ΕφΠειρ 157/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

79

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 157/2021

Aποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Ε.T..

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη με ειδικό  αριθμό καταθ. στη γραμματεία του Εφετείου Πειραιά …../2019 έφεση κατά της υπ΄αριθμόν 63/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Πειραιά που εκδόθηκε  κατά την τακτική διαδικασία, αντιμωλία των διαδίκων, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα  καθώς η εκκαλουμένη απόφαση  δημοσιεύτηκε  στις  10-1-2019, επιδόθηκε στον εκκαλούντα στις 17-1-2019 (βλ. υπ΄αριθμόν …/2019  έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Πειραιά … .)  και  η  έφεση κατατέθηκε στη γραμματεία του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά στις 18-2-2019 (άρθρα 495, 511, 513, 516 παρ 1, 517 εδαφ α, 518 παρ 1  και 147 ΚΠολΔ). Συνεπώς, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων αυτής κατά την  αυτή  διαδικασία  δοθέντος ότι έχει καταβληθεί και το προβλεπόμενο από την διάταξη του άρθρου 495 παρ 3 ΚΠολΔ παράβολο άσκησης έφεσης (βλ. με κωδικό  ……./2019 παράβολο).

Με την αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση ο ενάγων ιστορούσε ότι δυνάμει συμβάσεως δανείου που συνήψε  το έτος 2000 με τον  εναγόμενο  ο τελευταίος παρέδωσε σ΄αυτόν κατά κυριότητα το ποσό των 8.000.000 δραχμών με επιτόκιο 10% μηνιαίως για χρονικό διάστημα εννέα μηνών καταβάλλοντας τόκους   6.867.322 δραχμών  αντί  1.132.678 δραχμών προς εξόφληση του οποίου, μετά την συμπλήρωση των εννέα μηνών, μεταβίβασε  στον εναγόμενο  τις αναφερόμενες στην αγωγή επιταγές, οι οποίες και πληρώθηκαν. Επιπλέον, δυνάμει έτερης συμβάσεως δανείου που συνήψε το έτος 2001 με τον εναγόμενο ο τελευταίος μεταβίβασε σ΄αυτόν κατά κυριότητα το ποσό των 8.000.000 δραχμών  με επιτόκιο 10% μηνιαίως, για χρονικό διάστημα ενός έτους, καταβάλλοντας τόκους  8.779.288  δραχμές ετησίως  αντί 820.712 δραχμές προς εξόφληση του οποίου ο ενάγων μεταβίβασε σ΄αυτόν τις αναφερόμενες στην αγωγή επιταγές οι οποίες και πληρώθηκαν.  Μολονότι δε, ο ενάγων εξόφλησε πλήρως τα οφειλόμενα ποσά ο εναγόμενος συνέχισε να ζητεί καθυστερούμενους δήθεν τόκους από τις ανωτέρω συμβάσεις με συνέπεια να υποχρεωθεί ο ενάγων να του παραδώσει τις αναφερόμενες στην αγωγή επιταγές και να του καταβάλει τα αναφερόμενα στην αγωγή ποσά και ως εκ τούτου να καταβάλει   συνολικά στον εναγόμενο χωρίς να οφείλει  το ποσό των 81.551.44 ευρώ ως τοκογλυφικούς τόκους. Ζήτησε δε, όπως παραδεκτά περιορίστηκε το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής σε αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος  υποχρεούται  να  καταβάλει σ΄αυτόν το ποσό αυτό κατά το οποίο και ζημιώθηκε καθώς, επίσης  και  χρηματική ικανοποίηση 35.000 ευρώ προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την άδικη πράξη της τοκογλυφίας που τέλεσε σε βάρος του    με το νόμιμο τόκο από της καταβολής των ποσών αυτών άλλως από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως  ενώ επιφυλάχθηκε  ν΄ασκήσει το δικαίωμα του αυτό ως προς το ποσό των 50 ευρώ ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Τέλος, ζήτησε την καταδίκη του εναγόμενου στα δικαστικά του έξοδα.

