ΕιρΑθ 21/2020 Αυτοκινητικό ατύχημα – Ανώνυμη Εταιρεία – Φ.Π.Α. τιμολογίων – Μείωση αξίας -.

48

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων. Δεκτή ένσταση συνυπολογισμού ζημίας-κέρδους, διότι ο Φ.Π.Α. είτε θα της επιστραφεί, είτε θα συμψηφιστεί, σύμφωνα με το νόμο, με αποτέλεσμα εάν τον εισπράξει, θα έχει καταστεί πλουσιώτερη χωρίς νόμιμη αιτία. Απορρίπτεται το κονδύλιο μεταξύ άλλων, διότι η ενάγουσα δεν προσκόμισε τεχνική έκθεση σχετικά με πραγματική του κατάσταση και την αγοραία αξία του κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή τιμολόγιο αγοράς.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός 21/2020

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Δημήτριο Ζουρνή, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως Δέσποινας Ασλανίδου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 26-11-2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC-Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Βασιλέως Γεωργίου, αριθ. 50 Α), με ΑΦΜ …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Παναγιώτη Ροζάκη (οδός Λουκιανού, αρ. 6, Αθήνα).

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣ Ltd και ήδη «AIG EUROPE S.Α/ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 119), με ΑΦΜ …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Στυλιανού Μπεζαντέ (οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 43-45, Αθήνα), 2) Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «GRUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 213-215), με ΑΦΜ …, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Καλλιμάνη (οδός Βησσαρίωνος, αρ. 8, Αθήνα), 3) …, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδός …), ως προς τον οποίο έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, 4) …, κατοίκου Αθηνών, ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και 5) …, κατοίκου Ηλιουπόλεως Αττικής (οδός …), ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής.

Η ενάγουσα με την από 09-10-2018 αγωγή της, διαδικασίας αυτοκινήτων, που κατατέθηκε την 10η-10-2018 με ΓΑΚ ./2018 και ΕΑΚ ./2018 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αγωγής ορίστηκε δικάσιμος η 13η-03-2019 και μετά από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της προκειμένης αποφάσεως και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά.

Μελέτησε τη δικογραφία και

Σκέφτηκε κατά το νόμο

Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα, η οποία παραιτήθηκε παραδεκτά, κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, ως προς τον τρίτο, την τέταρτη και την πέμπτη των εναγομένων και επομένως αυτή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε εναντίον τους (άρθρα 294, 295, 297 και 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ), εκθέτει ότι την 21η-06-2017 και περί ώρα 17:30 η …, οδηγώντας το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΙΜΕ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο (SUSUKI) ιδιοκτησίας της, που ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του στην πρώτη των εναγομένων και ο …, οδηγώντας το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΧ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο (vw) ιδιοκτησίας της …, που ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη προς τρίτους από την κυκλοφορία του στη δεύτερη των εναγομένων, προκάλεσαν από συγκλίνουσα υπαιτιότητα τους φθορές και βλάβες στο υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΙΡΜ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο (OPEL CORSA) ιδιοκτησίας της, που ήταν εκμισθωμένο στην εταιρεία με την επωνυμία «… ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», το οποίο οδηγούσε η προστηθείσα από τη μισθώτρια εταιρεία …, κατά τη σύγκρουση των εν λόγω οχημάτων και των υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΜΧ-. και ΖΜΒ-. τρίτων ΙΧΕ οχημάτων, που έγινε κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται στην αγωγή (καραμπόλα πέντε οχημάτων). Ζητεί δε (κατ’ εκτίμηση της αγωγής μετά την παραίτηση εκ του δικογράφου της ως προς τους τρεις τελευταίους εκ των εναγομένων) να αναγνωρισθεί (μετά τον παραδεκτώς γενόμενο περιορισμό του αιτήματος σε έντοκο αναγνωριστικό, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την προκειμένη απόφαση πρακτικά, σύμφωνα με τα άρθρα 295 παρ. 1 εδ. β και 297 του ΚΠολΔ) ότι οι δύο εναγόμενες ασφαλιστικές εταιρεία οφείλουν να της καταβάλουν, εις ολόκληρον εκάστη, το ποσό των 2.983,14 ευρώ, ως αποζημίωση για τις θετικές και αποθετικές ζημίες που υπέστη, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και να καταδικαστούν οι αντίδικες της να πληρώσουν τα δικαστικά της έξοδα.

Με αυτό το ιστορικό και τα αιτήματα η αγωγή, αρκούντως ορισμένη, διότι περιέχει όλα τα κατά νόμον απαραίτητα στοιχεία (άρθρα 111 παρ. 2, 118 παρ. 4 και 216 του ΚΠολΔ), παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 παρ. 1α και 42 παρ. 2 του ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρο 614 παρ. 1 του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του Ν 4335/2015) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 922, 297, 298, 330 εδ. β’, 340, 345, 346, 926 του ΑΚ, 2, 4, 9 και 10 του Ν. ΓπΝ/1911, 10 του Ν. 489/1976 (ΠΔ 237/1986), 70 και 173 επ. του ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από την ουσιαστική της άποψη, δεδομένου ότι έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη συζητήσεως, έχει επιδοθεί αντίγραφο της αγωγής στον αρμόδιο οικονομικό έφορο, κατά το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν 489/1976 (βλέπε προσκομιζόμενη υπ’ αριθμόν …/07-03-2019 έκθεση επιδόσεως του δικαστικής επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών …), για το σωρευμένο κονδύλιο της απώλειας εισοδημάτων, και, μετά την μετατροπή του αιτήματος, δεν απαιτείται καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου.

Από όλα τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος αποδείξεως (οι εναγόμενες εταιρείες δεν επιμελήθηκαν για την εξέταση μάρτυρος ανταποδείξεως), τα έγγραφα τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη προς άμεση απόδειξη και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, μερικά από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα στη συνέχεια, μεταξύ των οποίων οι φωτογραφίες που δεν αμφισβητείται η γνησιότητα των από τους διαδίκους, καθώς και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα εξής: Την 21η-06-2017 και περί ώρα 09:10 η …, οδηγώντας το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΙΡΜ-. ΙΧΕ μισθωμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της ενάγουσας (προστηθείσα στην οδήγηση του από τη μισθώτρια εταιρεία με την επωνυμία «… ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»), εκινείτο κανονικά στο κέντρο των Αθηνών, επί της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με κατεύθυνση από την οδό Παπαδιαμαντοπούλου προς τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μπροστά της εκινείτο ομόρροπα το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΥΜΧ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον … και πιο μπροστά το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΒ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, οδηγούμενο από το … Πίσω της εκινείτο ομόρροπα το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΖΜΧ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, οδηγούμενο από το …, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του στη δεύτερη των εναγομένων (GRUPAMA ΦΟΙΝΙΞ) και τέλος ακολουθούσε το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΙΜΕ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, οδηγούμενο από την …, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του στην πρώτη των εναγομένων (AIG). Στο ύψος του οικοδομικού αριθμού ., έναντι του ξενοδοχείου Χίλτον, τα δύο προπορευόμενα του αυτοκινήτου της ενάγουσας οχήματα ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά, μπροστά στο φωτεινό σηματοδότη πριν από την υπάρχουσα εκεί διάβαση πεζών, και έτσι και η οδηγός του αυτοκινήτου της ενάγουσας αναγκάστηκε να διακόψει την πορεία της και να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Ο … όμως, επειδή δεν κατέβαλε την προσοχή την οποία όφειλε και μπορούσε να καταβάλει ως μέσος συνετός οδηγός, δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει το ασφαλισμένο στη δεύτερη των εναγομένων αυτοκίνητο που οδηγούσε (ΖΜΧ-.), και επέπεσε με το εμπρόσθιο μέρος αυτού στο πίσω μέρος του ευρισκόμενου σε προσωρινή διακοπή πορείας αυτοκινήτου της ενάγουσας, ωθώντας παράλληλα τούτο προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα και αυτό με την σειρά του να επιπέσει στο προπορευόμενο αυτοκίνητο (ΥΜΧ-.) κι αυτό, τέλος, να επιπέσει στο εμπρός αυτού ευρισκόμενο αυτοκίνητο (ΖΜΒ-.). Σχεδόν ταυτόχρονα, αμέσως μετά την καραμπόλα των ως άνω τεσσάρων οχημάτων, το υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας ΙΜΕ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της …, που ακολουθούσε, οδηγούμενο από την ίδια, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην πρώτη των εναγομένων (AIG), προσέκρουσε ελαφρά στο υπ’ αριθμόν ΖΜΧ-. ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο είχε ήδη επιπέσει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της ενάγουσας. Με βάση τα παραπάνω, που αποδεικνύονται κυρίως από το περιεχόμενο του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου …/21-06-2017 Δελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος Υλικών Ζημιών του Τμήματος Τροχαίας Καισαριανής (σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα), αποκλειστικά υπαίτιος της καραμπόλας των τεσσάρων πρώτων εκ των ως άνω οχημάτων και των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο της ενάγουσας στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος αυτού, από αμέλεια, υπήρξε ο οδηγός του υπ’ αριθμόν ΖΜΧ-. ΙΧΕ αυτοκινήτου …, διότι δεν οδηγούσε με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, δεν ρύθμισε την ταχύτητα λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κυκλοφορίας, και δεν τηρούσε αρκετή απόσταση από το κινούμενο εμπρός του αυτοκίνητο, ώστε αν αυτό μειώσει ξαφνικά την ταχύτητα του ή διακόψει την πορεία του να αποφύγει τη σύγκρουση, κατά παράβαση των άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1 και 7 του Κ.Ο.Κ, που είχε ως συνέπεια να επιπέσει στο προπορευόμενο αυτοκίνητο της ενάγουσας, ωθώντας παράλληλα τούτο προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα κι αυτό με την σειρά του να επιπέσει στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΧ-. ΙΧΕ, που ήταν μπροστά του και να υποστεί έτσι ζημιές στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο μέρος του. Στοιχεία που να θεμελιώνουν οποιαδήποτε συνυπαιτιότητα της οδηγού του αυτοκινήτου της ενάγουσας δεν αποδείχθηκαν και για το λόγο αυτό η σχετική ένσταση των εναγομένων (του άρθρου 300 του ΑΚ) πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Ο ισχυρισμός της δεύτερης των εναγομένων (GRUPAMA ΦΟΙΝΙΞ) ότι για τις ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο της ενάγουσας στο εμπρόσθιο μέρος του ευθύνεται η ίδια, διότι η προστηθείσα από τη μισθώτρια εταιρεία οδηγός του επέπεσε κινούμενη αυτοδυνάμως στο πίσω μέρος του προπορευόμενου υπ’ αριθμόν ΥΜΧ-. αυτοκινήτου, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι όπως αποδεικνύεται από το περιεχόμενο του προαναφερθέντος Δελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος (βλέπε ιδίως παραγράφους 14 και 17 αυτού), το οποίο συνυπέγραψαν αυθημερόν, χωρίς επιφυλάξεις, άπαντες οι οδηγοί των πέντε (05) εμπλεκομένων οχημάτων, το αυτοκίνητο της ενάγουσας (υπό το στοιχείο «Γ») όταν δέχθηκε την πρόσκρουση στο πίσω μέρος του από το ασφαλισμένο σε αυτήν (GRUPAMA-ΦΟΙΝΙΞ) όχημα (υπό το στοιχείο «Δ») βρισκόταν σε προσωρινή διακοπή πορείας και, λόγω της ώθησης, μετακινήθηκε προς τα εμπρός και προσέκρουσε με το εμπρόσθιο μέρος του στο προηγούμενο όχημα (υπό το στοιχείο «Β»).

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο της η ενάγουσα ήταν απαραίτητο να δαπανήσει α) για την αγορά των αναγκαίων ανταλλακτικών (που περιγράφονται αναλυτικά κατ’ είδος, επιμέρους αξία και άθροισμα στο δικόγραφο της αγωγής και στο παρακάτω παραστατικό) 1.208,38 ευρώ, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν ./30-06-2017 τιμολόγιο-δελτίο αποστολής της εταιρείας με την επωνυμία «… Ε.Π.Ε» και β) για τις αναγκαίες εργασίες επισκευής-βαφής (που αφορούν στα επιμέρους τμήματα του εμπρόσθιου και του οπίσθιου μέρους του αυτοκινήτου, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά κατ’ είδος, εργασία, αποτίμηση αξίας ανά είδος εργασίας και άθροισμα, στο δικόγραφο της αγωγής, στο παρακάτω παραστατικό, καθώς και στην από 26-06-2017 ιδιωτική έκθεση πραγματογνωμοσύνης του πραγματογνώμονα …) 649,76 ευρώ, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμόν ./30-06-2017 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «… Ε.Π.Ε», ήτοι συνολικό ποσό 1.858,14 ευρώ (1.208,38+649,76), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ που αναλογεί, αθροίσματος 359,34 ευρώ (233,58+125,76). Το αιτούμενο ως άνω ποσό των 359,34 ευρώ του ΦΠΑ επί των ως άνω τιμολογίων της δαπάνης αγοράς ανταλλκατικών και επισκευής δεν πρέπει να επιδικαστεί στην ενάγουσα, δεκτής γενομένης ως βασίμου της προταθείσας εκ μέρους της αντίστοιχης εναγόμενης εταιρείας ενστάσεως περί συνυπολογισμού ζημίας και οφέλους (του άρθρου 300 του ΑΚ), διότι δεν θα επιβαρυνθεί τελικά με αυτό η ενάγουσα (κυρία του προοριζομένου για εκμίσθωση, αντί μισθώματος, ζημιωθέντος οχήματος), δεδομένου ότι ή θα αφαιρεθεί από το άθροισμα του ΦΠΑ επί των εσόδων της (αν αυτά είναι μεγαλύτερα των εξόδων της) ή θα επιστραφεί σε αυτήν από την αρμόδια οικονομική εφορεία (αν τα έξοδα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα της), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 και 34 του Ν. 2859/2000, διαφορετικά θα έχει διπλή ωφέλεια, καθώς θα εισπράξει το συγκεκριμένο ένδικο ποσόν του ΦΠΑ δύο φορές (τόσο ως έκπτωση ή επιστροφή φόρου από τη φορολογική αρχή, όσο και ως αποζημίωση από την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία), με αποτέλεσμα να καταστεί αδικαιολογήτως πλουσιότερη, σε αντίθεση με την αποζημιωτική αρχή του άρθρου 11 του Ν. 2496/1997, που ορίζει ότι το ασφάλισμα συνίσταται στην αποκατάσταση της ασφαλιστέας ζημίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας (αποκλείοντας έτσι τη χρησιμοποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης ως αφορμή για να καταστεί πλουσιότερος ο ασφαλισμένος). Περαιτέρω, συνεπεία της επιμελημένης επισκευής του οχήματος της ενάγουσας (μάρκας OPEL, τύπου CORSA, 1.248 cc, με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας 18-06-2014), το οποίο είχε εμπλακεί στο παρελθόν και σε άλλο ένα τροχαίο ατύχημα (βλέπε προσκομιζόμενη εκτύπωση από την ιστοσελίδα της Υ.Σ.Α.Ε.), με καινούρια ανταλλακτικά σε συνεργείο επιλογής της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ζημία περιορίσθηκε σε πλήρως αντικαταστατά εξαρτήματα, χωρίς να αποδεικνύεται ότι έχουν θιγεί ζωτικά για την παθητική και ενεργητική ασφάλεια του αυτοκινήτου τμήματα του, εκτιμάται ότι δεν μειώθηκε η κατά το χρόνο εκείνο εμπορική αξία του, η οποία σε κάθε περίπτωση ουδόλως αποδείχθηκε, καθόσον δεν προσκομίζεται αντίστοιχη τεχνική έκθεση σχετικά με την πραγματική του κατάσταση και την αγοραία αξία του κατά το χρόνο του ατυχήματος ή τιμολόγιο αγοράς, οπότε απορριπτέο κρίνεται το σχετικό αγωγικό κονδύλιο ύψους 665.00 ευρώ. Τέλος, δεν αποδείχθηκε επαρκώς απώλεια εισοδήματος ποσού 460,00 ευρώ της ενάγουσας εταιρείας, αφενός διότι δεν προσκομίζεται αντίγραφο της σύμβασης εκμίσθωσης του βλαβέντος αυτοκινήτου (δεν αναφέρονται καν τα στοιχεία της αορίστως επικαλούμενης μισθώσεως), από την οποία να προκύπτει με ασφάλεια το ύψος του μισθώματος και η χρονική διάρκεια της μίσθωσης, και αφετέρου διότι η ενάγουσα είχε τη δυνατότητα να εκμισθώσει στη θέση του (ή να παραχωρήσει στη μισθώτρια προς αντικατάσταση του κατά το αναφερόμενο ένδικο πενθήμερο, άλλο όμοιο όχημα από το μεγάλο και επαρκή στόλο των αυτοκινήτων πού διαθέτει (30.000 οχήματα).

