Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βουλή για την αξιολόγηση και τα μπόνους στο Δημόσιο – Τι προβλέπει αναλυτικά

72

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη βουλή από το υπουργείο Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’

Θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο δεξιοτήτων για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση της απόδοσης στον δημόσιο τομέα, προβλέπεται ο θεσμός του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη δημόσια διοίκηση, καθιερώνεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής των υπαλλήλων και ρυθμίζονται λοιπά θέματα λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα:

1.α. Ορίζεται ότι το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων εφαρμόζεται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς του δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (νόμος για το ΑΣΕΠ) και λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, ιδίως, των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, επιλογής προϊσταμένων, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους.

β. Προσδιορίζεται το περιεχόμενο του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων και εξειδικεύεται περαιτέρω το περιεχόμενο καθεμίας από τις δεξιότητες που το απαρτίζουν.  (άρθρα 1 – 4)

2.Όσον αφορά στην αξιολόγηση και στη στοχοθεσία στον δημόσιο τομέα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Ορίζεται ως Αξιολογητής των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός τους [σήμερα, οι Αξιολογητές είναι δύο (2)] και τίθενται οι γενικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης.

β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία καθορισμού και αναθεώρησης στόχων (ενσωμάτωση των Σχεδίων Δράσεων των Υπουργείων, ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός στόχων, δείκτες μέτρησης επίτευξης αυτών, χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους κ.λπ.).

γ. Προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ειδικής πλατφόρμας στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου καταχωρίζονται οι στόχοι ανά ιεραρχικό επίπεδο και ανά οργανική μονάδα.

δ. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αξιολόγησης των προϊσταμένων και των υπαλλήλων (στάδια διαδικασίας, περιεχόμενο εκθέσεων, κλίμακα βαθμολόγησης, υπάλληλοι υψηλής απόδοσης και δυνατοτήτων, υποβολή ενστάσεων ηλεκτρονικά ή έγχαρτα κ.λπ.).

ε. Συστήνεται, με υπουργική απόφαση, τουλάχιστον μία (1) Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης (τριμελής)

 • στην Προεδρία της Κυβέρνησης και σε κάθε υπουργείο,
 • για το σύνολο των αποκεντρωμένων διοικήσεων,
 • για το σύνολο των Περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),

–   για το σύνολο των ο.τ.α. α’ βαθμού συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (Κ.Ε.Δ.),

–   για το σύνολο των ανεξάρτητων αρχών και το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ.

Εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω επιτροπών (εξέταση ενστάσεων αξιολογούμενων, έλεγχος και έγκριση εκθέσεων αξιολόγησης κ.λπ.) και ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. (άρθρα 5 – 15)

3.α. Ορίζεται σε κάθε υπουργείο ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με εξαίρεση τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

β. Επιτρέπεται ο ορισμός Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού:

–   στα προαναφερόμενα υπουργεία, σε ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε αποκεντρωμένες διοικήσεις, σε ν.π.δ.δ. και σε ν.π.ι.δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση (άρθρο 14 του ν.4270/2014), εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων και της στελέχωσης του φορέα,

–   στις ανεξάρτητες αρχές, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησής τους.

γ. Συνιστάται και τηρείται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Εσωτερικών Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο οποίο εγγράφεται το προσωπικό με τα προβλεπόμενα προσόντα που έχει πιστοποιηθεί σχετικά.

δ. Ορίζεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) αρμόδιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, για τη διοργάνωση ειδικού προγράμματος πιστοποίησης και τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας Συμβούλου Ανθρώπινου Δυναμικού.

ε. Καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των θέσεων Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω προκήρυξης, καθώς και της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή.

στ. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ρυθμίζονται θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης (τριετής θητεία, θέση πλήρους απασχόλησης, απόσπαση στο Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς να καλύπτεται οργανική θέση κ.λπ.).

ζ. Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, η δε μισθοδοσία τους καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής.

η. Ο συντονισμός των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Δίκτυο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). (άρθρα 16 – 22)

4.α. Καθιερώνεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής για:

 • τους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής, όπου εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των υπουργείων, με την οριζόμενη διαδικασία,
 • τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα οι οποίοι: i) υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία υλοποιεί τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ii) είναι μέλη των συλλογικών οργάνων που ορίζονται με τη μνημονευόμενη υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 και iii) υπηρετούν στις ρητά μνημονευόμενες λοιπές υπηρεσίες.

β. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών, Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων συνδεδεμένων με τη δημοσιονομική διαχείριση.

γ. Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και το ανώτατο, κατ’ έτος, όριο των προαναφερόμενων ανταμοιβών (15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου), οι οποίες δεν συμψηφίζονται με την προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν.4354/2015, υπόκεινται δε στις ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

δ. Προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, το ανώτατο ποσό της συνολικής ετήσιας δαπάνης για τις ανωτέρω ανταμοιβές.  (άρθρα 23 – 25)

5.α. Εφαρμόζεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, σύστημα ανταμοιβής για τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και το ανώτατο όριο της συνολικής δαπάνης από την εν λόγω αιτία.

