ΠΠρΑθ 2067/2021 Αίτημα παύσης λειτουργίας και απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας – Λειτουργία σταθμού βάσης (κεραίας) κινητής τηλεφωνίας – Αρχή της προφύλαξης – Προσβολή προσωπικότητας -.

706

Αίτημα για την απαγόρευση λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνση αυτής. Προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων συνεπεία της παράβασης της αρχής της προφύλαξης. Αποδείχθηκε ότι ο εν λόγω σταθμός βάσης βρίσκεται σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή πολύ κοντά σε σχολεία, φροντιστήρια και νοσοκομεία της περιοχής και στις κατοικίες των εναγόντων. Κρίθηκε ότι η αβεβαιότητα των εναγόντων ως προς τις συνέπειες από τη διαρκή έκθεσή τους στην ηλεκτρονική ακτινοβολία που εκπέμπεται από την κεραία προσβάλλει το δικαίωμά τους σε ασφαλή και υγιή διαβίωση, καθώς και ότι η εναγόμενη έπρεπε με βάση την αρχή της προφύλαξης (αρθρ. 174παρ. 2 ΣΕΚ) και την καλή συναλλακτική πίστη να μη λειτουργήσει την κεραία στην τοποθεσία αυτή. Κρίθηκε επίσης ότι η μη λειτουργία της κεραίας στον χώρο αυτό δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού δεν οδηγεί σε πλήρη στέρηση της οικονομικής ελευθερίας της εναγομένης. Το γεγονός ότι η εναγόμενη διαθέτει, ως οφείλει, όλες τις νόμιμες άδειες για την εγκατάστασή του επίδικου σταθμού βάσης, δεν αναιρεί την επικινδυνότητά του, τόσο για το φυσικό εναέριο περιβάλλον, όσο και, συνακόλουθα, για την υγεία των περιοίκων και κυρίως των ανήλικων μαθητών που φοιτούν στην περιοχή. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του επίμαχου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δώμα της ανωτέρω οικοδομής, δεν υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για να διασφαλίζεται, στο μέτρο που κρίνεται επαρκές, από το νομοθέτη, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ως  εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τη λειτουργία της. Αρση της προσβολής της προσωπικότητας των εναγόντων με την απαγόρευση της λειτουργίας της εν λόγω κεραίας. Κήρυξη της απόφασης εν μέρει προσωρινώς εκτελεστής (αίτημα παύσης λειτουργίας).

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ

Αριθμός Απόφασης 2067/2021

(αριθμός καταθέσεως αγωγής ./26.11.2015)

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Κλεοπάτρα Μουλακάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ʼννα Καλού, Πρωτοδίκη και Χριστίνα Ντάφου, Πρωτοδίκη -Εισηγήτρια, τους οποίους όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Βασιλική Βασιλοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ-ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: (1) … και (298) ., παρασταθέντων του πρώτου αυτών δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Παρασκευής Σιουρούνη – Βόγλη (AM ΔΣΑ 15735), διορισθείσης δυνάμει του υπ’ αριθμ. 24/2015 Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης, η οποία κατέθεσε προτάσεις, μαζί με τα υπ’ αριθμ. Π./10.11.2017 και Π./15.12.2017 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και όλων των λοιπών δια της πληρεξούσιας δικηγόρους τους Παυλίνας Βαρσαμίδου, η οποία κατέθεσε προτάσεις, μαζί με τα υπ’ αριθμ. Π./14.11.2017 και ΠΙ ./18.12.2017 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΚΛΗΣΗ-ENΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως εκπροσωπούμενης και εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, λεωφόρος Κηφισίας αριθμ. 99, παρασταθείσης δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ελένης Θεοδωρακοπούλου (AM ΔΣΑ 22324), διορισθείσης προς τούτο δυνάμει του υπ’ αριθμ. ./22.11.2017 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ., η οποία κατέθεσε προτάσεις, μαζί με το υπ’ αριθμ. Π./16.11.2017 και Π./13.12.2017 γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 25.11.2015 αγωγή τους, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 26.11.2015, λαβούσα αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2015, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 7.12.2017, πλην όμως λόγω αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως εξαιτίας παρελεύσεως χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του έτους και κατόπιν της υπ’ αριθμ. ./2019 Πράξεως αφαιρέσεως δικογραφιών του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αριθμ. καταθ. ./8.10.2020, διατάχθηκε η οίκοθεν ανασυζήτηση της υποθέσεως, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, εγγραφείσα στο οικείο πινάκιο με στοιχεία ., επιδοθείσης της σχετικής από 14.10.2020 κλήσεως της Γραμματέως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις ανωτέρω πληρεξούσιες δικηγόρους των διαδίκων, όπως τούτο προκύπτει από τα οικεία αποδεικτικά επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων, υπηρετούντος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ….

Κατά τη δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δημόσιας συνεδριάσεως του παρόντος Δικαστηρίου της 4.2.2021 και στις κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 07 § 1 ΚΠολΔ, αν για οποιονδήποτε λόγο που παρουσιάστηκε μετά το τέλος της συζήτησης είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση, η συζήτηση επαναλαμβάνεται, αφού οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί κλήση. Ο ορισμός της δικασίμου μπορεί να γίνει και η κλήση για τη συζήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί με την επιμέλεια είτε κάποιου διαδίκου, είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Το ίδιο εφαρμόζεται και όταν το δικαστήριο διατάζει να επαναληφθεί η συζήτηση. Σε όλες τις πιο πάνω* ‘ περιπτώσεις οι κλήσεις για συζήτηση και τα αποδεικτικά της επίδοσης συντάσσονται ατελώς. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και στην περίπτωση, όπου, για οποιονδήποτε λόγο, δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε οκτώ μήνες από τη συζήτηση πολιτικής υπόθεσης. Μόλις συμπληρωθεί το οκτάμηνο, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων επιλαμβάνεται και ερευνά αν είναι δικαιολογημένη ή μη η καθυστέρηση. Όταν αυτή κριθεί αιτιολογημένη, παρέχεται στον δικαστή προθεσμία δύο μηνών για τη δημοσίευση των αποφάσεων που καθυστερούν πέραν του οκταμήνου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, όπως και όταν παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών που χορηγήθηκε κατά το προηγούμενο εδάφιο, χωρίς να έχουν δημοσιευθεί οι αποφάσεις που καθυστερούν, ο δικαστής υποχρεούται να επιστρέψει τη δικογραφία, άλλως αυτή αφαιρείται αμέσως με πράξη του δικαστή που διευθύνει, το δικαστήριο ή του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης αυτού και ορίζεται δικάσιμος για νέα συζήτηση. Η επαναλαμβανόμενη κατ’ άρθρο 307 ΚΠολΔ συζήτηση αποτελεί, όπως και η από το άρθρο 254 ΚΠολΔ συζήτηση, συνεχεία της προηγούμενης και όχι νέα συζήτηση. Και ναι μεν στο άρθρο 307 ΚΠολΔ δεν μνημονεύεται ρητώς, όπως στο άρθρο 254 ΚΠολΔ, ότι η επαναλαμβανόμενη συζήτηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, όμως δεν συνέτρεχε δικαιολογητικός λόγος να αντιμετωπιστούν κατά διαφορετικό τρόπο οι δύο περιπτώσεις, διότι οι πιο πάνω διατάξεις διαφέρουν μόνο ως προς το λόγο της επανάληψης, ο οποίος στην περίπτωση του άρθρου 307 ΚΠολΔ δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα κάποιου διαδίκου και, συνεπώς δε δικαιολογείται να υφίσταται αν δεν εμφανιστεί ή δεν εμφανιστεί προσηκόντως ή δεν καταθέσει εκ τρ^νέου προτάσεις, δυσμενέστερη μεταχείριση, δηλαδή, να δικαστεί ερήμην και να υποστεί τις σχετικές συνέπειες. Συνακόλουθα, η αρχική και η επαναλαμβανόμενη συζήτηση συνθέτουν μία συζήτηση και ο διάδικος ο οποίος δεν παρίσταται στην επαναλαμβανόμενη, είχε όμως παραστεί στην αρχική, δικάζεται αντιμωλία, ο διάδικος δε που παρίσταται στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση δεν χρειάζεται να καταθέσει εκ νέου προτάσεις (ΑΠ 936/2018, ΑΠ 869/2017, ΕφΑΘ 115/2018 ΤΝΠ Νόμος), αλλά επιτρέπεται η επαναφορά των προτάσεων που έχουν κατατεθεί προηγουμένως, τα, δε, πρακτικά, εφόσον έχουν υπογραφεί από τον διευθύνοντα τη συζήτηση εκείνη και τον γραμματέα, διατηρούν το κύρος τους και παρέχουν πλήρη απόδειξη για το περιεχόμενο τους (ΕφΔυτΜακ 88/2011 Αρμ. 2014.1168).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθμ. καταθ. ./8.10.2020 Πράξη οίκοθεν ανασυζήτησης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία επιδόθηκε με την από 14.10.2020 κλήση της Γραμματέως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις πληρεξούσιες δικηγόρους των διαδίκων (όπως τούτο προκύπτει από τα οικεία αποδεικτικά επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων, υπηρετούντος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ., παραδεκτά, κατ’ άρθρα 254 και 307 ΚΠολΔ, φέρεται προς επανάληψη συζήτησης η από 25.11.2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2015 αγωγή, η οποία είχε εκφωνηθεί και συζητηθεί αντιμωλία των διαδίκων, κατά τη δικάσιμο της 7-12-2017, πλην, όμως, λόγω μη έκδοσης απόφασης επ’ αυτής από την αρισθείσα εισηγήτρια – Δικαστή, πέραν του 8μήνου, με την υπ’ αριθμ. ./2019 πράξη αφαίρεσης δικογραφίας του Πρόεδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, αφαιρέθηκε από αυτήν η σχετική δικογραφία.

