ΔΕΔ Θ 139/2022 Εξόφληση δανείου από τον εγγυητή – Το τεκμήριο βαρύνει τον εγγυητή, ο οποίος είναι αυτός που πραγματικά καταβάλλει τα ποσά των δόσεων

96

Θεσσαλονίκη 24-01-2022
Αριθμός απόφασης: 139


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Τακαντζά 8-10
Ταχ. Κώδικας: 546 39 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313332246
E-Mail: ded.thess@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170).
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-07-2017).

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β’ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 27/09/2021 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της του με ΑΦΜ: , κατά της με αριθμό ειδοποίησης /31-08-2021 (αριθμ.δήλωσης ) πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με βάση την αρχική δήλωση, φορολογικού έτους 2020, του προϊσταμένου της ΔΟΥ Πτολεμαΐδας, καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα. 

5. Τη με αριθμό ειδοποίησης /31-08-2021 (αριθμ.δήλωσης ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με βάση την αρχική δήλωση, φορολογικού έτους 2020, του προϊσταμένου της ΔΟΥ Πτολεμαϊδας, της οποίας ζητείται η τροποποίηση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της υπ’αρ.πρωτ /27-09-2021 ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ: η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό ειδοποίησης /31-08-2021 (αριθμ.δήλωσης ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με βάση την αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2020 του προϊσταμένου της ΔΟΥ Πτολεμαϊδας, προσδιορίστηκε για την προσφεύγουσα κύριος φόρος ύψους 3.012,18€, ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 273,46€ και τέλος επιτηδεύματος ύψους 650,00€, ήτοι συνολικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 3.935,64€.

Ειδικότερα, η προσφεύγουσα υπέβαλε ηλεκτρονικά τη με αριθμό καταχώρησης /31-08-2021 αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, χωρίς ωστόσο να αναγράψει το ποσό των 29.927,60€ στον κωδικό 728 «Δαπάνη για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής», για το οποίο υπήρχε ενημέρωση από την ηλεκτρονική πληροφόρηση των τραπεζών. Δεν πραγματοποιήθηκε η εκκαθάριση της υποβληθείσας δήλωσης και η προσφεύγουσα κλήθηκε προκειμένου να αιτιολογήσει την ενέργειά της. Η αρμόδια ΔΟΥ Πτολεμαίδας δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας και προχώρησε στην εκκαθάριση της εν λόγω δήλωσης φορολογίας λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των 29.927,60€ στον κωδικό 728 του εντύπου Ε1.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και συγκεκριμένα τη νέα εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, και τη διαγραφή του ποσού των 29.927,60€ από τον κωδικό 728 «Δαπάνη για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής», ισχυριζόμενη ότι δεν έχει στην κατοχή της το ακίνητο για το οποίο είχε λάβει το εν λόγω δάνειο, αλλά το έχει δωρήσει στη μητέρα της και εγγυήτρια του δανείου, με το με αριθμ /20-11-2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου η οποία έχει αναλάβει πλέον την εξόφληση του δανείου. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της επικαλείται την ΠΟΛ.1076/2015.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013: “1. α. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.”.

Επειδή, στο άρθρο 3 του ν. 4172/2013 τονίζεται ότι 1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4172/2013 Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για: στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.”.

Επειδή, στο άρθρο 34 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι 1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται: α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ … 2. Η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία. “.

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1033/2014, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1054/2015, την ΠΟΛ.1260/2015, την Α.1177/2019 και την Α.1271/2021, με θέμα «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’/26-07-2013)», ορίζεται ότι ” Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013), σχετικά με τον τρόπο και χρόνο υποβολής και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ορίζουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
1.1.ε. Στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.
Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση
1.1.ε, διαβιβάζονται τα εξής:
α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
β) Είδος δανείου (Στεγαστικό, Καταναλωτικό, Επιχειρηματικό, Άλλο)
γ) Συνολικό ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ
δ) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι και κεφάλαιο)
στ) Πλήθος οφειλετών/συνοφειλετών
ζ) Α.Φ.Μ. πρώτου οφειλέτη
η) ΑΔΤ ή αριθμ διαβατηρίου
θ) Ποσοστό συμμετοχής πρώτου οφειλέτη
ι) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη..”.

Επειδή, στην ΠΟΛ.1076/2015 με θέμα «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13), στην περίπτωση στ’ του άρθρου 32 ορίζεται ότι

” Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζονται τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται από το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος.
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μόνο όταν τις οικείες δαπάνες πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα, ως ιδιώτες και όχι στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου οι σχετικές αγορές έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά τους αρχεία. Επίσης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που πραγματικά καταβάλλονται στο φορολογικό έτος (ποσό δόσης, προκαταβολής κ.τ.λ.) και όχι το συνολικό ποσό της αγοράς που πιθανόν μέρος του να καταβληθεί σε επόμενο φορολογικό έτος.

