Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το νέο ΓΕΜΗ και την σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ)

101

Δείτε από εδώ το ψηφισθέν σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις» όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Δείτε το ψηφισθέν σχέδιο νόμου εδώ

ΠΗΓΗtaxheaven.gr/