Μη εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για άρση απαλλοτριώσεων. Παραβίαση δικαιώματος δίκαιης δίκης. Καταδίκη της Ελλάδας

172

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εκκλησία της Ελλάδας κατά Ελλάδας της 02.06.2022 (αριθ. προσφ.25207/2013)

βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μη εκτέλεση αμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων για άρση απαλλοτριώσεων. Υποχρέωση για ταχεία εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με τις με αριθμ. 1429/2001, 1430/2001, 1703/2001, 1704/2001 και 1705/2001 αποφάσεις του διέταξε τη διοίκηση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να άρει αποφάσεις απαλλοτρίωσης ακινήτων που ανήκαν στην προσφεύγουσα. Οι παραπάνω αποφάσεις δεν εκτελέστηκαν.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση των αποφάσεων δεν είχε καμία νόμιμη βάση και έκρινε ότι υπήρχε παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου αναγνώρισε ως δίκαιη ικανοποίηση την υποχρέωση της Ελλάδας να εκτελέσει άμεσα τις αποφάσεις.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 6

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η προσφυγή αφορούσε την μη εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 1429/2001, 1430/2001, 1703/2001, 1704/2001 και 1705/2001 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Οι αποφάσεις αυτές ακύρωσαν τη σιωπηρή απόρριψη της διοίκησης να διατάξει την άρση των απαλλοτριώσεων γης και παρέπεμψε τις υποθέσεις στη διοίκηση για την λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Με τις υπ’ αριθμ. 46/2012, 48/2012, 49/2012, 50/2012, 51/2012 αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης από τη διοίκηση των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναγνωρίστηκε η άρνηση της διοίκησης να συμμορφωθεί με τις επίμαχες αποφάσεις. Στην προσφεύγουσα επιδικάστηκαν ποσά προκειμένου να επιβληθούν κυρώσεις στη διοίκηση για τη μη εκτέλεση των εν λόγω αποφάσεων.

Η προσφεύγουσα παραπονέθηκε, σύμφωνα με το Άρθρο 6 § 1 της Σύμβασης, ότι η μη εκτέλεση των αποφάσεων των εν λόγω διοικητικών δικαστηρίων είχε ως αποτέλεσμα παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασής της σε δικαστήριο.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Οι γενικές αρχές σχετικά με τη μη εκτέλεση ή την καθυστερημένη εκτέλεση των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων συνοψίζονται στις αποφάσεις Bousiou, που αναφέρονται παραπάνω, §§ 33-35, και Βασιλειάδου κατά Ελλάδας, αρ.προσφ. 32884/09, §§ 33-37, 6 Απριλίου 2017.

Το Δικαστήριο σημείωσε ότι η διοίκηση δεν εκτέλεσε τις με αριθμ. 1429/2001, 1430/2001, 1703/2001, 1704/2001 και 1705/2001 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ότι τίποτα δεν δικαιολογεί αυτή την καθυστέρηση. Επομένως, φαίνεται ότι η διοίκηση δεν συμμορφώθηκε με τις εν λόγω αποφάσεις.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Το Δικαστήριο υπενθύμισε περαιτέρω την πάγια νομολογία του σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου 6 της Σύμβασης, ο προσφεύγων πρέπει να τεθεί, στο μέτρο του δυνατού, σε κατάσταση ισοδύναμη με αυτήν που θα βρισκόταν ο ίδιος, εάν δεν υπήρχε παραβίαση των απαιτήσεων αυτής της διάταξης (Lungoci κατά Ρουμανίας, αρ. προσφ. 62710/00, § 55, 26 Ιανουαρίου 2006). Η απόφαση που διαπιστώνει παραβίαση συνεπάγεται για το εναγόμενο κράτος τη νομική υποχρέωση, όχι μόνο να καταβάλει στον ενδιαφερόμενο τα ποσά που επιδικάστηκαν ως δίκαιη ικανοποίηση, αλλά και να επιλέξει, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, γενικά ή/και, κατά περίπτωση, μεμονωμένα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην εσωτερική έννομη τάξη του προκειμένου να τεθεί τέρμα στην παραβίαση που διαπίστωσε το Δικαστήριο και να απαλειφθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέπειες, ώστε να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κατάσταση πριν από αυτή (Ilaşcu κ.α. κατά Μολδαβίας και Ρωσίας [GC], αρ. 48787/99, § 487, ΕΔΔΑ 2004 VII).

Υπενθύμισε εξαρχής την πάγια θέση του ότι η εκτέλεση μιας εγχώριας απόφασης παραμένει το καταλληλότερο μέσο αποκατάστασης στην περίπτωση παραβιάσεων του άρθρου 6 όπως αυτή που διαπιστώθηκε στην παρούσα υπόθεση (Gerasimov κ.α. κατά Ρωσίας, αρ. προσφ. 29920/ 05 και 10 άλλοι, § 198, 1 Ιουλίου 2014, και Kalinkin κ.α. κατά Ρωσίας, αρ. προσφ. 16967/10 και 20 άλλοι, § 55, 17 Απριλίου 2012). Λαμβάνοντας υπόψη το συμπέρασμά του θεώρησε επομένως, ως δίκαιη ικανοποίηση ότι το εναγόμενο κράτος πρέπει να μεριμνήσει, με κατάλληλα μέτρα, για την ταχεία εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Δεν επιδίκασε ποσό για αποζημίωση

(επιμέλεια echrcaselaw.com).

ΠΗΓΗechrcaselaw.com