ΜΠρΑθ 1638/2007 Κτηματολόγιο – Ακίνητο άγνωστου ιδιοκτήτη – Αίτηση διόρθωσης πρώτης εγγραφής –

46

Στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”, όποιος ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, ασκεί αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου (και μέχρι να οριστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Ο νόμος δεν προβλέπει την απεύθυνση της ως άνω αίτησης εναντίον οποιουδήποτε, όπως του Ελληνικού Δημόσιου, του ΟΚΧΕ, του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή άλλου, αν τυχόν δε απευθυνθεί αυτή εναντίον τρίτου» δεν καθίσταται ο τελευταίος διάδικος από το γεγονός και μόνον τούτο. Και δεν απαιτείται να ζητηθεί με την εν λόγω αίτηση η αναγνώριση δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ούτε να περιληφθεί αντίστοιχη διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται δεν είναι η αυθεντική διάγνωση δικαιώματος που αμφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου.

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 1638/2007

Ο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Δικαστής Μαρία Αρχοντάκη, Πρωτοδίκης, Αναπληρώτρια Κτηματολογικού Δικαστή, την οποία όρισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με τη σύμπραξη της Γραμματέα Νυμφοδώρας Χαίαου.

Συζήτησε δημόσια στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 15.12.2006 την υπόθεση:

Του αιτούντος: Κ.Β. του Α., κατοίκου Χώρα Νάξου, τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Νικόλαος Μαργαρίτης.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η αίτηση του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό 6927/15.9.2006, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις του.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 6 παρ. 1 και 1 του ν. 2664/1998 ορίζει ότι: “Παρ. 1: Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, σύμφωνα με την παρ. 2 περ, β του άρθρου 3. Οι πρώτες εγγραφές, επί των οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου. Παρ. 2: Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπο πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών, εκτός αν πρόκειται για το Ελληνικό Δημόσιο και για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά τη λήξη της πενταετούς αυτής προθεσμίας, για τους οποίους η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι επτά (7) ετών. Για πρόσωπα των δύο τελευταίων κατηγοριών, που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία της πενταετούς κατά τα ως άνω προθεσμίας, η προθεσμία για την άσκηση της αγωγής δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο διετίας από την οριστική εγκατάσταση τους στην Ελλάδα. Η αποκλειστική προθεσμία αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, που προβλέπει το άρθρο 1 παρ. 3. Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφομένου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων και κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, στον προϊστάμενο του οικείου κτηματολογικού γραφείου, Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του Φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων όσο και κατά του ειδικού διαδόχου ή των περισσότερων διαδοχικών ειδικών διαδοχών αυτού… «Περαιτέρω, στην παρ. 3 περ. α) του ως άνω άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2.8.2006, ορίζεται: “Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών με την ένδειξη “άγνωστου ιδιοκτήτη” κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 9, αντί της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αγωγής, η διόρθωση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και, μέχρις ότου οριστεί αυτός, στο Μονομελής Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση της κύριας παρέμβασης. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωριστεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες. Η κοινοποίηση της αίτησης στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου της. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή …”. Από τις συνδυασμένες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως ”άγνωστου ιδιοκτήτη”, όποιος ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο δικαίωμα, ασκεί αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου (και μέχρι να οριστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ζητήσει τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Αντικείμενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού ενγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύμφωνα με αυτή τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή “άγνωστου ιδιοκτήτη” δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση αλλά ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώματος. Συνακόλουθα του παραπάνω αντικειμένου της δίκης είναι τα εξής: α) Ο νόμος δεν προβλέπει την απεύθυνση της ως άνω αίτησης εναντίον οποιουδήποτε, όπως του Ελληνικού Δημόσιου, του ΟΚΧΕ, του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή άλλου, αν τυχόν δε απευθυνθεί αυτή εναντίον τρίτου» δεν καθίσταται ο τελευταίος διάδικος από το γεγονός και μόνον τούτο. Και β) δεν απαιτείται να ζητηθεί με την εν λόγω αίτηση η αναγνώριση δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ούτε να περιληφθεί αντίστοιχη διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται δεν είναι η αυθεντική διάγνωση δικαιώματος που αμφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου. Γι’ αυτό, άλλωστε, η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3481/2006, αναφέρεται μόνο στη διόρθωση της πρώτης εγγραφής και όχι και στην αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται, με την εγγραφή αυτή, όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998 στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, Ας σημειωθεί ακόμη ότι η αναγνώριση τέτοιου δικαιώματος στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας θα είχε ως συνέπεια, με την τελεσιδικία της απόφασης να αναγνωρίζεται το δικαίωμα τούτο έναντι πάντων, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στη δίκη. που βέβαια δεν ισχύει στην αμφισβητούμενη διαδικασία και δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός του νόμου.

Ο αιτών εκθέτει στην υπό κρίση αίτηση ότι είναι κύριος ενός οικοπέδου (πρώην αγροτεμαχίου) που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του Δήμου Γλυκών Νερών Αττικής, όπως περιγράφεται κατά θέση, έκταση και όρια στο αγωγικό δικόγραφο, που περιήλθε σ’ αυτόν λόγω πώλησης από τους αναφερόμενους συγκυρίους τούτου (του σχετικού συμβολαίου έχοντος νόμιμα μεταγραφεί). Ότι κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης – που έχει ήδη περαιωθεί – στο Δήμο Γλυκών Νερών, από παραδρομή δεν υπέβαλα δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ν, 2308/2005. με συνέπεια το ένδικο ακίνητο, το οποίο έχει λάβει τον ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου …, να φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”. Μετά από αυτά ζητεί ν’ αναγνωριστεί ότι είναι κύριος του ως άνω ακινήτου και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής ως προς αυτό στα οικεία κτηματολογικά βιβλία από το εσφαλμένο “άγνωστου ιδιοκτήτη” στο ορθό, δηλαδή στο όνομα του κατά πλήρη κυριότητα.

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή του Πρωτοδικείου Αθηνών που είναι αρμόδιος κατά τόπο (άρθρο 6 παρ 3 ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2.8.2006), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής, 1) κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3481/2.8.2006 (βλ. την με αριθ. 9909Β/20.9.2006 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μαρίας Διονυσίου και 2) καταχωρίστηκε εμπρόθεσμα στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου για το Δήμο Γλυκών Νερών, σύμφωνα με την αυτή ως άνω διάταξη (βλ. την με αριθ. 5519/19.9.2006 καταχώριση του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου). Είναι &j νόμιμη, στηριζόμενη στις προπαρατεθείσες διατάξεις καθώς και. σ’ εκείνες τον άρθρων 513, 1033, 1192, 1198 ΑΚ, όσον αφορά το αίτημα της διόρθωσης της πρώτης εγγραφής, Δεν είναι νόμιμο το αίτημα της αναγνώρισης της κυριότητας του αιτούντος στο ένδικο ακίνητο, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, και πρέπει ν’ απορριφθεί. Πρέπει, επομένως κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Με το με αριθ. 24172/1967 πωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Νικολ. Οικονόμου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κρωπίας (τόμ. 182, αριθ. 451), σε συνδυασμό με την με αριθ. 24188/1967 πράξη εξόφλησης υπολοίπου τιμήματος αγοραπωλησίας και κατάργησης διαλυτικής αίρεσης του αυτού συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα αυτά βιβλία μεταγραφών (τόμ. 182, αριθ. 450) περιήλθε κατά κυριότητα στον αιτούντα, λόγω πώλησης από τους συγκυρίους τούτου Νικόλαο Αθαν, Μωραΐτη, Κωνσταντίνο Αθαν. Μωραϊτη και Χρήστο Αθαν, Μωραίτη, ένα αγροτεμάχιο κείμενο ο τη θέση “Ασπρα Χώματα ή Φούρεζι” της κτηματικής περιφέρειας τότε της Κοινότητας Παιανίας Αττικής, εμφαινόμενο με τον αριθμό 5 του Β’ τετραγώνου στο από Ιουνίου 1962 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Παναγ. Γαλατσάνου, προσαρτημένο στο με αριθ. 10276/1964 συμβόλαιο του ως άνω συμβολαιογράφου, έκτασης κατά το σχεδιάγραμμα αυτό 234 τ.μ. και με όρια κατά το ίδιο σχεδιάγραμμα βόρεια το με αριθμό 6 αγροτεμάχιο του ίδιου τετραγώνου καν σχεδιαγράμματος, ιδιοκτησίας Καβαλάρη, ανατολικά το με αριθμό 12 αγροτεμάχιο του ίδιου τετραγώνου και σχεδιαγράμματος νότια το με αρ.θμό 4 αγροτεμάχιο του ίδιου τετραγώνου και σχεδιαγράμματος και δυτικά ιδιωτική οδό Στη συνέχεια, μετά την ένταξη της περιοχής όπου βρίσκεται το ως άνω ακίνητο στο σχέδιο πόλης τους Δήμου Γλυκών Νερών Αττικής, η (διορθωτική) πράξη της με αριθ. 1 πράξης εφαρμογής του οποίου (σχεδίου στην περιοχή Φούρεζι) επικυρώθηκε με την με αριθ. 4909/1110/8.4.1999 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του τέως Δήμου Κροατίας (τόμ. 646, αριθ, 215), το ένδικο ακίνητο κατέστη οικόπεδο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 015913, βρίσκεται ατά οικοδομικό τετράγωνο 295 στο οποίο φέρει τον αριθμό 15 και έχει έκταση 223,63 τ.μ. Αφού η περιοχή του Δήμου Γλυκών Νερών κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση, με την με αριθ. 271/’28.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ (ΦΕΚ 2/Β/10.1.2005) διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου για το Δήμο Γλυκών Νερών και ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου στην περιοχή αυτή η 10.1.2005. Το ένδικο οικόπεδο έχει λάβει τον ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου …, εμβαδού 224 τ.μ. το οποίο φέρεται στα πιο πάνω κτηματολογικά βιβλία ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”, καθώς ο αιτών δεν υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ν. 2308/1995. Επομένως, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο αιτών είναι κύριος του ένδικου ακινήτου, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, ως και κατ’ ουσία ν βάσιμη και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, ώστε να καταχωριστεί ως κύριος αυτού ο αιτών του εσφαλμένου “άγνωστος”.

ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Διατάσσει τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου για το Δήμο Γλυκών Νερών Αττικής ως προς το παρακάτω ακίνητο, δηλαδή, το οικόπεδο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 015913, που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του Δήμου Γλυκών Νερών Αττικής στη θέση “Φούρεζι” και στο οικοδομικό τετράγωνο 295, στο οποίο φέρει τον αριθμό 15 και έχει έκταση 223,63 τ.μ. και το οποίο έχει λάβει τον ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου 050403405010/0/0, εμβαδού 224 τ.μ., στα πιο πάνω κτηματολογικά βιβλία, έτσι ώστε να καταχωριστεί ως κύριος αυτού ο αιτών αντί του εσφαλμένου “άγνωστος”.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, στις 16.3.2007.

ΠΗΓΗ.dsanet.gr