Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.: Καταργείται η διάταξη που όριζε δαπάνη 200.000 ευρώ και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5)

78

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις» του οποίου εκκρεμεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ, καταργείται η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955 σύμφωνα με την οποία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία πέμπτα (3/5) του εταιρικού κεφαλαίου, εφόσον με την ίδια απόφαση αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τις ως άνω πλειοψηφίες. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν δεκαδικός αριθμός που προκύπτει σχετικά με την πλειοψηφία του αριθμού των εταίρων, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της ή στην αμέσως προηγούμενη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι μικρότερο του μισού της.
Η διάταξη αυτή είχε προστεθεί με το άρθρο 156 του ν. 4601/2019.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου

, κρίνεται σκόπιμη, ώστε να μην υφίστανται αποκλίσεις στα ποσά που καταβάλλονται για τη σύσταση μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας και τη μετατροπή της σε άλλης μορφής, επίσης, κεφαλαιουχική εταιρεία. Συγκεκριμένα, ενώ κατά την καταργούμενη διάταξη η δαπάνη για τη μετατροπή της ε.π.ε. σε α.ε. ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της α.ε., σύμφωνα με το άρθρο 15 του 4548/2018, ορίζεται σε 25.000 ευρώ. Με την κατάργηση της διάταξης επέρχεται εξορθολογισμός ως προς τη δαπάνη με την οποία επιβαρύνονται οι μέτοχοι για τη μετατροπή μιας ε.π.ε. σε α.ε., σε σχέση με το ποσό που υποχρεούνται να καταβάλουν οι μέτοχοι κατά τη σύσταση μιας α.ε..

ΠΗΓΗtaxheaven.gr