Σημειώνεται ότι ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής με πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα που πραγματοποιεί δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα εάν αποδείξει, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ότι το τίμημα της απόκτησης καταβλήθηκε στην αλλοδαπή δεν προσμετράται η δαπάνη αυτή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του λογίζονται τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται, για:

στ) Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.

Η απόσβεση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής θεωρείται δαπάνη απόκτησης που βαρύνει τον λήπτη του δανείου. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται το γεγονός του ποιος πραγματικά καταβάλλει τα σχετικά ποσά.”.

Επειδή, σύμφωνα με τη ΔΕΑΦ Α 1107303 ΕΞ 2021/02-12-2021 με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ’ του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 (Α’167)» ορίζεται ότι “1. Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΚΦΕ (Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) προσδιορίζονται τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος. Μεταξύ αυτών των ποσών περιλαμβάνονται και αυτά που καταβλήθηκαν για την απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας (στ’ περίπτωση).

2. Επιπροσθέτως, με την ΠΟΛ.1076/2015εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι η απόσβεση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής θεωρείται δαπάνη απόκτησης που βαρύνει τον λήπτη του δανείου. Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται το γεγονός του ποιος πραγματικά καταβάλλει τα σχετικά ποσά.

3. … 4. Επίσης, με την παρ. 19, του άρθρου 5, της ΠΟΛ.1088/2015 Απόφασης,, ορίστηκε ότι για την αναγραφή στη δήλωση της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλεται για την απόσβεση δανείων (στεγαστικών – προσωπικών δανείων) ή πιστώσεων, απαιτείται βεβαίωση του δανειοδότη για το συνολικό ετήσιο ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο οικείο φορολογικό έτος.

5. Εξάλλου, στο φυλλάδιο οδηγιών συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων (έντυπο ΕΙ) και συγκεκριμένα για την συμπλήρωση των κωδικών 727 -728 του Πίνακα 5 αναγράφεται ότι στις περιπτώσεις που η φορολογική Διοίκηση έχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για τα ποσά που καταβλήθηκαν για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων δύναται να εμφανίζεται μήνυμα στους φορολογούμενους που να τους καθοδηγεί για τη συμπλήρωση των ποσών. Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος συμπληρώνει το πραγματικά καταβαλλόμενο ποσό και προσκομίζει τα προβλεπόμενα έγγραφα στις φορολογικές αρχές αν αυτά ζητηθούν ή αν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη.

6. Συνεπώς, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, εξετάζεται κατά περίπτωση αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια. Ομοίως πρέπει να εξετάζεται ποιο είναι το πραγματικά καταβληθέν ποσό και ποιος ο πραγματικά καταβάλλων.

Την αρμοδιότητα για την παραλαβή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών, δηλαδή ποιος κατέβαλε τις δόσεις, τι ποσό καταβλήθηκε, αν πρόκειται για στεγαστικό ή επιχειρηματικό δάνειο κλπ, την έχουν οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες είναι οι μόνες υπηρεσίες που είναι σε θέση να εξετάζουν όλα τα δεδομένα των χορηγούμενων δανείων, να αποφαίνονται κατά περίπτωση για τον χαρακτηρισμό αυτών ή για το ποιος φορολογούμενος βαρύνεται με το τεκμήριο της καταβολής τοκοχρεολυσίων και με ποιο ποσό. 7…, 8…., 9.
Η βασική αρχή για τον χειρισμό όλων των περιπτώσεων αυτών είναι ότι το τεκμήριο της απόσβεσης των δανείων κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω, δηλαδή ποιος πραγματικά καταβάλλει τα ποσά, για ποιον λόγο και ποιο ακριβώς είναι το ύψος αυτών. Ενδεικτικά, διακρίνονται οι εξής συνήθεις περιπτώσεις και δίνονται οδηγίες αντιμετώπισής τους από τις Δ.Ο. Υ.:
– Δάνειο που έχει ληφθεί από φυσικό πρόσωπο και (αποδεδειγμένα) εξοφλείται από τον εγγυητή: Το τεκμήριο βαρύνει τον εγγυητή, ο οποίος είναι αυτός που πραγματικά καταβάλλει τα ποσά των δόσεων.
Είναι αδιάφορο αν ο εγγυητής είναι ο γονέας, το τέκνο, συγγενικό πρόσωπο ή κάποιος τρίτος.

Ωστόσο οι Δ.Ο.Υ. εξετάζουν αν όντως έχουν περιληφθεί τα ποσά αυτά στη δήλωση του εγγυητή, όπως αναφέρθηκε και για τις παραπάνω περιπτώσεις.