Ι.. Στο άρθρο 30 ν. 4070/2012 που τιτλοφορείται «Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών» διαλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000. 2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία: α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως, β) Κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παράβολου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παραγράφου 5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος. Σε  περίπτωση  διαπίστωσης υπέρβασης των  επιτρεπόμενων ορίων που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Με κοινή απόφαση των υπουργών αυτών μπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση. 5. … 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών. 7. … 8. … 9. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 9.α. Αν η Ε.Ε.Α.Ε. διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη (που προβλέπεται στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 53571/3839/2000, ΕΓ 1105) ή/και τα συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς 1 έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίηση του και γνωστοποίηση της στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, από την κατάθεση της διορθωμένης μελέτης ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του τμήματος του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίηση της στην Ε.Ε.Τ.Τ. 10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. υπουργού. 12. Πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου, και υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώμα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία, δεν στερείται πολεοδομικής άδειας ή ότι αυτό δεν έχει ενταχθεί στην διαδικασία «Ρύθμισης αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου» με την καταβολή ειδικού προστίμου διατήρησης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η κατασκευή κεραίας δεν εδράζεται επί του αυθαιρέτου τμήματος του κτιρίου. 13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τη παράγραφο 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000. 14. … 15. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νομιμότητα της άδειας της καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ε.Ε.Α.Ε. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέχρι της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή ανακλήσεως της, εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 53571/3839/6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.16. … 17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής: Α. Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωμένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαμβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/μελέτες: α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοίας, β) Αίτηση για χορήγηση ν δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωμάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών, γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την έκδοση θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις, στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα, ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου … Οι κατασκευές κεραιών, που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία που προβλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Οι αναβαθμίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής, (β) Έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επί σχετικής μελέτης, η οποία έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας. Οι ως άνω κατασκευές κεραιών συνεχίζουν να θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες εφόσον οι σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός της προθεσμίας του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, όπως εκάστοτε ισχύει και μέχρι τη χορήγηση άδειας ή πιστοποιητικού πληρότητας ή την απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο μοναδικός λόγος μη έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάμενης κατασκευής κεραίας. Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου. Η Τυποποιημένη  Δήλωση,  που υποβάλλεται  στο  Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΑΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από: (α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται με βάση την υπ’ αριθμ. 53571/3839/2000 (ΕΓ 1105) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, (β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 4014/2011. Μετά τη χορήγηση: (α) θετικής γνωμάτευσης της Ε.Ε.Α.Ε. και (β) απόφασης επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την υποβολή της Τυποποιημένης, Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας εντάσσεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας μπορεί να προβεί στην τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής. Β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΑΥΑ, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α’, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα της αρμοδιότητας τους και να ενημερώνουν το ΣΗΑΥΑ: α) για την έκδοση των εγκρίσεων τους ή β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν / διορθωθούν ή γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων/μελετών. Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α’: α) Εκδίδει ʼδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α’. β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α’, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ. καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ, σημείο Α’, ʼδεια Κατασκευής Κεραίας, γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας. Δ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) δημοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί ʼδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις με τα σχετικά συμπεράσματα των μελετών. Ε. Ο κάτοχος, μετά την έκδοση της ʼδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει παράλληλα: α) Να κοινοποιεί την ʼδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, β) Να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο μοναδικός Αριθμός είτε της ʼδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας. Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας διαθέτει ʼδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας. ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής κεραίας ενώπιον διοικητικής αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας. Ζ…. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 19. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών, β. Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, γ. ʼλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά. 20. … 22. … 23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων ως και κάθε σχετικό θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 και του παρόντος νόμου, όπως ισχύουν. Οι λοιπές εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 και στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύουν παραμένουν επίσης σε ισχύ». Προσέτι, στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011, με τον οποίο θεσπίζεται η νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, ορίζεται ότι «Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύνανται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε . δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η πρώτη κατηγορία Α περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία ^απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η δεύτερη κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 …». Εξάλλου, το έργο Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας εμπίπτει στα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β, όπως προκύπτει από την Α. Υ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1958/2012 «κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.9.2011», ενώ με την Κ.Υ.Α.198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/4.5.2012 καθορίστηκαν, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 8 § 3 του ν. 4014/201 1 οι πρότυπες περιβαλλοντικές – δεσμεύσεις για τους Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας. Στο άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι σκοπός αυτής είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας με τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων από την εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της. Από το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο συνάγεται ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία σταθμού κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζεται από τον νομοθέτη ως δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων και για το λόγο αυτό την επιτρέπει μόνον κατόπιν αδείας, που εκδίδεται μετά από συγκεκριμένους ελέγχους, ενώ προβλέπεται και σύστημα περαιτέρω ελέγχου, μετά την έκδοση της άδειας και την έναρξη λειτουργίας, της τήρησης των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.

II. Με τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ ορίζεται ότι όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η 1 προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Με τη διάταξη αυτή η προστασία του δικαίου εκτείνεται και στους συντελεστές εκείνους που αποτελούν την ατομικότητα του προσώπου είτε αυτοί αναφέρονται στην φυσική του υπόσταση (ζωή, σωματική ακεραιότητα, υγεία), είτε στην πνευματική, ηθική ή κοινωνική του ατομικότητα.  Στην έννοια της προσωπικότητας περιέχονται όλες εκείνες οι αστάθμητες αξίες, που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου και προστατεύονται όλα τα αγαθά, τα οποία τη συγκροτούν, ήτοι, μεταξύ άλλων, α) στοιχεία αναφορικά με τη ζωή, σωματική ακεραιότητα και την υγεία του προσώπου (σωματικά αγαθά), β) στοιχεία αναγόμενα στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου (ψυχικά αγαθά), γ) στοιχεία σχετικά με την ελευθερία προς ανάπτυξη της προσωπικότητας, δ) στοιχεία συνδεόμενα με την τιμή του προσώπου, ε) στοιχεία του ιδιωτικού βίου και της σφαίρας του απορρήτου (βλ. και ΑΠ 543/2009, ΑΠ 1095/2009, ΑΠ 261/2008 ΝΟΜΟΣ). Στην έννοια δε του δικαιώματος επί της προσωπικότητας περιλαμβάνονται όλα τα άυλα αγαθά, τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πρόσωπο και ανήκουν σε αυτό, όπως είναι και η κοινωνική ατομικότητα του ανθρώπου. Από τα ανωτέρω απορρέει και το δικαίωμα χρήσεως των κοινόχρηστων πραγμάτων (άρθρα 967, 968-970 ΑΚ), όπως είναι και ο ατμοσφαιρικός αέρας, που εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια του περιβάλλοντος και συμπίπτουν σε ευρεία κλίμακα με τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά αγαθά, συνιστώντας τόσο προϋπόθεση ζωής, όσο και στοιχεία για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσεως των κοινόχρηστων πραγμάτων αποτελεί αυτοτελή εκδήλωση του δικαιώματος της προσωπικότητας, όπως προσδιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ (βλ. και ΑΠ 718/2001 ΕλλΔνη 42,942.ΙΚαράκωστα, Περιβάλλον και Αστικό Δίκαιο, 1986, σελ. 28). Το δικαίωμα επί της προσωπικότητας προσδιορίζεται εννοιολογικά και με τις διατάξεις των άρθρων 2 § 1, 5 §§ 1, 2 και 5 και 24 § 1 του ισχύοντος Συντάγματος, ενώ η συμπεριφορά με την οποία διαταράσσεται από τρίτους στοιχείο περιβαλλοντικό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να αλλοιώνεται ή να καταργείται η κοινή ωφέλεια που πηγάζει από την χρήση του συγκεκριμένου πράγματος είτε να καθίσταται αδύνατη η χρήση του στοιχείου αυτού, συνιστά παράνομη προσβολή κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 970 ΑΚ, όπως αυτές εμπλουτίζονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος (βλ. Ι. Καράκωστα, Η προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών μέσα από τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, ΝοΒ 41, 45). Επομένως, το δικαίωμα του ανθρώπου στη χρήση και την απόλαυση της ωφέλειας του ζωτικού χώρου του αποτελεί την ιδιωτικού δικαίου έκφανση της κατοχυρώσεως από το άρθρο 24 § 1 του Συντάγματος, του κοινωνικού δικαιώματος στο περιβάλλον, που τριτενεργεί στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις μέσω των διατάξεων των άρθρων 57 και 967 επ. ΑΚ (βλ. και Ι. Καράκωστα, Ένδικα μέσα προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών, ΕΔΔΔ 1990, 178. Ι.Δεληγιάννη, Η προστασία της προσωπικότητας κατά τον Αστικό Κώδικα από την άποψη των σχετικών συνταγματικών ρυθμίσεων, ΕλλΔνη 38, 389). Η με οποιοδήποτε τρόπο προσβολή στοιχείου ζωτικού χώρου του ανθρώπου (ακτινοβολία, ρύπανση της ατμόσφαιρας) συνιστά προσβολή θεμελιώδους συνταγματικού του δικαιώματος της αξίας του προσώπου, την οποία δεν μπορεί να νομιμοποιήσει οποιαδήποτε κανονιστική διάταξη της κοινής νομοθεσίας, αφού μια τέτοια διάταξη θα είναι αντισυνταγματική και παράνομη (Ολομ ΑΠ 40/1998 ΕλλΔνη 1999, 46). Η προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας μέσω των ανωτέρω διατάξεων του ΑΚ απαιτεί τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων: α) Προσβολή του δικαιώματος χρήσεως που συνίσταται στη διατάραξη από τρίτους κάποιου περιβαλλοντικού στοιχείου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αλλοιώνεται ή να καταργείται η κοινή ωφέλεια, η οποία πηγάζει από τη χρήση του συγκεκριμένου πράγματος ή προσβολή της υγείας (σωματικής ή ψυχικής) του προσώπου, β) παράνομος χαρακτήρας της προσβολής, δηλαδή ύπαρξη συμπεριφοράς αντίθετης με τις επιταγές ή απαγορεύσεις της έννομης τάξεως, που προσβάλλει την κοινή χρήση ή την κοινή ωφέλεια κοινού σε όλους ή κοινοχρήστου πράγματος ή τη σωματική ή την ψυχική υγεία του ατόμου. Η αξίωση που απορρέει από την προσβολή του πιο πάνω δικαιώματος συνίσταται, εκτός των άλλων, στην άρση της τελευταίας και την παράλειψη της στο μέλλον, εφόσον υπάρχει βάσιμη απειλή επικείμενης προσβολής (προληπτική αξίωση για παράλειψη). Για την άσκηση των παραπάνω αξιώσεων νομιμοποιείται ο χρήστης του συγκεκριμένου πράγματος ή το πρόσωπο (ως προς τα σωματικά ή ψυχικά αγαθά) που υπέστη την προσβολή, ο οποίος στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να βρίσκεται σε ορισμένη τοπική σχέση με το αντίστοιχο περιβαλλοντικό αγαθό (βλ. Ι.Καράκωστα, Η προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών κλπ., ό.π., ΝοΒ 41,45).

III. Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 5 § 1 Συντάγματος ορίζεται ότι καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Η διάταξη προστατεύει, εκτός των άλλων και την οικονομική ελευθερία, εφόσον βέβαια με αυτήν δεν προσβάλλονται τα δικαιώματα των άλλων, δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Έτσι, η επιχειρηματική δραστηριότητα, ως οικονομική ελευθερία, πρέπει να ασκείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη προσβάλλει την προσωπικότητα των άλλων, στην οποία περιλαμβάνεται και η αξίωση να ζει και να κινείται σε καθαρό και υγιές περιβάλλον. Για το λόγο αυτό το σύγχρονο κράτος υποβάλλει σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε προηγούμενη λήψη άδειας και σε έλεγχο τηρήσεως των όρων της. Η υποβολή της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε προηγούμενη άδεια της διοίκησης αποτελεί εκδήλωση της εγγυητικής λειτουργίας του κράτους και βέβαια δεν αποκλείει τη δικαστική εξέταση της προσβολής της προσωπικότητας από την άσκηση της οικονομικής ελευθερίας. Ειδικότερη έκφανση της οικονομικής ελευθερίας αποτελούν οι εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών (όπως σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, φάρμακα, κεραίες κινητής τηλεφωνίας). Η γνώση των κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αυτές είναι ακόμη ανολοκλήρωτη και ελλιπής, με αποτέλεσμα ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση να ρυθμίζουν τις δραστηριότητες αυτές με βάση όχι αποδεδειγμένους κινδύνους αλλά με βάση ενδείξεις επικινδυνότητας τους. Ο κοινός νομοθέτης δεν είναι ελεύθερος να μην λάβει μέτρα για τις δραστηριότητες αυτές. Η υποχρέωση του αυτή επιβάλλεται από το υπερνομοθετικής ισχύος κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 28 § 2 Σ), ως υποχρέωση ανάπτυξης πολιτικών προφύλαξης. Ειδικότερα, με το άρθρο 174 (πρώην 130-Ρ) της Συνθήκης της Ε.Ε. (όπως τροποποιήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχ, το έτος 1992 και τη Συνθήκη του ʼμστερνταμ της 2.10.1997 και ενσωματώθηκε με την τελική της μορφή στο εθνικό δίκαιο με το ν. 2691/1999) ορίσθηκε ότι η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος, α) συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων: αα) της διατηρήσεως, προστασίας και βελτιώσεως του περιβάλλοντος, ββ) της προστασίας της υγείας του ανθρώπου, γγ) της συνετής και ορθολογικής χρήσεως των φυσικών πόρων και δδ) της προωθήσεως, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, β) αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και στηρίζεται στις αρχές της προφυλάξεως και της προληπτικής δράσεως, της επανορθώσεως των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ενιαίος νομοθετικός ορισμός της αρχής της προφύλαξης, που εισήχθη στο κοινοτικό δίκαιο με τη ως άνω Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν υπάρχει, καθόσον έχουν διατυπωθεί τουλάχιστον δέκα εννέα (19) ορισμοί. Και, ακόμη, δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν η αρχή αυτή είναι δεσμευτικός νομικός κανόνας ή πολιτική αρχή (βλ. Μαντζούφα, Συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης, σελ. 341 σημ.. 192. Ν.Παπαστώρου, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2006, σελ. 686). Η αρχη αυτή αφορά τη διαχείριση της επιστημονικής αβεβαιότητας, ως προς την ύπαρξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινδύνων που μπορούν να προκληθούν, ιδίως από την κυκλοφορία αγαθών ή την ανάπτυξη έργων ή δραστηριοτήτων και εφαρμόζεται, όταν υπάρχει αληθής αβεβαιότητα, ως προς την διακινδύνευση και όχι σε περιπτώσεις όπου υφίσταται επαρκής επιστημονική βάση για την αξιολόγηση της διακινδύνευσης και για την ύπαρξη και το βαθμό του κινδύνου. Στη διακήρυξη του Ρίο 1992 ορίσθηκε ότι όταν υπάρχουν απειλές σοβαρής ή ανεπανόρθωτης ζημιάς, η έλλειψη πλήρους επιστημονικής βεβαιότητας δεν θα χρησιμοποιείται ως λόγος για την αναβολή λήψης αποδοτικών μέτρων που προλαμβάνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Με αυτό το πνεύμα το ΔΕΚ απεφάνθη ότι «οσάκις υφίστανται αμφιβολίες ως προς την συνδρομή ή τη σημασία κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα προστασίας, χωρίς να αναμένεται να αποδειχθεί πλήρως το υπαρκτό και η σοβαρότητα των εν λόγω κινδύνων». Υπό την αυστηρότερη εκδοχή της, η αρχή της προφύλαξης θεωρεί ότι μόνη η ύπαρξη ενδείξεων ως προς πιθανούς κινδύνους σοβαρής βλάβης, μη δυναμένους να αποκλεισθούν, με βάση τα επιστημονικά πορίσματα, επιβάλλει τη λήψη περιοριστικών μέτρων στη κυκλοφορία αγαθών ή στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υπό προϋποθέσεις δημιουργεί τεκμήριο ύπαρξης κινδύνου. Αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν ορίζεται ποιος βαθμός κινδύνου πρέπει να τεκμαίρεται. Κατά την άποψη που το Δικαστήριο αυτό θεωρεί ορθότερη και προκειμένου η αρχή της προφύλαξης να μην καταστεί εργαλείο άλογης ανάσχεσης της έρευνας και της ανάπτυξης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε διαχείριση του κινδύνου. Η συναγωγή της αρχής στηρίζεται, όπως προαναφέρθηκε, στη σοβαρότητα και το δυσεπανόρθωτο της βλάβης για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και στο ενδεχόμενο οι βλάβες αυτές να προκαλούνται από δραστηριότητα για την οποία υπό τα εκάστοτε διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα καταλείπεται επιστημονική αβεβαιότητα (Ν.Παπαστώρον, σε Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2006, σελ. 689 επ.). Επομένως, δραστηριότητες για τα αποτελέσματα των οποίων υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, λόγω έλλειψης επαρκούς επιστημονικής γνώσης, ελέγχονται από το Δικαστή, ως προς το εάν κατά την άσκηση τους λαμβάνουν τα μέτρα προφύλαξης, τα οποία εξαλείφουν ή μειώνουν τους κινδύνους, έτσι ώστε να προστατεύεται η αξία και η υγεία του προσώπου, που αποτελούν μείζονα και Συνταγματικώς προστατευόμενα ατομικά δικαιώματα. Η ύπαρξη άδειας της αρχής δεν εμποδίζει το Δικαστή να εξετάζει κάθε φορά, αν αλλοιώνεται ή καταργείται η κοινή ωφέλεια, δηλαδή η απόλαυση ενός υγιούς περιβάλλοντος και ο Δικαστής δεν υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του ούτε υποκαθιστά το νομοθέτη κατά παράβαση του άρθρου 26 Συντάγματος (βλ. ΕφΘεσ 481/2010 ΝΟΜΟΣ. Μπαλιά, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Περιβάλλον και Δίκαιο, 2002, σελ. 44 επ., 65).

IV. Εξάλλου, οι αρμοδιότητες των Δήμων – Ο.Τ.Α. (άρθρο 102 Σ και Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με τον ν. 1850/1989) και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός αυτών, αφορούν – σύμφωνα με το ν. 3463/2006 που αναφέρεται ενδεικτικά στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. και στις δραστηριότητες τις οποίες τούτες περιλαμβάνουν – και τους τομείς του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών (75 § 1 του ν. 3463/2006), στις οποίες σαφώς εμπίπτει και, βάσει της αρχής της εγγύτητας, η μέριμνα για την λειτουργία εντός των ορίων του Δήμου και στο οικιστικό συγκρότημα κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα και μετά την έκδοση των απαραιτήτων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Επομένως, υποκείμενο του δικαιώματος της προσωπικότητας μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, φυσικά υπό τον όρο ότι οι διατάξεις περί προστασίας της προσωπικότητας εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα μόνο στο βαθμό που η προστασία αυτή συνάδει με την φύση τους και τον προορισμό τους (βλ. Ι. Καράκωστα, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, 2η έκδ. 2016, άρθρο 57 αριθμ. περιθ. 2 σελ. 754/755) και στην περίπτωση των δήμων όχι, πάντως, όταν αυτοί εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν τους δημότες τους (ΑΠ 1745/2005 ΝΟΜΟΣ = ΧρΙΔ 2006, 303).

V. Από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι τα πολιτικά δικαστήρια, όταν κρίνουν περί των υπαγόμενων σε αυτά διαφορών, περί ιδιωτικών δικαιωμάτων, μπορούν εφόσον δεν αποκλείσθηκε αυτό από το νόμο να εξετάσουν παρεμπιπτόντως το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων της διοίκησης. Ο έλεγχος αυτός περιορίζεται στην έρευνα, αν τα όργανα της διοίκησης ενήργησαν κατά τους καθορισμένους από το νόμο όρους και τύπους και εντός της ανήκουσας σε αυτά εξουσίας, χωρίς να δύνανται να ελέγχουν και την ουσιαστική αυτών κρίση ως προς την ύπαρξη ή μη των απαιτουμένων πραγματικών προϋποθέσεων (ΑΠ 1257/2000 ΕΕργΔ 61, 418). Η νόμιμη όμως χορήγηση αδειών και μόνον δεν αποκλείει την, διά της κεραίας κινητής τηλεφωνίας και της εξ αυτής εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, παράνομη προσβολή της προσωπικότητας, όταν δι’ αυτής βλάπτεται η υγεία του ανθρώπου (ΠΠρΑΘ 5767/2009).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή, όπως το δικόγραφο αυτής εκτιμάται από το Δικαστήριο, οι ενάγοντες εκθέτουν ότι η εναγόμενη εταιρία τηλεπικοινωνιών έχει εγκαταστήσει στις 14.8.2014 και θέσει σε λειτουργία σταθμό βάσης και κεραία κινητής τηλεφωνίας στο δώμα του μισθωμένου, από την Α.Ε. με την επωνυμία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», κτηρίου, στην θέση «. ΚΤΗΡΙΟ Ο.Τ.Ε.», στο Δήμο Πεντέλης (κωδικός αριθμός θέσης 14 00055) επί της οδού … στο Ο.Τ. ., στα Μελίσσια, Ότι παρότι η εγκατάσταση και λειτουργία της κεραίας έγινε από την εναγομένη δυνάμει σχετικής άδειας που χορηγήθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 101 35/Φ610/30-8-2013 απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., από την εκπεμπόμενη από την κεραία ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και υπό τις λεπτομερώς στο δικόγραφο της αγωγής διαλαμβανόμενες συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος και συνακόλουθης διαρκούς βλάβης της υγείας των εναγόντων, αλλά και των υπολοίπων συγκατοίκων της πολυκατοικίας, των περίοικων και ιδίως των νηπίων και παιδιών που φοιτούν στα παρακείμενα σχολεία και ότι συνεπεία της προσβολής των ως άνω αγαθών, που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την προσωπικότητα τους, προσβάλλονται και οι ίδιοι, ενώ συγχρόνως υποβαθμίζεται και η ποιότητα της ζωής τους, οι περιουσίες τους, αφού η επίδικη κεραία είναι εντελώς ακαλαίσθητη και καθόλου εναρμονισμένη με το υφιστάμενο οικιστικό περιβάλλον, ενώ δίνει την εντύπωση ύπαρξης βιομηχανικής ζώνης μέσα στην πράσινη και περιποιημένη γειτονιά τους, επιπλέον, δε, αποτελεί κύριο λόγο για την απομάκρυνση μισθωτών κατοικιών από αυτήν, δεδομένου ότι εύλογα φοβούνται για την υγεία τους. Με το ιστορικό αυτό οι ενάγοντες, ζητούν: (1) Να διαταχθεί η παύση λειτουργίας του σταθμού βάσης κεραίας, η οποία βρίσκεται στο δώμα του κτιρίου στην θέση «.. ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ», στο Δήμο Πεντέλης (κωδικός αριθμός θέσης .), επί της οδού .., στα Μελίσσια Αττικής και η απομάκρυνση της εγκατάστασης αυτής από την άνω θέση, (2) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και (3) να καταδικαστεί η εναγομένη στην δικαστική τους δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 14 § 2, 18, 25 § 2 ΚΠολΔ) αρμόδιο, για να συζητηθεί κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία. Είναι δε αρκούντως ορισμένη, εμπεριέχουσα όλα τα απαραίτητα, για τη δικαστική της εκτίμηση (216 ΚΠολΔ), στοιχεία, κατά τα άρθρα 216 § 1 ΚΠολΔ και 57 ΑΚ, παρά τον περί του αντιθέτου ισχυρισμό της εναγομένης, διότι το περιεχόμενο της υπό κρίση αγωγής είναι η, συνεπεία της παραβίασης της αρχής της προφύλαξης, προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων και δεν απαιτείται η αναφορά του εκάστοτε επιπέδου ακτινοβολίας της κεραίας, η ένταση, η εμβέλεια και οι συγκεκριμένες συνέπειες από την λειτουργία της, στοιχεία τα οποία οι ενάγοντες κατά τεκμήριο δεν γνωρίζουν ούτε μπορούν να γνωρίζουν, απορριπτόμενης της σχετικής ενστάσεως της εναγομένης ως ουσιαστικώς αβασίμου. Για τον ίδιο λόγο είναι απορριπτέα ως ουσιαστικώς αβάσιμη η ένσταση της εναγομένης και κατά το σκέλος της, με το οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι δεν προσδιορίζονται οι προδιαγραφές και ο τρόπος λειτουργίας της συγκεκριμένης κεραίας, η πυκνότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπει και αν υπερβαίνει τα ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό όρια με την επίκληση επιστημονικών μετρήσεων, ώστε να συγκριθούν τα μεγέθη και να κριθεί αν ο επίδικος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει τα ανεκτά για τον ανθρώπινο οργανισμό όρια και ως εκ τούτου είναι επικίνδυνα. Ως προς τα στοιχεία, δε, αυτά, αποφασιστική για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής είναι η, συνεπεία της παραβίασης της αρχής της προφύλαξης, προσβολής προσωπικότητας των εναγόντων και όχι τα ανωτέρω κατ’ ιδίαν στοιχεία, τα οποία εν τέλει αποτελούν αντικείμενο αποδείξεως, για να κριθεί αν πράγματι υπάρχει ή όχι προσβολή της προσωπικότητα των εναγόντων. Επομένως, εκτίθενται με επαρκή πληρότητα και σαφήνεια στο δικόγραφο της αγωγής όλα τα πραγματικά περιστατικά, που απαιτούνται, κατά νόμο (άρθρα 216, 338, 945 § 1 ΚΠολΔ, 57 επ. ΑΚ), για τη νομική θεμελίωση της καταγόμενης σε δίκη αξίωσης των εναγόντων και δικαιολογούν την αξιούμενη από αυτούς δικαστική προστασία (ΕφΘεσ 481/2010 ΝΟΜΟΣ). Ομοίως, απορριπτέος ως αβάσιμος τυγχάνει και ο ισχυρισμός της εναγομένης περί αοριστίας της αγωγής για το λόγο ότι δεν αναφέρεται στο δικόγραφο, το είδος και ο βαθμός της υπαιτιότητας αυτής, καθόσον αντικείμενο της αγωγής δεν είναι η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που έχουν υποστεί οι εναγόμενοι, οπότε και μόνο στην περίπτωση αυτή, για την ανίχνευση του ζητήματος σε τι ακριβώς συνίσταται η ηθική βλάβη των εναγόντων, συναρτώμενη με τη συμπεριφορά της εναγομένης που προκάλεσε αιτιωδώς αυτήν, θα απαιτείτο η παράθεση των ανωτέρω στοιχείων στο δικόγραφο της αγωγής. Επίσης, δεν πάσχει αοριστίας το δικόγραφο της αγωγής και ως προς το στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας των εναγόντων και του βαθμού γειτνίασης με την επίδικη κεραία, καθώς και ως προς το αν μεταξύ της οικοδομής, που βρίσκεται εγκατεστημένη η επίδικη κεραία και των επίδικων οικοδομών, παρεμβάλλονται άλλες οικοδομές, ως προς το αν υπάρχει οπτική επαφή με την επίδικη κεραία, ώστε από τα στοιχεία αυτά να κριθεί αν τελικώς υπήρξε προσβολή ή έστω κίνδυνος προσβολής της υγείας των εναγόντων, προκειμένου το δικαστήριο να διαπιστώσει, αν υφίσταται έννομο συμφέρον στην παρούσα δίκη. Και τούτο, προεχόντως διότι στο δικόγραφο της αγωγής παρατίθεται με απόλυτη σαφήνεια η διεύθυνση της κατοικίας των εναγόντων, ώστε να είναι δυνατός ο σαφής προσδιορισμός της κατοικίας τους και ο βαθμός γειτνίασης με την επίδικη κεραία, αφού αναφέρεται η οδός, ο αριθμός και η περιοχή της κατοικίας τους. Πέραν όμως τούτων, ο ίδιος αυτός ισχυρισμός της εναγομένης είναι αόριστος, αφού οι αιτιάσεις ότι κάποιοι από τους ενάγοντες κατοικούν μακριά από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση και εμπίπτουν στην εμβέλεια άλλων κεραιών της ή και κεραιών άλλων εταιρειών, ότι είναι λογικό πολλές οικοδομές εντός της πόλης των Αθηνών να γειτνιάζουν συχνά με κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα υποβάθμισης του περιβάλλοντος και, συνεπώς, προσβολής του δικαιώματος της προσωπικότητας των εναγόντων, ότι στην παρούσα δίκη το ζητούμενο είναι, αν όταν λειτουργούσε η επίδικη κεραία, τηρούνταν τα θεσπισμένα όρια ασφαλείας για το