ΠΠρΠατρών 384/2019 Αποζημίωση 170.000 ευρώ σε ανήλικο που σχεδόν έχασε την όρασή  από ελαττωματικά πυροτεχνήματα

55

Ελαττωματικά πυροτεχνήματα – Σωματικές βλάβες σε ανήλικο – Βαριά αμέλεια ομόρρυθμου εταίρου – Ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω αναπηρίας – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο, λόγω τραυματισμού από ελαττωματικά πυροτεχνήματα, όταν είχε στρέψει το κεφάλι του και κοίταζε ψηλά προς τον ουρανό, για να παρακολουθήσει το θέαμα από την ρίψη τους. Πραγματοποίηση εκτόξευσης μη τηρουμένης της προβλεπόμενης στον νόμο ελάχιστης αποστάσεως ασφαλείας. Βαριά αμέλεια του ομόρρυθμου εταίρου της Ο.Ε. που ανέλαβε την εκτόξευση των πυροτεχνημάτων και ειδικότερα σοβαρή έλλειψη της προσοχής, που όφειλε και μπορούσε να επιδείξει ως μέσος συνετός τεχνικός πυροτεχνίας. Μόνιμη και διαρκής αναπηρία του ανήλικου παθόντος. Επιδίκαση ιδιαίτερης αυτοτελούς αποζημιώσεως κατ’ άρθρο 931 ΑΚ. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη. Προσδιορισμός εύλογου ποσού 120.000 ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 384/2019

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

            Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αντώνιο Αλαπάντα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Ρήγα, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Χαράλαμπο Νυχτοπάτη, Πρωτοδίκη, και από τη Γραμματέα Ευγενία Τσιντώνη.

            Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Πάτρα την 20η Νοεμβρίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των κάτωθι:

            Του ενάγοντος-καλούντος: …, νομίμως εκπροσωπουμένου ως ανηλίκου από τους συνασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού γονείς του, … κατοίκου Πατρών, επί της οδού … και με Α.Φ.Μ. ., ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού, Ευάγγελου Ματσούκη.

            Των εναγομένων-καθʼ ων η κλήση: 1) Ομόρρυθμης εταιρείας υπό την επωνυμία «.  & Σία Ο.Ε.» και με Α.Φ.Μ. ., νομίμως εκπροσωπουμένης και εδρεύουσας στο …, και 2) …, κατοίκου Ζευγολατιού Κορινθίας και με Α.Φ.Μ. ., που παραστάθηκαν διά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, Γιάννη Κόττα και Χρήστου Βενετσάνου.

            Ο ενάγων-καλών αιτείται να γίνει δεκτή η από 30-9-2016 αγωγή αυτού, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ./11-10-2016, προσδιορίσθηκε, μέσω της υπʼ αριθμόν ./13-2-2017 πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών Πατρών, για τη δικάσιμο της 16-5-2017 και ενεγράφη στο σχετικό πινάκιο με αριθμό 1, οπότε συζητήθηκε και διατάχθηκε μέσω της υπʼ αριθμόν ./22-11-2017 μη οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού η επανάληψη της συζητήσεως της υπό κρίση διαφοράς στο ακροατήριο, με συνέπεια να επαναφέρεται προς περαιτέρω συζήτηση διά της από 20-9-2018 κλήσεως του ενάγοντος, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ./20-9-2018, προσδιορίσθηκε για τη διαλαμβανόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1, οπότε εκφωνήθηκε και συζητήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο.

            Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα μνημονεύονται στις έγγραφες προτάσεις αυτών.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

            1. Μέσω της από 20-9-2018 και υπʼ αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ./20-9-2018 κλήσεως, νομίμως (ά. 254 ΚΠολΔ) επαναφέρεται προς περαιτέρω συζήτηση, κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία, όπως έχει μετά το Ν. 4335/2015 (βλ. το άρθρο ένατο αυτού), η από 30-9-2016 και υπʼ αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου ./11-10-2016 αγωγή του καλούντος, κατόπιν της εκδόσεως της υπʼ αριθμόν 743/22-11-2017 μη οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού, διά της οποίας, αφού κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη (ά. 288, 297, 298, 299, 330, 914, 922, 926, 931, 932, 481 επ., 340, 345εδ.α, 346 ΑΚ, 249§1 Ν. 4072/2012, 28, 314§1 εδ.α ΠΚ, 70, 218§1, 907, 908§1στοιχ.δ και 176 ΚΠολΔ), αντιμωλία των διαδίκων, η προειρημένη εν μέρει καταψηφιστική και εν μέρει αναγνωριστική αγωγή εξ αδικοπραξίας, διατάχθηκε η επανάληψη της συζητήσεως της υπό κρίση αγωγής στο ακροατήριο, προκειμένου να διεξαχθεί η αναφερόμενη στην προδιαληφθείσα απόφαση αναγκαία ιατρική πραγματογνωμοσύνη και να προσκομισθεί η σχετική γνωμοδότηση του διορισθέντος πραγματογνώμονα ιατρού-χειρουργού οφθαλμίατρου, που έχουν ήδη διενεργηθεί και προσκομισθεί αντιστοίχως.

