Στη Βουλή Τροπολογία για το πειθαρχικό δίκαιο των δικηγόρων και τις δικηγορικές εταιρείες

91

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο κατατέθηκε η τροπολογία, εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο Πέμπτη, 02/06/2022

Με Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον νέο Κώδικα οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, τροποποιούνται-συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013), αναφορικά με το πειθαρχικό δίκαιο των δικηγόρων (συνέπειες της επιβολής πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης, πειθαρχική δικαιοδοσία προέδρου δικηγορικού συλλόγου, δυνατότητα άσκησης έφεσης κ.λπ.).

Επιπλέον ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις δικηγορικές εταιρείες και ειδικότερα όσον αφορά στις σχέσεις δικηγορικής εταιρείας με τον εντολέα και τρίτους καθώς και στην ευθύνη των εταίρων της, σε περίπτωση που η πληρεξουσιότητα από τον εντολέα – πελάτη δίδεται σε δικηγόρο εταίρο ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας (προσαρμογή του περιεχομένου των έγγραφων εντολών των εντολέων, των στοιχείων πληρεξουσιότητας, ορισμός της εταιρείας ως αντικλήτου, επικοινωνία δικηγόρου με τους οφειλέτες των πελατών του, κ.λπ.)·

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥUnmuteRemaining Time -0:00 Fullscreen

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Άρθρο 1

Συνέπειες προσωρινής παύσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 53 Κώδικα Δικηγόρων

Στην παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων [ν. 4194/2013, (Α’ 208)] προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 4 του άρθρου 53 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Εταιρεία διοικείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Διαχειριστής ή διαχειριστές πρέπει να είναι Εταίρος ή Εταίροι. Οι διαχειριστές ορίζονται από το Καταστατικό ή εκλέγονται, ή επιλέγονται, ανακαλούνται ή παύονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό. Οι ιδιότητες του διαχειριστή και του εταίρου δεν θίγονται από την επιβολή σε αυτούς της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης με απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου ή δικαστική.»

Άρθρο 2

Περιπτώσεις καταγραφής των στοιχείων της δικηγορικής Εταιρείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 55 Κώδικα Δικηγόρων

Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα περί Δικηγόρων προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο KOL η παρ. 1 του άρθρου 55 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι έγγραφες εντολές των εντολέων – πελατών λογίζεται ότι παρέχονται προς την Εταιρεία ακόμα και αν αυτές απευθύνονται προς Εταίρο ή συνεργάτη της Εταιρείας. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος παρίσταται ως Εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής Εταιρείας, στα στοιχεία της περ. 3 του άρθρου 305 ΚΠολΔ, της περ. γ’ του άρθρου 140 ΚΠΔ και της περ. α’ του άρθρου 190 ΚΔΔ, περιλαμβάνονται μαζί με τα στοιχεία του δικαστικού πληρεξούσιου η επωνυμία και η διεύθυνση της δικηγορικής Εταιρείας. Ομοίως, σε οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή άλλη διαδικασία κατά την οποία ο δικηγόρος εμφανίζεται ως Εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής Εταιρείας στις σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή πρακτικά αναγράφονται και τα στοιχεία της δικηγορικής Εταιρείας.»

Άρθρο 3

Σωρευτική επιβολή ποινών επίπληξης και προστίμου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 142 Κώδικα Δικηγόρων

Στην παρ. 1 του άρθρου 142 του Κώδικα Δικηγόρων επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. 6′ πριν τη λέξη «προσωρινή» προστίθεται το οριστικό άρθρο «η», β) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 142 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: α) η σύσταση, β) η επίπληξη, γ} το πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, δ) η προσωρινή παύση από το δικηγορικό λειτούργημα έως δώδεκα (12) μήνες και ε) η οριστική παύση από το δικηγορικό λειτούργημα. Οι ποινές της επίπληξης και του προστίμου μπορούν να επιβληθούν και σωρευτικά.»

Άρθρο 4

Οριστική παύση δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική Εταιρεία-Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 145 Κώδικα Δικηγόρων

Στην παρ. 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικηγόρων διαγράφονται οι λέξεις «προσωρινής ή» και η παρ. 2 του άρθρου 145 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση οριστικής παύσης δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική Εταιρεία, αφαιρείταιτο όνομά του από την επωνυμία της Εταιρείας.».

