Νέα παράταση της υποχρέωσης εγγραφής στο ΓΕΜΗ φυσικών προσώπων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα

134

Με την με Αριθμ. 31512/24-03-2022 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης δίνεται νέα παράταση στην υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ φυσικών προσώπων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Είναι η τρίτη σε σειρά παράταση στην εφαρμογή του άρθρου 3 «Φυσικά πρόσωπα που ασκούν μη εμπορική δραστηριότητα και υποχρεώσεις αυτών» και του άρθρου 4 «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε μη εμπορική δραστηριότητα» της υπουργικής απόφασης 90043/10-08-2021 «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.».

Πιο συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 90043/10-08-2021, ως εξής:

«Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2021, με εξαίρεση τα άρθρα 3 και 4 που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022».

ΠΗΓΗe-forologia.gr