            2. Από την υπʼ αριθμόν ./5-1-2017 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος … ενώπιον του συμβολαιογράφου Πατρών ., που νομίμως προσκομίζει μετʼ επικλήσεως ο ενάγων, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε ύστερα από νομότυπη και εμπρόθεσμη, ήτοι πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, κλήτευση των αντιδίκων του (ά. 421 επ. ΚΠολΔ, βλ. τις νομίμως προσκομιζόμενες μετʼ επικλήσεως με αριθμούς …/23-12-2016 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Ναυπλίου …), από τις υπʼ αριθμόν ./12-1-2017 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων … ενώπιον του συμβολαιογράφου Πατρών ., που νομίμως προσκομίζει μετʼ επικλήσεως ο ενάγων, με πρωτοβουλία του οποίου πραγματοποιήθηκαν κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης, δηλαδή πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, κλητεύσεως των αντιδίκων αυτού (ά. 421 επ. ΚΠολΔ, βλ. τις νομίμως προσκομιζόμενες μετʼ επικλήσεως με αριθμούς 468Δ/9-1-2017 και 471Δ/9-1-2017 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Ναυπλίου …), από τις υπʼ αριθμόν ./18-1-2017 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων … ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πατρών, που νομίμως προσκομίζουν μετʼ επικλήσεως οι εναγόμενοι, με πρωτοβουλία των οποίων έγιναν ύστερα από νομότυπη και εμπρόθεσμη, ήτοι πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, κλήτευση του αντιδίκου τους (ά. 143 και 421 επ. ΚΠολΔ, βλ. τη νομίμως προσκομιζόμενη μετʼ επικλήσεως υπʼ αριθμόν .΄/11-1-2017 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Πατρών …), εκ της ελευθέρως εκτιμώμενης (ά. 387 ΚΠολΔ), κατατεθείσας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου κατά την 7-3-2018, από 22-2-2018 εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης του διορισθέντος, δυνάμει της προειρημένης υπʼ αριθμόν 743/2017 μη οριστικής αποφάσεως, και ορκισθέντος ως πραγματογνώμονα ιατρού-χειρουργού οφθαλμίατρου … (ά. 254 και 368 επ. ΚΠολΔ), απʼ όλα τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζονται μετʼ επικλήσεως εκ μέρους των διαδίκων, είτε προς άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ά. 336§3, 339, 340, 390, 395 και 432 επ. ΚΠολΔ), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα έγγραφα της σχηματισθείσας οικείας ποινικής δικογραφίας και οι επιδειχθείσες ενώπιον του Δικαστηρίου και μη αμφισβητηθείσες ως προς τη γνησιότητά τους σχετικές φωτογραφίες (ά. 444§1 στοιχ.γ, 448§2 και 457§4 ΚΠολΔ), ενώ ορισμένα από τα έγγραφα μνημονεύονται ειδικώς κατωτέρω, δίχως να παραλείπεται κάποιο κατά την ουσιαστική κρίση της ένδικης διαφοράς, όπως επίσης από τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται υπόψη και αυτεπαγγέλτως (ά. 336§4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της προσκομιζόμενης μετʼ επικλήσεως από 14-1-2014 έγκυρης συμβάσεως έργου, η οποία καταρτίσθηκε εγγράφως μεταξύ των υπογραφόντων αυτήν …, υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της κοινωφελούς επιχειρήσεως του Δήμου Πατρέων με την επωνυμία «Καρναβάλι Πάτρας» ως προέδρου της, και …, υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εδρεύουσας στο …, διατηρούσας εκεί εργοστάσιο πυροτεχνημάτων και εφοδιασμένης με την εκδοθείσα από την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας και ισχύουσα μέχρι την 31-12-2014 υπʼ αριθμόν ./11-12-2013 άδεια κατασκευής και εμπορίας ειδών πυροτεχνίας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «…  & Σία Ο.Ε.» ως ομορρύθμου εταίρου και διαχειριστή αυτής, η προδιαληφθείσα κοινωφελής επιχείρηση ανέθεσε, ως εργοδότρια και αντί αμοιβής, στην προμνημονευθείσα εργολήπτρια ομόρρυθμη εταιρεία την εκτέλεση του έργου της προμήθειας και της ρίψεως πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο της τελετής της ενάρξεως του πατρινού καρναβαλιού του έτους 2014, η οποία θα λάμβανε χώρα στην πλατεία Γεωργίου Α΄ της πόλεως των Πατρών κατά το Σάββατο της 18-1-2014, ενώ συνομολογήθηκε, διά του υπʼ αριθμόν 4 συμβατικού όρου, ότι η εργολήπτρια ομόρρυθμη εταιρεία αναλάμβανε την εγγυητική ευθύνη για την πλήρη ανταπόκριση των συμβατικών υλικών προς αφενός τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά της προηγηθείσας προσφοράς αυτής και αφετέρου την κατά προορισμό χρήση και λειτουργία τους, απορριπτομένης έτσι ως ουσία αβάσιμης της προβληθείσας από τους εναγομένους ενστάσεως πλαστότητας της προειρημένης συμβάσεως (ά. 460 επ. ΚΠολΔ). Οι ανωτέρω συμβαλλόμενες συμφώνησαν επιπροσθέτως ότι αυτός που θα μετέβαινε στην Πάτρα και θα αναλάμβανε την καύση και τη ρίψη των προδιαληφθέντων πυροτεχνημάτων ήταν ο δεύτερος των εναγομένων ομόρρυθμος εταίρος της πρώτης εξ αυτών, ο οποίος διαθέτει εξ επαγγέλματος, ως τεχνικός πυροτεχνίας, εξειδικευμένες προς τούτο γνώσεις και ανάλογη πείρα. Κατόπιν της οικείας από 14-1-2014 αιτήσεως του προαναφερθέντος προέδρου της συμβαλλόμενης κοινωφελούς επιχειρήσεως, εκδόθηκε μάλιστα από την Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας η χορηγηθείσα προς τον προειρημένο αιτούντα σχετική υπʼ αριθμόν πρωτοκόλλου ./16-1-2014 άδεια αγοράς, μεταφοράς και καύσεως των εκεί μνημονευόμενων πυροτεχνημάτων, με καθαρό βάρος της εκρηκτικής ύλης αυτών 30 κιλά, αποκλειστικά από τον δεύτερο εναγόμενο, για λογαριασμό της πρώτης των εναγομένων ομόρρυθμης εταιρείας, κατά το Σάββατο της 18-1-2014, από ώρα 20:00 έως ώρα 22:00 και στο ευρισκόμενο στην προδιαληφθείσα πλατεία Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Τα προαναφερθέντα επιτραπέντα τυποποιημένα εργοστασιακά πυροτεχνήματα σε συστοιχίες, τα οποία προμήθευσε, στον προμνημονευθέντα πρόεδρο της προειρημένης αντισυμβαλλόμενής της κοινωφελούς επιχειρήσεως και για την ως άνω αιτία, η πρώτη εναγόμενη εργολήπτρια ομόρρυθμη εταιρεία, συνίσταντο λοιπόν στα εξής: 1) 12 τεμάχια «ΜΠΑΖΟ» 16 βολών, 2) 12 τεμάχια «ΜΠΑΖΟ» 16 βολών, 3) 10 τεμάχια λευκών «μετεωριτών», 4) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 25 βολών, 5) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 25 βολών, 6) 1 τεμάχιο «ΠΕΡΛΑ» 96 βολών, 7) 10 τεμάχια «ΜΠΟΜΠΕΤΑ», 8) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 36 βολών, 9) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 19 βολών, 10) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 100 βολών, 11) 4 τεμάχια «ΜΠΑΖΟ» 25 βολών, 12) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 100 βολών, 13) 2 τεμάχια «ΜΠΑΖΟ» 150 βολών, 14) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 100 βολών, 15) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 100 βολών, 16) 11 τεμάχια «ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ», 17) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 100 βολών, 18) 2 τεμάχια «ΜΠΑΖΟ» 49 βολών, 19) 1 τεμάχιο «ΜΠΑΖΟ» 100 βολών και 20) 2 τεμάχια «ΜΠΑΖΟ» 100 βολών. Κατά το Σάββατο της 18-1-2014 και περί ώρα 16:00, ο δεύτερος των εναγομένων μετέφερε, μέσω του υπʼ αριθμόν κυκλοφορίας ΚΡΗ-. Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης, στην προδιαληφθείσα πλατεία των Πατρών τα προπαρατεθέντα πυροτεχνήματα συσκευασμένα σε κιβώτια, τα οποία ο ίδιος και δύο συνεργάτες του, δηλαδή οι ενόρκως βεβαιούντες …, ανέβασαν στην ταράτσα του έβδομου ορόφου της πολυκατοικίας, ύψους 30 περίπου μέτρων, του προαναφερθέντος Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, απʼ όπου θα γίνονταν, κατά το βράδυ της ίδια ημέρας, η καύση και η ρίψη των εν θέματι πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο της ανωτέρω εκδηλώσεως. Στο χώρο της πλατείας Γεωργίου Α΄ είχαν άλλωστε τοποθετηθεί από τη διοργανώτρια προμνημονευθείσα κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Πατρέων δύο βάθρα ως προς τις προγραμματισμένες ομιλίες και συναυλία, ενώ γύρωθεν των προειρημένων βάθρων κιγκλιδώματα για την προστασία, των ομιλητών και των μελών του μουσικού συγκροτήματος που θα πραγματοποιούσε τη συναυλία, από το πλήθος, το οποίο θα προσερχόταν, προκειμένου να παρακολουθήσει την ως άνω εκδήλωση.

 Κατά το βράδυ της 18-1-2014, ο γεννηθείς την 4-10-2002 ενάγων, ο οποίος εκπροσωπείται νομίμως στην παρούσα δίκη ως ανήλικος από τους συνασκούντες τη γονική του μέριμνα γονείς αυτού, …, είχε μεταβεί, μαζί με την προδιαληφθείσα μητέρα του, στην πλατεία Γεωργίου Α΄, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ανωτέρω εκδήλωση, και στέκονταν, ανάμεσα σε άλλους θεατές που είχαν προσέλθει για τον ίδιο λόγο, όρθιοι έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων», εντός της προαναφερθείσας πλατείας και σε απόσταση 19,90 μέτρων από το προμνημονευθέν διπλανό κτήριο του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, απʼ όπου θα εκτοξεύονταν τα προειρημένα πυροτεχνήματα. Κατά το ίδιο χρονικό σημείο, έτερος θεατής και πιο συγκεκριμένα ο ενήλικος … στεκόταν επίσης όρθιος εντός της πλατείας Γεωργίου Α΄ των Πατρών, πλησίον του επάνω συντριβανίου της και σε απόσταση 70 μέτρων από το προδιαληφθέν κτήριο του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, ενώ τόσο αυτός όσο και ο ενάγων και η προαναφερθείσα μητέρα του τελευταίου, όπως όλοι οι εκεί παρευρισκόμενοι θεατές, είχαν στρέψει το κεφάλι τους και κοίταζαν ψηλά προς τον ουρανό, προκειμένου να παρακολουθήσουν το θέαμα από τη ρίψη των εν θέματι πυροτεχνημάτων, τα οποία ο δεύτερος των εναγομένων είχε ξεκινήσει, περί ώρα 20:00, να εκτοξεύει από την ταράτσα του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης των Πατρών.

Όταν ο ενάγων και ο … κοίταζαν τον ουρανό, όπου εξελισσόταν η ρίψη των προμνημονευθέντων εκτοξευθέντων πυροτεχνημάτων, αμφότεροι αισθάνθηκαν λοιπόν στο πρόσωπο αυτών κτύπημα από αντικείμενο προερχόμενο από ψηλά και ομοιάζον με πέτρα, όπερ είχε ως αποτέλεσμα να διακομισθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί εντεύθεν σωματικές βλάβες στον αριστερό τους οφθαλμό, οι οποίες συνίσταντο για το … σε πολλαπλές εκδορές του κερατοειδούς, μικρό υπόσφαγμα, μέτρια αντίδραση του πρόσθιου θαλάμου, δύο μικρές εστίες αποπτώσεως επιθηλίου κερατοειδούς στην 5η και την 6η ώρα, υπεραιμία επιπεφυκότα και ελάχιστη αντίδραση πρόσθιου οφθαλμού. Ειδικότερα, ο ενάγων μεταφέρθηκε, με ασθενοφόρο του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και περί ώρα 20:40, στο προειρημένο νοσοκομείο, όπου εισήχθη στην οφθαλμολογική κλινική και διαγνώσθηκε με τραύμα του βολβού του αριστερού οφθαλμού αυτού και πολλαπλές εκδορές του κερατοειδούς με συνοδό αιφνίδια μείωση της οράσεως του αριστερού οφθαλμού του, ενώ η οπτική οξύτητα αυτού στο δεξιό οφθαλμό του ήταν 10/10 και στον αριστερό οφθαλμό αυτού μόνον αντίληψη φωτός. Από την οφθαλμολογική εξέταση του ενάγοντος στη σχισμοειδή λυχνία στο ως άνω νοσοκομείο διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο αριστερός του οφθαλμός εμφάνιζε μικρές εκδορές του κάτω βλεφάρου, μικρό υπόσφαγμα κάτω ρινικά, μικρά ξένα σώματα άγνωστης συστάσεως στον επιπεφυκότα και στα κολπώματα αυτού, γραμμοειδείς αποπτώσεις επιθηλίου κερατοειδούς με αρκετά ξένα σώματα άγνωστης συστάσεως και συνοδό καθολικό ύφαιμα πρόσθιου θαλάμου, που καθιστούσε αδύνατες τη βιομικροσκόπηση της ίριδας και της κόρης καθώς και τη βυθοσκόπηση του αριστερού οφθαλμού. Επειδή ο ενάγων παρουσίαζε υπνηλία και τάση για εμετό, κρίθηκε αναγκαία και πραγματοποιήθηκε κατά την 18-1-2014 η διακομιδή του, με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. και τη συνοδεία ιατρού, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» προς χειρουργική εκτίμηση. Κατά τη δεύτερη ημέρα της νοσηλείας του ενάγοντος στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ήτοι την 19-1-2014, διαπιστώθηκε η πλήρης απορρόφηση του αίματος από τον πρόσθιο θάλαμο αυτού και έγινε βυθοσκόπηση του αριστερού του οφθαλμού με τα ακόλουθα ευρήματα: i) σχεδόν καθολικό οίδημα αμφιβληστροειδούς (Berlin), ii) οπτική θηλή με οιδηματώδη όρια λόγω καθολικού οιδήματος, iii) πολλαπλά αιματικά στοιχεία κατά μήκος των μεγάλων αγγείων και πάνω από την οπτική θηλή, iv) περιοχή με πολλά αιμορραγικά στοιχεία στις κάτω ώρες του αμφιβληστροειδούς και v) Ro κογχών άνευ ακτινοσκιερού ξένου σώματος. Κατά την τρίτη ημέρα της προδιαληφθείσας νοσηλείας του ενάγοντος, δηλαδή την 20-1-2014, αυτός εμφάνισε εκ νέου αιμορραγικά στοιχεία στον πρόσθιο θάλαμο με μικροΰφασμα. Την 21-1-2014, ο ενάγων εξήλθε από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με διάγνωση τραύματος του βολβού και αιμόφθαλμου του αριστερού του οφθαλμού, οπτική οξύτητα του δεξιού οφθαλμού ανερχόμενη στο ποσοστό των 10/10 και του αριστερού οφθαλμού εγκείμενη μόνο στην αντίληψη φωτός, και μετέβη, κατά την ίδια ημέρα, στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», όπου εισήχθη για νοσηλεία. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η οπτική οξύτητα του αριστερού οφθαλμού του συνίστατο μόνο στην αντίληψη φωτός με θετικές προβολές φωτός στα 4 τεταρτημόρια και πιο συγκεκριμένα ότι αυτός παρουσίαζε μικρή διαπότιση του κατώτερου 1/3 του κερατοειδούς του αριστερού του οφθαλμού, φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση, ύφαιμα αριστερού οφθαλμού 0,75 mm, αιμορραγικό Tyndall (4+) και αδυναμία ελέγχου του βυθού του αριστερού οφθαλμού αυτού ένεκα ενδοϋαλοειδικής αιμορραγίας, ενώ διά του υπερηχογραφικού ελέγχου διαγνώσθηκαν θολερότητες στο κάτω ημιμόριο και στην περιοχή κάτω από την ωχρά κηλίδα και το οπτικό νεύρο, χωρίς να διακρίνεται αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Ο ενάγων εξήλθε, από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», κατά την 27-1-2014 και υπεβλήθη εν συνεχεία σε δύο οφθαλμολογικές χειρουργικές επεμβάσεις στην Αθηναϊκή Κλινική κατά την 1-7-2014 και την 2-9-2014 αντιστοίχως. Εξαιτίας του ανωτέρω τραυματισμού του κατά την τελετή της ενάρξεως του πατρινού καρναβαλιού του έτους 2014 έχει επομένως υποστεί ο ανήλικος ενάγων μόνιμη μείωση της οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού αυτού, η οποία οπτική οξύτητα του περί ου ο λόγος οφθαλμού του ανέρχεται πλέον στο μόνιμο ποσοστό των 2/60 με διόρθωση, αντιστοιχώντας σε μόνιμη βαριά απώλεια της οράσεως του αριστερού οφθαλμού του ενάγοντος και σε μόνιμη οπτική απώλεια του αριστερού οφθαλμού αυτού μεγαλύτερη του ποσοστού του 90%, που δεν μπορούν να αποκατασταθούν σύμφωνα με τα δεδομένα της ιατρικής επιστήμης. Τούτο, διότι, μολονότι έχει υποβληθεί στη δυνατή φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία, υφίστανται χαρακτηριστική διαταραχή της στιβάδας των φωτοϋποδοχέων, εστίες ατροφίας στην περιοχή της ωχράς κηλίδας και αποχρωματισμός του οπτικού νεύρου του αριστερού οφθαλμού του ενάγοντος. Το διαγνωσθέν στον τελευταίο οίδημα Berlin χαρακτηρίζεται από την ωχρότητα του αμφιβληστροειδούς, η οποία είναι ενδεικτική της καταστροφής των κυττάρων, που λαμβάνει χώρα στο μελαχρούν επιθήλιο και στις εξώτερες στιβάδες του αμφιβληστροειδούς, και οδήγησε στο θάνατο των φωτοϋποδοχέων του αριστερού οφθαλμού του ενάγοντος και ως εκ τούτου στη μόνιμη και διαρκή αναπηρία αυτού σε ποσοστό ανώτερο του 35%. Τα προεκτεθέντα αναφορικά με τον επελθόντα κατά την 18-1-2014 τραυματισμό του ενάγοντος και την εντεύθεν κατάσταση της υγείας αυτού αποδεικνύονται πλήρως ιδίως από τα προσκομιζόμενα μετʼ επικλήσεως εκ μέρους των διαδίκων σχετικά ιατρικά του πιστοποιητικά και την από 22-2-2018 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ιατρού-χειρουργού οφθαλμίατρου …, απορριπτομένων κατʼ ουσίαν των παραδεκτώς υποβληθέντων από τους εναγομένους οικείων αιτημάτων περί αφενός της επιδείξεως εγγράφων (ά. 115§3, 237§1 και 450 επ. ΚΠολΔ) και αφετέρου της διενέργειας συμπληρωματικής ιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την κατάσταση της υγείας του ενάγοντος (ά. 254 και 368 επ. ΚΠολΔ). Μετά τη ρίψη των προμνημονευθέντων πυροτεχνημάτων και τη λήξη της προειρημένης τελετής ανευρέθηκαν εξάλλου διάσπαρτα στο χώρο της προδιαληφθείσας πλατείας Γεωργίου Α΄, ήτοι ακόμη και στα συντριβάνια αυτής και στην απέναντι πλευρά της απʼ αυτήν της εκτοξεύσεως των εν θέματι πυροτεχνημάτων, όπως επίσης στη στέγη του προαναφερθέντος Μεγάρου Λόγου και Τέχνης και σʼ εκείνη του όμορου αυτού Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων», πολυάριθμα υπολείμματα πυροτεχνημάτων πετρώδους υφής, κυκλικής μορφής και χρώματος ανοικτού γκρι, τα οποία έμοιαζαν με άμορφες μάζες πετρών και συνιστούν εναπομείναντες μετά την έκρηξη πετρώδεις παράκυκλους στα άκρα των χρώματος μπεζ πεπιεσμένων χάρτινων κυλινδρικών σωλήνων των ως άνω τυποποιημένων εργοστασιακών πυροτεχνημάτων, συντιθέμενους από κάλιο, χλώριο, σίδηρο, αλουμίνιο, μαγνήσιο, θείο, χαλκό, πυρίτιο, τιτάνιο, βάριο και ασβέστιο, που αποτελούν χημικά στοιχεία απαντώμενα σε πυροτεχνικές συνθέσεις και σε τυποποιημένα εργοστασιακά πυροτεχνήματα, όπως καταδείχθηκε από την εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ορισμένων εκ των προπεριγραφέντων υπολειμμάτων δίχως ίχνη καύσεως, τα οποία είχαν περισυλλεγεί από τον προμνημονευθέντα πατέρα του ενάγοντος κατά την επόμενη ημέρα από τη ρίψη των επίμαχων πυροτεχνημάτων, δηλαδή κατά την 19-1-2014, παραδόθηκαν τότε απʼ αυτόν ως πειστήρια στο Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, κατασχέθηκαν από το τελευταίο, απεστάλησαν εν συνεχεία στην προειρημένη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και συνιστούν μέρος της προωθητικής κατασκευής των ανωτέρω πυροτεχνημάτων (βλ. κυρίως την προσκομιζόμενη μετʼ επικλήσεως υπʼ αριθμόν πρωτοκόλλου ./25-5-2014 σχετική έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Ερευνών). Τα πυροτεχνήματα τυγχάνουν ειδικότερα μικρά είδη πυρομαχικών με εκρηκτικές ύλες χαμηλής εντάσεως, όπως είναι η μελανή πυρίτιδα, τα χλωρικά και νιτρικά άλατα, περιέχοντας εκρηκτικές ουσίες ή εκρηκτικό μείγμα ουσιών, και προορίζονται για ψυχαγωγία, έχοντας σχεδιασθεί, προκειμένου να παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή και συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων μέσω εξώθερμης αυτοσυντηρούμενης χημικής αντιδράσεως, ενώ τα χρώματά τους προκύπτουν από τις διαφορετικές θερμοκρασίες των ζεστών λαμπερών μετάλλων και το εκπεμπόμενο από την καύση των χημικών ενώσεων φως. Όταν ωστόσο το πυροτέχνημα τυγχάνει ελαττωματικό, τελείται μερική έναυση και παράγονται θραύσματα, ενώ η επιτυχής ρίψη αυτού δεν παράγει θραύσματα. Η εισροή υγρασίας σʼ ένα πυροτέχνημα διογκώνει άλλωστε το χάρτινο φορέα του, με συνέπεια να αλλοιώνεται η πυροτεχνική αλυσίδα και αυτό να εκρήγνυται προώρως. Ένεκα της κακής πυροτεχνικής συνθέσεως και της εισροής υγρασίας στο πυροτέχνημα εκσφενδονίζονται επομένως θραύσματα, όπως είναι οι ως άνω πέτρινοι παράκυκλοι, που εν προκειμένω, μεταξύ άλλων, αφενός κτύπησαν τον προδιαληφθέντα … στον αριστερό του οφθαλμό, την ηλικίας τότε τεσσάρων ετών θυγατέρα της ενόρκως βεβαιούσας … στο κεφάλι, οι οποίες στέκονταν, κατά τη ρίψη των εν θέματι πυροτεχνημάτων, έμπροσθεν του προαναφερθέντος Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων», αλλά και τον ανήλικο ενάγοντα στον αριστερό οφθαλμό του, προκαλώντας σʼ αυτόν τις προπεριγραφείσες βαριές σωματικές του βλάβες, και αφετέρου προσγειώθηκαν στο υπόδημα της ευρισκόμενης τότε έμπροσθεν της όμορης του προμνημονευθέντος Δημοτικού Θεάτρου καφετέριας υπό το διακριτικό τίτλο «Ζ.» ενόρκως βεβαιούσας …. Η υγρασία συνιστά λοιπόν έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα του πυροτεχνήματος, οπότε προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο (εδ. α, β, γ και δ περ. β, ε) του Παραρτήματος Ι του άρθρου 21 της Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως (Κ.Υ.Α.) 9104/440/2-8-2010 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1159/2-8-2010), το οποίο παράρτημα τιτλοφορείται «Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας», ότι «Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό μέσα σε εργαστήριο, οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται σε συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το είδος πυροτεχνίας. Οι ακόλουθες πληροφορίες και ιδιότητες -εφόσον απαιτείται- πρέπει να εξετάζονται ή να υποβάλλονται σε δοκιμή: … β) Η φυσική και χημική σταθερότητα του είδους πυροτεχνίας σε όλες τις φυσιολογικές, προβλέψιμες περιβαλλοντικές συνθήκες, … ε) Αντοχή του είδους πυροτεχνίας στην υγρασία, εάν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε υγρές ή ξηρές συνθήκες και εάν η ασφάλεια ή η αξιοπιστία του μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την υγρασία». Πρέπει συνεπώς να γίνονται δοκιμές ως προς το εάν έχει εισέλθει υγρασία σʼ ένα πυροτέχνημα, δοθέντος ότι τα εκρηκτικά σε σκόνη έχουν την ιδιότητα να προσροφούν υγρασία από τον ατμοσφαιρικό αέρα, όπερ έχει ως αποτελέσματα την ελάττωση των εκρηκτικών χαρακτηριστικών αυτών και την αστοχία τους. Τα επίπεδα υγρασίας και το είδος του εκρηκτικού υλικού τυγχάνουν καθοριστικά για τη συσσωμάτωση της εκρηκτικής ύλης από σκόνη σε στέρεη άμορφη μάζα, με συνέπεια στην πυροτεχνική σύνθεση να προστίθενται ειδικές αντισυσσωρευτικές ουσίες, οι οποίες δε λειτουργούν εντούτοις, αν έχει εισχωρήσει στο πυροτέχνημα αρκετή υγρασία. Όταν μάλιστα στην πυροτεχνική σύνθεση περιέχονται νιτρικά άλατα καλίου ή αμμωνίου, η προσρόφηση υγρασίας και η προπεριγραφείσα συσσωμάτωση είναι βέβαιες. Επί τη βάσει των προπαρατεθέντων, τα περί ων ο λόγος εκτοξευθέντα πυροτεχνήματα περιείχαν, inter alia, νιτρικό κάλιο, το οποίο συνιστά υγροσκοπική χημική ουσία, ήτοι πρόσφορη για προσρόφηση υγρασίας και συσσωμάτωση, ενώ η πυρίτιδα έχει αφʼ εαυτής την τάση να συσσωματώνεται. ʼρα, η υγρασία είναι ικανή να προκαλέσει τη συσσωμάτωση της εκρηκτικής ύλης σε στέρεη άμορφη μάζα, με συνέπεια να δημιουργούνται από την εντεύθεν ατελή έναυση του πυροτεχνήματος πετρώματα ίδια με τα προειρημένα ανευρεθέντα στο χώρο, όπου έγινε η ρίψη των επίμαχων πυροτεχνημάτων. Η μερική έναυση των τελευταίων, εξαιτίας ακριβώς της προπεριγραφείσας ελαττωματικότητάς τους, παρήγαγε τα ανωτέρω θραύσματα πετρώδους μορφής, όπερ δικαιολογεί τη μη ανεύρεση ιχνών καύσεως στα προδιαληφθέντα εξετασθέντα υπολείμματα. Ο δεύτερος των εναγομένων είχε επομένως την υποχρέωση, ενεργώντας in concreto υπό τις προπεριγραφείσες ιδιότητες του ομορρύθμου εταίρου και του προστηθέντος της πρώτης εξ αυτών, να λάβει όλα τα προβλεπόμενα εκ της προαναφερθείσας συμβάσεως έργου, της προμνημονευθείσας Κ.Υ.Α. και της καλής πίστεως και απαιτούμενα in casu μέτρα πρόνοιας, προστασίας και ασφάλειας, ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τα έννομα αγαθά των εκεί παρευρισκομένων και περιοίκων και ιδίως ως προς την πρόκληση ατυχήματος σε άνθρωπο κατά τη ρίψη των προειρημένων εκτοξευθέντων πυροτεχνημάτων. Η δυσλειτουργία των τελευταίων αναγόταν λοιπόν στην προσρόφηση υγρασίας απʼ αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη εναγόμενη ομόρρυθμη εταιρεία είχε προμηθευθεί και εισαγάγει τα εν θέματι πυροτεχνήματα, τα οποία ήταν, σύμφωνα με τις περιεχόμενες στο άρθρο 3 της ως άνω Κ.Υ.Α. διακρίσεις, κατηγορίας 2 και 3, από την Κίνα κατά τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2013, δηλαδή τρεις περίπου μήνες πριν από τη ρίψη τους. Τα προδιαληφθέντα πυροτεχνήματα ελέγχθηκαν από τον δεύτερο των εναγομένων κατά την παραλαβή τους, ήτοι τρεις περίπου μήνες πριν από την καύση αυτών, και έλαβε τότε χώρα δοκιμή τους σε ευρισκόμενο στο Νομό Κορινθίας αγροτεμάχιο, όπου πραγματοποιούνται δοκιμές πυροτεχνημάτων. Έκτοτε, δεν ελέγχθηκαν όμως εκ νέου και δη πριν από τη μεταφορά και τη ρίψη αυτών στην Πάτρα κατά την ανωτέρω εκδήλωση. Έτσι, κατά το χρονικό διάστημα των τριών μηνών που μεσολάβησε μεταξύ της παραλαβής τους από την Κίνα και της καύσεως αυτών στην Πάτρα υπήρξε προσρόφηση υγρασίας από τα εν λόγω πυροτεχνήματα, η οποία θα μπορούσε ωστόσο να έχει διαπιστωθεί πριν από τη ρίψη τους, αν ο δεύτερος εναγόμενος προέβαινε, πριν από τη μεταφορά και την καύση αυτών στην Πάτρα, σε νέα δοκιμή τους και μάλιστα κάτω από τις συνθήκες, υπό τις οποίες επρόκειτο αυτά να ριφθούν. Ο δεύτερος των εναγομένων δεν τήρησε επομένως τις προεκτεθείσες πηγάζουσες εκ του άρθρου 21 της Κ.Υ.Α. 9104/440/2010 υποχρεώσεις του ως ομορρύθμου εταίρου και προστηθέντος της πρώτης εναγομένης, αφού δε συντήρησε, δεν αποθήκευσε και δε φύλαξε τα προαναφερθέντα πυροτεχνήματα κατά τους ενδεδειγμένους κανόνες της πυροτεχνίας, ώστε να αποτραπεί η προσρόφηση υγρασίας απʼ αυτά, ενώ παρέλειψε συγχρόνως να προβεί προηγουμένως στην έγκαιρη δοκιμή τους και μάλιστα κάτω από συνθήκες ομοιάζουσες με τις πραγματικές, υπό τις οποίες επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν τα επίμαχα πυροτεχνήματα, δοθέντος ότι, αν είχε γίνει η προπεριγραφείσα προηγούμενη αναγκαία δοκιμή αυτών, θα καταδεικνυόταν το απτόμενο της προσροφήσεως της υγρασίας ελάττωμα των προμνημονευθέντων πυροτεχνημάτων, όπερ είχε ως απότοκο τη δυσλειτουργία της πυροτεχνικής τους αλυσίδας υπό τη μορφή της ατελούς εναύσεως και της εκσφενδονίσεως των ως άνω πετρώδους υφής υπολειμμάτων αυτών, τα εν θέματι πυροτεχνήματα δε θα χρησιμοποιούνταν και θα είχε ως εκ τούτου αποφευχθεί ο προπεριγραφείς εντεύθεν τραυματισμός του ανήλικου ενάγοντος. Επιπροσθέτως, παρότι ο δεύτερος εναγόμενος γνώριζε τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται ως προς τη διάμετρο της περιοχής της εξωτερικής καύσεως των πυροτεχνημάτων και ορίζονται διά της ρυθμίσεως του άρθρου 12§2 της προειρημένης Κ.Υ.Α., η μικρότερη των οποίων έγκειται σʼ εκείνη των 43 μέτρων για τα πυροτεχνήματα με μέγεθος του κελύφους τους 64 mm ή 2,5 ιντσών, προέβη στη ρίψη των περί ων ο λόγος πυροτεχνημάτων εντός του αστικού κέντρου των Πατρών, προβλέποντας ότι κάτω ακριβώς από τον προειρημένο ακατάλληλο χώρο της καύσεως αυτών θα παρευρισκόταν πλήθος θεατών, που θα παρακολουθούσαν την ανωτέρω τελετή της ενάρξεως του καρναβαλιού και θα διακινδύνευαν έτσι τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα αυτών ένεκα της ρίψεως των προδιαληφθέντων ελαττωματικών πυροτεχνημάτων. Κατά παράβαση του άρθρου 3 της ίδιας Κ.Υ.Α., χρησιμοποιήθηκαν μάλιστα εν προκειμένω από τον δεύτερο των εναγομένων και πυροτεχνήματα κατηγορίας 3 εντός απολύτως περιορισμένου χώρου, διότι αφενός η επιλεγείσα προς τούτο ταράτσα του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης των Πατρών περικλείεται από τοιχίο ύψους 1 μέτρου, που το χωρίζει από τα όμορα κτήρια του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» και της Εθνικής Τράπεζας, και αφετέρου είχαν συγκεντρωθεί επί της προαναφερθείσας πλατείας πολυάριθμοι θεατές, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 3 της προμνημονευθείσας Κ.Υ.Α., τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας 3 ενέχουν μέτριο κίνδυνο και προορίζονται μόνο για εξωτερική χρήση σε ανοικτούς χώρους. Ο δεύτερος εναγόμενος έπρεπε συνεπώς, ως αποκλειστικός υπεύθυνος ασφαλείας αναφορικά με την καύση και τη ρίψη των προδιαληφθέντων πυροτεχνημάτων επί τη βάσει τόσο της ως άνω συμβάσεως όσο και του νόμου καθώς και έχοντας ειδικές γνώσεις πυροτεχνίας, να μην προβεί στην εκτόξευση των επίμαχων πυροτεχνημάτων στον προπεριγραφέντα τόπο. Οι διατάξεις του άρθρου 21 της προμνημονευθείσας Κ.Υ.Α., ως προς την τήρηση αποστάσεως ασφαλείας τουλάχιστον 8 μέτρων για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας 2 και τουλάχιστον 15 μέτρων ως προς τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας 3, έχουν εξάλλου τεθεί προεχόντως για την προστασία και την ασφάλεια των χρηστών των πυροτεχνημάτων, οι οποίοι πρέπει ως εκ τούτου να απομακρύνονται κατά τις προειρημένες αποστάσεις, όταν πυροδοτούνται τα πυροτεχνήματα, ενώ απαιτείται σε κάθε περίπτωση να συνεκτιμώνται οι εκάστοτε συγκεκριμένες συνθήκες. Στην προκείμενη περίπτωση, η καύση και η ρίψη των ανωτέρω πυροτεχνημάτων πραγματοποιήθηκαν στο κεντρικότερο σημείο της πόλεως των Πατρών με εκατοντάδες θεατές, ενώ ο προδιαληφθείς αριθμός των εκτοξευθέντων πυροτεχνημάτων ήταν πολύ μεγάλος. Δεδομένου λοιπόν ότι, ενόψει των προπαρατεθέντων, αφενός το απώτατο σημείο των προαναφερθέντων ανευρεθέντων υπολειμμάτων των εν λόγω πυροτεχνημάτων έγκειται σε απόσταση 70 μέτρων από το προμνημονευθέν σημείο της ρίψεως αυτών και αφετέρου η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για την εκτόξευσή τους συνίστατο, σύμφωνα κυρίως με την προειρημένη ρύθμιση του άρθρου 12§2 της ως άνω Κ.Υ.Α., την καλή πίστη, τους κανόνες της φυσικής επιστήμης και της πυροτεχνίας καθώς και τα διδάγματα της κοινής πείρας, σε 100 μέτρα από το εκεί ευρισκόμενο κοινό, η οποία δεν είχε εντούτοις τηρηθεί από την Αστυνομία και την προδιαληφθείσα διοργανώτρια κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Πατρέων, ούτως ώστε το φιλοθεάμον κοινό να περιορισθεί όπισθεν των προαναφερθέντων κιγκλιδωμάτων και σε απόσταση 100 τουλάχιστον μέτρων από το προμνημονευθέν σημείο της καύσεως και της ρίψεως των επίμαχων πυροτεχνημάτων, ο δεύτερος των εναγομένων έπρεπε να μην προβεί στην εκτόξευση αυτών, αφού δεν είχε τηρηθεί η απαιτούμενη για την ανωτέρω εκδήλωση προειρημένη απόσταση ασφαλείας των 100 μέτρων ούτε είχε ληφθεί οποιοδήποτε έτερο μέτρο προστασίας και ασφάλειας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των προδιαληφθέντων θεατών της. Απορρίπτεται επομένως ως ουσία αβάσιμος ο προταθείς από τους εναγομένους ισχυρισμός πως ο προπεριγραφείς τραυματισμός του ενάγοντος προήλθε από κροτίδες, διότι αφενός τέτοιες δε ρίφθηκαν κατά την ως άνω εκδήλωση και αφετέρου τα υπολείμματα αυτών ακολουθούν την ευθεία πορεία των ριπτόμενων κροτίδων, ενώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ενάγων είχε στρέψει το κεφάλι του και κοίταζε ψηλά προς τον ουρανό, για να παρακολουθήσει το θέαμα από την εκτόξευση των εν θέματι πυροτεχνημάτων, οπότε τα θραύσματα που κτύπησαν αυτόν προέρχονταν από τον ουρανό και δη από τα προαναφερθέντα υπολείμματα των επίμαχων πυροτεχνημάτων και όχι από το έδαφος, όπου ρίπτονται οι κροτίδες. Υπό τις προεκτεθείσες συνθήκες, ο δεύτερος των εναγομένων τυγχάνει, ως προστηθείς της πρώτης εναγόμενης ομόρρυθμης εταιρείας ομόρρυθμος εταίρος της, υπαίτιος των προπεριγραφεισών βαριών σωματικών βλαβών του ανήλικου ενάγοντος και των συνεπειών αυτών, δοθέντος ότι, επί τη βάσει των προηγηθέντων, από βαριά αμέλεια του δευτέρου των εναγομένων, για την οποία ευθύνεται αντικειμενικά η προστήσασα τον τελευταίο πρώτη εναγομένη, και ειδικότερα σοβαρή έλλειψη της προσοχής, που όφειλε και μπορούσε να επιδείξει ως μέσος συνετός τεχνικός πυροτεχνίας, δεν προέβλεψε από απροσεξία τον ανωτέρω σοβαρό τραυματισμό του ενάγοντος, θεωρώντας εσφαλμένως ότι ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την προειρημένη εκτόξευση των προπεριγραφέντων πυροτεχνημάτων, χωρίς να προκαλέσει κίνδυνο για τους προδιαληφθέντες θεατές. Πιο συγκεκριμένα, μολονότι όφειλε να μην προβεί στις προπεριγραφείσες καύση και ρίψη των περί ων ο λόγος πυροτεχνημάτων, ένεκα ακριβώς της προσροφήσεως απʼ αυτά υγρασίας, της ως άνω εντεύθεν ελαττωματικότητάς τους, της παραλείψεως της διενέργειας από τον δεύτερο των εναγομένων της προειρημένης προηγούμενης έγκαιρης δοκιμής των επίμαχων πυροτεχνημάτων υπό συνθήκες όμοιες με τις πραγματικές και της μη τηρήσεως της απαιτούμενης για την προδιαληφθείσα εκτόξευση ελάχιστης αποστάσεως ασφαλείας των 100 μέτρων από το προαναφερθέν φιλοθεάμον κοινό, αφού ο δεύτερος των εναγομένων γνώριζε, εξαιτίας του ανωτέρω επαγγέλματος αυτού και των εντεύθεν εξειδικευμένων γνώσεών του, την επικινδυνότητα του εν λόγω εγχειρήματος, αυτός πραγματοποίησε μολαταύτα, ως προστηθείς της πρώτης εναγομένης, την προμνημονευθείσα εκτόξευση των εν θέματι ελαττωματικών πυροτεχνημάτων, με αποτέλεσμα να προκληθούν αιτιωδώς, από την προπεριγραφείσα αμελή συμπεριφορά του, οι προειρημένες βαριές σωματικές βλάβες του ανήλικου ενάγοντος. Τούτο, διότι τα περισσότερα εκ των επίμαχων πυροτεχνημάτων είχαν δυσλειτουργία ένεκα της προμνημονευθείσας προσροφήσεως απʼ αυτά υγρασίας και άρα ατελή έναυση, αφού λειτούργησε μόνον το προωθητικό γέμισμα, που είχε ως συνέπεια την πρόωρη διάρρηξη του κυλινδρικού χάρτινου σωλήνα των προδιαληφθέντων πυροτεχνημάτων και την εκσφενδόνιση με μεγάλη ταχύτητα πέτρινων παρακύκλων τους, δηλαδή πέτρινης υφής υπολειμμάτων, στα οποία είχε μετασχηματισθεί η πυροτεχνική σύνθεση των περί ων ο λόγος πυροτεχνημάτων εξαιτίας της προειρημένης προσροφήσεως απʼ αυτά υγρασίας. Αποτέλεσμα της ως άνω αμελούς συμπεριφοράς του δευτέρου των εναγομένων ήταν πετρώδεις παράκυκλοι των επίμαχων πυροτεχνημάτων να επιπέσουν στον αριστερό οφθαλμό του ανήλικου ενάγοντος και να του προκαλέσουν τον προπεριγραφέντα σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος θα είχε αποφευχθεί, αν η προμνημονευθείσα παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του δεύτερου εναγομένου δεν είχε λάβει χώρα και αυτός δεν προέβαινε στην καύση και τη ρίψη των προμνημονευθέντων πυροτεχνημάτων, υπό τις προπαρατεθείσες πραγματικές συνθήκες και δίχως την τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των πολυάριθμων θεατών της ανωτέρω τελετής. Για την εξ αμελείας πρόκληση των προπεριγραφεισών σωματικών βλαβών του ενάγοντος καταδικάσθηκε μάλιστα, διά της υπʼ αριθμόν 1115/2018 αποφάσεως του δικάσαντος ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, που συνιστά εν προκειμένω δικαστικό τεκμήριο, ο δεύτερος των εναγομένων σε ανασταλείσα επί τριετία ποινή φυλακίσεως 2 ετών και 6 μηνών, απορριπτομένου, ενόψει των προεκτεθέντων, ως ουσία αβάσιμου του παραδεκτώς υποβληθέντος αιτήματος των εναγομένων περί της κατʼ άρθρο 250 ΚΠολΔ αναβολής της παρούσας δίκης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως επί της ασκηθείσας εις βάρος του δεύτερου εναγομένου ποινικής διώξεως για την ως άνω αξιόποινη πράξη της σωματικής βλάβης εξ αμελείας παρʼ υποχρέου. Ο απολύτως υγιής προ της ένδικης αδικοπραξίας και ηλικίας τότε 11,5 περίπου ετών ενάγων παρουσιάζει άλλωστε έκτοτε, ένεκα του προδιαληφθέντος εντεύθεν σοβαρού τραυματισμού του, την προπεριγραφείσα μόνιμη και διαρκή αναπηρία και πιο συγκεκριμένα την προειρημένη μη αναστρέψιμη οπτική απώλεια του αριστερού οφθαλμού αυτού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, η οποία έχει δυσμενή επίδραση, μη καλυπτόμενη από τις προβλεπόμενες εκ των άρθρων 929 και 932 ΑΚ παροχές, τόσο στη μελλοντική οικονομική και επαγγελματική κατάσταση του ενάγοντος όσο και στις κοινωνικές και οικογενειακές συναναστροφές του. Λαμβανομένων επομένως υπόψη της προμνημονευθείσας μικρής ηλικίας του παθόντος ενάγοντος, του είδους και των ανωτέρω συνεπειών της εντεύθεν μόνιμης και διαρκούς αναπηρίας αυτού καθώς και του προπεριγραφέντος βαρύτατου πταίσματος του δευτέρου των εναγόμενων δράστη αναφορικά με τις ως άνω πρόκληση και έκτασή τους, πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα, ως ιδιαίτερη αυτοτελής αποζημίωση κατʼ άρθρο 931 ΑΚ σε εύλογο εφάπαξ κεφάλαιο για τη δημιουργία οικονομικής βάσεως προς ευχερέστερη διαβίωσή του στο μέλλον, το ποσό των 150.000 ευρώ, γενομένου έτσι εν μέρει δεκτού ως ουσία βάσιμου του οικείου αγωγικού κονδυλίου. Ο γεννηθείς την 4-10-2002 και μαθητής ενάγων έχει επιπροσθέτως υποστεί ηθική βλάβη εξαιτίας των προπεριγραφεισών συνθηκών, υπό τις οποίες έλαβε χώρα η υπό κρίση αδικοπραξία, του προειρημένου εντεύθεν σοβαρού τραυματισμού αυτού, της ταλαιπωρίας, στην οποία υποβλήθηκε για την αβέβαιη αποκατάσταση της υγείας του, της θλίψης και του πόνου που δοκιμάζει εντεύθεν, οπότε έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τους εναγομένους, στο πλαίσιο σωρευτικής συρροής με την προδιαληφθείσα αξίωση αποζημιώσεως του άρθρου 931 ΑΚ, εύλογη χρηματική ικανοποίηση σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 932 ΑΚ. Προς το σκοπό του καθορισμού του επιδικαστέου για την εν λόγω αιτία ποσού απαιτείται λοιπόν να ληφθούν υπόψη τα εξής ιδίως προσδιοριστικά στοιχεία: α) το είδος των εννόμων αγαθών που προσβλήθηκαν (υγεία και σωματική ακεραιότητα του ενάγοντος), οι συνθήκες και η ένταση της προσβολής τους, β) η τότε ηλικία του σοβαρά τραυματισθέντος ενάγοντος (11,5 περίπου ετών), γ) ο βαθμός της ψυχικής ταλαιπωρίας, της θλίψης και του πόνου που δοκιμάζει εντεύθεν, δ) ο βαθμός και η βαρύτητα του πταίσματος του γεννηθέντος την 23-8-1976 και δραστηριοποιούμενου στον επιχειρηματικό τομέα της κατασκευής και της εμπορίας ειδών πυροτεχνίας ως προς την τέλεση της ένδικης αδικοπραξίας και την επέλευση των αποτελεσμάτων αυτής (βαριά αμέλεια) και ε) οι προδιαληφθείσες κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων. Πρέπει επομένως να επιδικασθεί ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση του ενάγοντος ένεκα της προαναφερθείσας ηθικής βλάβης αυτού το ποσό των 120.000 ευρώ, γενομένου κατόπιν τούτου εν μέρει δεκτού κατʼ ουσίαν του σχετικού αγωγικού κονδυλίου. ʼρα, ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει, νομίμως αντιπροσωπευόμενος από τους προμνημονευθέντες συνασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού γονείς του, για τις προπαρατεθείσες περιουσιακή ζημία και ηθική βλάβη αυτού εξαιτίας της προαναφερθείσας αδικοπραξίας του δευτέρου των εναγομένων, για την οποία ευθύνεται, επί τη βάσει των προειρημένων, αντικειμενικά η πρώτη εξ αυτών ως προστήσασα το δεύτερο εναγόμενο ομόρρυθμο εταίρο της στην εκτόξευση των εν θέματι πυροτεχνημάτων, το συνολικό ποσό των 270.000 (150.000 ? + 120.000 ? αντιστοίχως) ευρώ, νομιμοτόκως με αφετηρία την επόμενη ημέρα της επέχουσας και θέση οχλήσεως επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής, από τους εναγομένους, οι οποίοι ενέχονται έναντι του ενάγοντος εις ολόκληρον υπό τις ιδιότητες του φυσικού αυτουργού και του ομορρύθμου εταίρου ο δεύτερος των εναγομένων και ως προστήσασα αυτόν η πρώτη εναγόμενη ομόρρυθμη εταιρεία.