Επομένως, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη ως προς την πρώτη των εναγομένων και να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και από την ουσιαστική της άποψη ως προς τη δεύτερη εξ αυτών και να αναγνωρισθεί ότι η τελευταία οφείλει να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 1.498,80 ευρώ (1.858,14-359,34) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, κατ’ αποδοχήν του αιτήματος της εναγομένης, ενόψει των περιστάσεων και της φύσεως των επιδικασθέντων απαιτήσεων, που δικαιολογούν το εύλογο της αντιδικίας (βλ. άρθρο 346 εδαφ. δ’ και ε’ του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν 5055/2012 και ΑΠ 1207/2017). Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της πρώτης των εναγομένων πρέπει να τα πληρώσει η ενάγουσα, ενώ μέρος των δικαστικών εξόδων αυτής πρέπει να τα πληρώσει η δεύτερη των εναγομένων (άρθρο 178 παρ. παρ. 1 του ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρεί πως η αγωγή δεν ασκήθηκε ως προς τον τρίτο, την τέταρτη και την πέμπτη των εναγομένων και κηρύσσει καταργημένη τη δίκη ως προς αυτούς.

Δικάζει αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή ως προς την πρώτη των εναγομένων

Καταδικάζει την ενάγουσα να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της πρώτης των εναγομένων, που ορίζει στο ποσό των εκατόν ενενήντα (190,00) ευρώ.

Απορρίπτει ό,τι έκρινε ως απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή ως προς τη δεύτερη των εναγομένων.

Αναγνωρίζει ότι η δεύτερη των εναγομένων οφείλει να καταβάλει στην ενάγουσα χίλια τετρακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.498,80) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Καταδικάζει τη δεύτερη των εναγομένων να πληρώσει μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, που ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Αθήνα 7 ΙΑΝ. 2020

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΡΝΗΣ      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/EirAth%2021.2020.htm

ΠΗΓΗdsanet.gr