Γ.Ε.ΜΗ: Ενημέρωση για την Αναστολή καταχώρισης

88

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο απαιτείται να καταχωρούνται επικαιροποιημένες πράξεις και στοιχεία των υπόχρεων εγγραφής.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στο νέο νόμο 4919/2022, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αναστολής καταχώρισης για όσες επιχειρήσεις και για όσο διάστημα δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης σημαντικών πράξεων και στοιχείων τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Συγκεκριμένα, από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 29 και της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4919/2022προκύπτει ότι από την 01-07-2022, εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής θα τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, δηλαδή, δεν θα δύνανται να υποβάλλουν οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., έως την ολοκλήρωση της καταχώρισης των πράξεων που εκκρεμούν.

– Λόγοι της αναστολής καταχώρισης

α) η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

β) η έλλειψη νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες

γ) η παράλειψη δημοσίευσης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης

δ) η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΔΕ

ε) η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (για ΑΕ) ή του εταιρικού κεφαλαίου (για ΙΚΕ) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις ειδικότερες διατάξεις

– Παραλείψεις που οδηγούν στην αναστολή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ (Ανάλυση)

Α) Αν ο υπόχρεος δεν έχει δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, εφόσον απαιτείται.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, στις προσωπικές εταιρείες της περ.β) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) και στα υποκαταστήματα αλλοδαπής που οφείλουν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους για δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.

!!! Σημειώνεται ότι με την έναρξη ισχύος της αναστολής καταχώρισης (01-07-2022) λαμβάνεται υπόψη η μη εμπρόθεσμη καταχώριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση του έτους 2021. Για τις εκκρεμότητες που αφορούν στα προηγούμενα έτη, οι υπόχρεοι δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης, ωστόσο, συστήνεται η άμεση τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών, για την πληρέστερη και ορθότερη τήρηση της μερίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε ό,τι αφορά στις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. η απώτερη ημερομηνία είναι το πέρας των εννιά μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υπό την επιφύλαξη των εξής περιπτώσεων:

α) για τους αστικούς συνεταιρισμούς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου του επόμενου έτους από τη λήξη της εταιρικής χρήσης και

β) για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής των άρθρων 41, 43, 44 και 45 του ν. 4919/2022 η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από τη λήξη της εταιρικής χρήσης

Β) Αν ο υπόχρεος παραμείνει χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες.

Απουσία νόμιμης διοίκησης νοείται η έλλειψη για οποιοδήποτε λόγο Διοικητικού Συμβουλίου στις Α.Ε. και στους Αστικούς Συνεταιρισμούς και η απουσία διαχειριστή στις ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και Ε.Ε.Συνεπώς, εφόσον από τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει κενό Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχείρισης για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.Σε ό,τι αφορά στην εκκαθάριση, για όλες τις νομικές μορφές το εξάμηνο υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία από τις καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει ότι η εταιρεία έχει μείνει χωρίς εκκαθαριστές.

Γ) Αν οι υπόχρεοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους μετά τη θέση τους, για οποιοδήποτε λόγο, σε κατάσταση εκκαθάρισης δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 48 του ν. 3190/1955, 10 του ν. 1667/1986, 105 και 268 του ν. 4072/2012, 167 του ν. 4548/2018 τη θέση της εταιρείας σε λύση, ακολουθεί υποχρεωτικά το στάδιο της εκκαθάρισης, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης. Συνεπώς, εφόσον εντός ενός (1) έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης δεν έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ο ισολογισμός έναρξης εκκαθάρισης, η εταιρεία τίθεται αυτόματα σε αναστολή καταχώρισης.

Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 268 του ν. 4072/2012 τη λύση της εταιρείας ακολουθεί υποχρεωτικά η εκκαθάριση, εκτός αν οι εταίροι έχουν ορίσει στο καταστατικό τους διαφορετικό τρόπο διευθέτησης των μεταξύ τους εκκρεμοτήτων σχετικά με την εταιρική περιουσία. Στην περίπτωση αυτή, οι προσωπικές εταιρείες αντί της αίτησης καταχώρισης έναρξης εκκαθάρισης επιλέγουν από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. την «Αίτηση καταχώρισης απόφασης για οριστική λύση και διαγραφή χωρίς στάδιο εκκαθάρισης» και τότε δεν τίθενται σε αναστολή καταχώρισης.

Δ) Αν έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ ότι συντρέχει ένας εκ των λόγων αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), τότε παράλληλα με τον υπόχρεο, ενημερώνεται σχετικά και το Γ.Ε.ΜΗ. Η εν λόγω επιχείρηση τίθεται από το Γ.Ε.ΜΗ. σε αναστολή καταχώρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος, έως ότου αλλάξει η κατάσταση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ.

!!! Συνεπώς, από την 1η Ιουλίου 2022 οι εταιρείες των οποίων ο ΑΦΜ έχει τεθεί σε αναστολή ή έχει απενεργοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, θα τίθενται αυτόματα σε αναστολή καταχώρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία της ενότητας Β του παρόντος.

Ε) Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου απαιτείται για τις ΙΚΕ και τις Α.Ε. Σε αναστολή καταχώρισης λόγω παράλειψης εμπρόθεσμης πιστοποίησης του κεφαλαίου, τίθενται όλες οι ΙΚΕ και οι ΑΕ, ανεξαρτήτως του χρόνου σύστασής τους ή αύξησης του κεφαλαίου τους.

i) Σε ό,τι αφορά στις ΙΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 “οι κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας” και σύμφωνα με την παρ. 4 «ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή καταβολή αυτού, με πράξη που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.»

Συνεπώς στις ΙΚΕ:

α) η πιστοποίηση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση απαιτείται μόνο εφόσον η ΙΚΕ έχει κεφαλαιακές εισφορές και

β) η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου σύστασης ή της αύξησης κεφαλαίου πραγματοποιείται με βεβαίωση του διαχειριστή εντός μηνός από τη σύσταση ή την αύξηση.

ii) Σε ό,τι αφορά στις Α.Ε.:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, «η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ΑΕ πιστοποιείται μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου» (η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων μηνών).

β) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 «Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου».

Συνεπώς, για τις ΑΕ η πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση των δύο μηνών, ενώ η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την καταβολή του κεφαλαίου και καταχωρίζεται στο Γ.ΕΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του ενός μήνα.Η προθεσμία για την καταβολή του κεφαλαίου δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση της ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου.

– Διαδικασία εφαρμογής αναστολής καταχώρισης

Οι υπόχρεοι τίθενται σε αναστολή καταχώρισης αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. με μέριμνα του Τμήματος Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας Μίας Στάσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα η διαδικασία αναλύεται στα εξής στάδια:

1) Διαπίστωση από τα καταχωρισμένα στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι υφίσταται έστω και μία από τις παραλείψεις των περιπτώσεων Α έως Ε.

2) Αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος-ειδοποίησης στον υπόχρεο για την/τις παράλειψη/παραλείψεις που διαπιστώθηκαν και την υποχρέωσή του είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης (αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4919/2022).

3) Κατόπιν της λήψης του μηνύματος:

3.1) Εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που υποβάλλεται αυτόματα στο Γ.Ε.ΜΗ. (περ. Α, Γ, Ε) και εντός του δεκαημέρου πραγματοποιηθούν όλες οι σχετικές καταχωρίσεις που εκκρεμούν, ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης.

3.2) Εάν η παράλειψη αφορά σε αίτηση που απαιτεί έλεγχο νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (περ. Β) ή ο υπόχρεος επιθυμεί να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης (π.χ. η πράξη έχει ήδη καταχωριστεί μέσω άλλης αίτησης, εκκρεμεί δικαστική απόφαση κ.α.), η προθεσμία των δέκα ημερών αναστέλλεται έως την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ προβαίνει στον έλεγχο και στην σχετική καταχώριση και δημοσίευση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 25 του ν. 4919/2022.

Ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβεί σε αυτεπάγγελτη καταχώριση της αίτησης που εκκρεμεί ή διαπιστώσει την ύπαρξη στοιχείων που δεν δικαιολογούν αναστολή καταχώρισης.

3.3) Εάν η ειδοποίηση αφορά σε αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ (περ. Δ), ο υπόχρεος για τυχόν αντιρρήσεις και σχετικές διευκρινίσεις απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, η οποία ενημερώνει το Γ.Ε.ΜΗ. για τυχόν αλλαγές.

3.4) Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο υπόχρεος δεν προβεί σε κάποια από τις ενέργειες που αναφέρονται στις περ. 3.1), 3.2) και 3.3), η εταιρεία τίθεται σε αναστολή καταχώρισης και δημιουργείται αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση.

4) Η αναστολή καταχώρισης αίρεται οποτεδήποτε διαπιστωθεί από το πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ότι έγιναν οι καταχωρίσεις που αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι Α έως και Ε.Ταυτόχρονα με την άρση της αναστολής δημιουργείται αυτοματοποιημένα σχετική ανακοίνωση.Τόσο για τη θέση των υπόχρεων σε αναστολή καταχώρισης όσο και για την άρση αυτής,ενημερώνεται άμεσα και η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της διασύνδεσης των δυο πληροφοριακών συστημάτων.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022 (παρ. 4, του άρθρου 64, του ν. 4919/2022) θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 50 του ίδιου νόμου και συνεπώς σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα).

!!! Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και καθυστερήσεις ή και επιβαρύνσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων όλης της χώρας,παρακαλούνται όπως:

i. Βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της ΚΕΕΕ προκειμένου να εντοπίζουν εγκαίρως όλες τις εκκρεμότητες που επιφέρουν αναστολή καταχώρισης.

ii. Ενημερώνουν άμεσα τους υπόχρεους εγγραφής σχετικά με τις εκκρεμότητές τους, ώστε να προβαίνουν το συντομότερο δυνατό στην καταχώριση των πράξεων που εκκρεμούν.

iii. Προβαίνουν σε έλεγχο τυχόν καταχωρίσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κατόπιν της αναστολής ή της απενεργοποίησης του ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες (διαγραφή από το μητρώο, διαβίβαση φακέλου σε αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις κ.ά).


Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Σύντομες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για Αναστολή Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

 1. Τι είναι η αναστολή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Η τεχνική αδυναμία να υποβληθεί οποιαδήποτε νέα αίτηση καταχώρισης πράξης ή στοιχείου είτε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π/Σ) του Γ.Ε.ΜΗ. είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώρηση των πράξεων που εκκρεμούν.

 1. Πότε τίθεται σε εφαρμογή η αναστολή καταχώρισης;

Από την 1η Ιουλίου 2022.

 1. Ποιοι είναι οι λόγοι της αναστολής καταχώρισης;

α) η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών του καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

β) η έλλειψη νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες

γ) η παράλειψη δημοσίευσης ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από τη θέση της εταιρείας σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης

δ) η αναστολή ή απενεργοποίηση του ΑΦΜ από την ΑΑΔΔΕ

ε) η παράλειψη πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (για ΑΕ) ή του εταιρικού κεφαλαίου (για ΙΚΕ) εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις ειδικότερες διατάξεις

 1. Πώς ενημερώνεται ο υπόχρεος για τις καταχωρίσεις που εκκρεμούν;

Λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του οποίου ενημερώνεται για την εκκρεμότητα και καλείται να κάνει τη σχετική καταχώριση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.

