ΕιρΑνδρου 15/2017 Διεκδικητική αγωγή κυριότητας ακινήτου – Έκτακτη χρησικτησία – Κληρονομική διαδοχή – Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

161

Για την πληρότητα της διεκδικητικής αγωγής κυριότητας ακινήτου του οποίου η κυριότητα αποκτήθηκε με παράγωγο τρόπο, πρέπει ο ενάγων να αναφέρει, εκτός των άλλων, και ότι κατέστη κύριος του επίδικου ακινήτου για ορισμένη αιτία με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή και ότι ο άμεσος δικαιοπάροχός του ήταν κύριος του πράγματος που μεταβίβασε. Ο τρόπος κτήσης της κυριότητας του επιδίκου από τον δικαιοπάροχο του ενάγοντος δεν είναι στοιχείο της αγωγής. Μόνο αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει με τις προτάσεις του την κυριότητα του τελευταίου και των προ αυτού κτητόρων του επιδίκου, υποχρεούται ο ενάγων για το ορισμένο της αγωγής να αναφέρει ορισμένο νόμιμο τρόπο με τον οποίο ο δικαιοπάροχός του έγινε κύριος του ακινήτου. Τέτοιος τρόπος μπορεί να είναι, εκτός από τον παράγωγο τρόπο και εκείνος της κτήσης της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Εφαρμοζόμενες διατάξεις αν η κληρονομία έχει επαχθεί με το θάνατο του κληρονομουμένου πριν από την εισαγωγή του ΑΚ.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 15/2017

Το Ειρηνοδικείο Ανδρου

(Τακτική Διαδικασία)

Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Μήλου ʼννα-Ιωάννα Οικονομίδου, που νόμιμα αναπληρώνει την Ειρηνοδίκη ʼνδρου και τη Γραμματέα, Ειρήνη Γιαννίση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Φεβρουαρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των Καλούντων – Εναγόντων: 1) …, κατοίκου Πειραιά, οδός …, με ΑΦΜ …, 2) …, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός …, με ΑΦΜ …, που εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Ασπασία Μπατζογιάννη (AM ΔΣΣ 134)

Της Καθ’ ου η Κλήση – Εναγομένης: …, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός …, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Οδυσσέα Στ. Καλαιτζάκη (AM ΔΣΑ 27501).

Οι καλούντες – ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 9/7/2012 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 49/9-8-2012, η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο στις 4/3/2013, ότε και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 43/2013 προδικαστική Απόφαση του Δικαστηρίου η οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέτασσε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ορίζοντας προς τούτο ως πραγματογνώμονα τον κ. … – πολιτικό μηχανικό, η δε πραγματογνωμοσύνη διεξήχθη, η δε επανάληψη της συζήτησης, κατόπιν της από 25/7/2016 και με αρ. καταθ. 10/25-7-2016 κλήσης, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, οπότε η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά του οικείου πινακίου.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το άρθρο 1094 ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 216 §1 α’ ΚΠολΔ, προκύπτει ότι για την πληρότητα της διεκδικητικής (ή αναγνωριστικής) αγωγής κυριότητας ακινήτου, του οποίου η κυριότητα αποκτήθηκε με παράγωγο τρόπο, πρέπει ο ενάγων να αναφέρει, εκτός των άλλων, και ότι κατέστη κύριος του επίδικου ακινήτου για ορισμένη αιτία με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή και ότι ο άμεσος δικαιοπάροχός του ήταν κύριος του πράγματος που μεταβίβασε. Ο τρόπος κτήσης της κυριότητας επί του επιδίκου από το δικαιοπάροχο του ενάγοντος δεν είναι στοιχείο της αγωγής. Μόνο αν ο εναγόμενος αμφισβητήσει με τις προτάσεις του την κυριότητα του τελευταίου και των προ αυτού κτητόρων του επιδίκου, υποχρεούται ο ενάγων για το ορισμένο της αγωγής να αναφέρει είτε με την αγωγή καθ’ υποφοράν είτε με τις προτάσεις του ορισμένο νόμιμο τρόπο, με τον οποίο ο δικαιοπάροχος του έγινε κύριος του ακινήτου, τέτοιος δε τρόπος μπορεί να είναι, εκτός από τον παράγωγο τρόπο, και εκείνος της κτήσης της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Συνίσταται δε ο εν λόγω τρόπος στο ότι ο δικαιοπάροχος του ενάγοντος έχει στη νομή του, δηλαδή στην φυσική του εξουσία με διάνοια κυρίου, το ακίνητο για μία συνεχή εικοσαετία. Επίσης, για το ορισμένο της αγωγής σ’ αυτήν την τελευταία περίπτωση, πρέπει ο ενάγων στα ως ανωτέρω δικόγραφα του να αναφέρει τις διακατοχικές πράξεις του δικαιοπαρόχου του στο ακίνητο, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η επίβλεψη, η επίσκεψη του ακινήτου, η φύλαξη αυτού, οι καταμετρήσεις και η σύνταξη σχεδιαγραμμάτων και, αν αφορά κληρονομιαίο ακίνητο, η αποδοχή της κληρονομιάς και η καταβολή φόρου κληρονομιάς. Αν, δε, η αγωγή στηρίζεται σε έκτακτη χρησικτησία, πρέπει ο ενάγων να αναφέρει και δικές του υλικές πράξεις νομής πάνω στο ακίνητο, με τις οποίες φανερώνεται η βούληση του να το έχει σαν δικό του, δυνάμενος να συνυπολογίσει, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στο χρόνο της δικής του νομής και το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του (ΑΠ 812/2010, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 96/2010 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1631/2009, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1272/1997, ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 228/2005, ΝΟΜΟΣ). Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3 Εισ. (3.1), 14 πανδ. (11.28), 20 πανδ (29.2), βασ. 17 (35.14), 7 Εισ. (2.19), 1 και 2 Εισ. (2.19), καθώς και (3.1), 14 πανδ. (38.16), 11 πανδ. (28.2), 3 Κωδ. (6.30), που, κατά τη διάταξη του άρθρου 92 Εισ.Ν.Α.Κ., εφαρμόζονται, εφόσον η κληρονομιά έχει επαχθεί με το θάνατο του κληρονομουμένου πριν από την εισαγωγή του ΑΚ, επί μεν των οικείων, δηλαδή των προσώπων που τελούσαν υπό την άμεση πατρική εξουσία του αποβιώσαντος, κατά το χρόνο του θανάτου του, η κτήση της κληρονομιάς τόσο από διαθήκη όσο και από κληρονομική διαδοχή από το νόμο (εξ αδιαθέτου) γίνεται αυτοδικαίως από το νόμο χωρίς τη γνώση ή τη βούληση αυτών, επί δε εξωτικών, οι τελευταίοι, προκειμένου να αποκτήσουν την κληρονομιά, πρέπει να δηλώσουν τη σχετική βούλησή τους, η οποία δήλωση, αποτελούσα την υπεισέλευση ή αποδοχή της κληρονομιάς, μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή, συνισταμένη σε κάθε πράξη η συμπεριφορά του καλουμένου στην κληρονομιά, από την οποία φανερώνεται ο σκοπός του προς κτήση της τελευταίας (ΑΠ 810/2010, ΝΟΜΟΣ).

