Τι υφίσταται σχετικά με τις δηλώσεις λύσεως των μισθώσεων ακινήτων, όσον αφορά την καταχώρησή τους στο σύστημα TAXISnet;

45

είμαι ιδιώτης βασιζόμενος στην ΠΟΛ 1162/2018 ως εκμισθωτής δεν είχα προχωρεί σε λύση της μίσθωσης (ενώ είχαν λήξει τα έτη 2014-2015-2016) πριν απο 01.10.2018 βάσει της ΠΟΛ1162/3-8-2018 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 με αποτέλεσμα να φαίνονται ενεργές σήμερα από τις οποίες οι πέντε (5) δεν έχουν γίνει αποδεκτές από τους μισθωτές (διότι οι μισθωτοί έφευγαν πάνω στο μήνα)

ποιες ενέργειες πρέπει να κάνω (π.χ.εκπρόθεσμη δήλωση λύσης) και αν υπάρχει τρόπος να γλιτώσω το πρόστιμο.

Σύμφωνα με την  >ΠΟΛ. 1162/22.8.2018 εγκύκλιο διαταγή με θέμα την «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής  δύναται  να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για μισθώσεις που λύνονται μετά την 1.10.2018…

     Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας υποβάλλεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση μη αποδοχής των στοιχείων της μίσθωσης από κάποιον εκ των συνιδιοκτητών, απαιτείται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να επιλεγεί το ειδικό πεδίο μη αποδοχής και να αναγραφούν οι λόγοι μη αποδοχής…

Άρθρο 5 Κυρώσεις

1. Όσοι υποχρεούνται και δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν.4174/2013.

2. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των υπόχρεων εκμισθωτών που υπέβαλαν εκπρόθεσμα μέσα στον προηγούμενο μήνα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι Δ.Ο.Υ. θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκμισθωτή τα προβλεπόμενα πρόστιμα του ν. 4174/2013.».

    Περαιτέρω, σύμφωνα με την Απόφαση  >Α.1139/13.6.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

«Άρθρο 4

2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.».

Τέλος, σύμφωνα με την  >Α. 1301/31.12.2020 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.», ορίζεται ότι:

«Η προθεσμία της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2021».

    Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε, σύμφωνα με την  >Α.1209/23.9.2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και ειδικά

«Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.». Αμέσως μετά, με την  >Α.1264/4.12.2020 Απόφαση του κ. Διοικητή της ΑΑΔΕ, η ανωτέρω προθεσμία μετατέθηκε έως, την 31/1/2021 και την 15/2/2021 με την  >Α.1019/1.2.2021 Απόφαση, την 20/7/2021 με την  >Α.1158/6.7.2021 Απόφαση, την 27/8/2021 με την  >Α.1168/21.7.2021 Απόφαση και μέχρι την 30/9/2021 με την  >Α.1204/27.8.2021 Απόφαση.

    Έκτοτε, δεν έχουμε υπόψη μας κάποια άλλη παράταση.

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 54 του  >Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. (Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις), σχετικά με τις διαδικαστικές παραβάσεις, ορίζεται ότι:

«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,…

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ στ΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1,…».

    Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θα πρέπει να προβείτε σε λύση των μισθώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του TAXISnet, θα σας επιβληθεί δε πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε εκπρόθεσμη καταχώρηση λύσης μίσθωσης.

    Φυσικά, αν και η εγκύκλιος αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο εκμισθωτής δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ, έχουμε την άποψη ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να στηριχθεί, ειδικά επί ακινήτων εισοδήματος που όταν μετά τη λύση της μίσθωσης η οποία δεν ανακοινώθηκε στη Διοίκηση ηλεκτρονικά, έχει ανακοινωθεί νέα εκμίσθωση για το ίδιο ακίνητο. Τα ανωτέρω ως προς τυχών αναζήτηση εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων και όχι φυσικά ως προς την επιβολή προστίμου Διοικητικών παραβάσεων, το οποίο θεωρείται δεδομένο.

ΠΗΓΗe-forologia.gr