Πτώχευση μικρού αντικειμένου: Απλοποιημένη διαδικασία μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας (ΕιρΣάμου 48/2022)

114

Ο μη προσδιορισμός συζήτησης στο ακροατήριο δικαιολογείται από τη φύση και το αντικείμενο των υποθέσεων αυτών

Δεκτή έγινε από το Ειρηνοδικείο Σάμου αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου κατά την απλοποιημένη διαδικασία μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας (ΗΜΦ) (ΕιρΣάμου 48/2022).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, αναφορικά με τη διαδικασία εκδίκασης υποθέσεων όπως η υπό κρίση, τόσο από τη λεκτική διατύπωση του άρθρου 173 του Ν. 4738/2020, όσο και από την αιτιολογική έκθεση αυτού, προκύπτει ότι, στις περιπτώσεις που η αίτηση έχει ασκηθεί από τον οφειλέτη και η τυχόν άσκηση (πρόσθετης) παρέμβασης αφορά τον διορισμό συνδίκου, σαφής πρόθεση του νομοθέτη στις δίκες αυτές κατά την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης στο ειρηνοδικείο είναι η δημιουργία μιας έγγραφης διαδικασίας και η αποφυγή δημόσιας συνεδρίασης.

Ο μη προσδιορισμός συζήτησης στο ακροατήριο δικαιολογείται από τη φύση και το αντικείμενο των υποθέσεων αυτών. Από την έγγραφη διεξαγωγή της δίκης χωρίς προφορικότητα, με επισυναπτόμενα στην αίτηση ή προσκομιζόμενα με τις προτάσεις, αντλούμενων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όλων των αποδεικτικών εγγράφων και την εμφάνιση πλήρως τόσο του περιουσιακού, όσο και φορολογικού και του τραπεζικού «προφίλ» του προς πτώχευση οφειλέτη, δεν απομειώνονται οι διαδικαστικές δυνατότητες και ευκαιρίες που θα είχαν οι διάδικοι αν προέβαλλαν τους ισχυρισμούς τους και αξιολογούσαν τα αποδεικτικά τους μέσα στο ακροατήριο.

Το δικαστήριο επεσήμανε ότι η δημοσιοποίηση της αίτησης στο ΗΜΦ, η τυπική εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο χρέωσης στον δικαστή και δημοσιότητας, η ανάρτηση αυτού στο χώρο των δικαστηρίων, στο ΗΜΦ και στο solon.gr, καλύπτουν την επιταγή για δημοσιότητα της δίκης ως προς τις εκφάνσεις αυτής τόσο έναντι των διαδίκων όσο και έναντι των τρίτων.

Συνεπώς, κατά το σκεπτικό του δικαστηρίου, εφόσον (α) ο αιτών είναι ο ίδιος ο οφειλέτης και δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση ή (β) έχει ασκηθεί (πρόσθετη) παρέμβαση, που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η διαδικασία θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την πάροδο 30 ημερών από την δημοσιοποίηση κατ’ άρθρο 173 του νόμου, οπότε κλείνει από τον γραμματέα ο φάκελος, χωρίς να κατατεθούν προτάσεις κατά απόκλιση, λόγω της ειδικότητας, από τις ρυθμίσεις του άρθρου 115 παρ. 3 του ΚΠολΔ, και εκδίδεται δικαστική απόφαση.

Απόσπασμα απόφασης

Από τη λεκτική διατύπωση του εδ. β της παρ 1 του άρθρ. 173 του ν. 4738/2020 κατά το οποίο «η αίτηση γίνεται δεκτή με μόνη την διαπίστωση παρέλευσης της προθεσμίας», στις περιπτώσεις, που η αίτηση έχει ασκηθεί από τον οφειλέτη και η τυχόν άσκηση (πρόσθετης) παρέμβασης αφορά τον διορισμό συνδίκου, προκύπτει, ότι σαφής πρόθεση του νομοθέτη στις δίκες αυτές κατά την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης στο ειρηνοδικείο είναι η δημιουργία μιας έγγραφης διαδικασίας και η αποφυγή δημόσιας συνεδρίασης. Τούτο δε ρητά ο νομοθέτης εκφράζει στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρ. 173 η οποία έχει επακριβώς ως εξής «Ρυθμίζεται πως η αίτηση της απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις (εννοείται κύριες και όχι πρόσθετες) μπορεί να γίνει δεκτή με μόνη την διαπίστωση από το δικαστήριο της παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση παρεμβάσεις κρίνονται βάσει εγγράφων χωρίς προφορική διαδικασία». Οι παρεμβάσεις περαιτέρω κατ’ άρθρ. 177 παρ. 2 εδ α’ υποβάλλονται στις μικρού αντικειμένου πτωχεύσεις υποχρεωτικά στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ο μη προσδιορισμός συζήτησης στο ακροατήριο δικαιολογείται από τη φύση και το αντικείμενο των υποθέσεων αυτών. Καθώς από την έγγραφη διεξαγωγή της δίκης χωρίς προφορικότητα (με επισυναπτόμενα στην αίτηση ή προσκομιζόμενα με τις προτάσεις, αντλούμενων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όλων των αποδεικτικών εγγράφων και την εμφάνιση πλήρως τόσο του περιουσιακού, όσο και φορολογικού και του τραπεζικού «προφίλ» του προς πτώχευση οφειλέτη) δεν απομειώνονται οι διαδικαστικές δυνατότητες και ευκαιρίες, που θα είχαν οι διάδικοι αν προέβαλλαν τους ισχυρισμούς τους και αξιολογούσαν τα αποδεικτικά τους μέσα στο ακροατήριο. Η δημοσιοποίηση της αίτησης στο ΗΜΦ, η τυπική εγγραφή της υπόθεσης σε πινάκιο χρέωσης στον δικαστή και δημοσιότητας, η ανάρτηση αυτού στο χώρο των δικαστηρίων, στο ΗΜΦ και στον ιστότοπο (solon.gr) στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με τα άρθ. 237 παρ. 4 εδ γ του ΚΠολΔ και άρθρ. 22 του Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1786/1988) καλύπτουν την επιταγή για δημοσιότητα της δίκης, ως προς τις εκφάνσεις αυτής τόσο έναντι των διαδίκων όσο και έναντι των τρίτων. (Βλ. Π. Γιαννόπουλο «Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου κατά τον ν. 4738/2020. Δικονομικά ζητήματα και de lege ferenda προτάσεις» Αρμενόπουλος 2021 σελ. 1651 και 1661, Αθ. Πανταζόπουλο «Η αρχή της δημοσιότητας» σελ. 345, Β. Φούρκα «Ζητήματα Εφαρμογής από την πτώχευση μικρού αντικειμένου» εισήγηση στο συνέδριο της ΕΝΔΕ στις 20-3-2021 (περιλαμβάνεται στο βιβλίο, που εκδόθηκε από με επιμέλεια της ΕΝΔΕ με τίτλο «Το Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο», εκδ. Σάκκουλα 2021). Σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις επί των παραπάνω υποθέσεων, που α) ο αιτών είναι ο ίδιος ο οφειλέτης και δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση, ή β) έχει ασκηθεί (πρόσθετη) παρέμβαση, που αφορά μόνο τον διορισμό συνδίκου, η διαδικασία θεωρείται, ότι έχει ολοκληρωθεί με την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 1 του άρθρ. 173 του νόμου, ήτοι δηλαδή με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την δημοσιοποίηση. Με την πάροδο δηλαδή της παραπάνω προθεσμίας για παρεμβάσεις, και εφόσον δεν έχει υποβληθεί κύρια παρέμβαση, κλείνει από τον γραμματέα ο φάκελος, χωρίς να κατατεθούν προτάσεις κατά απόκλιση, λόγω της ειδικότητας, από τις ρυθμίσεις του άρθρ. 115 παρ. 3 του ΚΠολΔ και εκδίδεται δικαστική απόφαση.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο dsanet.gr. 

ΠΗΓΗlawspot.gr