Τροπολογία : Διατάξεις για παράταση συμβάσεων στους ΟΤΑ και πολιτογραφήσεις

180

Για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της ποινικής κατάστασης του αιτούντος, όταν ασκηθεί ποινική δίωξη από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή και όχι όταν υφίσταται εκκρεμής ποινική δίκη

Κατατέθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, η τροπολογία που παρατείνει τις συμβάσεις προσωπικού των ΟΤΑ για την covid-19 έως τις 31 Μαΐου 2022.

Στην τροπολογία σημειώνεται ότι ο συνολικός χρόνος διάρκειας των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Σε άλλο άρθρο προβλέπεται ότι η μετακίνηση υπαλλήλου περιφέρειας σε οργανική μονάδα άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική θέση του, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό νόμο ή νησί, επιτρέπεται για λόγους εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Επίσης, για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας, αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση, καθώς και αναζήτηση συνδρομής λόγων δημόσιας εθνικής ασφάλειας, θα απαιτήσει και για τους αιτούντες ηλικίας 15-18 ετών.

Τέλος, προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της ποινικής κατάστασης του αιτούντος, όταν ασκηθεί ποινική δίωξη από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή και όχι όταν υφίσταται εκκρεμής ποινική δίκη, δεδομένου ότι επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής δίωξης προκύπτουν ήδη από τον χρόνο άσκησής της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο

«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Άρθρο 1

Μετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική μονάδα άλλης περιφερειακής ενότητας -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 245 ν. 3852/2010

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 245 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) μετά από τις λέξεις «η οργανική του θέση,» προστίθενται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται για διαφορετικό νομό ή νησί» και η παρ. 5 του άρθρου 245 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η μετακίνηση υπαλλήλου σε οργανική μονάδα άλλης περιφερειακής ενότητας από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική του θέση, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό νομό ή νησί, επιτρέπεται μόνο για λόγους εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Για τη λήψη της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για την επιλογή του μετακινούμενου υπαλλήλου, λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τις εξυπηρετούμενες υπηρεσιακές ανάγκες και κριτήρια κοινωνικά, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η κατάσταση της υγείας του μετακινούμενου υπαλλήλου ή η συνυπηρέτηση συζύγου.».

Άρθρο 2

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19 – Αντικατάσταση άρθρου 176 ν. 4876/2021

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) τροποποιείται ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 176 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 176

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19

1.Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (A’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.5.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολονισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, συνεδρίασή του.

2.Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλειτον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

3.Με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος, να διατίθεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.»

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας – Τροποποίηση παρ. 3 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 1Β Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

1.Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)] αντικαθίσταται η αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και η παρ. 3 του άρθρου 1Β διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται σχετική δήλωση-αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.

Η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντος.»

2.Η παρ. 4 του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

4.α. Ο Προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας Ιθαγένειας εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της δήλωσης-αίτησης, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2, με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράφει τον αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης.

β. Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα, κατά την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας κατά το άρθρο 5Β ή έχει διαταχθεί περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων κατά τα άρθρα 54 και 127 του Ποινικού Κώδικα. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 5 του άρθρου 7 και εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών. Η διαδικασία εξέτασης και οι σχετικές προθεσμίες αναστέλλονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στις αιτήσεις που εκκρεμούν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 4

Απόφαση πολιτογράφησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)] οι λέξεις «απόφαση πολιτογράφησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «απόφαση κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η πολιτογράφηση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση ή με οποιαδήποτε άλλη νομική αιτία εκδίδεται με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του αιτούντος, όπως αυτά αποδίδονται στην επίσημη μετάφραση της νομίμως επικυρωμένης αλλοδαπής πράξης γεννήσεώς του. Αίτημα για διόρθωση των στοιχείων αυτών ως προς την ορθογραφική ή φθογγολογική τους απόδοση μετά την έκδοση της απόφασης πολιτογράφησης που δεν οφείλεται σε εκ παραδρομής σφάλμα, υποβάλλεται στην υπηρεσία του Δήμου στον οποίο διενεργήθηκε η εγγραφή του αιτούντος, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά. Η σχετική διόρθωση γίνεται με πράξη δημάρχου.».

Άρθρο 5

Προθεσμίες και αναστολή εξέτασης αίτησης – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 31 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004)

Η παρ. 4 του άρθρου 31 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)] αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης και της αίτησης για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αναστέλλεται, αν προκύφει με βάση τα στοιχεία του φακέλου ότι έχει ασκηθεί σε βάρος του αιτούντος ποινική δίωξη για αδικήματα που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης του ενός (1) έτους, ή για άλλα αδικήματα, η καταδίκη για τα οποία συνιστά κώλυμα πολιτογράφησης. Ειδικά για τις αιτήσεις των ανήλικων αιτούντων, η διαδικασία εξέτασής τους αναστέλλεται, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με την οποία οι αιτούντες φέρονται να έχουν τελέσει αξιόποινες πράξεις, οι οποίες επισύρουν περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων κατά τα άρθρα 54 και 127 του Ποινικού Κώδικα. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και στις αιτήσεις πολιτογράφησης που εκκρεμούν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Κατεβάστε εδώ την Τροπολογία

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/tropologia-diataxeis-gia-paratase-sumbaseon-symbaseon-stoys-ota.html

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr