Επιδότηση τόκων δανείων για πληττόμενες επιχειρήσεις – Β’ κύκλος: Παράταση ημερομηνίας λήξης του προγράμματος μέχρι 30-06-2022

167

  • Εφαρμοζόμενο επιτόκιο για την επιστροφή ποσού λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης

Με τη νέα απόφαση 33396/30.03.2022, η αναλυτική πρόσκληση, η οποία επισυνάπτεται στην 24101/25.2.2021 απόφαση «Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» (Β’ 757), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

Στο Κεφάλαιο 2 τροποποιείται η τελευταία σειρά του πίνακα ως προς τη λήξη του καθεστώτος (ημερομηνία δυνατότητας χορήγησης τελευταίας ενίσχυσης) και ειδικότερα, η ημερομηνία «31.12.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.6.2022».

Το κεφάλαιο 9 τροποποιείται ως προς το εφαρμοζόμενο επιτόκιο για την επιστροφή ποσού λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης και, ειδικότερα, το τέταρτο εδάφιο της περ. α της παρ. 7:

«Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο του επιχορηγούμενου δανείου», αντικαθίσταται από το εδάφιο:

«Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντόκως με το επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης-2008/C 14/02) τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης προσαυξημένο κατά εκατό (100) μονάδες βάσης».

ΠΗΓΗtaxheaven.gr