ΜΠρΑθ 5571/2019 Ευθύνη σε αποζημίωση κυρίων ακινητοποιημένου και ανασφάλιστου οχήματος, λόγω μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενο όχημα

41

Το Δικαστήριο έκρινε ότι στην πρόκληση των ζημιών στο όχημα του ενάγοντος-εφεσιβλήτου συνέβαλε η αμελής συμπεριφορά των εναγόμενων-εκκαλούντων, οι οποίοι από έλλειψη της προσοχής που κάθε μέσος συνετός άνθρωπος μπορούσε να καταβάλει δεν μερίμνησαν για την ασφαλή μεταφορά του οχήματός τους σε συνεργείο της επιλογής τους, αν και είχε μηχανική βλάβη, αλλά το είχαν σταθμευμένο, με σπασμένο το παρμπρίζ, με αποτέλεσμα να δίνει την εικόνα του εγκαταλελειμμένου οχήματος και να είναι στόχος εμπρησμού. Το ότι το εν λόγω όχημα ήταν εγκαταλελειμμένο προκύπτει από το ότι δεν ήταν ασφαλισμένο σε καμία ασφαλιστική εταιρία. Η αγωγή είναι ορισμένη και νόμω βάσιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330 εδ.β, 346, 481 επ.,914, 926 ΑΚ.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5571/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Δήμητρα Κάββουρα, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα Παναγιώτα Στρατικοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 2-11-2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των εκκαλούντων: … και 2) …, κατοίκων αμφοτέρων Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός …, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν αμφότεροι από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Ζωή Κουγιουμοτζοπούλου, βάσει δήλωσης κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Του εφεσίβλητου: … κατοίκου Ν. Σμύρνης, οδός …, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ολγα-Θεανώ Ανδρίτσου βάσει δήλωσης κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Οι εκκαλούντες με την από 23-3-2012 έφεσή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας στις 27-3-2012 (με αριθμό κατάθεσης ./2012) και στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για ορισμό δικασίμου στις 28-3-2012 (με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2012), η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 25-9-2015, οπότε η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών και νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 23-9-2015 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2015 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2015 κλήση, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο, προσβάλλουν την υπ’ αριθμ. 147/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, η οποία εκδόθηκε επί της από 9-5-2009 (με αριθμό κατάθεσης 241/2009) απευθυνόμενης στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας αγωγής του εφεσίβλητου.

Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης, μετά από εκφώνηση της με τη σειρά της από το πινάκιο, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκου ύστερα από μονομερή δήλωση τους, που έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αλλά προκατέθεσαν προτάσεις.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 23-3-2012 έφεση, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας στις 27-3-2012 (με αριθμό κατάθεσης ./2012) και στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου για ορισμό δικασίμου στις 28-3-2012 (με γενικό αριθμό κατάθεσης ./2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./2012), κατά της υπ’ αριθμ. 147/2011 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, η οποία δίκασε κατά την τακτική διαδικασία την από 9-5-2009 (με αριθμό κατάθεσης ./2009) απευθυνόμενη στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας αγωγή, έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 495, 499, 511, 513 παρ. 1β, 516, 517, 520 παρ. 1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ) και εμπρόθεσμα, εντός της καταχρηστικής προθεσμίας των τριών ετών, δεδομένου ότι από την προεπισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης στους εκκαλούντες και πρέπει, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, κατά την ίδια ανωτέρω διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