β. Καταβάλλεται επιπλέον ανταμοιβή, σε περίπτωση επίτευξης στόχων, στο προσωπικό που στελεχώνει τις Ειδικές Υπηρεσίες του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης και του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ), την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ -ΧΜ ΕΟΧ) και την Κεντρική Υπηρεσία της Μονάδας Οργάνωσης της Διοίκησης (ΜΟΔ) Α.Ε. (άρθρα 26 – 27)

 1. Αναστέλλεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η μείωση της προσωπικής διαφοράς που διατηρεί ο υπάλληλος (άρθρο 27 του ν.4354/2015) από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του, με δυνατότητα αναπροσαρμογής, με υ.α., της καταληκτικής ημερομηνίας αναστολής. (άρθρο 28)

7.α. Ορίζεται το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) ως πρότυπο αυτοαξιολόγησης των δημόσιων οργανώσεων, το οποίο εφαρμόζεται στους φορείς του δημόσιου τομέα (παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014), η δε πιστοποίηση της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του λαμβάνεται υπόψη για την υλοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού.

β. Εξειδικεύεται η διαδικασία πιστοποίησης των δημοσίων οργανώσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και καθιερώνεται η απονομή διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις σε δημόσιες οργανώσεις που εφαρμόζουν το Κ.Π.Α.

Για την απονομή του πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κ.Π.Α καθώς και για την απονομή διακρίσεων εκδίδεται υπουργική απόφαση.

γ. Συστήνεται Κύκλος Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων, με σκοπό τη διασύνδεση των μελών του με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη διάχυση και τη βελτίωση της εφαρμογής του ΚΠΑ και προσδιορίζεται η ιδιότητα των μελών του (εκπρόσωποι φορέων που εφαρμόζουν το ΚΠΑ, μέλη ΔΕΠ και άλλα στελέχη με ειδίκευση στον τομέα της διοίκησης ολικής ποιότητας κ.λπ.). (άρθρα 29 -35)

ΤΜΗΜΑ Γ”

Εισάγονται ρυθμίσεις για τη θέσπιση εγγυήσεων διαφάνειας στη λειτουργία των ιδιαίτερων γραφείων (ν.4622/2019), τροποποιούνται λοιπές διατάξεις του ν.4622/2019 και του ν.4795/2021 και ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα:

1.α. Θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης και ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, συγκεντρωτικού ηλεκτρονικού καταλόγου με τα στοιχεία των συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων (άρθρο 46 του ν.4622/2019) και των λοιπών δεδομένων που τους αφορούν (μισθολογικό κλιμάκιο, τυχόν κυρώσεις κ.λπ.).

β. Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων για τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μετακλητών υπαλλήλων και στους ειδικούς συμβούλους, ανατίθεται δε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η εξέταση ενδεχόμενης παραβίασης των εν λόγω υποχρεώσεων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο των συνολικών αποδοχών και πάσης φύσεως αποζημιώσεων κ.λπ.).

γ. Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιοτήτων των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών για τη διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή ένορκης διοικητικής εξέτασης. (άρθρα 36 – 39)

 1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4795/2021 που αφορούν στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τους Συμβούλους Ακεραιότητας. Ειδικότερα προβλέπεται:
 • η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Αρχές, με δυνατότητα, σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης ή λειτουργίας αυτής, ανάθεσης της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών,
 • η διατήρηση του συνόλου των αποδοχών της οργανικής θέσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν.4354/2015, του υπαλλήλου που επιλέγεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας,
 • η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στις ανεξάρτητες αρχές, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησής τους. (άρθρα 40 – 46)

3.α. Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με την τοποθέτηση προϊσταμένων Διεύθυνσης στις εκπαιδευτικές – ερευνητικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Καταργείται η δυνατότητα των συλλογικών οργάνων των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων να λαμβάνουν αποφάσεις εξ αποστάσεως (δια περιφοράς, τηλεδιάσκεψη κ.λπ.), η οποία είχε παρασχεθεί στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.   (άρθρα 47, 48)

ΤΜΗΜΑ Δ’

Ρυθμίζονται θέματα προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα:

α. Ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι συναφθείσες, κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρα: 20 του ν.2190/1994, 56 έως 63 του π.δ.410/1988, 36 του ν.4765/2021, 25 του ν.4829/2021), συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), συνολικά διακοσίων σαράντα εννέα (249) ατόμων όλων των ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν στις μνημονευόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών.

β. Η ανανέωση των προαναφερόμενων συμβάσεων δε μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, εφαρμοζομένων των περιορισμών του π.δ.164/2004 (απαγόρευση διαδοχικών συμβάσεων, ανώτατη διάρκεια αυτών, κυρώσεις παραβάσεων).(άρθρο 49)

ΤΜΗΜΑΤΑ Ε’, ΣΤ’

 1. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων και μεταξύ άλλων, καθορίζονται, με υπουργικές αποφάσεις:
 • τα θέματα χορήγησης κινήτρων και ανταμοιβής των υπαλλήλων (το ύψος της ανταμοιβής και του Κ.Ε.Δ.Σ., ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους κ.λπ.),
 • οι οικονομικής φύσεως διακρίσεις που απονέμονται σε δημόσιες οργανώσεις για τις επιδόσεις τους στην εφαρμογή του ΚΠΑ.  (άρθρο 50)
 1. Περιλαμβάνονται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις καθώς και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρα 51 – 53)

Συνημμένα
1513.4697265625 kb -nomosxedio_31_5_2022.pdf

4811.5283203125 kb -analisi_31_5_2022.pdf

ΠΗΓΗtaxheaven.gr