“Στοπ” σε κατάσχεση μετά από δικαστική απόφαση – Πώς “έσωσε” ο οφειλέτης το ακίνητό του

74
ΔΑΝΕΙΑ

Έκρινε παράνομη και ακύρωσε την εντολή κατάσχεσης του Δημοσίου. Είχε απαγορευθεί η λήψη καταδιωκτικών μέτρων μέχρι την εξέταση της αίτησης.

Μπλόκο σε κατάσχεση ακινήτου: Σε μία σημαντική απόφαση για τη διάσωση της περιουσίας οφειλετών έναντι του Δημοσίου προχώρησε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, μετά από αίτηση ανακοπής κατά κατάσχεσης ακινήτου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, ο οφειλέτης είχε ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 64.630,30 ευρώ. Ο ίδιος υπέβαλε στις 18 Φεβρουαρίου αίτηση προς το Ειρηνοδικείο Κορίνθου για ρύθμιση των οφειλών του βάσει του ν. 3869/2010.

Καθορίστηκε με έκθεση η 1η Απριλίου 2019 ως ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωνόταν ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητούνταν και ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Ορίστηκε παράλληλα ότι έως την ημερομηνία αυτή απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.

Αντίγραφα μάλιστα της αίτησης ρύθμισης και της οικείας έκθεσης κατάθεσης επιδόθηκαν στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, υπό την ιδιότητα του ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου.

Μπλόκο σε κατάσχεση ακινήτου

freepik

Η εντολή κατάσχεσης

Ωστόσο, ο οφειλέτης βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν στις αρχές Μαρτίου του 2019 του επιδόθηκε η επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας του και συγκεκριμένα σε ένα διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας 120.000 ευρώ, ενώ το χρέος ήταν περί τα 65.000 ευρώ!

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοδικείου τονίζεται δε πως στις 12 Απριλίου 2019 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκη, με την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων κατά του ανακόπτοντος και η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης κάθε τυχόν κινητής και ακίνητης περιουσίας του, υπό τον όρο της καταβολής, εκ μέρους του ίδιου προς τους πιστωτές του, μηνιαίων καταβολών, συμμέτρως διανεμόμενων μεταξύ των οφειλών του, ύψους έκαστης μηνιαίας καταβολής 50 ευρώ.

Μπλόκο σε κατάσχεση ακινήτου

FREEPIK

Μπλόκο σε κατάσχεση ακινήτου: Η κρίση του Δικαστηρίου

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Πρωτοδικείου ζητείται η ακύρωση της προσβαλλόμενης έκθεσης κατάσχεσης, προβάλλοντας ότι η ένδικη κατάσχεση επιβλήθηκε μη νόμιμα για οφειλές που περιλαμβάνονταν στην αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση που υπέβαλε ο ίδιος (σ.σ. ο οφειλέτης) στις 18.2.2019 προς το Ειρηνοδικείο Κορίνθου, αντίγραφο της οποίας επιδόθηκε στην ΑΑΔΕ στις 26.2.2019.

Σημειώνεται ότι από πλευράς Δημοσίου κατατέθηκε έκθεση, βάσει της οποίας υποστήριζε ότι νομίμως επιβλήθηκε η ένδικη κατάσχεση, καθόσον η ως άνω αίτηση επιδόθηκε στη διάδικη φορολογική αρχή σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της παραγγελίας προς κατάσχεση των επίμαχων οφειλών, η οποία είχε ήδη λάβει χώρα στις 15.2.2019.

Μπλόκο σε κατάσχεση ακινήτου

freepik

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το Δικαστήριο έκρινε ότι «η προσβαλλόμενη έκθεση κατάσχεσης, εκδοθείσα σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυε η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο με την ανακοπή λόγο.

Εξάλλου, δεν ασκεί νομική επιρροή από την εξεταζόμενη άποψη η έκδοση της παραγγελίας προς κατάσχεση από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Κορίνθου πριν από την υποβολή από τον ανακόπτοντα της ως άνω από 18.2.2019 αίτησης, καθόσον οι ενέργειες του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που προηγούνται ή έπονται των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας ως αποτελούσες «τύπο» για την περαίωση τους, όπως η ανωτέρω παραγγελία προς τον δικαστικό επιμελητή για την κατάσχεση, στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα … απορριπτόμενου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του καθ’ ου».

ΠΗΓΗdikastiko.gr