Με την από 9-5-2009 αγωγή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας ο ενάγων και ήδη εφεσίβλητος, εξέθετε ότι στις 9-3-2009 και περί ώρα 20:00 στη συμβολή των οδών … στη Ν. Σμύρνη ξέσπασε πυρκαγιά στο σταθμευμένο και εγκαταλελειμμένο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΧ . ΙΧΕ αυτοκίνητο συγκυριότητας σε ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου των εναγομένων. Ότι από την πυρκαγιά ανεφλέγησαν δύο παρακείμενα οχήματα, εκ των οποίων το ένα ήταν το με αριθμό κυκλοφορίας ΕΥΑ-. ΙΧΕ όχημα, κυριότητας, νομής και κατοχής του ενάγοντα, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Ότι οι ως άνω ζημιές οφείλονται στην αμελή συμπεριφορά των εναγομένων συνιστάμενη στο ότι δεν έλαβαν τα ανάλογα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς του οχήματος τους, με το να το έχουν σταθμευμένο, πλην όμως ανασφάλιστο και εγκαταλελειμμένο με σπασμένο το πίσω παρμπρίζ, αποδεχόμενοι το γεγονός ότι θα μπορούσε να γίνει στόχος εμπρηστών. Ότι για την αποκατάσταση των ζημιών, που προκλήθηκαν στο όχημα του ο ενάγων δαπάνησε το ποσό των 3.152,19 ευρώ, μειώθηκε η αξία του αυτοκινήτου του και αναγκάστηκε να μισθώσει ταξί για τις μετακινήσεις του. Με βάση το ιστορικό αυτό, ζητούσε, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος το συνολικό ποσό των 4.952,19 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, ως αποζημίωση και με προσωπική τους κράτηση ως μέσο εκτέλεσης της παρούσας απόφασης και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καταδικαζομένων των αντιδίκων της στην εν γένει δικαστική της δαπάνη.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφασή του, έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τους εναγομένους να καταβάλουν στον ενάγοντα σε ολόκληρον έκαστος και με προσωπική τους κράτηση, ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης το ποσό των 3.502,19 ευρώ. Κατ’ αυτής της απόφασης αυτής στρέφονται τώρα οι εκκαλούντες και ζητούν για τους λόγους που προβάλλουν και αναφέρονται σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων την εξαφάνιση της, ώστε να γίνει απορριφθεί η αγωγή στο σύνολό της, καταδικαζομένων του αντιδίκων τους στη δικαστική τους δαπάνη, αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Η αγωγή με το ως άνω περιεχόμενο είναι ορισμένη, ως προς το κονδύλιο, που αφορά τις εργασίες επισκευής του οχήματος του ενάγοντος, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται ποια μέρη του αυτοκινήτου αφορούν αυτές, ούτε το κόστος εκάστης εξ’ αυτών αλλά το συνολικό κόστος τους το οποίο αναφέρεται, απορριπτόμενης της ένστασης αοριστίας του ως άνω κονδυλίου, που προβάλλουν οι εκκαλούντες με τον δεύτερο λόγο της έφεσης. Εξάλλου, η αγωγή ορισμένη είναι ως προς το κονδύλιο, αφορά τη μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος, αφού αναφέρεται το μοντέλο του οχήματος, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, οι ζημίες, που υπέστη και τα βλαβέντα μέρη αυτού, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται τα ελαττώματα, που παρουσιάζει το αυτοκίνητο μετά την επισκευή του, εάν ήταν αγορασμένο από πρώτο ή δεύτερο χέρι καθώς και τα χιλιόμετρα, που είχε διανύσει, απορριπτόμενης της ένστασης αοριστίας, που προβάλλουν οι εκκαλούντες με τον τέταρτο λόγο της έφεσης.