Στην προκείμενη περίπτωση, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η πρώτη εξ αυτών ως επικαρπώτρια και ο δεύτερος ως ψιλός κύριος, μιας εδαφικής έκτασης εμβαδού 1.139,25 τ.μ., κείμενης στη θέση “Κατέτι” της περιοχής Ατενίου, της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας ʼρνης Δήμου ʼνδρου, η οποία αποτελεί τμήμα και πιο συγκεκριμένα στο νότιο μέρος ενός μείζονος αγροτεμαχίου εκτάσεως 8.450 τ.μ. ανήκοντος εις αυτούς, προσβλήθηκαν ως προς τα ανωτέρω εμπράγματα δικαιώματα τους από την εναγόμενη, η οποία προσάρτησε, με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης, την ως άνω εδαφική έκταση των 1.139,25 τ.μ. στην ιδιοκτησία της, η οποία και συνορεύει με το μείζον αγροτεμάχιο εκτάσεως 8.450 τ.μ. των εναγόντων. Με βάση αυτό το ιστορικό, ζητούν να αναγνωριστούν τα εμπράγματα δικαιώματα τους επί της εδαφικής έκτασης εμβαδού 1.139,25 τ.μ., να υποχρεωθεί η εναγομένη να τους αποδώσει το επίδικο εδαφικό τμήμα, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγομένη στα δικαστικά τους έξοδα.

Με αυτό το περιεχόμενο, η αγωγή, περίληψη της οποίας εγγράφηκε εμπρόθεσμα στο οικείο βιβλίο διεκδικήσεων (βλ. το υπ’ αρ. 252/23-8-2012 πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακα Γαυρίου), παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14, 29 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία, και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1094, 369, 513, 1033, 1041, 1045, 1046, 1051, 1142, 1143, 1173, 1192, 984, 987, 996, 1000 ΑΚ, 68, 907, 908, 176 ΚπολΔ. Πρέπει, συνεπώς, η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την Πραγματογνωμοσύνη του πολιτικού μηχανικού …, που ορίστηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 43/2013 μη οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου ʼνδρου, από τις ένορκες βεβαιώσεις τις ληφθείσες κατόπιν εμπρόθεσμης κλήσης του αντιδίκου μέρους προκειμένου να προσκομισθούν σε δίκη, και από το σύνολο των νομίμως προσκομιζομένων και επικαλουμένων από τους διαδίκους εγγράφων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες είναι αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι και πιο συγκεκριμένα η πρώτη εξ αυτών κατά το δικαίωμα της επικαρπίας και ο δεύτερος εξ αυτών κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, ενός αγροτεμαχίου, κείμενου στη θέση “Κατέτι” της περιοχής Ατενίου, της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας ʼρνης Δήμου ʼνδρου, εκτάσεως 8.450 τ.μ., εμφαινόμενο στο από Σεπτεμβρίου 1991 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού …, προσαρτηθέν στο υπ’ αρ. … συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου …, συνορεύον γύρωθεν επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων 123,50 με ιδιοκτησία … επί πλευράς υπό στοιχεία Β-Γ μήκους μέτρων 123 με ιδιοκτησία …, σε πλευρά ΓΔΕΖΗ μήκους μέτρων 101,50 με ιδιοκτησία κληρονόμων … (και ήδη εναγόμενης) και σε μικρό μέρος της με αγροτικό μονοπάτι και σε πλευρά ΗΑ μήκους μέτρων 55,50 με ιδιοκτησία …. Τμήμα του ως άνω περιγραφόμενου ακινήτου αποτελεί μια λωρίδα γης, στο νότιο τμήμα αυτού και στα όρια του ακινήτου των εναγόντων με το ακίνητο ιδιοκτησίας της εναγόμενης, επιφάνειας 1.139,25 τμ. Η λωρίδα αυτή γης, και επίδικο ακίνητο, αποτυπώνεται από τον πολιτικό μηχανικό … σε τοπογραφικό διάγραμμα του με τα στοιχεία Η-Η-Τ-Γ, συνορεύει βόρεια σε πλευρά Η-Γ με το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου των εναγόντων, ανατολικά σε πλευρά Γ-Γ μήκους μέτρων 13,78 με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρά Γ-Η μήκους μέτρων 101,50 με πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων … και ήδη της εναγόμενης και δυτικά με αγροτική οδό (μονοπάτι). Το όλο αγροτεμάχιο εκτάσεως 8.450 τμ περιήλθε στην πρώτη των εναγόντων κατά το δικαίωμα της επικαρπίας, στον δε δεύτερο των εναγόντων κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, δυνάμει της υπ’ αρ. … Πράξης Αποδοχής Κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Πειραιά …, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γαυρίου ʼνδρου (τόμος …, α/α …), με την οποία Πράξη αποδέχθηκαν οι ενάγοντες την επαχθείσα σε αυτούς κληρονομιά του αποβιώσαντος την 26/4/2009 συζύγου της πρώτης των εναγόντων και πατέρα του δεύτερου των εναγόντων …, σύμφωνα με την από 23/9/2001 ιδιόγραφη διαθήκη, δημοσιευθείσα στο Πρωτοδικείο Πειραιά, η οποία και κυρήχθηκε κυρία με την υπ’ αρ. 1226/2009 απόφαση του ΜΠΠ. Στον κληρονομούμενο …, είχε περιέλθει το ως άνω αναφερόμενο ακίνητο εξ αγοράς από τον …, δυνάμει του υπ’ αρ. … αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου ʼνδρου …, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γαυρίου (τόμος 166, α/α 65). Στο εν λόγω συμβόλαιο επισυνάπτεται το από Σεπτεμβρίου 1991 τοπογραφικό του πολιτικού υπομηχανικού …, βάσει του οποίου ο δικαιοπάροχος … του κληρονομούμενου …, συζύγου της πρώτης των εναγόντων και πατέρας του δεύτερου των εναγόντων, μεταβίβασε την έκταση των 8.450 τ.μ. με τα ως άνω συγκεκριμένα όρια και βεβαίωσε στο συμβόλαιο μεταβίβασης ότι το πωλούμενο αγροτεμάχιο είναι ελεύθερο παντός βάρους, χρέους, υποθήκης, εκνίκησης τρίτου, δουλεία και κάθε νομικό ελάττωμα.