Επί της νομίμου αυτής  αγωγής (άρθρα 404 ΠΚ, 914, 932, 297, 298, 299, 346 ΑΚ και 70,176,191παρ.2ΚΠολΔ) εκδόθηκε η εκκαλουμένη με την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα  το ποσό των 81.551,44 ευρώ κατά ο οποίο ζημιώθηκε από την άδικη πράξη της τοκογλυφίας του εναγόμενου καθώς και το ποσό των 3000 ευρώ  λογω της ηθικής βλάβης που υπέστη με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Καταδικάστηκε, επίσης,  ο εναγόμενος  στα δικαστικά του έξοδα  του ενάγοντος ύψους 2000 ευρώ. ΄Ηδη, κατά της απόφασης αυτής βάλλει ο εναγόμενος  παραπονούμενος για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλουμένης και την απόρριψη της αγωγής του αντιδίκου του.

Από την κατάθεση του μάρτυρα που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως, την υπ΄αριθμόν …./26-11-2013 ένορκη βεβαίωση του ……. ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά, ……….., η οποία δόθηκε επιμελεία του ενάγοντος κατόπιν νομότυπης κλήτευσης του αντιδίκου του (βλ. υπ΄αριθμόν ……../21-11-2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, ………….) και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει συμβάσεως δανείου που συνήφθη αρχές του έτους  2000  μεταξύ των διαδίκων οι οποίοι ήταν συμμαθητές κατά την δεκαετία του έτους 1960 και έκτοτε διατηρούσαν φιλικές σχέσεις,  ο εναγόμενος, ο  οποίος από το έτος 1971  διατηρούσε ατομική επιχείρηση βιοτεχνίας φωτιστικών ειδών στον Πειραιά, μεταβίβασε κατά κυριότητα  στον ενάγοντα,  ο οποίος ήταν υπάλληλος της ….. Αεροπορίας, το ποσό των 8.000. 000 δραχμών, με επιτόκιο 10% μηνιαίως,  για χρονικό διάστημα εννέα μηνών. Εκ του ποσού αυτού παρακράτησε  έναντι τόκων  800.000 δραχμές και παρέδωσε στον ενάγοντα το ποσό των 7200.000 ευρώ. Λόγω δε της αδυναμίας του ενάγοντος ν΄αποδώσει στον ενάγοντα το συμφωνηθέν  ποσό κατά την λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος,   υποχρεώθηκε ο ενάγων  να εκδώσει τις παρακάτω  δέκα επτά επιταγές της τράπεζας «ARAB BAN Kplc», σε διαταγή του εναγομενου, στον οποίο και τις παρέδωσε  συνολικού ποσού 12.670.000 ευρώ, οι οποίες  πληρώθηκαν:  1) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 6-10-2000 ποσού 500.000 δραχμών, 2) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 13-10-2000 ποσού 500.000 δραχμών, 3) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 18-10-2000 ποσού 1000000 δραχμών, 4) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 20-10-2000  ποσού 500.000 δραχμών, 5) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως  27-10-2000 ποσού 500.000 δραχμών, 6) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως  3-11-2000  ποσού 500.000 δραχμών, 7) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 10-11-2000 ποσού 500.000 δραχμών , 8) υπ΄αριθμόν …. επιταγή ποσού με ημερομηνία εκδόσεως 17-11-2000 ποσού 500.000 δραχμών, 9) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 20-11-2000 ποσού 470.000 δραχμών, 10) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία  εκδόσεως 21-11-2000 ποσού 1500.000 δραχμών, 11) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 24-11-2000 ποσού 500.000 δραχμών, 12) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 21-12-2000 ποσού 1000000 δραχμών, 13) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 8-12-2000  ποσού 500.000 δραχμών, 14) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 14-12-2000 ποσού 1000000 δραχμών, 15) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 15-12-2000 ποσού 700.0000 δραχμών, 16) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία  εκδόσεως 26-12-2000  ποσού 1500000 δραχμών και 17) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 26-12-2000  ποσού 1000000 δραχμών.

Δυνάμει έτερης συμβάσεως δανείου που συνήφθη μεταξύ των διαδίκων την επόμενη χρονιά ο εναγόμενος μεταβίβασε τον Ιανουάριο 2001  κατά κυριότητα στον ενάγοντα το ποσό των 8.000.000 δραχμών με επιτόκιο 10% μηνιαίως για χρονικό διάστημα ενός έτους. Εκ του ποσού αυτού παρακράτησε έναντι τόκων 800.000 δραχμές  και παρέδωσε στον ενάγοντα  7200.000 δραχμές. Το ποσό αυτό μετά των αναλογούντων τόκων συμφωνήθηκε να πληρωθεί με τις παρακάτω  οκτώ (8)  επιταγές τις οποίες εξέδωσε ο ενάγων σε διαταγή του εναγόμενου στον οποιο  τις παρέδωσε  οι οποίες και πληρώθηκαν. 1) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 5-1-2001 ποσού 2000000 δραχμών, 2) υπ΄αριθμόν … με ημερομηνία εκδόσεως 12-1-2001 ποσού 700000 δραχμών, 3) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 30-1-2001 ποσού 500.000 δραχμών, 4) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 5-2-2001 ποσού 750000 δραχμών, 5) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 25-2-2001 ποσού 890.000 δραχμών, 6) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 3-6-2001 ποσού 1.150.000 ευρώ, 7) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 6-6-2001 ποσου 1150000 δραχμών και 8) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 10-6-2001 ποσού 1155000 δραχμών.

Αρχές του έτους 2002 ο ενάγων μεταβίβασε στον εναγόμενο και τις παρακάτω έξ (6) επιταγές  της τράπεζας «Arab Bank» κατόπιν πιέσεων  του εναγόμενου, συνολικής  αξίας 11.818 ευρώ, οι οποίες και πληρώθηκαν, η πρώτη εκ των οποίων μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση στον εναγόμενο, ενώ οι λοιπές εκδόθηκαν σε διαταγή του εναγόμενου: 1) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 10-1-2002 ποσού 1500 ευρώ, 2) υπ΄αριθμόν …. επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 10-4-2002  ποσού 2715 ευρώ, 3) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 20-4-2002 ποσου 2040 ευρώ, 4) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία έκδοσης 26-5-2002 ποσού 1848 ευρώ, 5) υπ΄αριθμόν … επιταγή με ημερομηνία  έκδοσης 12-6-2002 ποσού 1715 ευρώ και 6) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή με ημερομηνία εκδόσεως 20-7-2002 ποσού 2000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, ο ενάγων τον Ιανουάριο του έτους 2003 ο ενάγων  εξέδωσε σε διαταγή του εναγόμενου την υπ΄αριθμόν  …. επιταγή της «ARAB BANK»  ποσού 14.968 ευρώ η οποία  έφερε  ημερομηνία έκδοσης 25-1-2003, την οποία στη συνέχεια, κατ΄απαίτηση του εναγόμενου  διόρθωσε ως προς την ημερομηνία από 25-12-2003 σε 25-12-2004 και ως προς το ποσό από 14.968 ευρώ σε 44.968 ευρώ βάσει της οποίας στη συνέχεια, ο ……….. στον οποίο ο εναγόμενος είχε μεταβιβάσει με οπισθογράφηση την επιταγή αυτή,  αιτήθηκε  την έκδοση διαταγής πληρωμής, προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου  του ενάγοντος  το οποίο εκπλειστηριάστηκε ενώ  κατατάχθηκε στον πίνακα κατάταξης  για το ποσό των 21.935.55 ευρώ (βλ.υπ΄αριθμόν …/2008 πρόσκληση δανειστών της συμβολαιογράφου Αθηνών, …….. και υπ΄αριθμόν  …../2008 Πίνακα Κατάταξης της αυτής συμβολαιογράφου),  το οποίο και έλαβε, όπως συνομολογείται από τον εναγόμενο (βλ δικόγραφο έφεσης σελίδα 9). Πρέπει δε, να σημειωθεί ότι η επιταγή αυτή διορθώθηκε κατά τον ανωτέρω τρόπο προκειμένου να συμπεριληφθούν σ΄αυτήν α) η με αριθμό …….. επιταγή ποσού 10.000 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 20-10-2002 την οποία εξέδωσε ο ενάγων, β) η με αριθμό ………. επιταγή ποσού 5700 ευρώ με ημερομηνία εκδόσεως 29-10-2002 την οποία εξέδωσε ο ενάγων και γ) η με αριθμό ……….. επιταγή ποσού 20.014 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 15-10-2002 την οποία εξέδωσε ο ενάγων οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί (βλ με ημερομηνία 3-2-2003 δήλωση του ενάγοντος).

Πέραν των ανωτέρω, ο ενάγων μεταβίβασε στον εναγόμενο κατ΄απαίτηση αυτού τις παρακάτω  οκτώ (8) επιταγές  τις οποίες είχε εκδώσει ο ………. και ο ……. συνολικού ποσού 22.264,19 ευρώ, οι οποίες και πληρώθηκαν, όπως συνομολογείται από τον εναγόμενο (βλ υπόμνημα εναγόμενου ενώπιον της 4ης Πταισματοδίκου Πειραιά στα πλαίσια διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του για την κακουργηματική πράξη της τοκογλυφίας, σελ 2)  :1) υπ΄αριθμόν ….. επιταγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» εκδόσεως ……… την 17-11-2001 ποσού 1800000 δραχμών, 2) την με αριθμό …. επιταγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» εκδόσεως …….. την 8-1-2002 ποσού 1435 ευρώ, 3) την με αριθμό …… επιταγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» εκδόσεως …. … την 28-5-2002 ποσού 3522 ευρώ, 4) δυο επιταγές  της Eurobank  Τράπεζας  εκδόσεως του ………. την 10-5-2001 και την 26-6-2001 ποσού 950.000 δραχμών και 1320000 δραχμών, 5) την με αριθμό …. επιταγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» εκδόσεως ……… την 25-2-2002 ποσού 950 ευρώ, 6) την με αριθμό …… επιταγή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» εκδοσεως5-3-2002 του ………… ποσού 950 ευρώ. Πρέπει δε, να σημειωθεί ότι δεν αποδείχθηκε  ότι ο ενάγων  κατέβαλε στον εναγόμενο το ποσό των 1500 ευρώ  προς εξόφληση συναλλαγματικής αποδοχής του ιδίου η οποία έφερε ημερομηνία λήξεως 15-12-2003, ούτε ότι παρέδωσε στον εναγόμενο  επιταγή ποσού 10.000 ευρώ  την οποία είχε εκδώσει  η εταιρία «……….» και έφερε ημερομηνία εκδόσεως 15-1-2004, καθώς δεν προσκομίστηκαν  επαρκή αποδεικτικά  στοιχεία για την βεβαίωση του σχετικού ισχυρισμού. Συνολικά  δε ο ενάγων κατέβαλε στον εναγόμενο το ποσό των (12.670.000 δρχμ + 8.295000 δραχμες  +11818 ευρώ  +21935,55 ευρώ  + 22264,19 ευρώ  =) 117543,19 ευρώ  εκ του οποίου ο εναγόμενος συνομολογεί ότι έλαβε το ποσό των 94.145,27 ευρώ (βλ. σελ 7 του δικογράφου της εφέσεως), το οποίο συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 21.935,55 ευρώ το οποίο έλαβε ο ………., όπως συνομολογεί ο εναγόμενος (βλ. σελίδα 12 του δικογράφου των Προτάσεων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου), ανέρχεται σε 116.080, 82 ευρώ. Κρίνεται δε, απορριπτέος ως αβάσιμος κατ΄ουσίαν ο ισχυρισμός του εναγόμενου ότι πέραν των ποσών των 8.000.000  και 8.000.000 δραχμών που μεταβίβασε τα έτη 2000 και 2001, αντίστοιχα, στον ενάγοντα δυνάμει δυο συμβάσεων δανείου, είχε μεταβιβάσει σ΄αυτόν κατά κυριότητα δυνάμει προγενέστερων και μεταγενέστερων συμβάσεων δανείου και τα ακόλουθα ποσά συνολικού ύψους 122.659,65 ευρώ, για τα οποία και κατεβλήθη από τον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό των 94.145,27 ευρώ: 1) την 16-3-1998 το ποσό των 3.100.000 δραχμών, 2) την 20-3-1998 το ποσό των 3.420.000 δραχμών, 3) την 28-4-1998 το ποσό των 1.000.000 δραχμών, 4) την 3-11-1998 το ποσό των 1.510.000δραχμών, 5) την 20-1-1999 το ποσό των 1.000.000 δραχμών, 6) την 28-1-1999 το ποσό των 520.000 δραχμών, 7) την 29-3-1999 το ποσό των 1.284.000 δραχμών, 8) την 31-3-1999 το ποσό των 2.000.000 δραχμών, 9) την 22-6-1999 το ποσό των 1.870.000 δραχμών, 10) την 13-7-1999 το ποσό των 2.400.000 δραχμών, 11) την 21-10-1999 το ποσό των 250.000 δραχμών ,12) την 13-12-1999 το ποσό των 300.000 δραχμών, 13) την 7-4-2000 το ποσό των 1500.000 δραχμών, 14) την 10-4-2000 το ποσό των 500.000 δραχμών, 15) την12-4-2000 το ποσό των 1.100.000 δραχμών, 16) την 23-5-2000 το ποσό των 900.000 δραχμών, 17) την 7-2-2001 το ποσό των 500.000 δραχμών, 18) την 2-4-2001 το ποσό των 700.000 δραχμών, 19) την 26-4-2002 το ποσό των 5.700 ευρώ ή 1.942.275 δραχμών, 20) αρχές του 2000 το ποσό των 8.000.000  δραχμών, 21) αρχές του 2001 το ποσό των 8.000.000 δραχμών  και συνολικά το ποσό των 41.796.275 δραχμών ή 122.659,65 ευρώ. Ειδικότερα,  η συχνότητα καταβολής  των ποσών αυτών  και το ύψος αυτών  υποδηλώνουν άλλου είδους συνεργασία μεταξύ των διαδίκων, όπως η χρησιμοποίηση του λογαριασμού του ενάγοντος για την εξυπηρέτηση τρίτων  και όχι κείνης των μεταξύ τους δανειακών συμβάσεων καθόσον δεν δικαιολογείται η δανειοδότηση του ενάγοντος επι δεκαοκτώ  συνεχείς φορές  για το χρονικό διάστημα από 16-3-1998 μέχρι 23-5-2000  με  συνολικό ποσό  δανεισθέντων χρημάτων  30.654.000 δραχμές, δίχως καμία καταβολή  από μέρους του ενάγοντος παρά το ύψος του οφειλόμενου ποσού   δοθέντος ότι η έναρξη επιστροφής των χρημάτων από μέρους του ενάγοντος άρχισε την 6-10-2000 με την πληρωμή της υπ΄αριθμόν …. επιταγής  της  «Arab Bank», όπως συνομολογείται από τον εναγόμενο (βλ. σελίδα 4 του δικογράφου των Προτάσεων ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου). Ούτε δικαιολογείται η συνεχής αυτή δανειοδότηση του ενάγοντος ως υπαλλήλου της … Αεροπορίας δίχως καμια εξασφάλιση του εναγόμενου είτε  με σύναψη έγγραφων συμβάσεων δανείου είτε με έγγραφη αναγνώριση των ποσών των δανείων  από μέρους του ενάγοντος, είτε  με εγγραφή προσημειώσεως σε ακίνητη περιουσία του ενάγοντος, ενώ η σχέση τους ως συμμαθητών την περίοδο του 1960 και η  μετέπειτα φιλική τους σχέση δεν δικαιολογούν  την μη λήψη κανενός είδους  μέτρο για την εξασφάλιση του εναγόμενου δανειστή. Επίσης, δεν δικαιολογείται η μη μετ΄επιτάσεως επίκληση και απόδειξη από μέρους του εναγόμενου των ανωτέρω καταβολών καθ΄όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας και όχι μόνο ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά το οποίο με την υπ΄αριθμούς 87,96,155/2017 απόφαση του καταδίκασε τον εναγόμενο για τοκογλυφία και το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του εναγόμενου, εξέδωσε την απόφασή του χωρίς να λάβει υπόψη του τις καταβολές  αυτές, εφόσον πράγματι με τις καταβολές αυτές αποδεικνυόταν η αθωότητα του εναγόμενου.  Ως εκ τούτου δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι το ποσό των 117.543,19 ευρώ που καταβλήθηκε από τον ενάγοντα,  καταβλήθηκε σε εξόφληση  του ποσού των (8.000.000 δραχμών – 800.000 δραχμών) με το οποίο δανειοδοτήθηκε   αρχές του έτους 2000 καθώς και του ποσού των (8.000.000 δραχμών-800.000 δραχμών) με το οποίο δανειοδοτήθηκε   αρχές του έτους 2001, ενώ ο ενάγων προς εξόφληση  των οφειλομένων  υπείχε υποχρέωση καταβολής του ποσού των 8.332.678 δραχμών για το δάνειο που έλαβε το έτος 2000 και του ποσού των 8020.712 δραχμών  για το δάνειο που έλαβε το έτος 2001 δοθέντος ότι τα επιτόκια είχαν διαμορφωθεί ως εξής: σε 19% ετησίως από 2-1-2000 έως 16-1-2000, σε 16,5% ετησίως από 17-1-2000 έως 26-1-2000, σε 16% ετησίως από 27-1-2000 έως 8-3-2000, σε 15,25% ετησίως από 9-3-2000 έως 19-4-2000 σε 14,50% ετησίως από 20-4-2000 έως 28-6-2000, σε 14% ετησίως από 29-6-2000 έως 5-9-2000,  σε 13,25% ετησίως από 6-9-2000 έως 14-11-2000, σε 12,75% ετησίως από 15-11-2000 έως 28-11-2000, σε 12,25% ετησίως από 29-11-2000 έως 12-12-2000 και σε 11,50% ετησίως από 13-12-2000 έως 26-12-2000 και σε 10,75% ετησίως από 2-1-2001 έως 10-5-2001, σε 10,50% ετησίως από 11-5-2001 έως 30-8-2001 σε 10.25% ετησίως από 31-8-2001 έως 17-9-2001, σε 9,75% ετησίως από 18-9-2001 έως 8-11-2001 και σε 9,25% ετησίως από  9-11-2001 έως 31-12-2001. Συνεπώς, ο εναγόμενος  εισέπραξε  πέραν του νομίμου  {117543,19 ευρώ – (των 8.332.678 δραχμές  + 8020.712 δραχμές  = )} 69551 ευρώ κατά το οποίο και ζημιώθηκε ο ενάγων   τελώντας σε βάρος του τελευταίου το έγκλημα της τοκογλυφίας για το οποίο ήδη έχει καταδικασθεί αμετακλήτως με την υπ΄αριθμούς   87, 96, 155/2017 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά, όπως προαναφέρθηκε.  