Τα νέα μητρώα και οι αλλαγές στο ΓΕΜΗ

89

Διευκρινίσεις για τις οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στα νεοσυσταθέντα ΜΜΕΟΔ – ΓΕΜΜΕΦ

Του Σταμάτη Ζησίμου

Τον «κατάλογο» των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ και διευκρινίσεις για το ποιες οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να ενταχθούν στα άλλα δύο νεοσυσταθέντα μητρώα παρέχει εγκύκλιος του γ.γ. Εμπορίου, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου.

Ειδικότερα, με την ψήφιση του 4919/2022, πέραν από το γνωστό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε και στη δημιουργία άλλων δύο μητρώων, στα οποία υποχρεούνται να εγγράφονται οι μη εμπορικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για το Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (ΜΜΕΟΔ) και το Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕΜΜΕΦ).

Ποιοι εγγράφονται

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του 4919/2022, στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα υποκαταστήματα αυτών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα, οι ατομικές επιχειρήσεις, τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή και προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Αναφορικά με τους παραπάνω εγγραφόμενους, επισημαίνεται ότι η υποχρέωση εγγραφής της Ομόρρυθμης και της Ετερόρρυθμης (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρείας εξακολουθεί να υφίσταται, ενώ οι ομόρρυθμοι εταίροι δεν υπάγονται πλέον στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς εγγεγραμμένοι ομόρρυθμοι εταίροι, κατόπιν αίτησής τους διαγράφονται από το ΓΕΜΗ.

Σε ό,τι αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, ο υπόχρεος εγγραφής αιτείται την εγγραφή του στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ (ΥΓΕΜΗ). Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η επιλεγείσα δραστηριότητα του φυσικού προσώπου είναι εμπορική, οι ΥΓΕΜΗ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την υπ’ αρ. 44070/28-04-2022 (Β’ 2226) απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο παράρτημα της οποίας είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα με αύξουσα σειρά και με ανάλυση που φθάνει σε κωδικούς 6ψήφιους ή 8ψήφιους.

Διευκρινίζεται ότι λογίζεται ως εμπορικός μόνο ο αναγραφόμενος ΚΑΔ με τη μεγαλύτερη ανάλυση. Για παράδειγμα είναι εμπορικοί οι 69.10.19.03 και 69.10.19.04 που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και όχι οι κωδικοί 69.10.19.01 και 69.10.19.02 που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα, ούτε επομένως ο κωδικός 69.10.19 στο σύνολό του.

Η παραπάνω διαδικασία θα εφαρμόζεται έως την υλοποίηση της ηλεκτρονικής έναρξης εργασιών των ατομικών επιχειρήσεων (που σύντομα θα είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, gov.gr – ΕΨΠ), κατά την οποία η ατομική επιχείρηση που ασκεί εμπορική δραστηριότητα θα λαμβάνει αυτόματα αριθμό ΓΕΜΗ και θα εγγράφεται στο εμπορικό μητρώο.

Η κοινωνία κληρονόμων δεν αποτελεί εταιρικό μόρφωμα και συνεπώς δεν εγγράφεται αυτοτελώς στο ΓΕΜΗ, ούτε μπορεί να μετασχηματιστεί σε οποιαδήποτε νομική μορφή. Οι κληρονόμοι φυσικού προσώπου που ήταν φορέας ατομικής επιχείρησης (κοινωνία κληρονόμων), εφόσον αποφασίσουν τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης, έχουν την υποχρέωση σύστασης νέας εταιρείας και εγγραφής της στο ΓΕΜΗ.

Ως προς την εγγραφή των υποκαταστημάτων ημεδαπής, οι υπόχρεοι θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια ΥΓΕΜΗ της έδρας του υποκαταστήματος μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική διαδικασία. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής το υποκατάστημα θα λαμβάνει αριθμό ΓΕΜΗ. Επισημαίνεται ότι τα υποκαταστήματα ημεδαπής δεν οφείλουν την καταβολή ετήσιου τέλους ΓΕΜΗ.

Όπως προβλέπει το νέο πλαίσιο, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΓΕΜΗ και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουμένων των αγροτικών συνεταιρισμών, διαγράφονται αυτοδίκαια από το ΓΕΜΗ το αργότερο έως τις 7 Οκτωβρίου 2022. Από τα παραπάνω φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν αναζητούνται τέλη ΓΕΜΗ.

Σχετικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς η ΥΓΕΜΗ του θα τεθεί σε λειτουργία έως την 1η-10-2022, έως τότε, η εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ αλλά και οποιαδήποτε μεταβολή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕΠ), των Συνεταιρισμών Εργαζομένων και Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοινΣΠΕ) θα πραγματοποιείται ατελώς από τις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων.

Σωματεία, ιδρύματα, επιτροπές και μη εμπορικές επιχειρήσεις

Με τον νέο νόμο συστάθηκαν το Μητρώο Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (ΜΜΕΟΔ) και το Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕΜΜΕΦ).

Για τα νέα αυτά μητρώα οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την τήρησή τους και συνεπώς δεν οφείλουν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Στο ΜΜΕΟΔ, το οποίο τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ, εγγράφονται:

α) τα σωματεία των άρθρων 78 έως 107 ΑΚ,

β) τα ιδρύματα των άρθρων 108 έως 121 ΑΚ,

γ) οι επιτροπές εράνων των άρθρων 122 έως 126 ΑΚ,

δ) οι αστικές εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα των άρθρων 741 έως 783 ΑΚ.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή των παραπάνω υπόχρεων μελών στο ΜΜΕΟΔ θα γίνεται ατελώς και θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΦ TAXIS κατά την έναρξη της δραστηριότητάς τους στη ΔΟΥ. Για τις υφιστάμενες οντότητες θα γίνει μετάπτωση των στοιχείων που τηρούνται στα αρμόδια δικαστήρια και το TAXIS.

Αντίστοιχα στο ΓΕΜΜΕΦ εγγράφονται προαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να διενεργούν εμπορικές πράξεις και είναι εγγεγραμμένα στους παρακάτω επιστημονικούς φορείς ή στα μέλη αυτών:

– Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

– Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

– Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

– Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

– Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

– Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

– Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

– Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος

– Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος.

Το ΓΕΜΜΕΦ θα τηρείται εκτός ΓΕΜΗ σε πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτύξουν από κοινού οι επιστημονικοί φορείς.

ΠΗΓΗnaftemporiki.gr