Διοικητική δικαιοσύνη: Χρήση ηλεκτρονικών σφραγίδων στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

45

Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στο σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων της Διοικητικής Δικαιοσύνης η ηλεκτρονική σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας και καθενός εκ των τριάντα εννέα τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την αυτόματη παραγωγή από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης («ΟΣΔΔΥ-ΔΔ») αποδεικτικού κατάθεσης των ηλεκτρονικά κατατιθέμενων δικογράφων.

Οι εν λόγω ηλεκτρονικές σφραγίδες συνιστούν εγκεκριμένες σφραγίδες κατά την έννοια του άρθρου 3 (στοιχ. 27) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 23ης Ιουλίου 2014 («eIDAS») σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ και έχουν δημιουργηθεί με χρήση διάταξης εξ αποστάσεως δημιουργίας ηλεκτρονικών υπογραφών από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης βάσει του ως άνω Κανονισμού.

Ακολούθως οι -διακριτές για το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τριάντα εννέα τακτικά διοικητικά δικαστήρια- ηλεκτρονικές σφραγίδες θ’ αντικατασταθούν από την ενιαία για όλη τη Διοικητική Δικαιοσύνη ηλεκτρονική σφραγίδα του «ΟΣΔΔΥ-ΔΔ».

ΠΗΓΗlawspot.gr