            3. Κατʼ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, πρέπει η ένδικη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσία βάσιμη, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλουν, νομιμοτόκως από την επόμενη ημέρα της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής προς αυτούς, εις ολόκληρον στους ενεργούντες in concreto από κοινού προμνημονευθέντες γονείς του ενάγοντος, ως συνασκούντες τη γονική του μέριμνα νόμιμους αντιπροσώπους αυτού, ήτοι από κοινού στο όνομα του ενάγοντος και για λογαριασμό του (ά. 1510 επ. ΑΚ), το συνολικό ποσό των 100.000 (50.000 ? για αποζημίωση + 50.000 ? ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης) ευρώ, να κηρυχθεί, κατά μερική παραδοχή ως ουσία βάσιμου του οικείου παρεπόμενου αιτήματος της ένδικης αγωγής, η προδιαληφθείσα διάταξη της προκείμενης αποφάσεως εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή και δη για το ποσό των 80.000 ευρώ, διότι η καθυστέρηση αναφορικά με την εκτέλεσή της μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα, που νίκησε εν μέρει, δοθέντος μάλιστα ότι άπτεται αξιώσεων απορρεουσών εξ αδικοπραξίας (ά. 907 και 908§1στοιχ.δ ΚΠολΔ), και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής προς αυτούς, εις ολόκληρον στους προμνημονευθέντες γονείς του ενάγοντος από κοινού, ως συνασκούντες τη γονική του μέριμνα νόμιμους αντιπροσώπους αυτού, δηλαδή από κοινού στο όνομα του ενάγοντος και για λογαριασμό του, το επιπλέον συνολικό ποσό των 170.000 (100.000 ? ως αποζημίωση + 70.000 ? για χρηματική ικανοποίηση ένεκα ηθικής βλάβης) ευρώ. Μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος πρέπει εξάλλου να επιβληθεί, όπως προβλέπεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας αποφάσεως, στους εναγομένους εξαιτίας της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων και ανάλογα με την έκτασή τους (ά. 178§1, 180§3, 189, 190, 191 ΚΠολΔ και Ν. 4194/2013).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

            ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

            ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την υπό κρίση αγωγή.

            ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγομένους να καταβάλουν εις ολόκληρον στους γονείς του ενάγοντος από κοινού, …, ως συνασκούντες τη γονική του μέριμνα νόμιμους αντιπροσώπους αυτού, ήτοι από κοινού στο όνομα του ενάγοντος και για λογαριασμό του, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000 ?) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής έως και την πλήρη εξόφληση.

            ΚΗΡΥΣΣΕΙ την αμέσως προηγούμενη διάταξη της προκείμενης αποφάσεως εν μέρει προσωρινώς εκτελεστή και πιο συγκεκριμένα ως προς το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000 ?) ευρώ.

            ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι εναγόμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν εις ολόκληρον στους γονείς του ενάγοντος από κοινού, …, ως συνασκούντες τη γονική του μέριμνα νόμιμους αντιπροσώπους αυτού, δηλαδή από κοινού στο όνομα του ενάγοντος και για λογαριασμό του, το επιπλέον ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000 ?) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής μέχρι και την πλήρη εξόφληση.

            ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγομένους στην καταβολή προς τους γονείς του ενάγοντος από κοινού, …, ως συνασκούντες τη γονική του μέριμνα νόμιμους αντιπροσώπους αυτού, ήτοι από κοινού στο όνομα του ενάγοντος και για λογαριασμό του, μέρους των δικαστικών εξόδων αυτού, τα οποία ορίζει στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000 ?) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Πάτρα την ………… και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Πάτρα, την 12-6-2019, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/PPrPatrwn%20384.19.htm

ΠΗΓΗdsanet.gr