Άρθρο 5

Συντονιστής πειθαρχικών τμημάτων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 149 Κώδικα Δικηγόρων

Στο άρθρο 149 του Κώδικα Δικηγόρων προστίθεται νέα παρ. 5 ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις όπου υφίστανται περισσότερα από τέσσερα (4) πειθαρχικά τμήματα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου που έχει τα περισσότερα μέλη μεταξύ των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας του οικείου πολιτικού Εφετείου, ορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Συντονιστή Πειθαρχικών Τμημάτων. Ο Συντονιστής Πειθαρχικών Τμημάτων αναλαμβάνει το έργο της εποπτείας της γραμματείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του συντονισμού των πειθαρχικών τμημάτων του Πειθαρχικού Συμβουλίου».

Άρθρο 6

Παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, χρονική προθεσμία περάτωσης αυτής και ανακοίνωση της ποινικής δίωξης στον οικείο δικηγορικό σύλλογο -Τροποποίηση παρ.2,3 και 7 άρθρου 152 Κώδικα Δικηγόρων

Στο άρθρο 152 του Κώδικα Δικηγόρων επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2 τροποποιούνται αα) το πρώτο και δεύτερο εδάφιο ως προς το αρμόδιο όργανο για την παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης και την αρχειοθέτηση σχετικών αναφορών, αβ) το πρώτο εδάφιο με την προσθήκη δυνατότητας διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης αυτεπάγγελτα, χωρίς την υποβολή αναφοράς, β) στην παρ. 2 προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 τροποποιείται ως προς την προθεσμία περάτωσης της προκαταρκτικής εξέτασης, δ) στην παρ. 7 δα) αντικαθίσταται η περ. α’, δβ) στην περ. β’ η λέξη «οφείλουν» αντικαθίσταται από τις λέξεις «έχουν υποχρέωση», οι λέξεις «του πρώτου και του δεύτερου» από τη λέξη «κάθε», προστίθεται η υποχρέωση διαβίβασης αντιγράφων της ποινικής δικογραφίας και το άρθρο 152 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 152

Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση

1.Προκαταρκτική εξέταση είναι η άτυπη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες τέλεσής του.

2.Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου ή ο αρχαιότερος από τους προέδρους των πειθαρχικών τμημάτων στις περιφέρειες όπου λειτουργούν περισσότερα πειθαρχικά τμήματα, ευθύς ως λάβει αναφορά με την οποία καταγγέλλονται πειθαρχικώς επιλήψιμες πράξεις δικηγόρου ή λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση από ανακοίνωση δικαστικής ή εν γένει δημόσιας αρχής ή ακόμα KOL αυτεπάγγελτα, χωρίς την υποβολή αναφοράς, ευθύς μόλις λάβει με οποιονδήποτε τρόπο ίδια γνώση για τέλεση τέτοιων πράξεων, παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία αναθέτει σε μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου. Αναφορά για την οποία δεν έχει κατατεθεί το νόμιμο παράβολο, καθώς και αναφορά η οποία δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προδήλως αβάσιμη κατ’ ουσία ή ανεπίδεκτη οποιασδήποτε εκτίμησης, αρχειοθετείται με απόφαση του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου ή του αρχαιότερου από τους προέδρους των πειθαρχικών τμημάτων στις περιφέρειες όπου λειτουργούν περισσότερα πειθαρχικά τμήματα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί προσφυγή. Το ύψος του παράβολου που απαιτείται για το παραδεκτό της αναφοράς, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του πειθαρχικού συμβουλίου. Ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη και αρχειοθετούνται αμέσως.

3.Η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσής της αφού προηγουμένως κληθεί να δώσει εξηγήσεις, γραπτές ή προφορικές, ο κατονομαζόμενος δικηγόρος. Το μέλος του Πειθαρχικού Συμβούλιου που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση μπορεί να εξετάζει μάρτυρες και να αναζητά κάθε άλλο πρόσφορο νόμιμο αποδεικτικό μέσο.

4.[Εχει καταργηθεί)

5.(Έχει καταργηθεί}

6.Δεν διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για πράξεις, για τις οποίες έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα.

7.α) Ο αρμόδιος εισαγγελέας, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος δικηγόρου για αυτεπάγγελτα διωκόμενο έγκλημα, οφείλει ν’ ανακοινώνει την ποινική δίωξη στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τις ποινικές διατάξεις για τις οποίες ασκήθηκε η ποινική δίωξη και σε περίληψη τα πραγματικά περιστατικά που συνθέτουν την πράξη και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφα της οικείας ποινικής δικογραφίας.

β) Οι γραμματείς των δικαστηρίων ή των δικαστικών συμβουλίων έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και τις πρωτόδικες, τελεσίδικες και αμετάκλητες καταδικαστικές ή απαλλακτικές αποφάσεις που αφορούν σε δικηγόρο, μαζί με αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας που αφορούν τις σε βάρος του δικηγόρου κατηγορίες.»

Άρθρο 7

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 153 Κώδικα Δικηγόρων

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 ίου άρθρου 153 του Κώδικα Δικηγόρων (Α’ 208)] περί παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεων, αν το πειθαρχικό παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της αρμοδιότητάς του, απαλείφεται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αποκλειστικά από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφόσον από την αιτιολογημένη έκθεση της προκαταρκτικής εξέτασης προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο δικηγόρο. Δεν διώκεται πειθαρχικά δικηγόρος εκ μόνης της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ή Εταίρου δικηγορικής Εταιρείας για πράξεις ή παραλείψεις αυτής, ως νομικού προσώπου. Στο έγγραφο της πειθαρχικής δίωξης πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς ο τόπος, ο χρόνος και τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα και ο διωκόμενος δικηγόρος.»

Άρθρο 8

Διεύρυνση του δικαιώματος άσκησης έφεσης κατά επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 157 Κώδικα Δικηγόρων

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 157 του Κώδικα Δικηγόρων απαλείφεται η φράση «πλην της σύστασης ή της επίπληξης» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.0 δικηγόρος στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση σε προθεσμία ενός μηνός από την επίδοση της απόφασης. Η έφεση ασκείται με κατάθεσή της στη γραμματεία του Πειθαρχικού Συμβούλιου, που εξέδωσε την απόφαση που προσβάλλεται. Για την άσκηση της έφεσης συντάσσεται έκθεση. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της δεν έχουν ανασταλτική δύναμη, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται διαφορετικά.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 9

Εκπροσώπηση διαδίκων από δικηγορική εταιρεία – Τροποποίηση άρθρων 96,143 και 305

ΚΠολΔ

1.Στο άρθρο 96 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [Κ.Πολ.Δ., π.δ. 503/1985, (Α’ 182)] επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται με την προσθήκη των στοιχείων πληρεξουσιότητας των δικαστικών πληρεξουσίων που ενεργούν ως εταίροι ή συνεργάτες δικηγορικής εταιρείας, β) στην παρ. 2 προστίθεται η φράση «ή σε δικηγορική εταιρεία» και το άρθρο 96 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 96

1. Η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα Πρακτικά ή στην έκθεση είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο. Η πληρεξουσιότητα μπορεί να αφορά ορισμένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει τα ονόματα των δικαστικών πληρεξουσίων και σε περίπτωση που δικαστικός πληρεξούσιος ενεργεί ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας και την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας, κατά περίπτωση.

2.Η πληρεξουσιότητα μιας αρχής μπορεί να δοθεί σε δικηγόρο ή σε δικηγορική εταιρεία και με έγγραφο της που περιέχει τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρ..

3.Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου και στις περιπτώσεις του άρθρου 98 η πληρεξουσιότητα δίνεται μόνο με συμβολαιογραφική πράξη ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα Πρακτικά ή στην έκθεση. Ειδικά, για τις εργατικές διαφορές η πληρεξουσιότητα μπορεί να δίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική αρχή.»

2.Στην παρ. 1 του άρθρου 143 ΚΠολΔ προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως προς τους δικαστικούς πληρεξουσίους που ενεργούν ως Εταίροι ή συνεργάτες δικηγορικής εταιρείας και η παρ. 1 του άρθρου 143 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, εκτός αν με δικόγραφο γνωστοποιηθεί στους λοιπούς διαδίκους η αντικατάστασή του. Σε περίπτωση που ο δικαστικός πληρεξούσιος ενεργεί ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, αντίκλητος θεωρείται και η δικηγορική εταιρεία.»

3.Η περ. 3 του άρθρου 305 ΚΠολΔ τροποποιείται με την προσθήκη ρύθμισης σε περίπτωση εκπροσώπησης από Εταίρο ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας και το άρθρο 305 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 305

Το πρωτότυπο της απόφασης πρέπει να αναφέρει: 1) τη σύνθεση του δικαστηρίου και, αν πρόκειται για πολυμελή δικαστήρια, το όνομα του εισηγητή δικαστή, 2) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου των διαδίκων και των νόμιμων αντιπροσώπων και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία τους, τη διεύθυνση της έδρας τους και τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και αναφέρεται αν αυτοί έχουν παραστεί και αν υπέβαλαν προτάσεις, 3) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία και τη διεύθυνση των δικαστικών πληρεξουσίων τους και σε περίπτωση που δικαστικός πληρεξούσιος παρίσταται ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, κατά το άρθρο 55 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013 (Α’ 208)], αναγράφονται και η επωνυμία και η διεύθυνση της δικηγορικής εταιρείας, 4) σύντομη περίληψη του αντικειμένου και της πορείας της δίκης, 5) το αιτιολογικό και το διατακτικό της απόφασης και 6} ότι η απόφαση δημοσιεύθηκε.»

Άρθρο 10

Συνέπειες της παράστασης συνηγόρου εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στο περιεχόμενο των πρακτικών της ποινικής δίκης – Τροποποίηση άρθρου 140 ΚΠΔ

Η περ. γ’ του άρθρου 140 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019, (Α’ 96)] τροποποιείται με την προσθήκη περίπτωσης παράστασης συνηγόρου εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας και το άρθρο 140 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 140

Τα πρακτικά της συνεδρίασης συντάσσονται από τον γραμματέα με ευθύνη δική του, καθώς και με ευθύνη του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Τα πρακτικά μνημονεύουν: α) τον τόπο, τον χρόνο της συνεδρίασης και τις διακοπές της, καθώς και την ώρα που ορίστηκε για κάθε επανάληψη, β) τα ονοματεπώνυμα των δικαστών, του εισαγγελέα και του γραμματέα, γ) το ονοματεπώνυμο και ό,τι άλλο συντελεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας των διαδίκων, των εκπροσώπων τους και των συνηγόρων καί σε περίπτωση που συνήγορος παρίσταται ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, κατά το άρθρο 55 του Κώδικα περί Δικηγόρων [ν. 4194/2013 (Α’ 208)], αναγράφεται και η επωνυμία και η διεύθυνση της δικηγορικής εταιρείας, δ) τα ονοματεπώνυμα των μαρτύρων, των διερμηνέων, των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων και ε) την όρκιση των μαρτύρων, των διερμηνέων και των πραγματογνωμόνων.»

Άρθρο 11

Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου στις δίκες ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στο περιεχόμενο των αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων -Τροποποίηση παρ.7 άρθρου 30 και άρθρου 190 ΚΔΔ

1.Στην παρ. 7 του άρθρου 30 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ΚΔΔ, ν. 2717/1999, (Α’ 97)] προστίθεται δεύτερο εδάφιο για τον δικαστικό πληρεξούσιο που ενεργεί ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7.0 δικαστικός πληρεξούσιος, αν η κατοικία του ή ο χώρος της εργασίας του βρίσκεται στην έδρα του δικαστηρίου, είναι και αντίκλητος του διαδίκου. Σε περίπτωση που ο δικαστικός πληρεξούσιος ενεργεί ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, αντίκλητος θεωρείται και η δικηγορική εταιρεία.»

2.Η περ. α’ του άρθρου 190 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας τροποποιείται με την προσθήκη δυνατότητας παράστασης δικαστικού πληρεξουσίου εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας και το άρθρο 190 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 190

Το πρωτότυπο της απόφασης απαρτίζεται από τα εξής μέρη:

α) το εισαγωγικό, στο οποίο αναφέρεται ο αύξων αριθμός και το έτος δημοσίευσής της, το δικαστήριο και το τμήμα που την εξέδωσε, η σύνθεση του δικαστηρίου, ο εισηγητής – δικαστής, ο χρόνος και ο τόπος της συζήτησης και ότι αυτή έγινε σε δημόσια συνεδρίαση, το είδος του ένδικου βοηθήματος ή μέσου που έχει ασκηθεί, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των διαδίκων, των νόμιμων αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους, τα ονοματεπώνυμα των δικαστικών τους πληρεξουσίων και σε περίπτωση που δικαστικός πληρεξούσιος παρίσταται ως εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής εταιρείας, κατά το άρθρο 55 του Κώδικα περί Δικηγόρων [ν. 4194/2013 (Α’ 208)], αναγράφονται και η επωνυμία και η διεύθυνση της δικηγορικής εταιρείας, καθώς και η παράσταση ή όχι των διαδίκων στο ακροατήριο,

β) το ιστορικό, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο της δίκης και μνημονεύονται τα αιτήματα των διαδίκων, η πορεία της υπόθεσης, καθώς και η πληρωμή των τελών, του παράβολου και του δικαστικού ενσήμου όπου απαιτούνται,

γ) το σκεπτικό, στο οποίο εκτίθενται οι σκέψεις που οδήγησαν το δικαστήριο στη διατύπωση της κρίσης του,

δ) το διδακτικό, το οποίο περιλαμβάνει την απόφαση του δικαστηρίου για την εν όλω ή εν μέρει παραδοχή ή απόρριψη του ένδικου βοηθήματος ή μέσου και των επί μέρους αιτημάτων των διαδίκων, καθώς και για την τύχη του παράβολου και την επιδίκαση της δικαστικής δαπάνης, όπου προβλέπονται, και

ε) το τελικό, στο οποίο μνημονεύονται ο τόπος και ο χρόνος όπου έγινε η διάσκεψη και δημοσιεύτηκε η Απόφαση και τίθενται οι κατά το επόμενο άρθρο υπογραφές των δικαστών και του γραμματέα.»

Άρθρο 12

Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του

αντίκλητου στις δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας και στο περιεχόμενο των

αποφάσεών του – Τροποποίηση άρθρων 18 και 40 π.δ. 18/1989

1.Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) προστίθεται δεύτερο εδάφιο για τον δικηγόρο που ενεργεί ως Εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής Εταιρείας και η nap. 1 του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αντίκλητος εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο είναι αυτοδικαίως ο δικηγόρος που το υπογράφει, εφόσον είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Σε περίπτωση που ο δικηγόρος ενεργεί ως Εταίρος ή συνεργάτης δικηγορικής Εταιρείας, αντίκλητος θεωρείται και η δικηγορική Εταιρεία.».

2.Στο άρθρο 40 του π.δ. 18/1989 προστίθεται η φράση «το περιεχόμενο του πρωτοτύπου της απόφασης» και το άρθρο 40 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 40

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Κατά τα λοιπά και ιδίως ως προς τις κοινοποιήσεις, τους λόγους εξαίρεσης των δικαστών και των υπαλλήλων της Γραμματείας και τη διαδικασία της εξαίρεσης, τη συγγνώμη συγγένειας, τη διεξαγωγή των συζητήσεων, την ευταξία του ακροατηρίου, την ενέργεια των αποδείξεων που τυχόν διατάσσονται και το περιεχόμενο του πρωτοτύπου της απόφασης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Οργανισμού των Δικαστηρίων που ισχύουν για τη διαδικασία πολιτικών δικών ενώπιον του Αρείου Πάγου.»

Άρθρο 13

Ευθύνη δικηγορικών Εταιρειών -Εναρμόνιση διατάξεων με τον Κώδικα Δικηγόρων Κατάργηση άρθρου 13 π.δ. 81/2005

Το άρθρο 13 του π.δ. 81/2005 (Α’ 120) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγόρου με τους οφειλέτες των εντολέων τους –

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 ν. 3758/2009

Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2009 (Α’ 68) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο τροποποιούνται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Πριν από κάθε ενέργεια Ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία συμφώνως και προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 216/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τις αρχές της παραγράφου 1, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την επικοινωνία δικηγόρου με τον οφειλέτη του εντολέα του. Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Οι Εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα από τον δανειστή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και για την υπεράσπιση δικαιώματος τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης δημόσιας αρχής. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρείες των Εταιρειών. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, άλλες δημόσιες αρχές και οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του ν. 4624/2019 για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας εφαρμόζονται αναλόγως στα αρχεία που περιέχουν δεδομένα οφειλετών που είναι νομικά πρόσωπα.»

Άρθρο 15

Αύξηση οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών

Από την 1η. 10.2022 αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι οκτώ (128).

Άρθρο 16

Σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας για κτίρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης δύναται να ορίζεται το ν.π.δ.δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως αναθέτουσα αρχή για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών του ν. 4412/2016 (Α’ 147) με αντικείμενο την υποβολή της ταυτότητας κτιρίων ή αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στεγάζονται υπηρεσίες αυτού και κάθε απαιτούμενη για αυτή ενέργεια. Με όμοιες αποφάσεις δύνανται α) να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης, το ειδικότερο αντικείμενο της ανάθεσης, τον τρόπο χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και β) να ορίζεται το ν.π.δ.δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως φορέας υλοποίησης έργων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούν στο ηλεκτρονικό μητρώο ταυτότητας ακινήτων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από την δικαιοσύνη και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Άρθρο 17

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών

που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

Για τους δασικούς χάρτες, η ανάρτηση των οποίων υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 15η Ιουλίου 2022.

Κατεβάστες εδώ την Τροπολογία

ΠΗΓΗe-nomothesia.gr