ΓΕΜΗ: Οι «υπότροπες» επιχειρήσεις θα μπαίνουν σε αναστολή

124

Σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης μπορούν να τεθούν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ειδικότερα, αν το εγγεγραμμένο στο ΓΕΜΗ πρόσωπο δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, δεν έχει προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης εντός ενός έτους από την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, έχει ανασταλεί ή απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ του ή δεν έχει προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου εντός των νόμιμων προθεσμιών, τότε τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχώρισης.

Περαιτέρω, η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ έχει πλέον την δυνατότητα να προβαίνει σε αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές εάν μετά από έλεγχο διαπιστώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που παρέλειψε ο υπόχρεος να καταχωρίσει.

Σημειώνεται ότι πλέον οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των προθεσμιών και των διαδικασιών ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς εκτός από το καθεστώς αναστολής, για ορισμένα είδη παραβάσεων, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από 100 έως 100.000 ευρώ.

ΠΗΓΗnewsbomb.gr