Από την επανεκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του, όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων, που οι διάδικοι νόμιμα επαναπροσκομίζουν και επικαλούνται, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτος από το Δικαστήριο, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 9-3-2009 και περί ώρα 20;00 στη Ν. Σμύρνη Αττικής και ειδικότερα στη συμβολή των οδών … ξέσπασε πυρκαγιά στο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΧ- . ΙΧΕ όχημα, μάρκας TOYOTA COROLLA συγκυριότητας των εναγομένων και ήδη εκκαλούντων σε ποσοστό 50% έκαστος εξ’ αδιαιρέτου. Το παραπάνω όχημα ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των ως άνω οδών με σπασμένο το πίσω παρμπρίζ και χωρίς μπαταρία, όπως προέκυψε από την από 9-3-2009 έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξαιτίας μηχανικής βλάβης, για χρονικό διάστημα δέκα ημερών περίπου, όπως εξάλλου προέκυψε και από την κατάθεση του μάρτυρα των εκκαλούντων. Εξαιτίας της ως άνω πυρκαγιάς αναφλέγησαν και υπέστησαν ζημιές δύο παρακείμενα οχήματα, εκ των οποίων το ένα ήταν το με αριθμό κυκλοφορίας ΕΥΑ – . ΙΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας OPEL, μοντέλο ZAFΙRA. κυριότητας του ενάγοντος και ήδη εφεσίβλητου και συγκεκριμένα εξαιτίας της πυρκαγιάς το ως άνω όχημα υπέστη φθορές στο πίσω δεξιό φτερό, στον πίσω προφυλακτήρα, στο φωτιστικό σώμα, στο φινιστρίνι της πίσω πόρτας και αλλοιώθηκε ο χρωματισμός στον ουρανό και στην πίσω πόρτα. Στο σημείο έσπευσε το ανακριτικό της Π, Υ και το ανακριτικό της Τροχαίας, που συνέταξαν έκθεση για το συμβάν. Σύμφωνα με την ως άνω από 9-3-2009 έκθεση της Π.Υ αιτία της πυρκαγιάς ήταν η χρήση φλόγας στο χώρο των αποσκευών του με αρ. κυκλ. . ΥΚΧ . ΙΧΕ αυτοκινήτου από άγνωστο δράστη, ο οποίος προηγουμένως περιέλουσε το όχημα με εύφλεκτο υλικό. Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι στην πρόκληση των ως άνω ζημιών στο όχημα του εφεσίβλητου συνέβαλε η αμελής συμπεριφορά των εναγομένων -εκκαλούντων, οι οποίοι από έλλειψη της προσοχής, που κάθε μέσος συνετός άνθρωπος μπορούσε και όφειλε να καταβάλει, δε μερίμνησαν για την ασφαλή μεταφορά του οχήματος τους σε συνεργεία της επιλογής τους, αν και είχε μηχανική βλάβη, όπως ισχυρίζονται αλλά το είχαν σταθμευμένο στην συμβολή των ως άνω οδών με σπασμένο το παρμπρίζ, με αποτέλεσμα να δίνει την εικόνα του εγκαταλελειμμένου οχήματος και να είναι στόχος εμπρηστών, όπως εν προκειμένω, ή άλλων εγκληματιών, γεγονός που όφειλαν και μπορούσαν να προβλέψουν οι εκκαλούντες, οι οποίοι, όπως ομολογούν, πέντε ημέρες πριν από το επίδικο συμβάν διαπίστωσαν τη θραύση του παρμπρίζ από άγνωστους δράστες και παρολ’ αυτά ουδέν έπραξαν ως προς την μεταφορά του οχήματος σε κάποιο συνεργείο. Εξάλλου, το γεγονός ότι το ως άνω όχημα ήταν εγκαταλελειμμένο προκύπτει από το ότι δεν ήταν ασφαλισμένο σε καμία ασφαλιστική εταιρεία για την αστική του ευθύνη έναντι τρίτων από τροχαία ατυχήματα. Για την αποκατάσταση των ζημιών, που υπέστη το όχημα του εφεσίβλητου ο τελευταίος δαπάνησε το ποσό των 1.623,04 ευρώ για την αγορά ανταλλακτικών και ειδικότερα για λάστιχο μπαρμπρίζ, φανάρι όπισθεν δεξιό, γούφτα, πλύστρα, γωνία όπισθεν φτερού, γωνία, τριμ. Οπισθεν πόρτας, διακοσμητικό, ταινία, φιλιστρίνι όπισθεν, προφυλακτήρα πίσω, φρύδι πίσω, τάπα βενζίνης, θόλο πλαστικό, εσωτερικό πλαστικό, αμορτισέρ καπό, παρμπρίζ πίσω, λάστιχο, δ. φάσα ουρανού, βάση σχάρας, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. ./26-3-2009 τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής της εταιρείας «… ΕΠΕ» και το υπ’ αριθ. ./1-4-2009 τιμολόγιο πώλησης του …, εμπόρου αυτοκινήτων-ανταλλακτικών και το ποσό των 1.524,15 ευρώ για εργασίες επισκευής και ειδικότερα για αλλαγή πισίνας επενδυτή, δεξιά αλλαγή προφυλακτήρα, επισκευές, σε μονταρίσματα και βαφή, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. ./2-4-2009 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο έμπορος … και συνολικά το ποσό των 3,152,19 ευρώ. Περαιτέρω, η αξία του ΙΧΕ αυτοκινήτου του εφεσίβλητου, εργοστασίου κατασκευής OPEL, μοντέλου ZAFΙRA, 1598cc,  έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001 κατά το χρόνο που έλαβε χώρα το ατύχημα ανερχόταν στο ποσό των 5.000 ευρώ περίπου. Εξαιτίας των ζημιών που υπέστη από το ένδικο ατύχημα και παρά την επισκευή του η παραπάνω αξία του μειώθηκε κατά ποσοστό 5%, ήτοι κατά το ποσό των 250 ευρώ (5.000 Χ 5%), κατά μερική παραδοχή του σχετικού αγωγικού κονδυλίου ως ουσία βάσιμου. Η μείωση δε της αξίας αυτής οφείλεται στο γεγονός, ότι στις συναλλαγές παρατηρείται απροθυμία από μεγάλη μερίδα του κοινού για αγορά αυτοκινήτων, που έχουν υποστεί βλάβες από σύγκρουση, επειδή έχει την υπόνοια ότι τα αυτοκίνητα αυτά μπορεί να έχουν κρυφά ελαττώματα, που θα εμφανιστούν κατά τη μεταγενέστερη χρήση τους. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι ο εφεσίβλητος κατά το χρονικό διάστημα, που το αυτοκίνητο του παρέμεινε στο συνεργείο προς επισκευή μίσθωσε για τις μετακινήσεις του άλλο αυτοκίνητο δαπανώντας για το σκοπό αυτό το ποσό των 100 ευρώ, όπως δέχεται η εκκαλουμένη, καθώς το ποσό αυτό δεν αποδεικνύεται από κανένα έγγραφο και δη απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Επομένως, η εκκαλουμένη απόφαση, η οποία δέχθηκε ότι ο ενάγων μίσθωσε για τις μετακινήσεις και ασχολίες του άλλο αυτοκίνητο και δαπάνησε για το σκοπό αυτό το ποσό των 100 ευρώ έσφαλε και πρέπει να εξαφανιστεί κατά παραδοχή του τρίτου λόγου της έφεσης, ακολούθως, το παρόν Δικαστήριο, αφού κρατήσει την υπόθεση, και δικάσει στην ουσία της την από 9-5-2009 αγωγή, η οποία είναι ορισμένη και νόμο βάσιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330 εδ. β, 346, 481 επ., 914, 926 Α.Κ, πλην του αιτήματος περί απαγγελίας προσωπικής κράτησης σε βάρος των εναγομένων, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθώς το ποσό της απαίτησης, που ζητείται να επιδικαστεί είναι μικρότερο των 30.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 1047 παρ.2 ΚΠολΔ, πρέπει να κάνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη την αγωγή και να υποχρεώσει τους εναγόμενους να καταβάλουν στον ενάγοντα εις ολόκληρον έκαστος το συνολικό ποσό των 3.402,19 (3.152,19+250) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση και να συμψηφίσει τη δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας μεταξύ των διαδίκων λόγω της μερικής νίκης και ήττας αυτών (άρθρα 178, 183, 191 παρ.2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ την υπό κρίση έφεση αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατ’ ουσίαν την υπό κρίση έφεση.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 147/2011 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας.

ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση και δικάζει επί της ουσίας την από 9-5-2009 με αριθμό κατάθεσης ./7-7-2009 αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγομένους να καταβάλουν στον ενάγοντα εις ολόκληρον έκαστος το συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων δύο ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (3.402,19), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στην Αθήνα,

στις 9-5-2019 σε δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

           Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗdsanet.gr