Εμπορικά Σήματα: Αρμόδιος πλέον ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

173
Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Μεταφορά στον ΟΒΙ του έγχαρτου και ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, των πληροφοριακών και λοιπών αντίστοιχων συστημάτων που το υποστηρίζουν και του αρχείου σημάτων

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.05.2022), δυνάμει της οποίας μεταφέρθηκε πλέον η αρμοδιότητα των Εμπορικών Σημάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, ολοκληρώθηκε η μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του φυσικού (έγχαρτου) και ηλεκτρονικού μητρώου σημάτων, των πληροφοριακών και λοιπών αντίστοιχων συστημάτων που το υποστηρίζουν, του αρχείου σημάτων, καθώς και η αναγκαία και επαρκής στελέχωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές και τέθηκε σε ισχύ το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Β’ του Ν. 4796/2021.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Οργανισμού, για την τακτοποίηση θεμάτων τεχνικής φύσεως, θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας αφενός το σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης Εμπορικών Σημάτων για το διάστημα από 17 έως 18/05/2022, αφετέρου η κατάθεση αιτημάτων με φυσική παρουσία στο κτίριο του ΟΒΙ (Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου, Αθήνα ) για το διάστημα 17 έως 20/05/2022.

Η πληρωμή των πάσης φύσεως τελών για τα Εμπορικά Σήματα γίνεται αποκλειστικά με γραμμάτιο είσπραξης του ΟΒΙ. Τους τρόπους πληρωμής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  http://www.obi.gr/el/taxes/payment/ 

Η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων πραγματοποιείται κανονικά στο κτίριο του ΟΒΙ (Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου, Αθήνα) με την έκδοση γραμματίου είσπραξης ΟΒΙ.

ΠΗΓΗlawspot.gr