Αναδάσωση – Πότε στοιχειοθετείται υποχρέωση της Διοίκησης να ανακαλέσει πράξη αναδασώσεως – Νέα κρίσιμα στοιχεία. Κρίση ότι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής δεν είχε την υποχρέωση να εξετάσει την αίτηση των ήδη αιτούντων και να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για το αίτημα ανακλήσεως της αναδασώσεως, η σιωπηρή δε αυτή απόρριψη δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, υπό την έννοια του άρθρου 45 παρ.4 του π.δ/τος 18/1989 κι επομένως δεν προσβάλλεται παραδεκτώς με την υπό κρίση αίτηση – Απορρίπτει την αίτηση.
 

ΠΗΓΗadjustice.gr