Συνεπώς την εν λόγω έκταση τόσο ο κληρονομούμενος …, όσο και οι κληρονόμοι του -ενάγοντες την νέμονται και την κατέχουν στο σύνολο της, εκτός της καλής πίστης και με νόμιμο τίτλο έτους 1995, στον οποίο επισυνάπτεται το τοπογραφικό διάγραμμα του …. Στον απώτερο δικαιοπάροχο των εναγόντων …, το εν λόγω ακίνητο εκτάσεως 8.450 τ.μ., είχε περιέλθει εκ κληρονομιάς του αποβιώσαντος πατέρα του …, ο δε θάνατος του τελευταίου επήλθε την 3/8/1972, την οποία κληρονομιά αποδέχθηκε ο …  δυνάμει της υπ’ αρ. …/22-4-1975 Πράξης Αποδοχής Κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Γαυρίου ʼνδρου …, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών (τόμος 93, α/α 85). Στον απώτατο δικαιοπάροχο …, το ακίνητο είχε περιέλθει εν μέρει δυνάμει του υπ’ αρ. … συμβολαίου, νομίμως μεταγεγραμμένου, και εν μέρει εκ πατρικής του κληρονομιάς. Από το 2009, έτος θανάτου του δικαιοπαρόχου των εναγόντων, οι τελευταίοι ασκούν αδιάλειπτα την αποκλειστική νομή επί του αγροτεμαχίου εκτάσεως 8.450 τ.μ., στο οποίο περιλαμβάνεται και η επίδικη λωρίδα γης επιφάνειας 1.139,25 τ.μ., διανοία κυρίων. Στον χρόνο νομής τους, επί του επιδίκου, προσμετράται και ο χρόνος άσκησης νομής των αμέσων και απώτατων δικαιοπαρόχων, αρχής γενομένης από το έτος 1929. Οι ενάγοντες, αν και δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι ʼνδρου, επισκέπτονταν αρκετά συχνά το νησί και το ανωτέρω αγροτεμάχιο. Το ίδιο έπραττε και ο κληρονομούμενος – δικαιοπάροχος τους από το 1995, ότε και το απέκτησε. Πιο συγκεκριμένα, εκμισθωνόταν σε αγρότες και κτηνοτρόφους (βλ. ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο μάρτυρα …), οι οποίοι έβοσκαν μέσα τα ζώα τους, το είχαν δε περιφράξει με συρμάτινο πλέγμα για επιτήρηση των ζώων προκειμένου να μην προκαλέσουν ζημίες σε όμορες ιδιοκτησίες. Επίσης, δεκαετίες πριν τον δικαιοπάροχο των εναγόντων, τα όρια των ακινήτων προσδιορίζονταν με σημάδια μπογιάς πάνω σε σταθερά σημεία του εδάφους (τοπική συνήθεια), τα δε “σημάδια” φρεσκάρονταν από όλους τους απώτατους, απώτερους και τον ίδιο το δικαιοπάροχο των εναγόντων. Το καλοκαίρι του 2009, η εναγόμενη προχώρησε σε εγκατάσταση συρμάτινης περίφραξης, μήκους 90,41 μέτρων, κατά μήκος της νότιας πλευράς του ακινήτου των εναγόντων (υπό στοιχεία Η-Η-Γ-Γ, όπως αποτυπώνεται από τον πολιτικό μηχανικό … σε τοπογραφικό διάγραμμά του), με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση του επίδικου τμήματος της ιδιοκτησίας των εναγόντων, εκτάσεως 1.139,25 τ.μ., και την συνακόλουθη προσάρτηση – ενσωμάτωση αυτού στη συνεχόμενη προς νότο ιδιοκτησία της. Η εναγόμενη καταπάτησε το επίδικο εδαφικό τμήμα του ακινήτου των εναγόντων, προσβάλλοντας έτσι τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής των εναγόντων και αποβάλλοντας τους τελευταίους από τη φυσική εξουσίαση αυτού. Η εναγόμενη έως τότε, δηλαδή το έτος 2009, δεν είχε ασκήσει καμία πράξη νομής ή κατοχής ούτε είχε αμφισβητήσει καθοιονδήποτε τρόπο τα εμπράγματα δικαιώματα των εναγόντων. Από την ανωτέρω ενέργεια της εναγόμενης, το ακίνητο των εναγόντων εκτάσεως 8.450 τ.μ. κατέστη “τυφλό” αφού αποκόπηκε από το οδικό δίκτυο καθώς μόνο στο νοτιοδυτικό τμήμα του (μέρος του οποίου είναι το επίδικο) εφάπτεται με αγροτική οδό (μονοπάτι).

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη. Ειδικότερα, να αναγνωριστούν οι ενάγοντες αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι και δη η πρώτη εξ αυτών κατά το δικαίωμα της επικαρπίας, ο δε δεύτερος εξ αυτών κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, ενός εδαφικού τμήματος επιφάνειας 1.139,25 τμ., που αποτυπώνεται από τον πολιτικό μηχανικό … σε τοπογραφικό διάγραμμα του με τα στοιχεία Η-*Η-*Γ-Γ, συνορεύει βόρεια σε πλευρά Ή-Τ με το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου των εναγόντων, ανατολικά σε πλευρά Τ-Γ μήκους μέτρων 13,78 με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρά Γ-Η μήκους μέτρων 101,50 με πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων … και ήδη της εναγόμενης και δυτικά με αγροτική οδό (μονοπάτι), το οποίο αποτελεί τμήμα του μείζονος ακινήτου των εναγόντων, κείμενου στη θέση “Κατέτι” της περιοχής Ατενίου, της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας ʼρνης Δήμου ʼνδρου, εκτάσεως 8.450 τ.μ., εμφαινόμενο στο από Σεπτεμβρίου 1991 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού …, προσαρτηθέν στο υπ’ αρ. …/1995 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου ʼνδρου …, συνορεύον γύρωθεν επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων 123,50 με ιδιοκτησία …, επί πλευράς υπό στοιχεία Β-Γ μήκους μέτρων 123 με ιδιοκτησία …, σε πλευρά ΓΔΕΖΗ μήκους μέτρων 101,50 με ιδιοκτησία κληρονόμων … (και ήδη εναγόμενης) και σε μικρό μέρος της με αγροτικό μονοπάτι και σε πλευρά ΗΑ μήκους μέτρων 55,50 με ιδιοκτησία …. Να υποχρεωθεί η εναγόμενη να αποδώσει στους ενάγοντες το παραπάνω εδαφικό τμήμα. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή καθόσον η διαφορά αφορά εμπράγματα δικαιώματα και συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και πιο συγκεκριμένα το ακίνητο των εναγόντων εκτάσεως 8.450 τ.μ. κατέστη “τυφλό” αφού αποκόπηκε από το οδικό δίκτυο καθώς μόνο στο νοτιοδυτικό τμήμα του (μέρος του οποίου είναι το επίδικο) εφάπτεται με αγροτική οδό – μονοπάτι (907,908 ΚπολΔ).

Τέλος, η δικαστική δαπάνη των εναγόντων πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της εναγόμενης λόγω της ήττας της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 25/7/2016 και με αρ. καταθ. 10/25-7-2016 κλήση, καθώς και την από 9/7/2012 και με αρ. κατ. 49/9-8-2012 αγωγή κατά το μέρος που στρέφεται κατά της εναγόμενης καθ’ ης η κλήση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τους ενάγοντες αποκλειστικούς κυρίους, νομείς και κατόχους και δη την πρώτη εξ αυτών κατά το δικαίωμα της επικαρπίας, τον δε δεύτερο εξ αυτών κατά το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας, ενός εδαφικού τμήματος επιφάνειας 1.139,25 τμ., που αποτυπώνεται από τον πολιτικό μηχανικό … σε τοπογραφικό διάγραμμα του με τα στοιχεία Η-Η-Τ-Γ, συνορεύει βόρεια σε πλευρά Η-Γ με το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου των εναγόντων, ανατολικά σε πλευρά Ύ-Γ μήκους μέτρων 13,78 με ιδιοκτησία …, νότια σε πλευρά Γ-Η μήκους μέτρων 101,50 με πρώην ιδιοκτησία κληρονόμων … και ήδη της εναγόμενης και δυτικά με αγροτική οδό (μονοπάτι), το οποίο αποτελεί τμήμα του μείζονος ακινήτου των εναγόντων, κείμενου στη θέση “Κατέτι” της περιοχής Ατενίου, της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας ʼρνης Δήμου ʼνδρου, εκτάσεως 8.450 τ.μ., εμφαινόμενο στο από Σεπτεμβρίου 1991 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού …, προσαρτηθέν στο υπ’ αρ. …/1995 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου ʼνδρου …, συνορεύον γύρωθεν επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων 123,50 με ιδιοκτησία …, επί πλευράς υπό στοιχεία Β-Γ μήκους μέτρων 123 με ιδιοκτησία …, σε πλευρά ΓΔΕΖΗ μήκους μέτρων 101,50 με ιδιοκτησία κληρονόμων … (και ήδη εναγόμενης) και σε μικρό μέρος της με αγροτικό μονοπάτι και σε πλευρά ΗΑ μήκους μέτρων 55,50 με ιδιοκτησία ….

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να αποδώσει στους ενάγοντες το παραπάνω εδαφικό τμήμα.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, τα οποία καθορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 ευρώ).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Μήλο στις 27/3/2017.

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ

ANNA-ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στην ʼνδρο, στις 3-4-2017, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΝΔΡΟΥ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ                      ΕΙΡΗΝΗ  ΓΙΑΝΝΙΣΗ

ΠΗΓΗdsanet.gr