 1. Τι θα συμβεί αν ο υπόχρεος ανταποκριθεί στην πρόσκληση;

Αν εντός των δέκα (10) εργάσιμων ημερών διαπιστωθεί από το Πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. ότι έγινε η σχετική καταχώριση, ο υπόχρεος δεν τίθεται σε αναστολή καταχώρισης και δεν βγαίνει κάποια ανακοίνωση. 

 1. Τι θα συμβεί αν ο υπόχρεος δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση;

Με το πέρας των δέκα εργάσιμων ημερών, ο υπόχρεος τίθεται αυτόματα σε αναστολή και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

 1. Έως πότε τίθεται ο υπόχρεος σε αναστολή καταχώρισης;

Έως την ολοκλήρωση της/των καταχωρίσεων που εκκρεμούν.

 1. Μετά από την εκπλήρωση δημοσίευσης των απαραίτητων πράξεων σε πόσο χρονικό διάστημα αίρεται η αναστολή καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.;

Η αναστολή καταχώρισης αίρεται άμεσα και εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

 1. Αν οι εκκρεμότητες είναι περισσότερες από μία και ο υπόχρεος ανταποκριθεί σε κάποιες από αυτές, τότε τίθεται σε αναστολή καταχώρισης;

Ναι, παραμένει σε αναστολή έως την άρση όλων των εκκρεμοτήτων.

 1. Εφόσον ο υπόχρεος είναι σε αναστολή καταχώρισης μπορεί να υποβάλλει μια νέα αίτηση καταχώρισης στην ΥΓΕΜΗ;

Όχι, όσο διαρκεί η αναστολή δεν μπορεί να γίνει καμία νέα αίτηση, εκτός από εκείνες που εκκρεμούν.

 1. Ο υπόχρεος μπορεί να λάβει πιστοποιητικό εφόσον βρίσκεται σε αναστολή καταχώρισης;

Ο υπόχρεος δύναται να λάβει όλα τα πιστοποιητικά στα οποία όμως αποτυπώνεται η πληροφορία για τη θέση της εταιρείας σε αναστολή καταχώρισης.

 1. Σε περίπτωση εκκρεμότητας έκδοσης δικαστικής απόφασης για τον ορισμό νόμιμης διοίκησης ή εκκαθαριστών, η αναστολή καταχώρισης πότε αίρεται;

Με την προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής αίτησης που έχει κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο.

 1. Αν ο υπόχρεος τεθεί σε αναστολή καταχώρισης λόγω αναστολής ή απενεργοποίησης του ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ πότε αίρεται η αναστολή;

Εφόσον αλλάξει η κατάσταση στην ΑΑΔΕ, η οποία ενημερώνει και το Γ.Ε.ΜΗ.

 1. Αν τα γεγονότα είναι διαφορετικά από αυτά που διαπιστώθηκαν από το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. τι μπορεί να κάνει ο υπόχρεος;

Επισκέπτεται την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και προσκομίζει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Η αρμόδια ΥΓΕΜΗ κάνει σχετικό έλεγχο και εφόσον προκύπτει κάτι διαφορετικό, αίρει την αναστολή καταχώρισης.

 1. Πώς κάνει ο υπόχρεος τις αιτήσεις καταχώρισης που εκκρεμούν;

Για τις καταχωρίσεις που γίνονται αυτοματοποιημένα τις κάνει μόνος του στο Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ., ενώ για εκείνες που απαιτείται έλεγχος νομιμότητας υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης στην ΥΓΕΜΗ.

 1. Ποιες εταιρείες αφορά η πιστοποίηση καταβολής μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου;

Η διαδικασία πιστοποίησης καταβολής μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου αφορά τις Ι.Κ.Ε. και τις Α.Ε.

 1. Τι σημαίνει εμπρόθεσμη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών;

Γενικά η προθεσμία υποβολής των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι το πέρας των εννιά (9) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα για τους αστικούς συνεταιρισμούς η καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Ιουλίου εκάστου έτους και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπής η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr