Ακυρωτική διαφορά – Μετάθεση εκπαιδευτικού

57

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 396/2021 (Τμήμα Θ΄ Τριμελές)

Αίτηση για την ακύρωση αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία ανακλήθηκε προγενέστερη απόφαση του ίδιου οργάνου κατά το σκέλος της με το οποίο, μετά την ανάκληση της μεταθέσεως της αιτούσας εκπαιδευτικού, αποφασίσθηκε η παραμονή της στην εκπαιδευτική περιοχή Μεσσηνίας. Άρθρο 16 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167) – π.δ.50/1996 (ΦΕΚ Α 45) – άρθρο 25 παρ.1 περ.6 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α 25). Προϋπόθεση πενταετούς διδακτικής εμπειρίας για τη μετάθεση εκπαιδευτικού σε μουσικά σχολεία – πως αυτή συμπληρώνεται. Αρχή προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Κρίση ότι η προσβαλλόμενη υπουργική, με την οποία η Διοίκηση ανήρεσε την εφαρμοσθείσα αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, χωρίς αιτιολογία και χωρίς την επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα. Δέχεται την αίτηση – Ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση.

ΠΗΓΗadjustice.gr