Διεθνή Σύμβαση Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα – Κύρωση Τροποποιήσεων [ΦΕΚ Β-217/2022]

87

Αριθμ. 2222.1-1.2/4688/2022
Κύρωση τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα, 1974, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1045/1980 (Α’ 95), όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 11η Νοεμβρίου 2020 με την υπό στοιχεία MSC.474(102) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

ΠΗΓΗlawnet.gr