Κατόπιν όλων αυτών, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και  ν’ αναγνωρισθεί ότι  ο εναγόμενος  υποχρεούται  να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των  εξήντα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων πενήντα ενός (69.551) ευρώ με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλουμένη απόφαση αναγνώρισε την υποχρέωση του εναγόμενου για καταβολή  ποσού  81.551,44 ευρώ υπέπεσε σε σφάλμα κατά τους βάσιμους περί αυτού λόγους της εφέσεως,  η οποία κατ΄ακολουθίαν πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ΄ουσίαν. Περαιτέρω δε, πρέπει  να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη,  να κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό, να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και να αναγνωριστεί ότι ο  εναγόμενος  υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.  Ωστόσο,  για το ενιαίο της εκτέλεσης  του τίτλου πρέπει  να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη όχι μόνο ως προς τα εκκληθέντα κεφάλαια αλλά στο σύνολο της (ΕφΘεσ 1221/2017, ΕφΠειρ 21/2016, Νομος, Σαμουήλ Η έφεση έκδοση 2009, σελ 447) και να κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό και αφού γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη αγωγή ως βάσιμη και κατ΄ουσίαν να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα  το ανωτέρω  ποσό καθώς και το ποσό των 3000 ευρώ που επιδικάστηκε με την εκκαλουμένη ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων από την άδικη πράξη της τοκογλυφίας που τελέστηκε σε βάρος του  και συνολικά  το ποσό των  (69.551ευρω +  3000 ευρώ  =)72551 ευρώ   με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής  μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.   Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί ο  εναγόμενος  σε μέρος των δικαστικών εξόδων του  ενάγοντος   και για τους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας λογω της μερικής ήττας αυτού  και της έκταση αυτής  (άρθρο 178,183 και 191 παρ 2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Πρέπει, επίσης, ενόψει της παραδοχής της εφέσεως  να διαταχθεί και η επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου  άσκησης   έφεσης  στον εκκαλούντα   (αρθρο 495 παρ 3 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ  αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ   την έφεση

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ  την με αριθμό  63/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ  την με   αριθμό καταθ.  …../2012  αγωγή που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά

ΔΕΧΕΤΑΙ  εν μέρει  την αγωγή

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ  ότι ο  εναγόμενος  υποχρεούται να καταβάλει στον  ενάγοντα  το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων και πεντακοσίων πενήντα ενός ευρώ  (72.551 ευρώ)  με το νόμιμο τόκο από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ  τον εναγόμενο  – εφεσίβλητο  σε μέρος των δικαστικών εξόδων και για τους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας του ενάγοντος  το οποίο καθορίζει στο ποσό των  τριών χιλιάδων  (3.000) ευρώ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου άσκησης έφεσης στον εκκαλούντα

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις 16 Μαρτίου 2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

https://www.nomotelia.gr/photos/File/WWW.157.21.htm

ΠΗΓΗnomotelia.gr