Ακυρωτική Διαφορά – Μη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας

255

Διοικ.Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 2113/2021 (Τμήμα Θ΄ Τριμελές)

Αίτηση ακυρώσεως υπηκόου Ισραήλ, γεννηθέντος στο Βόλο Μαγνησίας, κατά πράξεως της Προϊσταμένης της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών περί μη χορηγήσεως σε αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α 215) για την αποκατάσταση των θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια. Προϋποθέσεις – Αιτιολογική Έκθεση του ως άνω νόμου.  Ερμηνεία ότι στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 περιλαμβάνονται όλοι όσοι αναγκάστηκαν να αναχωρήσουν εξαιτίας της κατοχής ή των διώξεων λόγω του εμφυλίου, ανεξαρτήτως του χρόνου αναχωρήσεως ή απωλείας της ελληνικής ιθαγένειάς τους. Μη νομίμως απορρίφθηκε το αίτημα του αιτούντος για την εκ νέου χορήγηση της απωλεσθείσας ελληνικής ιθαγένειάς του. Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως – Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη – Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση.

ΠΗΓΗadjustice.gr