ΜΠρΑθ 152/2018 Η αναγκαστική εκτέλεση που άρχισε κατά οφειλέτη σε προγενέστερο του θανάτου του χρόνο δεν μπορεί να συνεχιστεί σε βάρος των κληρονόμων όσο διαρκεί η προθεσμία αποποίησης της κληρονομίας.

75

Η αναγκαστική εκτέλεση που άρχισε κατά οφειλέτη σε προγενέστερο του θανάτου του χρόνο δεν μπορεί να συνεχιστεί σε βάρος των κληρονόμων όσο διαρκεί η προθεσμία αποποίησης της κληρονομίας. Για τη συνέχιση απαιτείται επίδοση επιταγής εκτέλεσης στους κληρονόμους. Η γνώση του επισπεύδοντος αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του καθού η εκτέλεση, ο οποίος απεβίωσε δεν επιδρά στην ακυρότητα των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης που έλαβαν χώρα μετά τον θάνατό του. Ακυρότητα πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς την επίκληση βλάβης.

Αριθμός 152/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευγενία Ζωχιού, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τον Γραμματέα Μιχαήλ Μανιαδάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5 Δεκεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: … κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Άννας Τσουλφίδου (AM ΔΣΑ: 23505).

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «ALPHA ΒΑΝΚ», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νομίμως, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Νικολέτας Βλάχου (AM ΔΣΑ: 29424).

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-9-2017 ανακοπή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 575745/2017 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 1973/2017, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή, η ανακόπτουσα, με την ιδιότητα της εξ αδιαθέτου κληρονόμου (κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου) του …, συζύγου της, ο οποίος απεβίωσε στις 11-7-2017, στο Μαρούσι Αττικής και ήταν όσο ζούσε κάτοικος Νέας Ερυθραίας, επικαλούμενη έννομο συμφέρον, ζητεί, για τους λόγους που αναφέρει, να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. …/10-7-2017 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών … και η υπ’ αριθ. …/14-7-2017 φερόμενη ως περίληψη (απόσπασμα) της ανωτέρω κατασχετήριας έκθεσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, που επιβλήθηκε επί των περιγραφόμενων στο δικόγραφο της ανακοπής ακινήτων, πρώην ιδιοκτησίας του ως άνω αποβιώσαντος οφειλέτη-συζύγου της, από την καθ’ ης Τράπεζα για την ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης της τελευταίας και επίσης, να διορθωθεί η παραπάνω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ως προς την εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς των κατασχεμένων ακινήτων. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η καθ’ ης η ανακοπή στη δικαστική της δαπάνη.

Με το περιεχόμενο αυτό, στο υπό κρίση δικόγραφο, όπως εκτιμάται από το Δικαστήριο, με βάση τους περιεχόμενους σε αυτό λόγους και αιτήματα,  σωρεύονται: α) ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ και β) ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, καθόσον ζητείται η διόρθωση της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης ως προς την τιμή εκτίμησης και πρώτης προσφοράς των ακινήτων. Όσον αφορά στην ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρο 933 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρα 614 επ. ΚΠολΔ), σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 937 παρ. 3 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται εν προκειμένω όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015 (άρθρο 9 παρ. 3 του άρθρου πρώτου Ν. 4335/2015), δεδομένου ότι η εκτελεστική διαδικασία άρχισε στις 24-10-2016 με την επίδοση προς τον οφειλέτη των από 16-9-2016 επιταγών προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου: α) της υπ’ αριθ. …/2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου και β) της υπ’ αριθ. …/2013 διαταγής πληρωμής του ιδίου Δικαστή, ήτοι μετά την 1-1-2016 (βλ. αντίστοιχα, τις υπ’ αριθ. …/24-10-2016 και …/24-10-2016 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο  Πειραιά …). Έχει δε ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ’ άρθρ. 934 παρ. 1 περ. α’ ΚΠολΔ, αφού κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου στις 20-9-2017 και επιδόθηκε στην καθ’ ης αυθημερόν (βλ. την υπ’ αριθ. …/20-9-2017 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών …), ήτοι εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών του άρθρου 934 παρ. 1 στοιχ. α’ εδ. α’ ΚΠολΔ από την επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον ανακόπτοντα στις 10-7-2017 (βλ. τη σχετική με την αυτή ημερομηνία επισημείωση του αρμόδιου Δικαστικού Επιμελητή … επί του αντιγράφου της υπ’ αριθ. …/10-7-2017 κατασχετήριας έκθεσης, που προσκομίζει με επίκληση η ανακόπτουσα, ως προς την επίδοσή του (του αντιγράφου) στον αποβιώσαντα οφειλέτη-καθ’ ου η εκτέλεση). Ως εκ τούτου, η ανακοπή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, «ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης κατάσχεσης, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση ή την τιμή πρώτης προσφοράς …. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12.00 το μεσημέρι της δέκατης πριν τον πλειστηριασμό ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων». Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής, από την οποία γίνεται παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 933 ΚΠολΔ μόνο για τον προσδιορισμό της υλικής αρμοδιότητας του δικαστηρίου για την εκδίκαση της ανακοπής, συνάγεται ότι η ανακοπή που προβλέπεται από το άρθρο 954 παρ. 4 ΚΠολΔ δεν ταυτίζεται με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Συνεπώς, πλημμέλειες αναγόμενες στην περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου με τα συστατικά και τα παραρτήματα αυτού, όπως και κάθε έλλειψης της έκθεσης κατάσχεσης, δικαιολογούν την ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, η οποία είναι ιδιώνυμη ανακοπή, που προσομοιάζει με αίτηση για τη λήψη ρυθμιστικού μέτρου της αναγκαστικής εκτέλεσης, αφού δεν προσβάλλεται το κύρος της κατάσχεσης. Έτσι, ο οφειλέτης δεν έχει, παράλληλα με την ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, δυνατότητα να ασκήσει και την ανακοπή του άρθρου 933, επιδιώκοντας την ακύρωση της έκθεσης κατάσχεσης λόγω των προαναφερθεισών πλημμελειών, διότι ο νομοθέτης, διευρύνοντας το αντικείμενο της ανακοπής του άρθρου 954 με την προσθήκη ως λόγων διόρθωσης όχι μόνον της ατελούς περιγραφής, αλλά και κάθε είδους άλλης ατέλειας ή παράλειψης της κατασχετήριας έκθεσης, όπως και της εκτίμησης του κατασχεθέντος και της τιμής πρώτης προσφοράς του, σκόπευε για λόγους επιτάχυνσης της εκτελεστικής διαδικασίας στο στάδιο της κατάσχεσης, να καταργήσει μερικώς το δυνατό περιεχόμενο των λόγων της κατά το άρθρο 933 ανακοπής: εκείνων ακριβώς που αναφέρονται στο άρθρο 954 παρ. 4 (βλ. Γεσίου – Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, Ειδ. Μέρος, 2001, σελ. 210 παρ. 69, Κεραμέα – Κονδύλη – Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, αρθρ. 954 αριθ. 2-3) και να περιορίσει τη δυνατότητα άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ με παράλληλη επίκληση ακυρότητας λόγω πρόσκλησης δικονομικής ή περιουσιακής βλάβης (αρθρ. 159 παρ. 3 ΚΠολΔ), μόνον στις περιπτώσεις εκείνες που προτείνονται ελλείψεις της έκθεσης κατάσχεσης ιδιαίτερα σοβαρές (όπως λ.χ. έλλειψη σύμπραξης ή υπογραφής της έκθεσης από τον κατά νόμον απαιτούμενο μάρτυρα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 3), που δεν επιδέχονται ίαση με απλή διόρθωση μέσω της ανακοπής του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ. Εξάλλου, δικονομική βλάβη δεν μπορεί να είναι νοητή στην περίπτωση θεραπείας των ελλείψεων της κατασχετήριας έκθεσης με τη διόρθωση αυτών από το δικαστήριο κατόπιν ασκήσεως της από το άρθρο 954 παρ. 4 ΚΠολΔ ανακοπής (βλ. σχετ. ΑΠ 1497/2003 ΕλλΔνη 2004.433). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, η τυχόν εσφαλμένη εκτίμηση από τον δικαστικό επιμελητή ή τον πραγματογνώμονα της αξίας των κατασχεθέντων και της τιμής πρώτης προσφοράς δεν καθιστά άκυρη την έκθεση κατάσχεσης, αλλά παρέχει το δικαίωμα στον έχοντα έννομο συμφέρον να ασκήσει ανακοπή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και να ζητήσει τη διόρθωση της αξίας και της τιμής πρώτης προσφοράς από το δικαστήριο (ΕφΠατρ 883/2006, ΜΠρΛαμ 1761/2009, ΜΠρΘεσ 48223/2007 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκείμενη περίπτωση, η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ απαραδέκτως σωρεύεται στο υπό κρίση δικόγραφο, καθόσον υπάγεται σε άλλο είδος διαδικασίας, αυτή των ασφαλιστικών μέτρων, κατά τα ρητά οριζόμενα στην ως άνω διάταξη, είναι, δε, αντιφατική κατ’ αίτημα με την ασκηθείσα με το ίδιο δικόγραφο ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, αφού αίτημα της τελευταίας είναι η ακύρωση της ανακοπτόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου και αίτημα της ανακοπής του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ η διόρθωση αυτής, οι δύο, δε, αυτές ανακοπές δεν μπορούν να σωρευθούν στο ίδιο δικόγραφο και να συζητηθούν συγχρόνως, αφού δεν συντρέχουν οι εκ του άρθρου 218 παρ. 1 ΚΠολΔ προϋποθέσεις προς τούτο (βλ. και ΠΠρΑΘ 530/2012, ΜΠρΑθ 2804/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, κατά τη διάταξη της παρ. 2 της ως άνω διάταξης (του άρθρου 218), η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 2 ΚΠολΔ πρέπει να χωριστεί και να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για να δικαστεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 327 και 919 παρ. 1 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται, όταν πρόκειται για δικαστικές αποφάσεις, υπέρ και κατά των κληρονόμων του καθ’ ου η εκτέλεση. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 921 παρ. 1 του ΚΠολΔ: «Η αναγκαστική εκτέλεση που άρχισε κατά του οφειλέτη συνεχίζεται μετά το θάνατο του, αφότου ο κληρονόμος αποδεχτεί την κληρονομιά ή αφότου περάσει η προθεσμία για την αποποίηση ή αφότου διοριστεί κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομιάς», κατά δε τη διάταξη της παραγράφου 2: «Όσο ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί απαίτηση κατά της κληρονομιάς, εκτός αν έχει διοριστεί κηδεμόνας της σχολάζουσας κληρονομιάς». Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 925 παρ. 2 ορίζεται ότι: «Όταν η αναγκαστική εκτέλεση που άρχισε πρόκειται να συνεχιστεί κατά κληρονόμου ή κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, απαιτείται να τους επιδοθεί προηγουμένως η επιταγή», στη διάταξη δε του άρθρου 926 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι: «Μετά την επίδοση της επιταγής δεν μπορεί με ποινή ακυρότητας να γίνει άλλη πράξη εκτέλεσης πριν περάσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση. Η προθεσμία αυτή πρέπει να τηρείται και όταν η αναγκαστική εκτέλεση συνεχίζεται κατά του κληρονόμου ή του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς». Η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 921 του ΚΠολΔ, καθώς και των προαναφερόμενων διατάξεων των άρθρων 925 παρ. 2 και 926 παρ. 1 του ΚΠολΔ, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, δεν συναρτάται από τη γνώση του επισπεύδοντος του θανάτου του καθ’ ου η εκτέλεση ή των γεγονότων της αποδοχής ή της αποποίησης της κληρονομιάς, ούτε επιτάσσεται από το νόμο ειδοποίηση, ως ορίζει το άρθρο 287 του ΚΠολΔ για τη διαγνωστική δίκη. Συνεπώς, για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, αρκεί το γεγονός του θανάτου του οφειλέτη. Η παρά την έλλειψη των άνω προϋποθέσεων ενέργεια πράξεων της εκτέλεσης καθίσταται άκυρη, χωρίς τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης (άρθρο 159 παρ. 1 του ΚΠολΔ), λόγω του επιτακτικού χαρακτήρα των διατάξεων αυτών (βλ. Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΚΠολΔ, 1997, άρθρο 921, σημ. 7).

Από την εκτίμηση των νομίμως προσκομιζόμενων μετ’ επικλήσεως εγγράφων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και από όσα οι διάδικοι συνομολογούν ευθέως ή συνάγονται από τις προτάσεις τους, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Δυνάμει της με αριθμό …/10-7-2017 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών … και του με αριθμό …/14-7-2017 αποσπάσματος αυτής (της προαναφερόμενης έκθεσης κατάσχεσης) κατασχέθηκαν τα αναφερόμενα σε αυτή ακίνητα και συγκεκριμένα οι εκεί λεπτομερώς αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες συγκροτήματος κτιρίων, κείμενου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κηφισιάς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και επί της …, αποκλειστικής κυριότητας του καθ’ ου η εκτέλεση, …, κατοίκου (εν ζωή) Νέας Ερυθραίας Αττικής. Η προαναφερόμενη αναγκαστική κατάσχεση επιβλήθηκε με βάση πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό …/2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως και με πρώτο απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό …/2013 διαταγής πληρωμής του ιδίου Δικαστή. Η ως άνω προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης κοινοποιήθηκε στον καθ’ ου η εκτέλεση-οφειλέτη στις 10-7-2017, όπως προκύπτει από την σχετική επισημείωση του δικαστικού επιμελητή … στο προσκομιζόμενο αντίγραφο αυτής και το απόσπασμα αυτής κοινοποιήθηκε στις 19-7-2017, όπως επίσης προκύπτει από την επισημείωση του δικαστικού επιμελητή στο προσκομιζόμενο αντίγραφο. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση-οφειλέτης απεβίωσε στις 11-7-2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …/τομ…./2017 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξίαρχου Κηφισιάς, το δε γεγονός του θανάτου του δεν αμφισβητείται από την επισπεύδουσα Τράπεζα-καθ’ ης η ανακοπή. Με τον πρώτο λόγο της υπό κρίση ανακοπής, η ανακόπτουσα, σύζυγος και εξ αδιαθέτου κληρονόμος, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, του … (σχετικό το με αρ. πρωτ. …/19-7-2017 πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Δημάρχου Κηφισιάς), ισχυρίζεται ότι η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης άρχισε κατά του οφειλέτη συζύγου της σε χρόνο προγενέστερο του θανάτου του, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί σε βάρος των κληρονόμων όσο εκκρεμεί η προθεσμία αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομιάς του θανόντος και ότι το προσβαλλόμενο απόσπασμα κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας ακύρως συντάχθηκε και επιδόθηκε μετά τον θάνατο του οφειλέτη και συνεπώς είναι άκυρη η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, σύμφωνα με τη νομική σκέψη που προηγήθηκε και πρέπει να γίνει δεκτός και ως ουσιαστικά βάσιμος (παρελκομένης της εξέτασης των λοιπών) καθόσον ουδόλως αποδείχθηκε ότι έλαβε χώρα επίδοση επιταγής προς εκτέλεση στους κληρονόμους, όπως επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 925 παρ. 2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με την διάταξη του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 926 (περί παρέλευσης τριημέρου). Αρκεί δε για την ακυρότητα της προσβαλλόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης το γεγονός του θανάτου του καθ’ ου η εκτέλεση, χωρίς να ασκεί έννομη επιρροή η άγνοια του γεγονότος αυτού εκ μέρους της επισπεύδουσας Τράπεζας, και μάλιστα ανεξαρτήτως επικλήσεως και αποδείξεως δικονομικής βλάβης των καθολικών διαδόχων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας αποφάσεως. Επισημαίνεται ότι με το Ν. 4335/2015, το απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, κατ’ άρθρον 995 παρ. 4 ΚΠολΔ, προκειμένου για ακίνητα, εξυπηρετεί λόγους δημοσιότητας και προστασίας τρίτων, η παραβίαση δε της σχετικής διάταξης οδηγεί σε ακυρότητα του πλειστηριασμού που ακολουθεί και δεν απαιτείται επίδοση αυτού στον οφειλέτη, πλέον του αντιγράφου της έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, όπως προβλεπόταν για την περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, ώστε η ένδικη ανακοπή κατά το μέρος που στρέφεται κατά του με αριθμό …/14-7-2017 αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας να πρέπει να απορριφθεί πρωτίστως ως απαράδεκτη, ελλείψει εννόμου συμφέροντος.

Κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίση ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η με αριθμό …/10-7-2017 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, …. Τέλος, να καταδικαστεί η καθ’ ης η ανακοπή Τράπεζα, εξαιτίας της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ), να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ τη με αριθμό …/10-7-2017 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, …

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης η ανακοπή Τράπεζα να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το χωρισμό της σωρευόμενης στο ίδιο δικόγραφο ανακοπής του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 12.2.2018 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των παραστάντων δικηγόρων.

    Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/mprath%20152_2018.htm

ΠΗΓΗdsanet.gr