Επειδή, η προσφεύγουσα προσκομίζει:

1) την με αριθμό /10-08-2006 σύμβαση στεγαστικού δανείου μεταξύ την Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, της ίδιας ως οφειλέτριας και της μητέρας της του ως εγγυήτριας. Σκοπός του δανείου ήταν η αγορά διαμερίσματος κατοικίας εμβαδού 46,35τμ, που βρίσκεται στον 6ο όροφο οικοδομής επί της οδού στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

2) Το με αριθμό /20-11-2017 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή, της συμβολαιογράφου με το οποίο η προσφεύγουσα δώρισε το ως άνω ακίνητο στους γονείς της του και του κατά ποσοστό % εξ αδιαιρέτου και οι οποίοι αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με το εν λόγω ακίνητο (φύλλο 5).

3) Απόδειξη υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 01-01-2018 της προσφεύγουσας, όπου φαίνεται η διαγραφή του ανωτέρω ακινήτου από το Ε9.

4) Την από 23-07-2018 αίτηση της προσφεύγουσας και της μητέρας της του προς την τράπεζα Alpha Bank, με αίτημα την αντιστροφή ιδιοτήτων οφειλέτριας και εγγυήτριας-Σωρευτικής αναδοχής χρέους δανειακής υποχρέωσης.

5) Αντίγραφο κινήσεως του με αριθμ λογαριασμού τράπεζας Alpha Bank, διαστήματος από 01-05-2020 έως 31-05-2020, όπου αναγράφεται ότι «η πληρωμή της επόμενης δόσεως ποσού 400,10€, θα πραγματοποιηθεί την 09-06-2020 με χρέωση του λογαριασμού με αριθμ ».

6) Έγγραφο της Alpha Bank, από το οποίο προκύπτει ότι δικαιούχοι του λογαριασμού με IBAN είναι η του ο του και η – του

7) Εκτύπωση κινήσεων του με αριθμ πελατειακού λογαριασμού της του για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 27-10-2020. Από την κίνηση αυτή προκύπτει η χρέωση του εν λόγω λογαριασμού με αιτιολογία «Δόση Δανείου» κατά τις ημερομηνίες 09¬01-2020, 10-02-2020, 09-03-2020, 09-04-2020, 11-05-2020, 09-06-2020 και 09-07-2020, συνολικά με το ποσό των 2.799,71€

8) Φωτοαντίγραφο του από 29-07-2020 εγγράφου ανάληψης ποσού 27.127,89€ από τον λογαριασμό με αριθμ με δικαιούχο την του από τον οποίο προκύπτει ότι τη συναλλαγή την πραγματοποίησε ο του

9) Το από 29-07-2020 γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας Alpha Bank, από το οποίο προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε η παρακάτω συναλλαγή : πρόωρη εξόφληση δανείου με μεταφορά από λογαριασμό καταθέσεων στο με αριθμ λογαριασμό της προσφεύγουσας του του ποσού των 27.127,89€ (ανεξόφλητο κεφάλαιο 27.093,79€ και τόκοι 34,10€)

10) Αντίγραφο του εντύπου Ε1 του του με ΑΦΜ: και της του με ΑΦΜ: όπου προκύπτει η δήλωση στον κωδικό 728 «Δαπάνη για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής» του ποσού των 29.927,60€.

Επειδή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, η απόσβεση δανείων και πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής, θεωρείται δαπάνη, η οποία βαρύνει το λήπτη του δανείου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση εξετάζεται το ποιος πραγματικά κατέβαλε τα σχετικά ποσά.

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση, από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι λήπτης του δανείου για την αγορά του διαμερίσματος κατοικίας εμβαδού 46,35τμ, που βρίσκεται στον 6ο όροφο οικοδομής επί της οδού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ήταν η προσφεύγουσα ως οφειλετρια και η μητέρα της του ως εγγυήτρια. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι δόσεις του εν λόγω δανείου κατά το φορολογικό έτος 2020 και η εξόφλησή του πραγματοποιούνταν αφενός μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της προσφεύγουσας (αριθμ. ), αλλά με χρέωση του με αριθμ λογαριασμού με δικαιούχους τους του του και – του

Επειδή, ο με αριθμ τραπεζικός λογαριασμός, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εξόφληση του με αριθμό σύμβασης στεγαστικού δανείου της προσφεύγουσας, έχει ως πρώτο δικαιούχο τη μητέρα της προσφεύγουσας και εγγυήτρια του εν λόγω δανείου  του η οποία έχει συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 το ποσό των 29.927,60€.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας γίνεται αποδεκτός

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου /27-09-2021 ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ: και ορίζουμε όπως η αρμόδια ΔΟΥ Πτολεμαΐδας προβεί σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, χωρίς να λάβει υπόψη το ποσό του κωδικού 728 του εντύπου Ε1.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΤΣΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΠΗΓΗtaxheaven.gr