Τροποποιήσεις στη ρύθμιση σχετικά με την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

64
ΑΚΙΝΗΤΑ

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Με την υπόψη τροπολογία προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  1. Εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα:

α. Επεκτείνεται η εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (άρθρο 91 παρ. 6, του ν.4583/2018) και για το προσωπικό που, κατά την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων, παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα I» και «Κοινωνική Μέριμνα II», με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η μισθολογική δαπάνη του ως άνω προσωπικού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 91 παρ.7 του ν.4583/2018) και αποδίδεται στους οικείους δήμους.

β. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, από τη λήξη της για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) των υπαλλήλων κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), που προσελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών, για την αντιμετώπιση των αναγκών, που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του έτους 2021, σε φορείς, που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

2.Επέρχονται τροποποιήσεις στη ρύθμιση σχετικά με την πληρωμή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων (άρθρο 24 παρ. 18 του ν.2130/1993, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.4915/2022) και προβλέπεται ότι:

–   η εναλλακτική δυνατότητα του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος για καταβολή εγγύησης μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής από Τ.Α.Π., εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης,

–   οι υπόχρεοι καταβάλλουν το ποσό (εγγύηση) στον οικείο δήμο (και όχι στον συμβολαιογράφο),

–   το καταβαλλόμενο ποσό, σε περίπτωση πώλησης ακινήτου, αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος,

–   η υποχρέωση υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οικείου δήμου ανήκει στον μεταβιβάζοντα (και όχι στον συμβολαιογράφο),

–   καταργείται η δυνατότητα παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:Αιτιολογική έκθεση
    

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, επεκτείνεται η ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), περί παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και στο προσωπικό των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και «Κοινωνική Μέριμνα II».

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών της χρονικής διάρκειας των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, σε φορείς που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 3: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα της εγγυοδοσίας είτε στον μεταβιβάζοντα είτε στον αποκτώντα, ανεξαρτήτως ύπαρξης αδυναμίας έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και χωρίς τη σύμπραξη του συμβολαιογράφου, και αποσαφηνίζεται ότι το ποσό της εγγύησης στην περίπτωση της πώλησης θα υπολογίζεται επί του τιμήματος που αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη, ενώ για τις λοιπές μεταβιβαστικές πράξεις η εγγυοδοσία θα υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική αξία. Περαιτέρω, απαλείφεται από την περ. ε’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), η υποχρέωση αναγραφής στην πλατφόρμα, που θα τηρούν οι δήμοι, και των στοιχείων του αποκτώντος, καθώς αυτά δεν είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη βεβαίωση τυχόν οφειλών Τ.Α.Π., οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μεταβιβάζοντα, ούτε, άλλωστε, εξυπηρετούν και τον σκοπό του ελέγχου, ενώ, παράλληλα, ρυθμίζεται ότι δεν απαιτείται η σύμπραξη συμβολαιογράφου για τις ενέργειες αυτές .
   

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Άρθρο 1: Δεδομένου ότι τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα 1 και II» συνιστούν προγράμματα-δομές του αυτού περιεχομένου, δηλαδή παροχής υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), κρίνεται επιβεβλημένη η όμοια αντιμετώπιση και του προσωπικού που απασχολείται στα ως άνω προγράμματα.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού που προσελήφθη σε φορείς, που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021. Με την εν λόγω παράταση αξιοποιούνται η τεχνογνωσία και η εμπειρία που απέκτησε το ανωτέρω προσωπικό κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετεί στους ως άνω φορείς, ώστε να συνεχίσει να ασκεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 3: Παρίσταται ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης ρύθμισης ως προς τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων, ενώ παρίσταται ανάγκη αποσαφήνισης του ποσού επί του οποίου θα υπολογίζεται η εγγυοδοσία.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Άρθρο 1: Το προσωπικό υλοποίησης των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα 1» και «Κοινωνική Μέριμνα II».

Άρθρο 2: Το προσωπικό που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 καθώς και τους φορείς που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας.

Άρθρο 3: Τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τους πολίτες της Επικράτειας.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα I» και «Κοινωνική Μέριμνα II»

Η παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212) περί κατάταξης ή μεταφοράς των εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των οικείων Ο.Τ.Α., εφαρμόζεται και στο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα I» και «Κοινωνική Μέριμνα II». Η κατάταξη ή μεταφορά του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μισθολογική δαπάνη του ως άνω προσωπικού καλύπτεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.

Άρθρο 2

Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των υπαλλήλων κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), που προσελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών, που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του έτους 2021, σε φορείς, που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δύναται να παραταθεί από τη λήξη της για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, με απόφαση του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου. Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 164).

Άρθρο 3

Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Τροποποίηση περ. β’, γ’ και ε’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993

  1. Στην περ. β’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της καταβαλλόμενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται ότι ο μεταβιβάζων αποδίδει, μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται προκειμένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται με την πρόβλεψη προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί με τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον μεταβιβάζοντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

  1. Στην περ. γ’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής του, ανεξαρτήτως αν υφίσταται αδυναμία έκδοσης από τον οικείο δήμο της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. και να διευκρινισθεί περαιτέρω το ποσό της προβλεπόμενης εγγύησης, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ώστε να προβλέπεται ότι ο αποκτών αποδίδει, μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος, το ποσό αυτό σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου, εκ μέρους του μεταβιβάζοντος, γ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να αποσαφηνισθεί ο τρόπος έκδοσης του αποδεικτικού κατάθεσης ή εμβάσματος, δ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται με την πρόβλεψη προθεσμίας πέντε (5) ημερών προς τους δήμους, προκειμένου να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους, τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί με τις σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο αποκτών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει περίπτωση αδυναμίας έκδοσης της βεβαίωσης της περ. α), ο αποκτών έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον οικείο δήμο, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις χιλίοις (3%ο) επί του τιμήματος της πώλησης ή της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον αποκτώντα μέσω κατάθεσης ή εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου εκ μέρους του μεταβιβάζοντος. Το αποδεικτικό κατάθεσης ή εμβάσματος του ποσού του πρώτου εδαφίου, το οποίο εκδίδεται από την τράπεζα ή το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής, επέχει θέσης βεβαίωσης κατά την περ. α). Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών, καθώς και σχετικές οδηγίες για τους ενδιαφερομένους, εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

  1. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 τροποποιείται, με την πρόβλεψη ότι ο μεταβιβάζων, και όχι ο συμβολαιογράφος, είναι εκείνος που υποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος καθώς και τα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αναγράφονται στην μεταβιβαστική πράξη και με τη διαγραφή της πρόβλεψης περί παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου, και η περ. ε’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, υπό την προϋπόθεση υποβολής πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρεί ο δήμος, από τον μεταβιβάζοντα των στοιχείων αυτού και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αυτά θα αναγράφονται στη μεταβιβαστική πράξη, ώστε να ελέγχονται και να βεβαιώνονται τυχόν οφειλές βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 356). Η ως άνω απόφαση επέχει θέση βεβαίωσης κατά την περ. α) του παρόντος.».

ΠΗΓΗtaxheaven.gr