κοινό, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 31 ν. 3431/2000 και ότι οι ισχυρισμοί των εναγόντων περί παραβίασης της αρχής της προφύλαξης στηρίζονται σε γενικόλογες και αποσπασματικές επιστημονικές μελέτες και εκτιμήσεις, δεν αφορούν το ζήτημα της αοριστίας ή όχι της αγωγής, αλλά στο ζήτημα της απόδειξης ή μη της παραβίασης της αρχής της προφύλαξης. Επομένως, αβασίμως προβάλλονται οι ανωτέρω ισχυρισμοί περί αοριστίας της αγωγής. Ομοίως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και ο ισχυρισμός της εναγομένης περί ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποιήσεως του πρώτου των εναγόντων Δήμου Πεντέλης. Και τούτο, διότι όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω στην υπό στοιχείο IV μείζονα σκέψη, η μέριμνα για την λειτουργία εντός των ορίων του Δήμου και στο οικιστικό συγκρότημα κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα και μετά την έκδοση των απαραιτήτων αδειών από τις αρμόδιες αρχές, αποτελεί μία από τις κύριες υποχρεώσεις και λειτουργίες των δήμων, ώστε οι τελευταίοι να είναι υποκείμενο του δικαιώματος της προσωπικότητας και να νομιμοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση να ζητήσουν δικαστική προστασία, αφού η προστασία αυτή συνάδει με την φύση τους και τον προορισμό τους. Στην υπό κρίση περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση του αγωγικού δικογράφου, προκύπτει ότι η αγωγή ασκείται εκ μέρους του πρώτου των εναγόντων Δήμου Πεντέλης, όχι εκπροσωπώντας τους δημότες του, αλλά για τη δικαστική προστασία του δικού του δικαιώματος εκ της υποχρεώσεως προστασίας του τομέα του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης του, στις οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω στην υπό στοιχείο IV μείζονα σκέψη, εμπίπτει και, βάσει της αρχής της εγγύτητας, η μέριμνα για την λειτουργία εντός των ορίων του Δήμου και στο οικιστικό συγκρότημα κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα και μετά την έκδοση των απαραιτήτων αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα, αναφέρεται στην αγωγή ότι το εν λόγω κτίριο του ΟΤΕ βρίσκεται μέσα σε περιοχή αμιγούς κατοικίας, δηλαδή σε περιοχή αποκλειστικής χρήσης, στην οποία απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση γης εκτός από εκείνη, στην οποία αποβλέπείο χαρακτηρισμός της και ότι επιτράπηκε η παραμονή του στην περιοχή κατά παρέκκλιση, δυνάμει του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ./28.9.1993 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μελισσιών), δεδομένου ότι έχει αναγερθεί σε προγενέστερο χρόνο αυτής, με βάση την υπ’ αριθμ. ./1975 άδεια της Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής. Περαιτέρω, αναφέρει ο πρώτος ενάγων Δήμος Πεντέλης ότι σε πολύ κοντινή απόσταση από την επίδικη κεραία, εκτός από κατοικίες, βρίσκονται τα αναλυτικώς προσδιοριζόμενα στο δικόγραφο της αγωγής δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα (.ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελισσιών, .° και .° Νηπιαγωγεία Μελισσιών, .° Δημοτικό Μελισσιών και το .° Γυμνάσιο Μελισσιών) με ρητή αναφορά στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν και της απόστασης των εν λόγω κτιρίων από την επίδικη κεραία, αλλά και ιδιωτικά (παιδικοί σταθμοί, φροντιστήρια μέσης εκπαιδεύσεως, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σχολές χορού, ωδείων και νοσοκομείων). Επομένως, αυτή η αναφορά στο δικόγραφο της αγωγής αφορά αποκλειστικά και μόνο τον πρώτο ενάγοντα Δήμο Πεντέλης και μάλιστα όχι υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου των δημοτών του, αλλά ως υποκείμενο αυτοτελούς δικαιώματος, αλλά και υποχρεώσεως, προστασίας του τομέα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης του. Συνεπώς, με απόλυτα ορισμένο τρόπο θεμελιώνεται, εν προκειμένω, η ενεργητική νομιμοποίηση του πρώτου των εναγόντων Δήμου Πεντέλης, καθώς και το έννομο αυτού συμφέρον προς άσκηση της υπό κρίση αγωγής και για τον λόγο αυτό είναι απορριπτέος ο σχετικός ισχυρισμός της εναγομένης ως ουσιαστικώς αβάσιμος. Περαιτέρω, η υπό κρίση αγωγή τυγχάνει νόμιμη, ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 24 § 1 Σ, 174 της Συνθήκης ʼμστερνταμ της 2.10.1997, 57, 59, 966, 967 ΑΚ, 30 ν. 4070/2012, 1 § 2 στοιχείο Α’ ν. 2801/2000, 24Α ν. 2075/1992, 23 § 1 ν. 4067/2012, 22 § 3 ν. 1577/1985 (ΓΟΚ 1985), 6 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ, 1 ν. 4014/2011, υπ’ αριθμ. 1958/2012 Α.Υ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 1 και 5 της υπ’ αριθμ. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/4.5.2012 ΚΥΑ, 3 § 6, 9, 10, 12 της υπ’ αριθμ. 661/2012 απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. (Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά), 1 και 75 ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), υπ’ αριθμ. Υ2/3328/13.10.1997 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, υπ’ αριθμ. 74361/Β/5521/12.10.1999 Εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 945 παρ. 1, 176 και 191 ΚΠολΔ. Επομένως, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να ερευνηθεί, περαιτέρω, για να διαπιστωθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη.

Η εναγομένη με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της αρνείται αιτιολογημένως στην ιστορική βάση της αγωγής και προβάλλει ένσταση καταχρηστικής άσκησης του επίδικου δικαιώματος, υπό την έννοια ότι η άσκηση της αγωγής στηρίζεται στην εικασία ότι οποιαδήποτε ποσότητα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι βλαπτική, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι διεθνούς κύρους φορείς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς και το Ελληνικό Κράτος έχουν θεσπίσει όρια ασφαλείας τα οποία, όταν τηρούνται, καμία βλαπτική επενέργεια δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, ενώ το γεγονός ότι γενικά οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας εκπέμπουν δεκάδες φορές χαμηλότερα από τα όρια ασφαλείας, δικαιολογεί την ευρεία διάδοση και εγκατάσταση τους σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου και εντός των οικιστικών περιοχών. Ο εν λόγω ισχυρισμός, κατά δικονομική ακρίβεια, δεν συνιστά ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του επιδίκου δικαιώματος, αλλά μόνο αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής και ως τέτοια θα πρέπει να εκτιμηθεί, αφού δεν ακολουθεί το δικονομικό σχήμα της ένστασης, ότι δηλαδή κατ’ αρχάς ισχύει το επίδικο δικαίωμα, πλην όμως συντρέχουν ακολούθως λόγοι που εμποδίζουν την άσκηση ή το αποσβήνουν στην συνέχεια.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν κατά την πρώτη συζήτηση της αγωγής κατά τη δικάσιμο της 7.12.2017 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι εκ μέρους των εναγόντων . και εκ μέρους της εναγομένης ., όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν και λαμβάνονται υπ’ όψιν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 § 3 και 339 ΚΠολΔ), ορισμένα εκ των οποίων μνημονεύονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς, ωστόσο, να παραλείπεται οιοδήποτε εξ αυτών, κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενες εκ μέρους των εναγόντων φωτογραφίες της επίδικης κεραίας, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται από την εναγομένη, από τις δικαστικές ομολογίες των διαδίκων, που είτε προκύπτουν ευθέως είτε συνάγονται εμμέσως από τις προτάσεις τους και επισημαίνονται ειδικότερα κατωτέρω (άρθρα 261 εδ. β’ και 352 § 1 ΚΠολΔ), τις υπ’ αριθμ. ./6.5.2015, ./6.5.2015 και ./6.5.2015 ένορκες βεβαιώσεις, αντιστοίχως, των ., δοθεισών ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγομένης, όπως τούτο προκύπτει από την υπ’ αριθμ. ./29.4. 2015 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών ., προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη μεταξύ των διαδίκων δίκη ασφαλιστικών μέτρων, ανοιγείσα με την από 31.3.2015 και υπ’ αριθμ. καταθ. ./2015 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες θα ληφθούν εν προκειμένω υπ’ όψιν για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, την υπ’ αριθμ. ./10.11.2017 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος των εναγόντων ., δοθείσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης, όπως τούτο αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. ./6.11.2017 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών ., την υπ’ αριθμ. ./10.11.2017 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρος των εναγόντων ., δοθείσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση της εναγομένης, όπως τούτο αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. ..6.11.2017 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών . σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, που το Δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως χωρίς ένδειξη (ΚΠολΔ 336 § 4), κατά την εκτίμηση του παρόντος Δικαστηρίου αποδεικνύονται πλήρως τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγομένη εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Το χερσαίο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αυτής περιλαμβάνει «σταθμούς βάσης», επί των οποίων εγκαθιστά κεραίες λήψης και εκπομπής σήματος κινητών τηλεφώνων. Στο πλαίσιο ανάπτυξης αυτής της δραστηριότητας της ως προς τον επίδικο σταθμό, η εναγομένη απέκτησε τις ακόλουθες άδειες και εγκρίσεις: (α) την υπ’ αριθμ. Δ3/. από 16.12.1997 και την υπ’ αριθμ. ./5.7.2002 Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της ότι δεν θίγεται η ασφάλεια της αεροπλοΐας στην περιοχή και ότι για την εγκατάσταση του επίδικου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη συγκεκριμένη θέση, η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση, (β) την υπ’ αριθμ. απ. 212/14 από 30-3-2001 Απόφαση τηςΕΕΤΤ με αριθ. εγγραφής κεραίας Κ 2348Α, (γ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./01 από 29.3.2022 Έγκριση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, ως προς την πολεοδομική νομιμότητα της εγκατάστασης δομικών κατασκευών του σταθμού στη συγκεκριμένη θέση, (δ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./2.9.2004 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του Νομάρχη Αθηνών, η οποία επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΗΑΥΑ ./1.3.2013 δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και (ε) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΗΑΥΑ ./3.3.2016 δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με το ν. 4014/2011. Με βάση τα ανωτέρω έγγραφα χορηγήθηκε στην εναγομένη ʼδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στην επίμαχη θέση, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, τη συγκεκριμένη θέση, τις εκπομπές της κεραίας, την ένταση ισχύος κ.λπ., αφού προηγουμένως προσκομίστηκε, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην υπ’ αριθμ. I μείζονα σκέψη της παρούσας Κ.Υ.Α., η με αρ. πρωτ. Μι/411/211/23.2.2001 θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) η οποία εξέτασε όλα τα θέματα εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σύμφωνα με αντίστοιχη ειδική μελέτη και λήψη μέτρων προφύλαξης του κοινού για την ακτινοβολία της επίδικης κεραίας, η οποία εκπονήθηκε από ειδικό επιστήμονα και για τον επίδικο σταθμό. Η ως άνω άδεια τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 316/105/21.5.2004 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με αριθ. εγγραφής κεραίας Κ .Α, αφού προηγουμένως προσκομίστηκε, σύμφωνα με την ίδια ως άνω Κ.Υ.Α., η με αρ. πρωτ. Δα/./19.2.2002 βεβαίωση υποβολής στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε), μελέτη ραδιοεκπομπών της επίδικης κεραίας, η οποία έγινε δεκτή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής από την ΕΕΑΕ και χωρίς η ΕΕΑΕ να προβεί σε ειδοποίηση της ΕΕΤΤ για απόρριψη της μελέτης. Στη συνέχεια, η ως άνω άδεια της ΕΕΤΤ τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./5.11.2012 με αριθ. εγγραφής κεραίας ., αφού προηγουμένως κατατέθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό Κεραιών στη Ξηρά (ΦΕΚ 1649/2001 Αριθμ. 236/79 άρθρο 7) η υπ’ αριθμ. πρωτ. Μι/411/4426/9-12-2010 θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ. Ακολούθως, η ως άνω άδεια της ΕΕΤΤ τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./30.8.2013 με αριθ. εγγραφής κεραίας ., αφού προηγουμένως κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Μι/411/925/17.6.2013 θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ. Στις 10.9.2014 η ΕΕΑΕ πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι τα δηλωθέντα τεχνικά στοιχεία καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης που κατέθεσε η εναγομένη, με βάση τα οποία χορήγησε η ΕΕΑΕ την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./17.6.2013 θετική γνωμάτευση, παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα. Η ΕΕΑΕ στη συνέχεια απέστειλε το υπ’ αριθμ. ΑΜι/ ./16.9.2014 σχετικό έγγραφο στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να την ενημερώσει σχετικώς και αυτή με τη σειρά της να πράξει τα δέοντα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΒ/./7.5.2015 έγγραφο της, η εναγομένη απάντησε στην ΕΕΑΕ ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επίδικης άδειας δεν παρουσίαζαν πρόβλημα και όσον αφορά το ύψος του γειτονικού κτιρίου είναι ορθό, δεδομένου ότι το ισόγειο του κτιρίου είναι πυλωτή και δεν υπολογίζεται στο ύψος από τον ΓΟΚ ως όροφος. Στη συνέχεια η ΕΕΑΕ, με το με ΑΠ Μι/./4.6.2015 έγγραφο της, επιβεβαιώνει ότι η υφιστάμενη κατάσταση συμφωνεί με τα δηλωθέντα τεχνικά στοιχεία στην υποβληθείσα μελέτη, με την οποία χορηγήθηκε στην εναγομένη η με ΑΠ ./17-06-2013 θετική γνωμάτευση, αλλά θα πρέπει να διορθωθεί το ύψος του γειτονικού κτιρίου σε σχέση με το ύψος που αναγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο ελήφθη υπ’ όψιν στους σχετικούς υπολογισμούς της μελέτης ραδιοεκπομπών. Ακολούθως, η COSMOTE, με το ρωτ. ./8.6.2015 έγγραφο της ενημέρωσε την ΕΑΕΕ, ότι η εναγομένη υπέβαλλε ενώπιον της νέα μελέτη ραδιοεκπομπών και της χορήγησε την υπ’ αριθμ. ΑΠ ./7.7.2015 νέα γνωμάτευση, στην οποία ορίζεται ότι δεν υπάρχει σημείο, στο οποίο να είναι δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού και να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης, όπως αυτά έχουν καθορισθεί στην ΚΥΑ (υπονοείται η υπ’ αριθμ. 53571/3839 ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000), ότι δεν υπάρχει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων άλλος γειτονικός σταθμός κεραιών, ότι πραγματοποιήθηκε θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και, ως εκ τούτου, εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 και, εντέλει, ότι από τον επίδικο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εναγομένης δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης, όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ. Τέλος, η COSMOTE, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ./9.7.2015 έγγραφο της, ενημέρωσε την ΕΕΤΤ, ότι η ΕΕΑΕ χορήγησε στην εναγομένη την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠ Μι/411/1288/7.7.2015 νέα γνωμάτευση, στην οποία έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα τρέχοντα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης και το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, ενώ σήμερα η εναγομένη διαθέτει και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠ411/6618/2016/8.6.2016 νέα γνωμάτευση της ΕΕΑΕ, με βάση την οποία, η ως άνω άδεια της ΕΕΤΤ, τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./20.11.2017 με αριθ. εγγραφής κεραίας Κ .. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η εναγομένη εταιρία μίσθωσε από τη μητρική της εταιρία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» χώρο στο δώμα κτηρίου, που κείται της επί της οδού ., στο Ο.Τ. ., στα Μελίσσια Αττικής, για να τοποθετήσει επ’ αυτού κεραία κινητής τηλεφωνίας του δικτύου COSMOTE, την οποία εγκατέστησε στις 13.8.2014, όπως τούτο προκύπτει από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών υπό την ονομασία «pedion24.gn>, όπου σε δύο μετρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για το χρονικό διάστημα από 1.8.2014 έως 14.8.2014, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία της επίδικης κεραίας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας 13.4.2014. Ειδικότερα, η εναγομένη εγκατέστησε στον ανωτέρω τόπο και χρόνο κεραία κινητής τηλεφωνίας με τον συναφή ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό της επί ενός μεταλλικού δικτυωτού ιστού, ύψους 12,70 μ., ο οποίος φέρει αλεξικέραυνο ύψους 1,20 μ. και εδράζεται σε τριγωνική μεταλλική βάση ύψους 0,30 μ. και συνολικά ύψους 14,20 μ., ενώ, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. ./24.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου Πεντέλης, το ανωτέρω κτίριο του ΟΤΕ, επί του οποίου έχει εγκατασταθεί η επίδικη κεραία, βρίσκεται στο Ο.Τ. ., το οποίο ανήκει σε περιοχή χρήσης αμιγούς κατοικίας. Για την εγκατάσταση και λειτουργία της ένδικης κεραίας εκδόθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις και γνωματεύσεις. Ειδικότερα, εκδόθηκαν: 1) η υπ’ αριθμ. πρωτ. ./30.8.2013 και αρ. εγγρ. Κεραίας Κ-.Γ άδεια – απόφαση της ΕΕΤΤ για την κατασκευή Σταθμού στην επίδικη θέση, 2) η υπ’ αριθμ. πρωτ. ./25.6.2013 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αγίας Παρασκευής, 3) η υπ’ αριθμ. εγγρ. ΣΗΑΥΑ ./1.3.2013 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις κατά το άρθρο 30 ν. 4070/2012, 4) η υπ’ αριθμ. πρωτ. M.i/411/925/17.6.2013 θετική γνωμάτευση για τη μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας κινητής τηλεφωνίας και λήψης μέτρων προφύλαξης του κοινού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης, όπως αυτά καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία από τον ένδικο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας και 5) η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ3/Δ/24218/5522/5.7.2002 γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της ότι δε θίγεται η ασφάλεια της αεροπλοΐας. Ο ανωτέρω σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, όπως εμφαίνεται από το μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενο από τους ενάγοντες έγχρωμο σχεδιάγραμμα, υπό τον τίτλο «Ενδεικτικές αποστάσεις από κεραία ΟΤΕ», βρίσκεται πλησίον πολλών σχολείων, φροντιστηρίων και νοσοκομείων της περιοχής και φέρει την κωδική ονομασία . και κωδικό αριθμό ..  Σύμφωνα, δε, με την προαναφερομένη υπ’ αριθμ. πρωτ. 10135/Φ610/30.8.2013 απόφαση της ΕΕΤΤ, παρασχέθηκε η άδεια στην εναγομένη για παροχή κινητών υπηρεσιών σε συχνότητες στις ζώνες φάσματος των 900, 1800 και 2000 MHz. Για την επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και τις βλάβες που προκαλούνται από αυτές στον ανθρώπινο οργανισμό, έχουν διατυπωθεί, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, διαφορετικές απόψεις και γνωματεύσεις εγκρίτων επιστημόνων και οργανισμών με την μορφή γνωμοδοτήσεων. Όσον αφορά τις επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία της ακτινοβολίας που εκπέμπει μια κεραία σταθμού κινητής τηλεφωνίας, οι επιστημονικές απόψεις διίστανται. Τα όρια προφύλαξης του κοινού από την εκπεμπόμενη από μια τέτοιου είδους κεραία ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ορίζονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 53571/3839/2000, κατά την οποία, ανώτερο όριο ασφαλείας είναι τα 4,5 W/m2- η ένταση, λοιπόν, της ακτινοβολίας πρέπει να είναι μικρότερη του 80% του ανωτέρω ορίου ασφαλείας των 4,5 W/m2, ενώ με τον ν. 3431/2006 «περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (άρθρο 31 §§ 9 και 10), τα όρια εκπομπής μειώθηκαν ακόμη περισσότερο και συγκεκριμένα σε ποσοστό 70% των ανωτέρω ορίων, ενώ ρητά ορίστηκε ότι αν υπάρχει βρεφονηπιακός σταθμός, νοσοκομείο ή γηροκομείο σε απόσταση 300 μ. από την κεραία, τα όρια εκπομπής μειώνονται σε ποσοστό 60% των ορίων της προαναφερομένης Κ.Υ.Α. Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι προκαλούνται βλάβες στον άνθρωπο, όταν αυτός εκτίθεται συνεχώς στην ακτινοβολία και βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την πηγή της, καθώς και όταν υφίσταται υπέρβαση των θεσπιζόμενων ορίων ασφαλείας, όπως αυτά έχουν οριστεί ανωτέρω. Μετρήσεις διενεργούνται περιοδικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην όμως, ενόψει της ως άνω περιοδικότητας, πάντα υφίσταται κίνδυνος υπέρβασης, με πιθανή πρόκληση επιβλαβών συνεπειών στον άνθρωπο, ο οποίος αδυνατεί άμεσα να τις αντιληφθεί. Τα όρια αυτά ποικίλουν στις διάφορες έννομες τάξεις.  Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα όρια του νέου νόμου είναι αυθαίρετα και θα πρέπει να θεσπισθούν τα αυστηρότερα όρια που έχουν θεσπίσει άλλες χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Κίνα), τα δε όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δεν είναι ασφαλή, διότι έχουν τεθεί πριν από πολλά χρόνια. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι για τη λήψη των ανωτέρω ορίων ασφαλείας, δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι μη θερμικές επιπτώσεις που προκαλούνται, κατά την άποψη ορισμένων ερευνητών, στο DNA του ανθρώπου από τέτοιου είδους ακτινοβολίες. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες έχουν καταληφθεί από ανησυχία για τις συνέπειες που έχει η διαρκής έκθεση τους στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία εκπέμπεται από την επίδικη κεραία. Εξ άλλου, συνεχής μέτρηση αποδείχθηκε ότι δεν είναι πρακτικώς δυνατή. Η αβεβαιότητα αυτή προσβάλλει το δικαίωμα των εναγόντων σε ασφαλή και υγιή διαβίωση. Η εναγομένη έπρεπε, ενεργώντας με βάση την αρχή της προφύλαξης και την καλή συναλλακτική πίστη, να μην λειτουργήσει την κεραία στην προαναφερθείσα τοποθεσία, η οποία ελάχιστα απέχει από τις κατοικίες των περισσότερο ευάλωτοι στην εκπεμπόμενη από την κεραία της ακτινοβολία, καθώς και από τα λοιπά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Η μη λειτουργία της στον χώρο αυτό δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού δεν οδηγεί σε πλήρη στέρηση της οικονομικής ελευθερίας της εναγομένης. Περαιτέρω, από τη με ημερομηνία 18/10.2014 Επιστημονική Τεκμηρίωση του Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ ., προκύπτει ότι μετά από διεξαγωγή επιτόπου μετρήσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα στις 26.9.2014 στην γύρω της επίδικης περιοχής κεραία, διαπιστώθηκε ότι αν και οι μετρήσεις αυτές σε μέση και σε μέγιστη καταμέτρηση είναι κάτω από τα ισχύοντα όρια της ελληνικής νομοθεσίας, ωστόσο βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τα όρια άλλων χωρών και για το λόγο αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει να καταβληθεί από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης της ακτινοβολίας αυτής, που επιδρά στους διαμένοντες στις παραπλήσιες οικίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Στα ίδια κατά βάση συμπεράσματα, καταλήγει και η από μηνός Νοεμβρίου 2003 Ειδική Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», στην οποία παρατίθενται επί του εν λόγω ζητήματος οι απόψεις διαφόρων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι δύσκολο να ορισθεί κατώτατο όριο ασφαλούς εκπομπής ακτινοβολίας και ότι μέχρι να εξαχθούν τελικά συμπεράσματα, θα πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές ή σε περιοχές με δέκτες κατοίκους, οι οποίοι ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, όπως λ.χ. παιδιά (προσχολικής και σχολικής ηλικίας), έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι κ.λπ. Η ίδια ως άνω Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ../2016 από 15.6.2016 Έκθεση της προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει συγκεντρώσει τη νομολογία του ΣτΕ και των πολιτικών δικαστηρίων, στην οποία αναφέρεται ότι η σχετική ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000 έχει κριθεί ελλιπής, αφού δεν προέβλεπε ελάχιστες αποστάσεις από χώρους συνάθροισης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, ενώ έχει λάβει υπ’ όψιν της μόνο τις αποδεδειγμένες επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό, κατά παράβαση της αρχής της προφύλαξης. Στη διάρκεια, δε, αυτής της διαδρομής της νομοθεσίας, τα πολιτικά δικαστήρια δεν θεωρούσαν αξιόπιστες τις επιτόπιες μετρήσεις που διεξήγε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), εκφράζοντας την άποψη ότι, ακόμη και αν δεν παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλείας που έχουν τεθεί με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 και το ν. 431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, δεν τεκμαίρεται ότι δεν υφίσταται κίνδυνος υπέρβασης των ορίων, ανά πάσα στιγμή, καθώς ο έλεγχος που διεξάγεται από την ΕΕΑΕ είναι μόνο περιοδικός (ΠΠρΗρακλ 109/2009 ΝΟΜΟΣ. ΠΠρΛαρ 100/2007 ΝΟΜΟΣ). Η ως άνω επιστημονική αβεβαιότητα δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος με βάση την αρχή της προφύλαξης, η οποία συνιστά γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου, έχει θεσπιστεί με το άρθρο 174 § 2 της ΣΕΚ και θεωρείται δεσμευτικός κανόνας από το ΔΕΚ. Σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης, όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι και να θεωρείται ότι η εγκατάσταση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης βλάβης στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων της περιοχής, όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, καθώς και το περιβάλλον, ακόμη και αν δεν μπορεί να αποδειχθεί πλήρως η αιτιώδης σχέση μεταξύ της επίμαχης εγκατάστασης και των επιβλαβών συνεπειών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του σταθμού βάσης (ΠΠρΣαμ 58/2008 ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, το γεγονός ότι η εναγομένη, για τη λειτουργία του επίδικου σταθμού βάσης διαθέτει, ως οφείλει, όλες τις νόμιμες άδειες για την εγκατάσταση του, αναιρεί την προαναφερθείσα επικινδυνότητα του, τόσο για το φυσικό εναέριο περιβάλλον, όσο και, συνακόλουθα, για την υγεία των περιοίκων και κυρίως των ανήλικων μαθητών που φοιτούν στην περιοχή. Αυτή δε η ανησυχία, δε μπορεί να διασκεδασθεί, ούτε και από το γεγονός ότι, όσον αφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./20.2.2012 ΕΠΟ της Περιφέρειας Αττικής και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ ./1.3.2013 και ΣΗΛΥΑ ./3.3.2016 δηλώσεις υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συντάχθηκε Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου, η οποία επισυνάφθηκε στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ειδικότερα, για την εκπόνηση της Μελέτης Ηλεκτρομαγνητικού Υποβάθρου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Μι/./39/5.1.2011 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, όπως αναφέρεται στην παρ. 19 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ./20.2.2012 της Περιφέρειας Αττικής ΕΠΟ και όπως αναφέρεται και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ ./1.3.2013 Δήλωση ΠΠΔ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Μι/./925/17.6.2013 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ και όπως αναφέρεται και στην με αριθμό πρωτ. ΣΗΛΥΑ ./3.3.2016 Δήλωση ΠΠΔ, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. Μι/./2016/8.6.2016 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, έγινε αναλυτική αποτύπωση της περιοχής σε ακτίνα 300 μέτρων περιμετρικά του εν λόγω σταθμού βάσης της COSMOTE, για τον εντοπισμό περιοχών ευαίσθητης χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3431/2006, όπως λ.χ. είναι σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία και γηροκομεία. Ο ισχυρισμός και η διαβεβαίωση της εναγομένης ότι οι υπολογισμοί της πυκνότητας ισχύος της Η/Μ ακτινοβολίας και η σύγκριση των τιμών αυτών με τα ισχύοντα όρια στις παραπάνω χρήσεις έγιναν μειωμένα κατά 40%, δηλαδή στο 60% των ορίων των Διεθνών Οργανισμών, ώστε να αποδεικνύεται ότι, σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 μ. από την κεραία της COSMOTE, οι τιμές του Η/Μ πεδίου από όλες τις πηγές στην περιοχή μελέτης είναι δεκάδες φορές χαμηλότερα των ορίων ασφαλούς έκθεσης, δε μπορεί να αναιρέσει την ανησυχία και τον φόβο για την υγεία των εναγόντων και την επίπτωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εν γένει στο περιβάλλον, ενώ, από αυτή τη διαβεβαίωση, προκύπτει ότι, πράγματι, εντός της ζώνης των 300 μέτρων από τον επίδικο σταθμό βάσης, βρίσκονται τα προαναφερόμενα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, διαφορετικά δεν απαιτείτο να μειώσει η εναγομένη τις τιμές του Η/Μ πεδίου• σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν αρκετό να βεβαιώσει η εναγομένη ότι πράγματι δεν υφίστανται τέτοια κτίρια, κατοικίες κ.λπ. και να μη μειώσει τις ως άνω τιμές. Περαιτέρω, αποδείχθηκαν και τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: (α) Από τη με ημερομηνία 10.12.1997 η σύμβαση εκμισθώσεως μεταξύ της ΟΤΕ Α.Ε. και της εναγομένης, όπως τροποποιήθηκε με το από 18.10.2002 συμφωνητικό τροποποίησης μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων, προκύπτει ότι η μισθώτρια εναγομένη δεν είχε δικαίωμα να τοποθετήσει ιστό ύψους 14,20 μέτρων επί του κτιρίου, αφού στο άρθρο 1 της σύμβασης αυτής αναφέρεται ρητώς η συναίνεση της εκμισθώτριας για τοποθέτηση από τη μισθώτρια ιστού ύψους 10 μέτρων, (β) Από την από μηνός Ιανουαρίου 2015 Τεχνική Έκθεση του Διπλωματούχου Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού . και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./05.05.2015 Απάντηση σε Αίτημα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος -Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης του Δήμου Πεντέλης, αποδεικνύεται ότι προέκυψε ότι οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 23° 50’7″ (γεωγραφικό μήκος) και 38° 2 49″ (γεωγραφικό πλάτος) ή Χ= 485547.048 Υ= 4211036.429 για τις οποίες η εναγομένη έλαβε άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 10135/Φ610/30.08.2013 απόφασης αυτής, στην θέση: «. ., ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ, στο Δήμο Πεντέλης, Περιφ. Ενότητα/Έορείου Τομέα Αθηνών, ουδόλως αντιστοιχούν στην ως άνω διεύθυνση, δηλαδή ., Κτίριο ΟΤΕ στο Ο.Τ. ., παρά αντιστοιχούν σε σημείο που βρίσκεται περίπου 130 μέτρα μακρύτερα και, συγκεκριμένα, στην επί της οδού . αυλή του . Δημοτικού Μελισσιών (διεύθυνση σχολείου: .), στο Ο.Τ. .. Επίσης, (γ) Από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./16.06.2015 επιστολή της ΕΕΤΤ στην πληρεξούσια δικηγόρο των εναγόντων … και την σχετική με αριθ. πρωτ. ./17.09.2015 επιστολή της ίδιας αρχής, προκύπτει ότι η εναγομένη, παραβιάζοντας την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./18.05.2015 εντολή της εποπτεύουσας αρχής ΕΕΤΤ για άμεση διακοπή λειτουργίας του επίδικου σταθμού και μη επαναλειτουργία αυτού μέχρι την έκδοση νέας γνωμάτευσης από την ΕΕΑΕ, είχε θέσει αυτόν σε λειτουργία, ενώ από την υπ’ αριθ. πρωτ. ./26.07.2016 επιστολή της ΕΕΤΤ στην ίδια ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο των εναγόντων προκύπτει, αφενός, η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στην εναγομένη για την ως άνω παράνομη λειτουργία του επίδικου σταθμού, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 767/17/23.06.2016 απόφασης της ΕΕΤΤ και, αφετέρου, η εκ νέου διαπίστωση από την ΕΕΤΤ παράνομης λειτουργίας του επίδικου σταθμού στις 19.7.2016, κατά παράβαση της υπ’ αριθ. 8807/2015 εκδοθείσας και νομίμως επιδοθείσας σε αυτήν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ από την υπ’ αριθμ. πρωτ. ./02.09.2016 επιστολή της ΕΕΤΤ στην ανωτέρω δικηγόρο των εναγόντων, προκύπτει η εκκίνηση της διοικητικής διαδικασίας εκ μέρους της εποπτεύουσας αρχής για την μη συμμόρφωση της αντιδίκου με την ως άνω εκδοθείσα δικαστική απόφαση. Με βάση τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του επίμαχου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δώμα της ανωτέρω οικοδομής, δεν υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος, για να διασφαλίζεται, στο μέτρο που κρίνεται επαρκές, από το νομοθέτη, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τη λειτουργία της, λαμβανομένου υπ’ όψιν του γεγονότος ότι σε μικρή απόσταση από τον επίμαχο σταθμό βάσης, βρίσκονται οι κατοικίες των εναγόντων φυσικών προσώπων και μάλιστα σε απόσταση 25 μ. περίπου κάποιες εξ αυτών (οι ευρισκόμενες επί της οδού .) καθώς και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε κοντινή απόσταση νοσοκομεία, ήτοι το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ» και το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ», αλλά και σε απόσταση 132 μ. ο .ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελισσιών, σε απόσταση 185 μ., τα . ° και .° Νηπιαγωγεία Μελισσιών, σε απόσταση 116 μ. το . Δημοτικό Σχολείο Μελισσιών και σε απόσταση 267 μ. το .ο Γυμνάσιο   Μελισσιών. Ειδικότερα, η εγκατάσταση και λειτουργία της ένδικης κεραίας, χωρίς να τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, κατά τα προαναφερόμενα, και, μάλιστα, σε τόσο κοντινή απόσταση από τις κατοικίες των εναγόντων φυσικών προσώπων, αποδεικνύεται ότι προκαλεί εξαιρετικά μεγάλη ανησυχία σε αυτούς αλλά και σε όλους τους περίοικους της εκεί περιοχής, η οποία (ανησυχία) εστιάζεται στην υποψία και τον φόβο για τις επιβλαβείς συνέπειες που, ενδεχομένως, να έχει στην υγεία των ιδίων και των παιδιών τους η καθημερινή συνεχής έκθεση τους στην ακτινοβολία, η οποία προέρχεται από τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα, τα οποία εκπέμπονται από τη συνεχή ακτινοβολία του επίδικου σταθμού βάσης, ενώ πολλοί παραπονέθηκαν για αδιαθεσίες, αϋπνίες και έντονες κεφαλαλγίες. Η αβεβαιότητα, δε, αυτή προσβάλλει το δικαίωμα των εναγόντων για ασφαλή και υγιή διαβίωση. Η προσβολή αυτή της προσωπικότητας, κατά την εν λόγω έκφανση της, δεν αίρεται ακόμη και με δεδομένο το γεγονός ότι υφίστανται όλες οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις, που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, διότι την προσβολή του θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος της αξίας και υγείας του ανθρώπου, δε μπορεί να  νομιμοποιήσει ούτε κανονιστική διάταξη της κοινής νομοθεσίας.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η αγωγή να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να αρθεί η προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων με την απαγόρευση της λειτουργίας του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, που η εναγομένη έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στο προαναφερθέν δώμα, καθώς και να την απομακρύνει από αυτό. Πρέπει, επίσης, να κηρυχθεί η απόφαση εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή και δη κατά το αίτημα της παύσεως της λειτουργίας της επίδικης κεραίας, διότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα επιφέρει σημαντική ζημία στους ενάγοντες, συνιστάμενη στην επί μακρόν έκθεση τους στην ακτινοβολία, την οποία εκπέμπει ο επίδικος σταθμός. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης, λόγω της ήττας της (άρθρα 176, 178 § 1,191 §2ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την από 25.11.2015 και υπ’ αριθμ. εκθ. καταθέσεως ./26.11.2015 αγωγή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την παύση λειτουργίας του σταθμού βάσης κεραίας, η οποία ευρίσκεται στο δώμα του κτιρίου στην θέση «.., ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ», στο Δήμο Πεντέλης (κωδικός αριθμός θέσης .), επί της οδού Λευκ., στα Μελίσσια Αττικής και την απομάκρυνση της εγκατάστασης αυτής από την άνω θέση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή και δη κατά τη διάταξη αυτής περί παύσεως της λειτουργίας της επίδικης κεραίας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης, τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουλίου 2021.

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 2-8-2021 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των  πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr