ΔΕΔ Α 125/2022 Μη εφαρμογή τεκμηρίου για τοκοχρεολυτική δόση

65

Καλλιθέα, 17.01.2022
Αριθμός απόφασης: 125


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
E-mail: ded.ath@aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ 1064/28.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2017) .

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 30.09.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του, επί της οδού , με Α.Φ.Μ αρ Τ.Κ., κατοίκου κατά της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος που εκδόθηκε με βάση τη με αριθμό δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 για
εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2020 έως 31-12-2020 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 30.09.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του , με Α.Φ.Μ., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

– Με την από 11.08.2021 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος με βάση την Αρχική δήλωση (αρ. δήλωσης , αριθ. ειδ/σης , αρ. πιστ. καταστ ) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, προέκυψε ποσό επιστροφής ύψους 561,24 ευρώ.

Η προσφεύγουσα με δραστηριότητα την παροχή νομικών υπηρεσιών, στις 04-08-2021 υπέβαλε την με αριθμό καταχώρησης δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 (Εισοδήματα 01.01.2020-31.12.2020) και δήλωσε, μεταξύ άλλων, συνολικό πραγματικό εισόδημα ύψους 2.037,30 ευρώ (κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (κωδ.401) ποσόν ύψους 2.036,53 ευρώ, τόκοι ημεδαπής προέλευσης (κωδ.667) ποσόν ύψους 0,77 ευρώ), συνολικό ποσόν φόρου που προκαταβλήθηκε/παρακρατήθηκε (κωδ.601 & 605) ύψους 2.852,85 ευρώ, ενώ δηλώθηκε και δαπάνη για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής (κωδ.727) ποσόν ύψους 11.432,94 ευρώ. Με την εκκαθάριση της δήλωσης προέκυψε προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών ύψους 11.333,88 ευρώ, και συνολικό φορολογητέο εισόδημα 13.371,18 ευρώ. (2.037,30 ευρώ +11.333,88 ευρώ).

Η προσφεύγουσα, μετά την εκκαθάριση της δήλωσης, ισχυρίστηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του τεκμηρίου αντικειμενικών δαπανών και προσκόμισε στις 9.8.2021, έγγραφα προκειμένου να αποδείξει ότι το ποσόν που εμφαίνεται στον κωδ. 727 δαπάνη για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής ύψους 11.432,94 ευρώ, αφορά την τοκοχρεωλυτική απόσβεση επαγγελματικού δανείου ύψους 200.000 ευρώ που είχε πάρει το έτος 2009 από την τράπεζα « » και ότι το δάνειο αυτό κατά την μετάπτωση του από το σύστημα της παραπάνω αρχικώς δανείστριας τράπεζας στο σύστημα (ειδική διάδοχος) μηχανογραφήθηκε ως στεγαστικό δάνειο και όχι ως επαγγελματικό δάνειο.

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, ενημέρωσε την προσφεύγουσα ότι προκειμένου να μην εμφανίζεται το ποσόν των 11.432,94 ευρώ στον κωδ. 727, ως δαπάνη για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, πρέπει πρέπει να διαγράψει το συγκεκριμένο δάνειο από τον συγκεκριμένο κωδικό και στην συνέχεια η προσφεύγουσα να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση Φ.Ε. Η , όπως αναφέρεται στην έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., δεν έχει προβεί σε διαγραφή της σχετικής βεβαίωσης.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να τροποποιηθεί εν μέρει η με αριθμό δήλωση Φ.Ε. ως προς τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, προβάλλοντας του κάτωθι λόγους: Να μην προστεθεί στο συνολικό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020 το ποσό των 11.333,88 ευρώ ως διαφορά αντικειμενικής δαπάνης για το λόγο ότι το καταβληθέν από την ίδια κατά την διάρκεια του έτους 2020 ποσό των 11.432,94 ευρώ προς αφορά την τοκοχρεωλυτική απόσβεση επαγγελματικού-επιχειρηματικού δανείου και οι καταβληθείσες δόσεις του καταχωρούνται από το χρόνο λήψης του (έτος 2009) μέχρι σήμερα στα λογιστικά αρχεία της ατομικής επιχείρησης που διατηρεί από το έτος 2002 με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης.[,,]»

Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ορίζεται ότι: «2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.»

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4174/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:
«Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης σχετικά με την οποία έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή την τροποποιητική δήλωση….»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση “

Επειδή, σύμφωνα με την με αριθμό Α.1118/2021(ΦΕΚ Β’ 2226/27-5-2021) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή, ορίζεται ότι:.
Άρθρο 4 Εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου
“5. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/ αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πραγματοποιείται χειρόγραφα ή με αποστολή με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.
Όταν αποστέλλεται εκπρόθεσμα στην Α.Α.Δ.Ε. μηνιαίο ή ετήσιο αρχείο, σύμφωνα με την απόφαση Α.1099/2019 (Β’ 949), την Α.1101/2019 (Β’ 948) ή την απόφαση Α.1035/2021 (Β’ 797) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Α.1052/2021 (Β’ 962), ή διορθώνεται αρχείο από οποιονδήποτε εργοδότη/φορέα, τότε ο εργοδότης/φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά αρχείο και του χορηγεί έντυπη βεβαίωση προκειμένου ο φορολογούμενος να λάβει γνώση ότι έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, “
Άρθρο 5 Περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)
«36. Με βάση την περίπτωση ε’ του άρθρου 33 του ν. 4172/2013, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όταν πρόκειται για αγορά παγίου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην έννοια του επαγγελματικού εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται η αγορά ή ανέγερση ακινήτου καθώς και η απόκτηση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, για τα οποία ισχύει σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο απόκτησης.
Οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 (περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού), οπότε δεν αναγράφονται στους κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1
»

Επειδή, η προσφεύγουσα στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή επικαλείται ότι το ποσόν που εμφαίνεται στον κωδ. 727 δαπάνη για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής ύψους 11.432,94 ευρώ, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με αρ. καταχ φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα 01.01.2020-31.12.2020) αφορά την τοκοχρεωλυτική απόσβεση επαγγελματικού δανείου ύψους 200.000 ευρώ που είχε πάρει το έτος 2009 από την τράπεζα « ………..» ότι το δάνειο αυτό κατά την μετάπτωση του από το σύστημα της παραπάνω αρχικώς δανείστριας τράπεζας στο σύστημα της (ειδική διάδοχος) μηχανογραφήθηκε ως στεγαστικό δάνειο και όχι ως επαγγελματικό δάνειο ότι δεν συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής του τεκμηρίου αντικειμενικών δαπανών, και προς απόδειξη του ισχυρισμού της προσκομίζει:
– Αντίγραφο της προσβαλλομένης πράξης, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2020 και του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευμάτων (Ε3) φορολογικού έτους 2020 (σχετ.1,2 και 3).
– Αντίγραφο της υπ. αριθμ ./2008 πράξης αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου και του υπ’ αριθμ από 31.12.2008 πιστοποιητικού μεταγραφής του
Υποθηκοφυλακείου (σχετ.4 και 4α).
– Αντίγραφο της με αριθμό από 24.12.2008 δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου και του με Α/Α ΑΠΟ 24.12.2008 διπλοτύπου είσπραξης Τύπου Α του φόρου μεταβίβασης ποσού 22.351,00 ευρώ(σχετ. 5 και 5α)
– Αντίγραφο της από 20/01/2009 προσφοράς της και της υπ’ αριθ από 23.01.2009 σύμβασης επαγγελματικού δανείου (σχετ. 6 και 7).
– Το από 30.01.2009 Αντίγραφο κίνησης επαγγελματικού δανείου και του αποκόμματος της εκδοθείσης με αριθμό από 30/01/2009 επιταγής δανείου (σχετ. 8 και 8α).
– Αντίγραφα των Βεβαιώσεων καταβολής κεφαλαίου και τόκων προς εξόφληση λογαριασμού επαγγελματικού δανείου της αρχικώς δανείστριας Τράπεζας με την επωνυμία « » για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 (σχετ. 9, 9α και 9β),
– Αντίγραφο του τελευταίου εκδοθέντος Αντιγράφου Κίνησης Επαγγελματικού Δανείου της « », πριν την εξαγορά της από την πριν την εξαγορά της και του πρώτου εκδοθέντος Αντιγράφου Κίνησης Λογαριασμού μετά την εξαγορά της αρχικώς δανείστριας Τράπεζας από την τελευταία (σχετ. 10 και 10α).
– Αντίγραφα Κίνησης Λογαριασμού για τους 12 μήνες του έτους 2020 με ανάλυση του ποσού του κεφαλαίου και των τόκων, που καταβλήθηκαν το έτος 2020 και οι τόκοι καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων Β ‘ Κατηγορίας (σχετ. 11, 11α, 11β, 11γ, 11δ, 11ε, Ιΐστ, 11ζ, 11η, 11Θ, 11ι και Νια).
– Φωτοτυπίες από τις σελίδες του Βιβλίου Εσόδων και Εξόδων, στις οποίες έχουν καταχωρηθεί οι τόκοι για το έτος 2020 (σχετ. 12, 12α, 12β, 12γ, 12δ, 12ε, 12στ, 12ζ, 12η, 12Θ, 12ι και 12ια).
– Αντίγραφο της Βεβαίωσης περί καταβολής του ποσού των 11.432,94 ευρώ το έτος 2020 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση του ως άνω δανείου (σχετ. 13).
– Αντίγραφο της από 10.09,2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου Αίτησης της προς (σχετ. 14).
– Το από 01/10/2021 και με αρ. πρωτ _21 έγγραφο της – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΜΕ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ(91200) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ προς ΚΑΤ/ΜΑ ( ) με ΘΕΜΑ:
Επαγγελματικό δάνειο με Α.Λ της κας

Επειδή, από τα παραπάνω στοιχεία της υπόθεσης (σχετ. 14) προκύπτει ότι η προσφεύγουσα, κατέθεσε στις 10.09.2021, ήτοι πριν την ημερομηνία κατάθεσης 30.9.2021 της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής, (δια του Υποκ/τος – την με αρ. πρωτ αίτηση με την οποία ζήτησε από την τράπεζα να αποστείλει άμεσα στην ΑΑΔΕ τροποποιητική βεβαίωση περί καταβολής κεφαλαίου και τόκων προς εξόφληση λογαριασμού επαγγελματικού δανείου, προκειμένου να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος(Ε1), πριν τις 30.09.2021 οπότε έληγε η προθεσμία περί άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2020.

Επειδή, η προσφεύγουσα στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, προσκομίζει το από 01/10/2021 και με αρ. πρωτ έγγραφο της – Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΜΕ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ(91200) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ προς ΚΑΤ/ΜΑ ( ) με ΘΕΜΑ: Επαγγελματικό δάνειο με Α.Λ της κας στο οποίο αναφέρεται: «Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. έγγραφου σας, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ενεργειών της Μονάδας μας και των συναρμόδιων χώρων της Τράπεζα, διενεργήθηκε η απαιτουμένη αλλαγή στον χαρακτηρισμό του εν θέματι δανείου ως «Επαγγελματικό» αντί για «Στεγαστικό» Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρχείο που στάλθηκε από την Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάλυσης(972) προς την ΑΑΔΕ έχει ήδη παραληφθεί, σας γνωρίζουμε ότι το αίτημα της κας ικανοποιήθηκε και ως εκ τούτου το παρόν θέμα τίθεται στο Αρχείο μας.»

Επειδή, από στοιχεία που προσκομίζει η προσφεύγουσα στην υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, προκύπτει ότι το δάνειο ύψους 200.000,00 ευρώ που έλαβε το έτος 2009 είναι «Επαγγελματικό» δάνειο και όχι «Στεγαστικό» δάνειο, ότι το φορολογικό έτος 2020 έχει καταβάλει το ποσό των 11.432,94 ευρώ για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση του ως άνω δανείου και έχει καταχωρήσει στα βιβλία της την δαπάνη καταβολής των τόκων του δανείου, ότι η αρμόδια έχει προβεί στην απαιτουμένη αλλαγή στον χαρακτηρισμό του δανείου και το αρχείο έχει σταλεί και παραληφθεί από την ΑΑΔΕ (αρ. πρωτ έγγραφο ), συνεπώς το ποσόν των 11.432,94 ευρώ που εμφαίνεται (κωδ.727) στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αφορά δαπάνη για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση επαγγελματικού δανείου, δεν αποτελεί δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 (περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού), του ν. 4172/2013, οπότε δεν αναγράφεται στους κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013, ο φορολογούμενος εφόσον διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση, συνεπώς η προσφεύγουσα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Περιστερίου τροποποιητική δήλωση σχετικά με το ποσόν των 11.432,94 ευρώ που εμφαίνεται (κωδ.727) της δήλωσης Φ.Ε. πού αφορά την τοκοχρεωλυτική απόσβεση επαγγελματικού δανείου, προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 (Εισοδήματα 01.01.2020¬31.12.2020) από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 30.09.2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του , με Α.Φ.Μ , σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΠΗΓΗtaxheaven.gr