ΜΠρΑθ 1208/2016 Τραυματισμός οδηγού μοτοσυκλέτας και υλικές ζημίες εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Παραβίαση πινακίδας «Ρ-2» (STOP)

69

Αυτοκινητικό ατύχημα – Υπαιτιότητα – Θετική και αποθετική ζημία – Ηθική βλάβη – Ιατρική πραγματογνωμοσύνη – Ασφαλιστική εταιρία – Τροπή καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό –.

Τραυματισμός οδηγού μοτοσυκλέτας και υλικές ζημίες εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Παραβίαση πινακίδας «Ρ-2» (STOP). Ισχυρισμός της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας ότι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας δεν φορούσε το προστατευτικό κράνος. Νόμιμη, καταλυτική εν μέρει της αγωγής ένσταση. Συντρέχον πταίσμα του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Αμφισβήτηση από την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία των αιτούμενων κονδυλίων σχετικά με διενέργεια ορθοπεδικής και πλαστικής επέμβασης καθώς και υποβολής του ενάγοντος σε πρόγραμμα φυσικοθεραπειών. Κρίθηκε ότι για τον σχηματισμό πλήρους και ασφαλούς δικανικής κρίσης θα πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να διαταχθεί η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης όσον αφορά τα κονδύλια της ένδικης αγωγής που αφορούν την επιδίκαση αποζημίωσης για την αποκατάσταση των μελλοντικών δαπανών ορθοπεδικής χειρουργικής επέμβασης κ.λπ.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1208/2016

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Νικόλαο Ζαγοριανό, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Μαρία Τσετσέκου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 8 Δεκεμβρίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Του ενάγοντα : …, κατοίκου Ασπροπύργου – Αττικής, θέση Γ, οδός …, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Νικολάου Νικολόπουλου.

Τον εναγομένων : 1. …, κατοίκου Ασπροπύργου – Αττικής, οδός …, η οποία κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο, ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, κατά δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος και 2. Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη – Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 213-215 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Πολίτη.

Ο ενάγων, ζητεί να γίνει δεκτή η από 29.6.2015 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 71742/3674/9.7.2015, για τη συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, γράφτηκε στο οικείο πινάκιο και εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από αυτό.

Κατά τη συζήτηση της παραπάνω υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις νομίμως κατατεθειμένες έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή, που θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθείσα κατά της πρώτης εναγόμενης …, μετά την παραδεκτή και νόμιμη παραίτηση του ενάγοντος ως προς αυτήν, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του πριν την προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά (άρθρα 294, 295 παρ. 1, 297 ΚΠολΔ), ο ενάγων …ισχυρίζεται ότι η πρώτη εναγόμενη …, οδηγώντας το αναφερόμενο ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην δεύτερη εναγομένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκάλεσε από αποκλειστική υπαιτιότητα της (αμέλεια) το τροχαίο οδικό ατύχημα, που έλαβε χώρα στον Ασπρόπυργο – Αττικής, υπό τις περιγραφόμενες σ’ αυτή συνθήκες, την 30.1.3.2015, συνεπεία του οποίου αφενός μεν υπέστη ης αναλυτικά εκτιθέμενες σ’ εκείνη υλικές ζημίες η  επίσης αναφερόμενη σ’ αυτή δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε ο ίδιος, ιδιοκτησίας του, συνεπεία των οποίων καταστράφηκε ολοσχερώς αυτή από οικονομικής απόψεως, αφετέρου δε εκείνος υπέστη τις εκτιθέμενες σ’ αυτή σωματικές βλάβες. Με βάση το ιστορικό αυτό επιδιώκει ο ενάγων, όπως το αίτημα της αγωγής του παραδεκτά, κατ’ άρθρο 223 σε συνδ. με 295, 297, 68 ΙΑ και 591 παρ. 1 του ΚΠολΔ, περιορίστηκε με τις προτάσεις του, αλλά και με δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, λόγω παραίτησης του από το αγωγτκό κονδύλιο αποθετικών ζημιών (απώλειας εισοδήματος) ποσού 4.297,28 ευρώ και μετατράπηκε εν συνεχεία σε αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί, με απόφαση που ζητεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, ότι η εναγόμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να του καταβάλει ως αποζημίωση για την θετική και αποθετική του ζημία το συνολικό ποσό των 16.604 ευρώ και ως εύλογη αποζημίωση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί εξαιτίας του ένδικου τραυματισμού του το ποσό των 150.000 ευρώ, επιφυλασσομένου του δικαιώματος του να αξιώσει για την αυτή ως άνω αιτία, επιπλέον των πιο πάνω αιτουμένου ποσού, και το ποσό των 44 ευρώ, παριστάμενος ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του αρμοδίου ποινικού Δικαστηρίου, άπαντα τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο επιδικίας, άλλως, όλως επικουρικώς, υπερημερίας, από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση και να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική του δαπάνη.

Με το περιεχόμενο αυτό η υπό κρισιολόγηση αγωγή, παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 παρ. 2, 16 περ. 12, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπει το. άρθρο 68 ΙΑ ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 666, 667, 670 έως 676 του ίδιου ως άνω κώδικα. Είναι δε επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας, καθώς τα κατά τον ισχυρισμό αυτής απαιτούμενα στοιχεία αποτελούν τέτοια περιγραφικά της ζημίας του ενάγοντος, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τις αποδείξεις. Επιπλέον, η ένδικη αγωγή είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330 εδ. β’, 340, 345, 929, 930, 932 του ΑΚ, 70, 176, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ, 2, 4, 9 και 10 του Ν. ΓπΝ/1911, που διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 47 και 114 ΕισΝΑΚ, 1, 2, 6 και 10 του Ν. 489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986, πλην του αιτήματος αυτής περί κήρυξης της παρούσας απόφασης προσωρινά εκτελεστής, καθώς πλέον, μετά την κατά τα ανωτέρω τροπή του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό, η υπό κρίση αγωγή κατέστη αναγνωριστική και όπως προκύπτει από το άρθρο 904 παρ. 2 εδ. α’ ΚΠολΔ οι αναγνωριστικές αποφάσεις, των οποίων η ενέργεια εξαντλείται στο δεδικασμένο, δεν αποτελούν τίτλο εκτελεστό, ο οποίος είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής (ΟλΑΠ 959/1985 ΕλλΔνη 1986. 301, ΕφΠειρ 1014/1992 ΑρχΝομ 44. 63, ΕφΑθ 3702/1986 ΕλλΔνη 1986. 706, ΕφΑΘ 443/1981 ΕλλΔνη 24. 117, ΕφΠειρ 1903/1979 ΠειρΝομ 1979. 625, ΠΠρΑθ 1208/1998 ΔΕΕ 4. 1101, Π. Γέσιου Φαλτσή, δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης τομ. I, 1998, σελ. 238-239, Π Νικολόπουλος σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρο 907 αριθ. 3, σελ. 1721). Πρέπει δε να σημειωθεί, ότι ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό, δεν αίρει την ενέργεια της οχλήσεως, ως συνέπεια του ουσιαστικού δικαίου και, επομένως, αναιρεί ως προς το αναγνωριστικό μέρος του αιτήματος την υποχρέωση καταβολής τόκων επιδικίας (άρθρο 346 AK) όχι όμως και τόκων υπερημερίας (κατά τα άρθρα 340, 345 του ΑΚ και 215 παρ. 1 εδάφιο α’, 221 παρ. 1, 223 και 295 παρ. 1 του ΚΠολΔ, -βλ. ad hoc ΑΠ 423/2012 ΤΝΠ ΑΣΑ, ΝοΒ 60.2015 με αναφορά στην ΟλΑΠ 13/1994, ΑΠ 23/2004 ΕλλΔνη 2004. 715, ΑΠ 241/2003 ΕλλΔνη 2004.487, περί όλων των ανωτέρω ΠΠρΘεσ 11728/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ), δεκτού γενομένου ως βάσιμου του αιτήματος της εναγόμενης ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας περί εφαρμογής του τόκου υπερημερίας και όχι του τόκου επιδικίας ως προς το αναγνωριστικό αίτημα της αγωγής. Επομένως, πρέπει η υπό κρισιολόγηση αγωγή, καθ’ ο μέρος κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου όχι λόγω του αναγνωριστικού της πλέον χαρακτήρα δεν υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήμου (άρθρο 7 παρ. 3 Ν.Δ. 1544/1942, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12-3-2012).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του ενάγοντος, …, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά (οι εναγόμενοι δεν επιμελήθηκαν για την εξέταση μάρτυρα), τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν ως τεκμήρια (άρθρα 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚΠολΔ), την ομολογία της εναγομένης ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας ως προς τα θεμελιωτικά της αγωγής πραγματικά περιστατικά που αφορούν στην αποκλειστική υπαιτιότητα της … (πρώτης εναγόμενης, ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής,  κατά δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος) – οδηγού του ασφαλισμένου σ’ εκείνη οχήματος στη πρόκληση της ένδικης σύγκρουσης (άρθρο 352 ΚΠολΔ), καθώς και,από τα διδάγματα της κοινής  πείρας  (άρθρο  336  παρ.  4  ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακολούθα πραγματικά περιστατικά : Το ένδικο τροχαίο ατύχημα, συνέβη στον Ασπρόπυργο – Αττικής, την 30.1.3.2015 και περί ώρα 13:55 μ.μ., επί της διασταύρωσης της οδού … με την οδό …. Το εν λόγω τροχαίο ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της … (πρώτης εναγόμενης, ως προς την οποία έγινε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής), καθ’ ομολογία των εναγομένων (άρθρο 352 ΚΠολΔ), η οποία οδηγούσε το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΥΗΟ-… ιδιωτικής χρήσεως επιβατικό αυτοκίνητο, που ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική του ευθύνη στην εναγομένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», γεγονός που δεν αμφισβητείται από την τελευταία και για το οποίο σε συνδυασμό με τη γενική της άρνηση και το σύνολο των ισχυρισμών της συνάγεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου ομολογία, κατ’ άρθρο 261 του ΚΠολΔ. Ειδικότερα, η … από αμέλεια της και συγκεκριμένα από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε και μπορούσε κατά τις περιστάσεις να καταβάλει ως μέσος συνετός οδηγός (άρθρο 330 εδ. β’ ΑΚ), δεν είχε. πλήρως τεταμένη την προσοχή της, φθάνοντας στη συμβολή της οδού …, επί της οποία κινείτο, με την οδό …, με κατεύθυνση από Νότο προς Βορά, από αριστερά προς τα δεξιά σε σχέση με την πορεία του αυτοκινήτου του ενάγοντα, δεν μείωσε την ταχύτητα του οχήματος που οδηγούσε, παρά το γεγονός ότι πλησίαζε σε ισόπεδο οδικό κόμβο και εν τέλει δεν διέκοψε την πορεία της προ της υπάρχουσας σ’ αυτή πινακίδας «Ρ-2» με την ένδειξη «STOP», που, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), τοποθετημένη πριν από κόμβο σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος πριν από την είσοδο του στον κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται στην οδό προς την οποία πλησιάζει, αλλά συνέχισε την πορεία της και εισήλθε ανέλεγκτα στη συμβολή των πιο πάνω οδών και παρεμβληθεί αιφνίδια στη κανονική πορεία της υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΒΝΜ-… δίκυκλης μοτοσυκλέτας, που οδηγούσε ο ενάγων …, ιδιοκτησίας του, η οποία κινείτο επί της οδού … στο ρεύμα κυκλοφορίας αυτής με κατεύθυνση από Ανατολή προς Δύση, που συμβάλλεται με την υπάρχουσα δεξιά της πορείας του οδό Καραϊσκάκη, την οποία απέφραξε, με συνέπεια την ανατροπή επί του οδοστρώματος της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του ενάγοντος και την πτώση εκείνου σ’ αυτό, λόγω της οποίας υπέστη υλικές ζημίες η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του ενάγονται και τραυματίστηκε ο ίδιος (παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3, 12 παρ. 1, 19 παρ. 1, 2, 3 και 26 παρ. 1, 4 του Ν. 2696/1999 «Κ.Ο.Κ.»). Αποτέλεσμα της ένδικης σύγκρουσης ήταν να υποστεί η δίκυκλη μοτοσικλέτα του ενάγοντος … εκτεταμένες ζημίες, όπως τα απαιτούμενα προς επισκευή ανταλλακτικά περιγράφονται αναλυτικά στην προσαγόμενη μετ’ επικλήσεως με ημερομηνία 27.5.2015 προσφορά του  … (Συνεργείου  Μοτ/των –  Εμπόριο Ανταλ/κών) (φτερό οπίσθιο, τροχός οπίσθιος, ψαλίδι οπίσθιο, δεξιό πλαϊνό πλαστικό, αριστερό πλαϊνό, φανάρι οπίσθιο, τιμόνι οδηγού, διακόπτης δεξιός, διακόπτης αριστερός, κοντέρ, καβούκι οπίσθιο κοντέρ, μάσκα φαναριού, φανάρι εμπρόσθιο, σταυρό κεντρικό, καλάμια δεξιό, καλάμι αριστερό, τροχός εμπρόσθιος, δισκόφρενο, φτερό εμπρόσθιο, ποδιά δεξιά εσωτερική, ποδιά αριστερή εσωτερική, μάσκα πιρουνιού, αεραγωγός ποδιάς δεξιά, αεραγωγός ποδιάς αριστερά, κάλυμμα σκελετού του διακόπτη, αριστερό μασπιέ οδηγού, καλίμπρα και εργασία). Η εν λόγω δίκυκλη μοτοσικλέτα είναι εργοστασίου κατασκευής YAMAHA, τύπος Ζ-125 κυλινδρισμού 124 κ.ε., με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας την 10η.8.2000 (βλ. την προσαγόμενη σε φωτοτυπικό αντίγραφο άδεια κυκλοφορίας αυτής), κατά το χρόνο της σύγκρουσης βρίσκονταν γενικά σε καλή κατάσταση και είχε, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, αξία 1.000 ευρώ και όχι 1.700 ευρώ, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο ενάγων. Συνεπεία των παραπάνω αποδειχθέντων ζημιών η  παραπάνω δίκυκλη μοτοσυκλέτα, θεωρείται ολοσχερώς κατεστραμμένη, καθόσον τυχόν επισκευή της είναι οικονομικά ασύμφορη, ως υπερβαίνουσα την αξία της, γιατί απαιτείται για την αγορά των απαιτούμενων ανταλλακτικών και για τις απαιτούμενες εργασίες το συνολικό ποσό των 1.500,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ 23%, όπως τούτο προκύπτει αναλυτικά από τη προαναφερόμενη προσφορά, την οποία επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων. Κατά συνέπεια, η εκ της αιτίας αυτής αποκαταστατέα ζημία του ενάγοντος … ισούται με την αγοραία αξία της δίκυκλης μοτοσικλέτας του κατά το χρόνο του ένδικου ατυχήματος ποσού 1.000 ευρώ, αφαιρούμενης από το πιο πάνω ποσό της αξίας των υπολειμμάτων της εκ ποσού 100 ευρώ, ποσό το οποίο αφαιρεί και ο ενάγων στην αγωγή του και συγκεκριμένα με το ποσό των (1.000€ μείον 100€ =) εννιακοσίων (900) ευρώ. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί και το γεγονός ότι η κατά τα ανωτέρω ζημία του πιο πάνω ενάγοντα από την ολοσχερή καταστροφή της δίκυκλης μοτοσικλέτας του επήλθε ανεξάρτητα από το εάν η τελευταία αποσύρθηκε από την κυκλοφορία ή όχι. Ο ισχυρισμός της εναγομένης ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας ότι η αξία των υπολειμμάτων του βλαβέντος οχήματος ανήλθε στο ποσό των 200 ευρώ, με τον οποίο επιχειρείται να θεμελιωθεί η σχετική, κατ’ άρθρο 300 του ΑΚ, ένσταση περί συνυπολογισμού της αξίας των υπολειμμάτων του καταστραφέντος οχήματος, πρέπει να απορριφθεί προέχοντος ως αόριστος, διότι δεν προσδιορίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ποια είναι τα υπολείμματα αυτά (βλ. σχετ. Αθαν. Κρητικός «Αποζημίωση από Αυτοκινητικά Ατυχήματα», έκδοση 2008, παρ. 22, αριθμ. περιθ. 33, σελ. 475 και ΑΠ 113/1999 αδημ, ΕφΠειρ 80/2002 ΠειρΝομ 2002. 65, ΕφΑΘ 9041/1997 ΕλλΔνη 39 (1998). 888), σε κάθε περίπτωση δεν αποδεικνύεται από κανένα αποδεικτικό μέσο, μόνη δε η προσαγόμενη μετ’ επικλήσεως από την εναγόμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ζημιωθέντος αυτοκινήτου του … δεν αρκεί, καθώς δεν προσδιορίζεται σ’ αυτήν ποια συγκεκριμένα ήταν τα υπολείμματα του οχήματος αυτού και τι αξίας. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων εξαιτίας των εκτεταμένων υλικών ζημιών που είχε υποστεί η δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, λόγω των οποίων αυτή δεν μπορούσε να κινηθεί αυτοδύναμος, αναγκάστηκε στις 23.4.2013 να τη μεταφέρει από την Τροχαία Ελευσίνας με οδική βοήθεια, για? την οποία (μεταφορά) δαπάνησε το ποσό των 80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ 23% (βλ. το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως υπ’ αριθμ. 868/23.4.2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μεταφοράς της του … «ELEFSIS ASSISTANCE». Κατά συνέπεια η συνολική ζημία του ενάγοντος … για τις εκτιθέμενες ως άνω ζημίες του εκ των πρόκληθέντων στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του βλαβών, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των (900€ + 80€ =) εννιακοσίων ογδόντα (980) ευρώ. Περαιτέρω, από τα αυτά ως άνω αποδεικτικά μέσα και στοιχεία αποδείχθηκε ότι κατά το ένδικο τροχαίο ατύχημα τραυματίστηκε ο ενάγων … και διεκομίσθη αμέσως με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. σιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», στα ΤΕΙ του Χειρουργικού Τμήματος, όπου διασωληνώθηκε και τέθηκε σε καταστολή και επειδή χρειαζόταν Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αυτού (Αναπνευστική), με διάγνωση κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εστιακός τραυματισμό εγκεφάλου – θλάση εγκεφάλου και εξάρθρημα (ΑΡ) αντιβραχίου τύπου «Monteggra», το οποίο αντιμετωπίστηκε την 11.4.2015 με χειρουργική επέμβαση και ειδικότερα με εσωτερική όστεοσύνθεση. Την 7η.4.2015 λόγω βελτίωσης της πορείας νοσηλείας του ο ενάγων εξήλθε από τη ΜΕΘ του ως άνω νοσοκομείου και διεκομίσθη με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. και πάλι για περαιτέρω νοσηλεία στο Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», όπου νοσηλεύτηκε μέχρι την 161.4.2015, οπότε εξήλθε απ’ αυτό, με την παρατήρηση περί βελτίωσης της έκβασης νοσηλείας του, και σύσταση για την υποβολή του σε νέα CT εγκεφάλου σε 30 ημέρες, επανεξέταση του στα ΤΕΙ Νευροχειρουργικής του πιο πάνω νοσοκομείου, χορήγηση αντιεπιληπτικής αγωγής και χορήγηση αναρρωτικής άδειας 20 ημερών (βλ. τα προσαγόμενα μετ’ επικλήσεως από τον ενάγοντα με ημερομηνίες 30.3.2015,-30.3.2015, 7.4.2015, 7.4.2015, 16.4.2015, 17.4.2015 και 20.4.2015 γνωματεύσεις του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» όι δυο πρώτες, του Γ.Ν. «ΤΖΑΝΕΙΟΥ» η τρίτη και του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» οι λοιπές αντίστοιχα). Στις 22.4.2015 ο ενάγων … εξετάστηκε και πάλι στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», όπου αφαιρέθηκαν τα ράμματα που είχαν τεθεί σ’ αυτόν στα πλαίσια της χειρουργικής επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε για την αντιμετώπιση του εξαρθρώματος του (ΑΡ) αντιβραχίου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε φάση αποθεραπείας και κινητοποίησης, του χορηγήθηκε δε περαιτέρω αναρρωτικής άδεια ενός (1) μηνός σε συνέχεια της προηγούμενης (βλ. σχετ. την προσαγόμενη μετ’ επικλήσεως από 22.4.2015 ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»).

Ακολούθως, ο ενάγων επανεξετάστηκε την 27Ιι.5.2015 στην Ορθοπεδική Κλινική του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πορωθεί ακόμα το εξάρθρημα (ΑΡ) αντιβραχίου και του χορηγήθηκε εκ νέου αναρρωτική άδεια ενός (1) μηνός σε συνέχεια της προηγούμενης (βλ. σχετ. την προσαγόμενη μετ’ επικλήσεως από 27.5.2015 ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»). Επιπρόσθετα, ο ενάγων επανεξετάστηκε την 28η.6.2015 στην Ορθοπεδική Κλινική του ιδίου ως άνω νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε, μετά από ακτινολογικό έλεγχο στον οποίο αυτός υποβλήθηκε, ότι υπήρξε πρόοδος στη πώρωση του εξαρθρώματος (ΑΡ) αντιβραχίου και καλή κίνηση αγκώνα, του χορηγήθηκε δε και πάλι αναρρωτική άδεια ενός (1) μηνός σε συνέχεια της προηγούμενης, ήτοι μέχρι την 16η.7.2015 (βλ. σχετ. την πρόσαγόμενη μετ’ επικλήσεως από 28.6.2015 ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»). Σημειωτέων ότι ο ενάγων … δεν προσκόμισε, ούτε όμως και επικαλέστηκε, οποιαδήποτε άλλη ιατρική γνωμάτευση, πλην των προαναφερομένων, από το πιο πάνω νοσοκομείο, από την οποία να προκύπτει αν εκείνος επανεξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπεδικής Κλινικής αυτού, κατόπιν σύστασης των θεραπόντων ιατρών του, καθώς η πορεία πόρωσης του κατάγματος που είχε υποστεί. Εξάλλου, ο ενάγων … αποδείχθηκε ότι δεν  φορούσε προστατευτικό κράνος, καθόσον ο μάρτυρας απόδειξης του ενάγοντος εξεταζόμενος ενόρκως στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, όπως η κατάθεση του περιέχεται στα ταυτάριθμα με τη παρούσα απόφαση πρακτικά, κατέθεσε ότι ο υιός του (ενάγων) δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, αλλά το κρατούσε στο χέρι του κατά το χρόνο που έλαβε χώρα το ένδικο τροχαίο ατύχημα. Σε κάθε δε περίπτωση ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι έφερε κατά το χρόνο του ένδικου ατυχήματος προστατευτικό κράνος δεν συνάδει και καταρρίπτεται από την κρανιοεγκεφαλική κάκωση που εκείνος υπέστη και ειδικότερα από τη θλάση εγκεφάλου, αφού αν όντος εκείνος έφερε προστατευτικό κράνος δεν θα είχε υποστεί την ως άνω βλάβη στη κεφαλή του, σε κάθε δε περίπτωση αυτή δεν θα ήταν τέτοιας έκτασης. Επομένως, υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πιο πάνω επικαλούμενης από την εναγόμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία παράλειψης του   και της παραπάνω αποδειχθείσας σωματικής κάκωσης που υπέστη εκείνος στον εγκέφαλο του, εξαιτίας της ένδικης σύγκρουσης και συνεπώς ο ισχυρισμός της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας ότι ο ενάγων δεν φορούσε, ως όφειλε, προστατευτικό κράνος και ότι η παράβαση του αυτή τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με την επέλευση και την έκταση της προαναφερόμενης σωματικής βλάβης που υπέστη στον εγκέφαλο, ο οποίος αποτελεί νόμιμη, καταλυτική εν μέρει της αγωγής ένσταση, ερειδόμενη στις διατάξεις του άρθρου 300 ΑΚ σε συνδ. με 12 παρ. 6 του Ν. 2696/1999 «ΚΟΚ», πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτός ως κατ’ ουσίαν βάσιμος, καθοριζομένου του ποσοστού συντρέχοντος πταίσματος αυτού, κατά την κρίση του Δικαστηρίου σε ποσοστό 30% στην επέλευση της πιο πάνω σωματικής του βλάβης (ΚΕΚ). Κατά το χρόνο της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας του στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», στη Νευροχειρουργική Κλινική αυτού, κατά το χρονικό διάστημα από 7.4.2015 έως 16.4.2015 οι ανάγκες του εκαλύπτοντο επαρκώς από το νοσηλευτικό προσωπικό του ως άνω νοσοκομείου, οι προσθέτως δε παρασχεθείσες υπηρεσίες από την αδελφή, το πατέρα του και τη μητέρα του, δεν έγιναν προς κάλυψη πραγματικών αναγκών του ενάγοντος – παθόντος, αλλά στα πλαίσια της ανησυχίας τους για την πορεία της υγείας του και από υπερβολική πρόνοια, καθόσον από κανένα ιατρικό πιστοποιητικό δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι κατά το χρόνο της εγδονοσοκομειακής νοσηλείας του στο παραπάνω νοσοκομείο απαιτείτο η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας, καθότι ήταν κλινήρης, σε απόλυτη ακινησία και δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί για τις καθημερινές του ανάγκες, καθώς και ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί σ’ αυτές (καθημερινές του ανάγκες) από το υπάρχον εκεί νοσηλευτικό προσωπικό, μόνη, δε, η περί τούτου κατάθεση του ενόρκως εξετασθέντως με επιμέλεια ίου ενάγοντος μάρτυρα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, δεν κρίνεται πειστική, επειδή η ανάγκη πρόσληψης αποκλειστικής νοσοκόμας για την περιποίηση του ενάγοντος κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο ως άνω νοσοκομείο δεν επιβεβαιώνεται από κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό, ενώ, επίσης, από κανένα ιατρικό πιστοποιητικό δεν αποδείχθηκε η επικαλούμενη από τον ενάγοντα στην υπό κρισιολόγηση αγωγή του αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης του για χρονικό διάστημα τριών μηνών μετά την έξοδο του, την 16η.7.2015, από το ως άνω νοσοκομείο, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο τελευταίος. Μόνη δε η χορηγηθείσα εκ μέρους του θεράποντος ιατρού του αναρρωτική άδεια και όχι σύσταση για ακινησία και κλινοστατισμό, δεν άγει σε ασφαλές συμπέρασμα περί της βασιμότητας του ισχυρισμού του αυτού και επομένως πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο το αγωγικό κονδύλιο για επιδίκαση πλασματικής δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμου συνολικού ποσού για τα πιο πάνω επίμαχα χρονικά διαστήματα 3.675 ευρώ, μη αρκούσας της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα του ενάγοντος, πατέρας του, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, ο οποίος κατέθεσε το αντίθετο, ότι δηλαδή ο πιο πάνω ενάγων ήταν καθ’ όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ανίκανος να αυτοεξυπηρετείται, καθόσον αυτή δεν κρίνεται αξιόπιστη, αφού δεν επιβεβαιώνεται από κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο και ειδικότερα από κάποια από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες εκ μέρους του ενάγοντος ιατρικές γνωματεύσεις. Ομοίως, δεν αποδείχθηκε από οιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ότι ο ενάγων … συνεπεία του τραυματισμού του υποχρεώθηκε να λάβει βελτιωμένη τροφή, πέραν της συνήθους, όπως ο ίδιος αβάσιμα ισχυρίζεται, συνεκτιμωμένου του γεγονότος ότι η βελτιωμένη διατροφή δεν χορηγείται σε κάθε σωματική κάκωση, αλλά μόνο όταν αυτή επιβάλλεται για ιατρικούς λόγους στη συγκεκριμένη περίπτωση, εν προκειμένω δε αν υφίστατο ανάγκη λήψης βελτιωμένης τροφής για τόσο μεγάλο μάλιστα χρονικό διάστημα (εκατόν πενήντα [150] ημερών), αυτή θα καλυπτόταν από συγκεκριμένο διαιτολόγιο και θα χορηγείτο από τους θεράποντες ιατρούς του, γεγονός το οποίο εν προκειμένω δεν αποδεικνύεται, καθόσον από κανένα αποδεικτικό στοιχείο και πιο συγκεκριμένα από κάποια από τις προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως από τον ενάγοντα ιατρικές  γνωματεύσεις δεν επιβεβαιώθηκε ο σχετικός αγωγικός ισχυρισμός του περί του ανωτέρω αγωγικού κονδυλίου, εξάλλου, η συνήθης διατροφή του σύγχρονου πλέον ανθρώπου όπως και του ως άνω ενάγοντος, είναι πλήρης σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, γεγονός άλλωστε που επιβεβαιώνεται και από την ένορκη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, ο οποίος εξεταζόμενος ενόρκως κατέθεσε ότι ο ενάγων πριν το ατύχημα έτρωγε κρέας μοσχάρι, τυριά και αυγά, διατροφή την οποία συνέχισε και μετά το επίδικο τροχαίο ατύχημα. Συνεπώς πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμο κατ’ ουσίαν το αιτούμενο από αυτόν κονδύλιο περί της πιο πάνω δαπάνης συνολικού ποσού 1.065 ευρώ. Κατά συνέπεια, η αποκαταστατέα ζημία του ενάγοντος για τις ανωτέρω αιτίες, ως προς της οποίες τα σχετικά αγωγικά κονδύλια κρίθηκαν ουσία βάσιμα, ανήλθε στο συνολικό ποσό των (900 € συν 80€ =) εννιακοσίων ογδόντα (980) ευρώ. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 270 παρ. 7, 368, 670, 671 παρ. 3 και 681 Α’ του ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού από το άρθρο 12 του Ν. 2915/2001, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα η οριστική απόφαση εκδίδεται με βάση τα αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι έχουν προσκομίσει έως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί, μπορεί δε το Δικαστήριο είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση διαδίκου, αν είναι αναγκαίο προκειμένου να μορφώσει ασφαλή δικανική πεποίθηση για τη λύση της διαφοράς που καλείται να κρίνει, να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, εφόσον κατά την κρίση του πρόκειται για ζήτημα που απαιτεί για να γίνει αντιληπτό ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο ορίζει, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, με προφορική ανακοίνωση του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, τους πραγματογνώμονες, καθώς και το θέμα, το χρόνο και τον τρόπο της διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 254 του ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και επί της προκειμένης ειδικής διαδικασίας (βλ. σχετ. Β. Βαθρακοκοίλης σε «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση», έκδοση 1994, τόμος Β’ υπ’ άρθρ. 254 σελ. 162 επ. και ιδίως σελ. 164 υπ’ αριθμ. 5, όπου και παραπομπές στη νομολογία), το Δικαστήριο μπορεί να, διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η , οποία έχει κηρυχθεί περαιωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση, οπότε στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση μνημονεύει απαραίτητα τα ειδικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της επαναλαμβανόμενης συζήτησης, η οποία θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η συμπλήρωση των αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο εκτιμά ελεύθερα την ανάγκη της διεξαγωγής αυτού του αποδεικτικού μέσου για τη διαλεύκανση των εριστών σημείων της διαφοράς. Και εάν μεν η ανάγκη αυτή υπάρχει και είναι αντιληπτή κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο η διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης διατάσσεται με το διαγραφόμενο στην ανωτέρω σημειούμενη διάταξη τρόπο, εάν όμως ανακύψει μετά τη συζήτηση και κατά τη μελέτη της υπόθεσης δεν αποκλείεται να διαταχθεί επαναλαμβανόμενης της συζήτησης. Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρισιολόγηση αγωγή ο ενάγων … ισχυρίζεται ότι κατά το ένδικο συμβάν υπέστη τις περιγραφόμενες σωματικές βλάβες και ότι η υγεία του δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι συνεπεία του ένδικου συμβάντος και του προκληθέντος εξ αυτού τραυματισμού του παρουσιάζει περιορισμό του εύρους της κίνησης του αριστερού αγκώνα σε σύγκριση με τον δεξιό, καθώς και περιορισμό του εύρους κίνησης του αριστερού αντιβραχίου έναντι του εύρους της κίνησης του δεξιού και ειδικότερα η κάμψη του αριστερού αγκώνα είναι εφικτή έως του ορίου των 120 μοιρών, ενώ η κάμψη του δεξιού αγκώνα φτάνει τις 130 μοιρών, ότι ο πρηνισμός του αριστερού αντιβραχίου δεν ξεπερνά τις 60 μοίρες, όταν η αντίστοιχη κίνηση στο δεξιό αντιβράχιο φτάνει τις 80 μοίρες, ενώ στο δεξιό αντιβράχιο αγγίζει τις 90 μοίρες, ότι οι μύες του αριστερού άνω άκρου παρουσιάζουν ατροφία, καθώς η περίμετρος τόσο του  αριστερού βραχίονα όσο και του αριστερού αντιβραχίου υπολείπονται κατά δύο εκατοστά των αντίστοιχων περιμέτρων του δεξιού βραχίονα και αντιβραχίου, ότι υφίσταται έκπτωση της ισχύος όλων των μυϊκών ομάδων του αριστερού άνω άκρου, σε σύγκριση με τη μυϊκή ισχύ των αντίστοιχων ομάδων του δεξιού άνω άκρου, η οποία ήταν απότοκος της ατροφίας των μυών αυτού, με χαρακτηριστική ένδειξη τη μικρή ισχύς δραγμού της αριστερής χειρός, εν συγκρίσει με την ισχύ δραγμού της δεξιάς, ότι επισκοπικά υφίσταται προσφάτως επουλωθέν τραύμα στη περιοχή του δεξιού βλεφάρου, όπως επίσης και προσφάτως επουλωθέν τραύμα κάτωθεν του αριστερού τμήματος του κάτω χείλους, καθώς και επιπλέον ουλή πρόσφατου χειρουργικού τραύματος επί της ωλένης στο αριστερό αντιβράχιο, φερόμενη έως την κορυφή του αριστερού ωλεκράνου στον αγκώνα, ότι, επιπλέον, υφίστανται αιμωδίες στη περιοχή άνωθεν του αριστερού τμήματος του άνω χείλους και στην κερκιδική ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χειρός, η εξέλιξη των οποίων είναι αβέβαιη, καθώς η αποκατάσταση των νευρολογικών βλαβών είναι πολύ βραδεία και είναι λίαν πιθανή η παραμονή κάποιου βαθμού αιμωδίας σε αμφότερες  τις   περιοχές, η οποία διαταράσσει τη φυσιολογική αισθητικότητα των εν λόγω περιοχών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προστασία από επικείμενους τραυματισμούς των περιοχών αυτών που είναι υψηλής επικινδυνότητας, καθώς στη περιοχή του άνω χείλους ελλοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμού από τρόφιμα ακραίας θερμοκρασίας, ενώ στη περιοχή της αριστερής άκρας χειρός υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τραυματισμού κατά τη σύλληψη αντικειμένων, ότι η πώρωση του κατάγματος του αριστερού αντιβραχίου δεν έχει επέλθει ακόμη, γεγονός που τον αναγκάζει να προστατεύει το αριστερό του άνω άκρο, ενδεικτική δε της περιορισμένης χρήσης του αριστερού άνω άκρου είναι η ατροφία των μυών τόσο του αριστερού βραχίονα όσο και του αντιβραχίου, ότι εξαιτίας της βλάβης του αριστερού αντιβραχίου υφίσταται κίνδυνος ανάπτυξης έκτοπης οστεοποίησης με παραπέρα αποτέλεσμα τον μεγάλο περιορισμό της κινητικότητας. Συνεπεία των ανωτέρω ισχυρίζεται ο ενάγων, επικαλούμενος την από 5.6.2015 ιδιωτική ιατρική γνωμάτευση του ορθοπεδικού χειρούργου Χρήστου Παγανιά, ότι μετά την πάροδο δύο περίπου ετών από το ένδικο συμβάν, θα απαιτηθεί να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης των υλικών οστεοσύνθεσης. Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη της επικαλούμενης από εκείνον χειρουργικής επέμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.670 ευρώ (δαπάνες: προεγχειρητικών εξετάσεων, προεγχειρητικού καρδιολογικού ελέγχου, αμοιβής αναισθησιολόγου, έξοδα νάρκωσης, αμοιβής χειρουργού, αμοιβής βοηθού χειρουργού, κόστος χειρουργείου – αμοιβή νοσοκομείου, κόστος νοσηλείας για μια ημέρα σε β’ θέση και κόστος παρακολούθησης μετά την επέμβαση – αλλαγές – αφαίρεση ραμμάτων), κονδύλιο το οποίο αιτείται ο ενάγων. Επιπρόσθετα, ισχυρίζεται ο ενάγων, επικαλούμενος την από 1.6.2015 ιδιωτική ιατρική γνωμάτευση του πλαστικού χειρούργου … ότι φέρει στην ωλένιο πλευρά του πήχεως επιμήκης ουλή φοράς παραλλήλου προς τον άξονα του μέλους, μήκους 19 εκατοστών, εισέλκουσα ή αυλακοειδής, συμφυτική, λίαν επώδυνος κατά την πίεση και μονίμως κνησμώδης ή νυγμώδης, η οποία περιβάλλεται αμφίπλευρος από συστοιχίες στικτών ουλωδών ιχνών χειρουργικής συρραφής και στο’ πρόσωπο τρεις ουλές από ισάριθμα θλαστικά τραύματα στον πώγωνα, το κάτω χείλος και το δεξιό κάτω βλέφαρο παρακογχικά. Σύμφωνα δε με την ανωτέρω ιδιωτική ιατρική γνωμάτευση η αντιμετώπιση των ουλών αυτών προϋποθέτει επιτέλεση υπό γενική αναισθησία χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία ο ασθενής θα υποβληθεί σε αφαίρεση αυτών, οι υποκείμενες συμφύσεις θα λυθούν, ενώ μετεγχειρητικά θα χρησιμοποιηθεί η νεώτερη τεχνολογία των ακτινών για την περαιτέρω λειτουργική και αισθητική βελτίωση των δυσχρωσικών μετεγχειρητικών ουλών. Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη της αποκατάστασης των δύσμορφων ως άνω ουλών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 5.714 ευρώ (δαπάνες : νοσηλείας δύο [2] ημερών,  προεγχειρητικού  ελέγχου και αγωγής, υπηρεσιών αποκλειστικής αδελφής νοσοκόμου, χρήσης χειρουργικής αίθουσας και εξοπλισμού για τρείς μικρές και μιας μέσης εκτάσεως επέμβασης, χρήσεως εξοπλισμού ναρκώσεως, αναλώσιμων υλικών επεμβάσεως και αναισθησίας, αμοιβής αναισθησιολόγου και χειρουργού – συνεργατών, μετεγχειρητικής αγωγής και ελέγχου στη κλινική, χρήσεως εξοπλισμού τεχνολογίας lazer για οκτώ [8] συνεδρίες, μετεγχειρητικής παρακολουθήσεως από τους θεράποντες ιατρούς σε εξωτερική βάση, προμήθειας φαρμακευτικών σκευασμάτων τοπικής αγωγής ως και ελαστικών πιεστικών επιθεμάτων και χειροκτίων), κονδύλιο το οποίο αιτείται ο ενάγων. Τέλος, ο ενάγων ισχυρίζεται, επικαλούμενος την ίδια πιο πάνω ιατρική γνωμάτευση του προαναφερόμενου χειρουργού ορθοπεδικού, ότι πρέπει για την αποκατάσταση της περιορισμένης χρήσης του αριστερού άνω άκρου και της συνεπεία αυτής ατροφίας των μυών του αριστερού βραχίονα όσο και του αντιβραχίου να υποβληθεί σε πρόγραμμα φυσικοθεραπειών με ασκήσεις ενδυνάμωσης και ασκήσεις εύρους κίνησης, ώστε το αριστερό άνω άκρο να επανέλθει επαρκώς τουλάχιστον 20 συνεδριών για τις οποίες ο ενάγων ισχυρίζεται ότι θα απαιτηθεί το συνολικό ποσό των 800 ευρώ, κονδύλιο το οποίο αιτείται ο ενάγων. Ωστόσο, η εναγομένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία αμφισβητεί τα παραπάνω αναφερόμενα αιτούμενα κονδύλια αρνούμενη την αναγκαιότητα διενέργειας ορθοπεδικής και πλαστικής επέμβασης, καθώς και την αναγκαιότητα υποβολής του ενάγοντος σε πρόγραμμα φυσικοθεραπειών, σε κάθε δε περίπτωση αρνείται το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του ενάγοντος. Εξάλλου, με δεδομένο ότι οι σχετικές παραπάνω αναφερόμενες ιατρικές γνωματεύσεις αφίστανται χρονικά έξι μήνες της κρίσης του παρόντος Δικαστηρίου, γεννάται αμφιβολία αναφορικά με την κατάσταση της επικαλούμενης από τον ενάγοντα κατάστασης του αριστερού άνω άκρου του (αριστερού βραχίονα και αντιβραχίου) και των δύσμορφων ουλών στη περιοχή της ωλένειας πλευράς του πήχεως και στο πρόσωπο (στον πώγωνα, το κάτω χείλος και το δεξιό κάτω βλέφαρο παρακογχικά) σήμερα (πιθανή ή μερική αποκατάσταση και επούλωση αντίστοιχα), συνεκτιμωμένης της τυχόν επίδρασης που ασκεί στον όποιο βαθμό αποκατάστασης και επούλωσης τους το νεαρό της ηλικίας του ενάγοντος και κατ’ επέκταση της ανάγκης αποκατάστασης τους και της δια των μελλοντικών φυσικοθεραπειών και της μελλοντικής πλαστικής χειρουργικής επέμβασης αποτελεσματικής ή μη αποκατάστασης και εξάλειψης τους, καθώς και αν απαιτείται η υποβολή του σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των υλικών της εσωτερικής οστεοσύνθεσης, στην οποία είχε υποβληθεί. Ενόψει του ότι για τα ζητήματα αυτά, δηλαδή για την αναγκαιότητα υποβολής του ενάγοντος σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης, της υποβολής του σε πρόγραμμα φυσικοθεραπειών και της έκτασης των δύσμορφων ουλών στις προαναφερόμενες περιοχές, την αναγκαιότητα και το βαθμό αποκατάστασης τους, τα οποία αμφισβητούνται από την εναγομένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, όπως και τα συνδεόμενα με αυτά αιτούμενα κονδύλια, απαιτούνται ειδικές γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, το Δικαστήριο κρίνει ότι για σχηματισμό πλήρους και ασφαλούς δικανικής κρίσης πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να διαταχθεί, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 670 και 681A’ ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού από το άρθρο 12 του Ν. 2915/2001 στην ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα, η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας διαλαμβανόμενα, όσον αφορά τα κονδύλια της ένδικης αγωγής που αφορούν την επιδίκαση αποζημίωσης για την αποκατάσταση των μελλοντικών δαπανών ορθοπεδικής χειρουργικής επέμβασης, πλαστικής χειρουργικής επέμβασης και φυσικοθεραπειών, στις οποίες ισχυρίζεται ο ενάγων ότι θα υποβληθεί στο μέλλον, αναβαλλόμενης της έκδοσης οριστικής απόφασης και για το κονδύλιο της υπό κρίση αγωγής που αφορά την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας του τραυματισμού του προς ενιαία διάγνωση της διαφοράς (άρθρο 308 παρ. 2 του ΚΠολΔ). Σημειωτέων, ότι το ως άνω αιτούμενο κονδύλιο συνδέονται αιτιωδώς με την κατάσταση της υγείας του ενάγοντος.

Πρέπει, επομένως, η ένδικη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να αναγνωριστεί ότι η εναγόμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται να καταβάλει για τις στο σκεπτικό αναφερόμενες αιτίες στον ενάγοντα … το συνολικό ποσό των (900€ συν 80€ =) εννιακοσίων ογδόντα (980) ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας και όχι επιδικίας από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι την εξόφληση (άρθρα 340, 345, 346 εδ. 4-5 του ΑΚ και 215 παρ. 1 εδάφιο α’, 221 παρ. 1, 223 και 295 παρ. 1 του ΚΠολΔ), αναβαλλόμενης κατά τα λοιπά της έκδοσης οριστικής απόφασης κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας διαλαμβανόμενα. Τέλος, τα ανάλογα δικαστικά έξοδα πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ του ενάγοντος και της εναγομένης ανάλογα με την έκταση της νίκης και της ήττας του καθενός και να επιβληθεί σε βάρος της εναγομένης, που ηττήθηκε, ένα μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, γενομένου δεκτού του σχετικού νομίμως υποβληθέντος αιτήματος του (άρθρα 178 παρ. 1 καί 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρεί ως μηδέποτε ασκηθείσα την από 29.6.2015 αγωγή (αρ. κατ. δικ. 71742/3674/9.7.2015) κατά το μέρος που αυτή ασκείται κατά της πρώτης εναγόμενης ….

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 29.6.2015 αγωγή, με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 71742/3674/9.7.2015.

Απορρίπτει ότι κρίθηκε απορριπτέο.

I) Δέχεται εν μέρει την αγωγή σε σχέση προς το αναφερόμενο στο σκεπτικό κονδύλιο που αφορά την καταβολή αποζημίωσης λόγω ολοσχερούς καταστροφής της ζημιωθείσας δίκυκλης μοτοσυκλέτας και της δαπάνης μεταφοράς της.

Αναγνωρίζει ότι η εναγόμενη ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρία με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα … το ποσό των εννιακοσίων ογδόντα (980) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της επίδοσης της αγωγής μέχρι εξοφλήσεως.

Επιβάλλει σε βάρος της ως άνω εναγομένης ένα μέρος των ανάλογων δικαστικών εξόδων του πιο πάνω ενάγοντος, το οποίο ορίζει στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

II) Αναβάλλει κατά τα λοιπά την έκδοση οριστικής απόφασης σε σχέση προς τα αναφερόμενα στο σκεπτικό κονδύλια και ειδικότερα για το κονδύλιο αποζημίωσης λόγω μελλοντικής χειρουργικής ορθοπεδικής και πλαστικής επέμβασης, καθώς και για μελλοντικές φυσικοθεραπείες.

Διατάσσει τη με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων διεξαγωγή ιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Διορίζει πραγματογνώμονες : α) τον …, ιατρό ορθοπεδικό χειρουργό, κάτοικο Ν. Κηφισιάς – Αττικής, οδός …, τηλ. … και β) τον …, ιατρό πλαστικό χειρουργό, κάτοικο Ν. Ψυχικού – Αττικής, οδός … τηλ. …, που περιέχονται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου και οι οποίοι, αφού δώσουν τον όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, σε δημόσια συνεδρίαση του και σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την προς αυτούς νόμιμη κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, πρέπει να εξετάσουν τον ενάγοντα … και αφού λάβουν υπόψη τους και τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας και κάθε άλλο στοιχείο που τυχόν προσκομίσουν σ’ αυτούς οι διάδικοι, να αποφανθούν με έγγραφη αιτιολογημένη γνωμοδότηση τους σχετικά με την κατάσταση της υγείας του εν λόγω ενάγοντος μετά τον ένδικο τραυματισμό του, που έλαβε χώρα την 301.3.2015, εισφέροντας στο Δικαστήριο και οποιαδήποτε άλλη ιατρική πληροφορία ή διαπίστωση είναι κατά την κρίση τους αναγκαία για την διαλεύκανση της διαφοράς και ιδίως να αποφανθούν:

Α) Ο …, ιατρός ορθοπεδικός χειρουργός, ποια είναι σήμερα η κατάσταση της υγείας του ενάγοντος …, συνεπεία του ένδικου συμβάντος και του εξ αυτού τραυματισμού του, καθώς και αν εκείνος παρουσιάζει: α) περιορισμό του εύρους της κίνησης του αριστερού αγκώνα σε σύγκριση με τον δεξιό, καθώς και περιορισμό του εύρους κίνησης του αριστερού αντιβραχίου έναντι του εύρους της κίνησης του δεξιού και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να προσδιορίσει τις εφικτές μοίρες στη κάμψη του αριστερού αγκώνα και του πρηνισμού του αριστερού αντιβραχίου, β) ατροφία των μυών του αριστερού άνω άκρου και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να προσδιορίσει αυτή, γ) έκπτωση της ισχύος όλων των μυϊκών ομάδων του αριστερού άνω άκρου και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης αν αυτή είναι απότοκος της ατροφίας των μυών αυτού, δ) προσφάτως επουλωθέν τραύμα στη περιοχή του δεξιού βλεφάρου, όπως επίσης και προσφάτως επουλωθέν τραύμα κάτωθεν του αριστερού τμήματος του κάτω χείλους, καθώς και επιπλέον ουλή πρόσφατου χειρουργικού τραύματος επί της ωλένης στο αριστερό αντιβράχιο, φερόμενη έως την κορυφή του αριστερού ωλεκράνου στον αγκώνα, ε) αιμωδίες στη περιοχή άνωθεν του αριστερού τμήματος του άνω χείλους και στην κερκιδική ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χειρός και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στα δύο πιο πάνω ερωτήματα υπό στοιχεία δ’ και ε’ αν η εξέλιξη, αυτών είναι αβέβαιη, καθώς, και αν η αποκατάσταση των νευρολογικών βλαβών είναι πολύ βραδεία και αν είναι λίαν πιθανή η παραμονή κάποιου βαθμού αιμωδίας σε αμφότερες τις περιοχές, αν αυτή διαταράσσει τη φυσιολογική αισθητικότητα των εν λόγω περιοχών, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προστασία από επικείμενους τραυματισμούς των περιοχών αυτών που είναι υψηλής επικινδυνότητας, καθώς και αν στη περιοχή του άνω χείλους ελλοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμού από τρόφιμα ακραίας θερμοκρασίας, ή αν στη περιοχή της αριστερής άκρας χειρός υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμού κατά τη σύλληψη αντικειμένων, ζ) αν έχει επέλθει πώρωση του κατάγματος του αριστερού αντιβραχίου, σε περίπτωση δε που δεν έχει επέλθει να προσδιορίσει τον βαθμό πόρωσης καθώς και τις συνέπειες από την πώρωση του επίμαχου κατάγματος ως προς το αριστερό του άνω άκρο (όπως λ.χ. περιορισμός στη χρήση του, ατροφία των μυών. τόσο του αριστερού βραχίονα όσο και του αντιβραχίου, κίνδυνος ανάπτυξης έκτοπης οστεοποίησης, περιορισμό της κινητικότητας). Αν δε παρουσιάζει τα παραπάνω, ποια θα ήταν η προβλεπτή και αναμενόμενη κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εξέλιξη της υγείας του εν λόγω ενάγοντος σε σχέση μ’ αυτά (παθήσεις), λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του και ποια θα ήταν η ορθή και ιατρικά ενδεδειγμένη αντιμετώπιση τους, ενδεικτικά αν έπρεπε να υποβληθεί σε πρόγραμμα φυσικοθεραπειών και με ποια αναμενόμενα αποτελέσματα (πλήρης ή μερική ίαση και σε τι ποσοστό – να αναφερθούν τυχόν επιπτώσεις), προσδιορίζοντας τον χρόνο διενέργειας τους και το προβλεπόμενο κόστος αναλυτικά, καθώς και αν απαιτείται να υποβληθεί στο μέλλον σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης των υλικών εσωτερικής οστεοσύνθεσης από το αριστερό αντιβράχιο (να προσδιορισθεί τουλάχιστον ο χρόνος διενέργειας, το προβλεπόμενο κόστος αναλυτικά).

β) Ο … ιατρός πλαστικός χειρουργός: Για το αν ο ενάγων εμφανίζει συνεπεία του ένδικου συμβάντος υπολειμματικές βλάβες και δη στην ωλένιο πλευρά του πήχεως επιμήκης ουλή φοράς παραλλήλου προς τον άξονα του μέλους, μήκους 19 εκατοστών, εισέλκουσα ή αυλακοειδής, συμφυτική, λίαν επώδυνος κατά την πίεση και μονίμως κνησμώδης ή νυγμώδης, η οποία περιβάλλεται αμφιπλεύρως από συστοιχίες στικτών ουλωδών ιχνών χειρουργικής συρραφή στο πρόσωπο τρεις ουλές από ισάριθμα θλαστικά τραύματα στον πώγωνα, το κάτω χείλος και το δεξιό κάτω βλέφαρο παρακογχικά. Υφισταμένων των ανωτέρω, ή έτερων ουλών, ποιες οι συνέπειες τους στην επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ζωή του ενάγοντος, ποια η προβλεπτή και αναμενόμενη κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων εξέλιξη της υγείας του, ως προς αυτές, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του και ποια η ορθή και ιατρικά ενδεδειγμένη αντιμετώπιση τους, ενδεικτικά αν απαιτείται να υποβληθεί στο μέλλον σε χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης (να προσδιορισθούν τουλάχιστον κατ’ είδος, χρόνο διενέργειας, προβλεπόμενο κόστος αναλυτικά) και με ποια αναμενόμενα αποτελέσματα (πλήρης ίαση ή μερική και σε τι ποσοστό).

Την έκθεση τους οι παραπάνω πραγματογνώμονες πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την όρκιση τους.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τους, στην Αθήνα, στις 26-8-2016.

              Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΠΗΓΗdsanet.gr